Wyniki 11-19 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW KASZTELEWICZ"

Rekultywacja terenów pogórniczych

Czytaj za darmo! »

rtykuł dotyczy rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych w polskim górnictwie odkrywkowym. Pierwsza część dotyczy rekultywacji kopalń górnictwa skalnego, następnie siarki i górnictwa węgla brunatnego. W ochronie środowiska przyrodniczego można wyróżnić dwa nurty zorganizowanego działania: ochronę zasobów naturalnych przed ich zniszczeniem i nieracjonalnym użytkowaniem oraz rehabilitację przekształconego środowiska lub jego poszczególnych elementów. Ta dwukierunkowość działania dotyczy również jednego z najcenniejszych zasobów przyrody, jakimi są grunty służące produkcji rolnej i leśnej. Stąd też rekultywacja bezpośrednio wiąże się z ochroną gruntów rolnych i leśnych. Pod pojęciem rekultywacji rozumie się nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewa[...]

Rekultywacja terenów pogórniczych

Czytaj za darmo! »

Odkrycie i udokumentowanie w Polsce dużych złóż siarki rodzimej w latach 1953-1976 spowodowało dynamiczny rozwój przemysłu wydobywczego i przetwórczego siarki w rejonie Staszowa i Tarnobrzega. Polska w krótkim czasie stała się czołowym producentem i eksporterem tego surowca. "Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki w budowie" zostały utworzone Zarządzeniem Ministra Górnictwa w 1954 roku. Przedsiębiorstwo zajmowało się wydobywaniem i przetwórstwem siarki oraz produktów wytwarzanych na bazie surowca siarkowego. Budowa zagłębia siarkowego na przełomie lat 50. i 60. związana była z ówczesnym zapotrzebowaniem światowym na ten surowiec i jego relatywnie wysoką ceną. W strukturze organizacyjnej zakład posiadał cztery kopalnie: "Piaseczno", "Machów" (odkrywkowe), "Machów II" i "[...]

Kroki milowe polskiej doktryny energetycznej dla rozwoju branży węgla brunatnego w XXI wieku w Polsce (cz. I) DOI:


  Węgiel brunatny jest ważnym surowcem energetycznym wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej i przyczyniającym się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie posiada wszystkie atuty do kontynuacji wydobycia węgla z możliwością znacznego jego zwiększenia za 20-30 lat. Uwarunkowania dla rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce są bardzo złożone zarówno pod względem prawnym, środowiskowym, ekonomicznym, jak i wizerunkowym. Dotychczasowa polityka energetyczna Polski jest zbiorem różnych celów przy braku jednej doktryny górniczo-energetycznej opartej na krajowych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych wypracowanych w ostatnich dekadach. Dlatego dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju, należy dołożyć wszelkich starań, aby uzyskać konsensus polityczny w Polsce i akceptację Unii Europejskiej na polską nową doktrynę energetyczną na następne dekady XXI wieku. Autorzy przedstawili uwarunkowania w postaci “kroków milowych", których wdrożenie winno przyczynić się do kontynuacji i rozwoju branży węgla brunatnego na następne dekady XXI wieku. Słowa kluczowe: energetyka, węgiel brunatny, uwarunkowania i scenariusze rozwoju.WPROWADZENIE Sytuacja polityczna i gospodarcza Europy dotycząca szeroko rozumianej polityki energetycznej jest bardzo poważna. Europa znalazła się w takim punkcie historycznym i gospodarczym, że posiadanie własnej taniej energii elektrycznej jest koniecznością. Energia droga-ekologiczna, przy chwiejnej gospodarce i poziomie bezrobocia, może przyczynić się do niepokojów społecznych związanych z coraz większymi kosztami życia. Polska winna podjąć zdecydowane działania na szczeblu unijnym i przywrócić miejsce węgla (węgla brunatnego) na mapie gospodarczej Europy. Uważamy, że można zmienić obecną i proponowaną politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej z zasady kar i subwencji na zasadę biznesową, z uwzględnieniem polityki niskoemisyjnej i konkurency[...]

Kroki milowe polskiej doktryny energetycznej dla rozwoju branży węgla brunatnego w XXI wieku w Polsce (cz. II) DOI:


  Węgiel brunatny jest ważnym surowcem energetycznym wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej i przyczyniającym się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie ma wszystkie atuty do kontynuacji wydobycia węgla z możliwością znacznego jego zwiększenia za 20-30 lat. Uwarunkowania dla rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce są bardzo złożone, zarówno pod względem prawnym, środowiskowym, ekonomicznym, jak i wizerunkowym. Dotychczasowa polityka energetyczna Polski jest zbiorem różnych celów przy braku jednej doktryny górniczo-energetycznej opartej na krajowych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych wypracowanych w ostatnich dekadach. Dlatego dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju, należy dołożyć wszelkich starań, aby uzyskać konsensus polityczny w Polsce i akceptację Unii Europejskiej na polską nową doktrynę energetyczną na następne dekady XXI wieku. Autorzy przedstawili uwarunkowania w postaci "kroków milowych", których wdrożenie winno przyczynić się do kontynuacji i rozwoju branży węgla brunatnego na następne dekady XXI wieku. Słowa kluczowe: energetyka, węgiel brunatny, uwarunkowania i scenariusze rozwoju Abstract: Lignite is an important energy resource used to produce electricity and contributing to the energy security of the country. Poland as one of the few countries in the world has all the advantages for the continuation of lignite mining industry with the possibility of 20 - 30 years a significant increase. Conditions for the development of lignite mining industry in Poland are very difficult in terms of legal, environmental and economic, as well as public relation problems. Current energetic policy is a collection of different targets with the lack of one mining-energetic doctrine based on national social-economic determinants which have been developed for last ten years. For the future country development every effort must be made for the political consensus[...]

Zadanie rządowe jako instrument formalnoprawny w procedurze uzyskiwania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego (cz.I) DOI:


  Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, jak pokazuje praktyka, jest zadaniem bardzo trudnym. Bez uruchomienia instrumentu formalno-prawnego, jakim jest zadanie rządowe, prawdopodobieństwo przeprowadzenia procedury uzyskania koncesji z wynikiem pozytywnym bliskie jest zeru. Dzieje się tak pomimo, iż wydobywanie kopalin stanowiących własność górniczą zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1990 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi cel publiczny. Uruchomienie nowego kompleksu wydobywczo-energetycznego w obecnych uwarunkowaniach formalno-prawnych, przy negatywnym stanowisku samorządu terytorialnego na poziomie gminy, wymaga zdecydowanego wsparcia od strony rządowej w postaci przyjęcia do realizacji zadania rządowego wpisanego do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Słowa kluczowe: koncesja na wydobywanie, górnictwo węgla brunatnego, zadanie rządowe, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Abstract: As practice shows, obtain a license for lignite extraction is a very difficult task. Without launch a formal-legal instrument as a national government issue chances for procedure positive result for getting license for extraction are close to zero. This is despite the fact that according to Real Estate Management Act of August 21, 1990 which precise that minerals of mining owned group are representing a public purpose. Opening new mining-energetic complex in the current formal-legal conditions, while also negative position of local community government it can not be possible without strong support of national government in the form of admission government issue entered into The Concept of the Space Economy and Regional Planning. Key words: license for extraction, lignite mining industry, government issue, The Concept of the Space Economy and Regional Planning.REGULACJE PRAWNE Procedura postępowania dotycząca uzyskania koncesji na wydobywanie złóż węgla brunatnego eksploatowanych metodą odkrywkową zdeterminowana jest n[...]

Zadanie rządowe jako instrument formalnoprawny w procedurze uzyskiwania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego (cz. II) DOI:


  Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, jak pokazuje praktyka, jest zadaniem bardzo trudnym. Bez uruchomienia instrumentu formalno-prawnego, jakim jest zadanie rządowe, prawdopodobieństwo przeprowadzenia procedury uzyskania koncesji z wynikiem pozytywnym bliskie jest zeru. Dzieje się tak, pomimo iż wydobywanie kopalin stanowiących własność górniczą zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1990 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi cel publiczny. Uruchomienie nowego kompleksu wydobywczo-energetycznego w obecnych uwarunkowaniach formalno-prawnych, przy negatywnym stanowisku samorządu terytorialnego na poziomie gminy, wymaga zdecydowanego wsparcia od strony rządowej w postaci przyjęcia do realizacji zadania rządowego wpisanego do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Słowa kluczowe: koncesja na wydobywanie, górnictwo węgla brunatnego, zadanie rządowe, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Abstract: As practice shows, obtain a license for lignite extraction is a very difficult task. Without launch a formal-legal instrument as a national government issue chances for procedure positive result for getting license for extraction are close to zero. This is despite the fact that according to Real Estate Management Act of August 21, 1990 which precise that minerals of mining owned group are representing a public purpose. Opening new mining-energetic complex in the current formal-legal conditions, while also negative position of local community government it can not be possible without strong support of national government in the form of admission government issue entered into The Concept of the Space Economy and Regional Planning. Key words: license for extraction, lignite mining industry, government issue, The Concept of the Space Economy and Regional Planning.Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (KPZK), zadanie rządowe i wprowadzenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji [...]

Zadanie rządowe jako instrument formalno-prawny w procedurze uzyskiwania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego (cz. III) DOI:


  Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, jak pokazuje praktyka, jest zadaniem bardzo trudnym. Bez uruchomienia instrumentu formalno-prawnego, jakim jest zadanie rządowe, prawdopodobieństwo przeprowadzenia procedury uzyskania koncesji z wynikiem pozytywnym bliskie jest zeru. Dzieje się tak, pomimo iż wydobywanie kopalin stanowiących własność górniczą - zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1990 r. o gospodarce nieruchomościami - stanowi cel publiczny. Uruchomienie nowego kompleksu wydobywczo-energetycznego w obecnych uwarunkowaniach formalno-prawnych, przy negatywnym stanowisku samorządu terytorialnego na poziomie gminy, wymaga zdecydowanego wsparcia od strony rządowej w postaci przyjęcia do realizacji zadania rządowego wpisanego do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Słowa kluczowe: koncesja na wydobywanie, górnictwo węgla brunatnego, zadanie rządowe, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Abstract: As practice shows, obtain a license for lignite extraction is a very difficult task. Without launch a formal-legal instrument as a national government issue chances for procedure positive result for getting license for extraction are close to zero. This is despite the fact that according to Real Estate Management Act of August 21, [...]

Legnicki węgiel brunatny to skarb czy przekleństwo dla tej Ziemi? cz.I DOI:


  W artykule przedstawiono analizę obecnego i przyszłego stanu branży węgla brunatnego w Polsce z pokazaniem ewentualnych scenariuszy rozwoju w horyzoncie czasowym do 2050 r. Omówiono stan zasobów węgla brunatnego w rejonie Legnicy wraz z podaniem uwarunkowań co do jego przyszłościowego wykorzystania w energetyce i w zgazowaniu naziemnym. Autorzy zwracają się z apelem do stron odpowiedzialnych za ewentualne przyszłościowe decyzje co do zagospodarowania bardzo bogatych legnickich złóż węgla brunatnego, a w tym o racjonalną analizę problemu zbudowania "drugiej nogi biznesowej" dla KGHM Polska Miedź S.A. i Dolnego Śląska. Słowa kluczowe: węgiel brunatny, zagospodarowanie zasobów, energetyka, zgazowanie węgla, scenariusze rozwoju. Abstract: The article presents an analysis of a current and future state of brown coal trade in Poland and possible scenarios of its development to 2050. It is a write-up of the state of brown coal deposits in the region of Legnica with information about factors of using it in the future in the power industry and in the ground gasification. The authors make an appeal to Sides responsible for future decisions concerning the development of very rich deposits of brown coal from Legnica and a rational analysis of the problem for building “the second business leg" for KGHM Polska Miedź S.A. and Lower Silesia. Key words: Lignite, resources management, energy, coal gasification, development scenarios.Polskie górnictwo węgla brunatnego reprezentuje światowy poziom. To jedna z kilku najlepszych specjalności gospodarczych, jakie ma Polska. Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie ma wszystkie atuty do kontynuacji wydobycia węgla, a w przypadku węgla brunatnego nawet do zwiększenia jego wydobycia w okresie następnych 30-40 lat. Jego zasoby, zagospodarowane i niezagospodarowane, stanowią bardzo cenny skarb gospodarki Polski. Branża górnictwa węglowego, wydobywając obecnie 78 mln t węgla kamiennego i 64 mln t węgl[...]

Legnicki węgiel brunatny to skarb czy przekleństwo dla tej Ziemi? cz.II DOI:


  W artykule przedstawiono analizę obecnego i przyszłego stanu branży węgla brunatnego w Polsce z pokazaniem ewentualnych scenariuszy rozwoju w horyzoncie czasowym do 2050 r. Omówiono stan zasobów węgla brunatnego w rejonie Legnicy wraz z podaniem uwarunkowań co do jego przyszłościowego wykorzystania w energetyce i w zgazowaniu naziemnym. Autorzy zwracają się z apelem do stron odpowiedzialnych za ewentualne przyszłościowe decyzje co do zagospodarowania bardzo bogatych legnickich złóż węgla brunatnego, a w tym o racjonalną analizę problemu zbudowania "drugiej nogi biznesowej" dla KGHM Polska Miedź S.A. i Dolnego Śląska. Słowa kluczowe: węgiel brunatny, zagospodarowanie zasobów, energetyka, zgazowanie węgla, scenariusze rozwoju.Legnicki obszar występowa nia węgla brunat nego Informacje o występowaniu pokładów węgla brunatnego o znacznej miąższości w rejonie legnickim uzyskano w trakcie pierwszych wierceń poszukiwawczych rud miedzi w okolicy Lubina i Sieroszowic. W latach 1959-1961 na omawianym terenie przeprowadzono prace poszukiwawcze, wykonując między Lubinem a Ścinawą 121 otworów wiertniczych i udokumentowano duże złoże węgla brunatnego Ścinawa o geologicznych zasobach bilansowych w kategorii C2 około 1075 mln ton. Złóż węgla brunatnego od strony południowej nie okonturowano i w związku z tym w latach 1960 - 1962 Państwowy Instytut Geologiczny zrealizował na obszarze od Lubina Legnickiego po Legnicę poszukiwania węgla brunatnego, wykonując dalszych 106 otworów wiertniczych. Geologiczne bilansowe zasoby tej kopaliny oszacowano wstępnie na około 2,7 mld ton. Dalsze badania prowadziło Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu w latach 1962 - 1990. Przedsiębiorstwo to wykonało w 1968 r. kompleksową dokumentację geologiczną złoża Legnica - pola: Północ, Wschód i Z achód - w kategorii C1 i C2, a w 1978 r. dokumentację geologiczną złoża Legnica - pole zachodnie w kategorii B i C 1 oraz zaplanowano rozpoznanie złoża Legnica - pole wschod[...]

« Poprzednia strona  Strona 2