Wyniki 11-20 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław Ciechanowicz"

Jaka przyszłość energetyki dla Polski


  W artykule "Jaka przyszłość energetyki dla Polski?" (AURA 1/2011) profesor Wiesław Ciechanowicz wzywając do transformacji do "ekonomii wodoru i metanolu" nie dostrzega, że zarówno wodór jak i metanol nie są źródłami pierwotnej energii - nie występują w przyrodzie. Są to nośniki energii, podobnie jak linie przemysłowe dla prądu elektrycznego. Aby wykorzystać wodór czy metanol jako źródło energii należy wcześniej włożyć, zakładając 100% sprawności procesu, co najmniej tyle samo energii w ich wytworzenie. W przypadku wodoru może to być energia elektryczna włożona w elektrolityczny rozkład wody. Tak więc wodór i metanol nie są alternatywnym źródłem energii w stosunku do energii jądrowej. Ta ostatnia należy do tzw. źródeł energii pierwotnej występujących w przyrodzie, podobnie jak paliwa kopalniane (gaz, ropa, węgiel, torf), energia słoneczna i właśnie energia jądrowa. O wykorzystaniu wodoru jako nośnika energii mówiło się w kontekście wykorzystania go do napędu pojazdów. Z tym, że jest to paliwo sztuczne, dość kłopotliwe w użyciu. Wobec ogromnych postępów w budowie akumulatorów pozwalających już dzisiaj na zmagazynowanie energii elektrycznej, umożliwiającej przejechanie przez samochód na jednym ładowaniu ok. 200 km, jest wielce prawdopodobne, że wodór jako nośnik energii przeżył już swoje naj[...]

Nowa struktura globalnego systemu energii (1)

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z przewidywaniami do 2050 roku światowe zużycie energii podwoi się, a pod koniec XXI wieku potroi w relacji do dnia dzisiejszego. W 2023 roku ludność świata zwiększy się w relacji do 2006 roku o 24 %, liczba samochodów krążących po naszej planecie o 50 %. Tendencje te oznaczają, że światowa produkcja ropy i gazu będzie musiała wzrosnąć o 66 %, aby zaspokoić żądany popyt. Aby nad[...]

Nowa struktura globalnego systemu energii (2)

Czytaj za darmo! »

W raporcie z kwietnia 2004 roku, przygotowanym dla rządu USA pt. "Produkcja metanolu z węgla - paliwa ogniw paliwowych w transporcie" - zawarto następujące konkluzje:  Metanol jest najbardziej pożądanym ciekłym paliwem węglowodorowym w ogniwach paliwowych i może być efektywnie wykorzystywany w obecnie stosowanych silnikach wewnętrznego spalania.  Gdyby rozwiązano zagadnienie neutralno[...]

Bezpieczeństwo energetyczne

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez media, jak również głoszonymi przez większość polityków, "bezpieczeństwo energetyczne Polski", w horyzoncie czasowym do 2030 roku, ma zapewnić istniejąca struktura źródeł energetycznych uzupełniona energią jądrową. Takie wnioski wynikają również z artykułu pt. "Perspektywy rozwoju energetyki atomowej w Polsce" (AURA 1/08). Poniżej kilka uwag do[...]

Nowa struktura globalnego systemu energii

Czytaj za darmo! »

Produkcja metanolu jako nośnika wodoru ogniw paliwowych, stwarzająca szansę zachowania klimatu ziemskiego dla kolejnych generacji, musi zapewniać, że jego produkcja i użytkowanie będą neutralne wobec efektu cieplarnianego. Tę neutralność może determinować głównie zdolność asymilacji przez biomasę dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery. Ta zdolność asymilacji musi także stwarzać sytuacj[...]

Energia wiatrów w integracji z ogniwami paliwowymi

Czytaj za darmo! »

W latach 2006-2007 podjęto się rozwoju pierwszych wspólnot wodorowych w Kanadzie na Wyspie Księcia Edwarda oraz w Danii. W obydwóch przypadkach do tego celu wykorzystuje się energię wiatru. Przypomnijmy, bezpośrednim paliwem w polimerowych ogniwach paliwowych jest wodór. Na anodzie ogniwa dokonuje się dekompozycji atomu wodoru na elektrony i protony. Elektrony płyną przez obwód zewnętrz[...]

Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe

Czytaj za darmo! »

Natura stowrzyła mechanizmy mające za zadanie zachowanie w skali kuli ziemskiej bilansów określonych pierwiastków. Zapewniła więc warunki dla życia biologicznego na Ziemi, a także utrzymywanie odpowiednich relacji między światem żywym i martwym. Stworzyła w biosferze samoregulujące się systemy z możliwością wewnętrznego kontrolowania i bilansowania. Takimi systemami są cykle biogeochemiczne; w jednym z nich bakterie odgry[...]

Ceramiczne ogniwa paliwowe szansą rozwoju górnictwa i energetyki


  Obecnie podstawowe problemy rozwoju cywilizacji to: - zapobieganie powstawaniu ewentualnego kryzysu, wynikającego z niestabilnych dostaw oraz nieprzewidy walnych cen ropy ze złóż arabskich oraz - zachowanie klimatu ziemskiego dla przyszłych pokoleń, a więc dążenie w skali globalnej do zrównoważonej przyszłości. Szansę w rozwiązywaniu tych problemów świat postrzega w transformacji cywilizacji do ekonomii wodoru i metanolu, jak również w tworzeniu dla przyszłych pokoleń globalnego systemu energii [1]. Przy czym przez transformację gospodarki świata do ekonomii wodoru rozumie się gospodarkę, w której stosowanymi generatorami energii są ogniwa paliwowe bezpośrednio zasilane wodorem. Tworzą one prąd elektryczny czerpiąc bezpo średnio elektrony z atomu wodoru. Wyko rzystują najprostszy pierwiastek, jakim jest atom wodoru, zbudowany z jednego elektronu jako ładunku ujem nego i jednego protonu jako ładunku dodatniego, w którym z tego względu brak sił wiązań elektronów. Są one szansą szczególnie dla loka l nych gospodarek, między innymi w tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób wysoko kwalifi kowanych. Mogą być sto so wane, wykorzystując lokalnie dostępne źródła wodoru, przede wszystkim w gospodarce komunalno-bytowej, transporcie miejskim oraz w transporcie samochodo wym na autostradach wodorowych. Natomiast transformacja gospodarki do ekonomii metanolu dotyczy przypadku, gdy nośnikiem wodoru, zasilającym anodę ogniwa paliwowego, jest metanol, łatwy w transporcie i magazynowaniu. Zwłaszcza dlatego, że sprowadzenie wodoru do postaci ciekłej jest procesem bardzo energochłonnym. Metanol jest jedynym ciekłym węglowodorem ulegającym rozkładowi na anodzie ogniwa w temperaturze otoczenia na wodór i dwutlenek węgla. A więc może być wykorzystywany jako medium dostarczające atomy wodoru do ogniw paliwowych stanowiących generatory energii w napędzie środków transportu przyszłości oraz w przenośnych telefonach i komputerach. [...]

Ogniwa paliwowe, wodór i metanol szansą rozwoju Polski


  Wyzwaniem cywilizacji jest obecnie zachowanie klimatu ziemskiego dla przyszłych pokoleń oraz zapobieganie powstawaniu ewentualnego kryzysu, wynikającego z niestabilnych dostaw oraz nieprzewidywalnych cen ropy ze złóż arabskich. Spełnianie pierwszego wyzwania to powrót do gospodarowania w biosferze, czyli w tej części Ziemi, w której występuje życie biologiczne, a więc korzystanie ze źródeł odnawialnych. Do odnawialnych źródeł energii, uzasadnionych ekonomicznie, przy określonych uwarunkowaniach, należy zaliczyć energię kinetyczną wiatru oraz energię światła słonecznego. Energia kinetyczna wiatru, aby stanowiła tanie i obfi te źródło energii, musi być integrowana z - produkcją wodoru przez elektrolizę wody, pozwalając magazynować energię kinetyczną wiatru, równocześnie eliminując zależność korzystania z niej od wahań pogody, oraz z - polimerowymi ogniwami paliwowymi, których jednostkowe koszty inwestycyjne są stokrotnie mniejsze w porównaniu z kosztami inwestycyjnymi elektrowni zasilanych paliwami kopalnianymi. Wymieniona integracja może być wykorzystywana jako: - źródło energii elektrycznej na tworzonych na lądzie w pobliżu brzegów morskich wpólnot wodorowych, - źródło wodoru w środkach transportu przybrzeżnej żeglugi morskiej oraz w transporcie miejskim w aglomeracjach położonych w pobliżu brzegów morskich, - stanowiąc lokalne systemy energii o zerowej emisji CO2, w konsekwencji czego wzrastałaby opłacalność przedsięwzięcia. Energię elektryczną przy wykorzystaniu energii kinetycznej wiatru dotychczas rozwijają głównie Dania, Wielka Brytania, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Niemcy i USA.Autostrada "zielony korytarz", mająca przebiegać przez Norwegię, Szwecję, Danię i Niemcy, ma być zasilana w wodór, wykorzystując odnawialne źródła energii, takie jak energia kinetyczna wiatru oraz jako pierwotne nośniki energii metanol i gaz naturalny [1, 2]. Projekt ma być także fi nansowany z norweskich i szwedzkich [...]

Ogniwa paliwowe - alternatywa pieców węglowych


  Polska jest na przedostatnim miejscu w UE pod względem jakości powietrza. Mamy około miliona domowych pieców na węgiel. W Krakowie ostatniej zimy normy były codziennie przekraczane nawet sześciokrotnie. Podobnie jest w województwach: śląskim, opolskim, dolnośląskim, łódzkim i w innych zurbanizowanych regionach kraju. Ale też na Podlasiu, które jeszcze dekadę temu było wolne od smogu. W tym regionie ludzie tradycyjnie opalali domy drewnem, jednak od kilku lat sprowadzają z sąsiedniej Białorusi tani węgiel. Według szacunków na likwidację wszystkich domowych pieców węglowych w całej Polsce do 2020 roku potrzeba 5 mld zł. Ten wydatek jest niezbędny bo inaczej grożą nam kary unijne [1]. Normy koncentracji pyłów w powietrzu są przekroczone niemal we wszystkich dużych miastach w Polsce. Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń jest węgiel. Dobra wiadomość jest taka, że poprawa jakości powietrza jest kwestią czasu, bo nakazuje ją dyrektywa Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nią Polska musi obniżyć poziom zanieczyszczeń do 2020 roku. W przeciwnym razie będzie musiała płacić wysokie kary [2]. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił w tym roku program KAWKA [2, 3], który ma obniżyć poziom niebezpiecznych substancji w najbardziej zanieczyszczonych częściach Polski. Pieniądze te mają być przeznaczane między innymi na budowę i wdrażanie lokalnych odnawialnych źródeł energii [2]. Lokalnymi odnawialnymi źródłami energii mogą być odpady komunalne i pochodzenia zwierzęcego, integrowane z węglanowymi ogniwami paliwowymi, oraz stałe odpady komunalne i przemysłowe, integrowane z zasadowymi ogniwami paliwowymi, obecnie wdrażanymi w szeregu krajów. Przetwarzanie stałych odpadów na wodór na terenach zurbanizowanych może stanowić dla rozwoju ludzkości w skali globalnej źródło elektryczności, ciepła i gorącej wody, pozyskiwanych o spraw-ności około 90 %, a więc prawie trzykrotnie większej w porównaniu z el[...]

« Poprzednia strona  Strona 2