Wyniki 11-15 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Paweł JABŁOŃSKI"

Reduction of impedance matrices of power busducts DOI:10.15199/48.2016.12.13

Czytaj za darmo! »

A general method of reduction of self and mutual impedance matrix of a busduct system with busbars in parallel or series is described. The method allows us finding the impedance matrix of a reduced system when given the impedance matrix of the busbars or their fragments. It can be also used in optimization of certain features of impedance matrix of the reduced system. Streszczenie. Rozważono ogólną metodę redukcji macierzy impedancji własnych i wzajemnych układu szynoprzewodów połączonych równolegle lub szeregowo. Pozwala ona znaleźć macierz impedancji układu zredukowanego dla zadanej macierzy impedancji szynoprzewodów cząstkowych. Może być także stosowana do optymalizacji pewnych cech macierzy impedancji. (Redukcja macierzy impedancji torów prądowych). Keywords: impedance matrix, power busducts, impedance reduction. Słowa kluczowe: macierz impedancji, tory wielkoprądowe, redukcja impedancji. Introduction There are situations when an existing power busduct has to be expanded or rearranged due to modernization of receivers or changes in supply system. When the busduct consists of many busbars that can be connected in various ways it is worth to select the best one with respect to certain criterion. Some possible criterions are the lowest power losses in the busduct at a given transferred power, the lowest voltage drops, and so on. In a single phase systems the obvious criterion is the smallest module of the busduct impedance. It is desirable to be able to recalculate quickly various variants of busbar arrangement to select the most appropriate one. A similar situation takes place for a newly designed busduct with many busbars. The method described here uses the general approach to calculation the impedance matrix of a reduced system when the full impedance matrix is given. The self and mutual impedance matrix Let us consider a system of n busbars that can be regarded as magnetically coupled two-terminals (Fig. 1). Fig.1. A system[...]

The effect of busbar shape and arrangement on currents and power losses in 3-phase busducts with two busbars per phase DOI:10.15199/48.2018.01.11

Czytaj za darmo! »

High current three-phase busducts sometimes have multiple busbars per phase (connected in parallel). Due to the phenomenon of electromagnetic induction resulting in the skin effect and the proximity effect, individual busbars are often unequally loaded [1]. This may lead to local overheating of the busduct due to high current density or to oversizing the busduct to avoid overheating. There is also an asymmetry in the matrix of self and mutual impedances and, as a result, the asymmetry of the currents even for symmetrical supply voltage and symmetrical receiver [1, 2]. The issue of equalizing currents in parallel lines is the subject of analysis of many researches (e.g. [3,4]). In this work, we analyzed several three-phase busducts with two rectangular busbars per phase to assess how various arrangements of busbars and their geometrical parameters affect the distribution of currents and power losses in individual busbars. We took into account unshielded busducts as well as their several shielded variants. Analyzed busducts Three-phase current busducts consisting of two rectangular busbars per phase were considered. Two base arrangements were taken into account. In the first one, the busbars are arranged in row (Fig. 1a); in the second - the busbars of each phase are arranged in stack, and the stacks are arranged in row (Fig. 1b). The cross-sectional dimensions of the busbars are a×b (see Fig. 1). The length of the busbars, l, is considered to be much larger than the cross-sectional dimensions of the busduct. The distance between busbars belonging to the same phase is d and the distance between neighboring busbars of adjacent phases is determined by c. It was assumed that busbars are made of copper (electrical conducti[...]

A numerical-analytical method for magnetic field determination in three-phase busbars of rectangular cross section DOI:10.15199/48.2015.12.50

Czytaj za darmo! »

A numerical-analytical method for determining the magnetic field distributions in high-current busducts of rectangular busbars is presented in this paper. The approach is based on the Partial Element Equivalent Circuit (PEEC) method. The integral equations are solved numerically to determine the current density distribution throughout the busbars. Then the values are used in analytical formulas to find the magnetic field around the busbars. The method takes into account the skin effect and proximity effects, as well as the complete electromagnetic coupling between phase bars and the neutral bar. Two applications to three-phase unshielded systems of busbars are presented. Streszczenie. W artykule przedstawiono numeryczno-analityczną metodę obliczania pola magnetycznego układów szyn prostokątnych. Metoda oparta jest na teorii obwodowych cząstkowych elementów zastępczych. Najpierw rozwiązywane są numerycznie równania całkowe dla gęstości prądu w szynach. Następnie otrzymane wartości są wykorzystane w analitycznych wzorach na pole magnetyczne wokół szyn. Metoda uwzględnia zjawisko naskórkowości i zbliżenia oraz całkowite sprzężenie magnetyczne miedzy szynoprzewodami. Przedstawiono wyniki obliczeniowe dla dwóch układów nieekranowanych trójfazowych szynoprzewodów prostokątnych. (Numeryczno-analityczna metoda obliczania pola magnetycznego układu szynoprzewodów prostokątnych) Keywords: Rectangular busbar, high-current bus duct, magnetic field, numerical-analytical method. Słowa kluczowe: Prostokątny przewód szynowy, tor wielkoprądowy, pole magnetyczne, metoda numeryczno-analityczna. Introduction High-current air-insulated bus duct systems with rectangular busbars are often used in power generation and substation, due to their easy installation and utilization. The increasing power level of these plants requires an increase in the current-carrying capacity of the distribution lines (usually 1-10 kA). The medium voltage level of the generator ter[...]

Analiza numeryczna procesu kucia matrycowego na gorąco odkuwki wydłużonej z występem na końcu DOI:10.15199/24.2017.8.9


  Wprowadzenie. Obserwowana w ostatnim okresie duża konkurencyjność w przemyśle motoryzacyjnym po woduje, że poszukuje się nowych energooszczędnych technologii wytwarzania podzespołów samochodowych, w tym odkuwek kolumn kierowniczych. Adaptery są ele mentami pośredniczącymi/łączącymi kierownicę samo chodu osobowego z przekładnią kierowniczą i stanowią ważny element bezpieczeństwa.W produkcji wielkose ryjnej tego typu elementów stosuje się kucie na gorąco w matrycach otwartych (najczęściej w trzech operacjach), po czym otrzymane odkuwki poddawane są okrawaniu wy pływki oraz dodatkowym zabiegom (chłodzenie, oczysz czanie, obróbka cieplno-chemiczna, śrutowanie, obrób ka wykańczająca skrawaniem, badania defektoskopowe i kontrola ostateczna). Proces kucia odkuwek adapterów do kolumn stanowi nie do końca rozwiązany problem, gdyż w procesach kucia matrycowego ogromną rolę odgrywa dobór odpowiednich parametrów procesu. Do najważniej szych parametrów kucia, istotnie wpływających na trwałość narzędzi oraz jakość odkuwek należy zaliczyć: ustawienia prasy (cykl kucia, prędkość), kształt i jakość wykonania na rzędzi, ich odpowiednia obróbka cieplna, geometria wstęp niaka i przedkuwki, a także parametry termiczne związane z temperaturą wstępniaka i narzędzi oraz warunki tribolo giczne [2, 5]. Do projektowania, analizy i optymalizacji całego pro cesu kucia wykorzystuje się szereg narzędzi CAD/CAM/ CAE oraz opartych najczęściej o modelowanie numeryczne [1, 3, 4, 6].Celem pracy jest zbudowanie poprawnego mo delu numerycznego procesu kucia na gorąco odkuwki ada ptera, który posłuży do lepszej analizy procesu, a następnie poprawę i wprowadzenie usprawnień w przemysłowym procesie kucia. Przedmiot i metodyka badań. W pracy analizie pod dano odkuwkę wydłużoną - adapter, przestawioną na rys.1a oraz [...]

Analiza procesu kucia odkuwki typu rozwidlonego stosowanej w układzie napędowym koparki przy użyciu wyników symulacji numerycznej DOI:10.15199/24.2018.8.4


  Wprowadzenie. W ostatnim okresie pojawiło się duże zapotrzebowanie na elementy dla przemysłu rolniczego i ciężkiego. Powoduje to, że wciąż poszukuje się nowych technologii wytwarzania części i podzespołów, w tym odkuwek typu rozwidlonego stosowanych na odpowiedzialne części maszyn, m.in. dla koparek, np.: sprzęgła, czy przeguby Cardana. Odkuwki tego typu (często o masie ponad 20kg) są stosowane w układach napędowych koparek i stanowią kluczowe elementy przegubów. Obecnie w produkcji wielkoseryjnej stosuje się metodę wielozabiegowego kucia na gorąco pod młotami poprzez operacje kucia półswobodnego oraz kucie matrycowe i dodatkowe operacje "zamykające" (okrawanie, kalibrowanie, śrutowanie, itp.). Odkuwki te często stanowią także ważny element bezpieczeństwa, dlatego wymaga się od nich wysokich właściwości wytrzymałościowych, dokładności wymiarowych, braku odwęglania i poprawnego przebiegu włókien. Proces kucia odkuwek, które są elementami przegubów (typu widły) stanowi nadal nie do końca rozwiązany problem, gdyż w procesach kucia matrycowego na młotach ogromną rolę odgrywa nie tylko dobór odpowiednich parametrów technologicznych procesu, ale także prawidłowe układanie formowanego materiału odkuwki w kolejnych wykrojach matryc. Do najważniejszych parametrów kucia, wpływających na jakość odkuwek należy zaliczyć: ustawienia maszyny (cykl [...]

« Poprzednia strona  Strona 2