Wyniki 11-20 spośród 50 dla zapytania: authorDesc:"Bronisław Hynowski"

Rzeki spławne w Królestwie

Czytaj za darmo! »

"PT" nr 10 z 1866 r. zamieścił artykuł na temat rzek spławnych w Królestwie; szczególnie omówiono rzekę Bug, pisząc: "W ostatnim poszycie Roczników Gospodarstwa Krajowego z roku 1963, zamieszczony został artykuł o przedsięwzięciu uspławnienia rzeki Bug; sądząc, że wiadomości w tym przedmiocie zebrane zdołają zainteresować ogół, a dla techników mogą być użyteczne, podajemy w streszczeniu to, co było w tym względzie zrobione". Poniżej przytaczamy wybrane fragmenty liczącego 14 stron streszczenia, zachowując oryginalną pisownię.W r. 1860 kilkunastu mieszkańców Królestwa, interesowanych w uspławnieniu r. Bug, pragnąc ocenić wysokość kapitału nakładowego na to potrzebnego, oraz obmyślić środki zebrania takiego kapitału, uznali przedewszystkiem za niezbędne wysłać inżynierów do rozpoznania koryta rzeki, zaprojektowania robót i obliczenia ich kosztu. Dla osiągnięcia tego celu, uczynili przełożenie do władz K[...]

Jak przechowywano...buraki?

Czytaj za darmo! »

"Przegląd Techniczny" od początku swego istnienia, oprócz tematyki dotyczącej techniki i przemysłu, wiele miejsca poświęcał różnym dziedzinom gospodarki. Regularnie ukazujące się artykuły zamieniano we wkładki monotematyczne, z których następnie powstawały samodzielne czasopisma. Jednym z takich przykładów jest cukrownictwo. Już w numerze 10 "PT" z 1866 roku ukazał się artykuł pod tytułem "O przechowywaniu buraków". Ze względu na porę roku i aktualność tego zagadnienia przytaczamy wybrane fragmenty z tamtego artykułu, zachowując oryginalną pisownię.Jedną z zasadniczych kwestyj w fabrykacyi cukru krajowego jest przechowywanie buraków w sposób najwłaściwszy, to jest, w takim stanie, aby zmiany atmosferyczne nie miały żadnego wpływu, na umniejszenie w nich całej tej ilości cukru, którą posiadają po dojściu do dojrzałości, i gdy już przychodzą na skład do fabryki, oraz wstrzymanie o ile możności działania sił żywotnych, które posiadają jeszcze po wykopaniu. W kraju naszym prawie w[...]

Czasopismo Towarzystwa Technicznego

Czytaj za darmo! »

"PT" nr 1 z 1875 r. opublikował obszerny artykuł na temat powstałego we Lwowie konkurencyjnego tytułu o tematyce technicznej. Ze względu na zawarte w nim ciekawe informacje, przytaczamy wybrane fragmenty tej publikacji, zachowując oryginalną pisownię. Założone przed 12 laty we Lwowie Towarzystwo Techniczne nie mogło z powodu braku środków przystąpić do wydawania dziennika, ograniczając się rocznikami. Od jesieni 1874 r. Towarzystwo posiada już swój własny organ p. n. "Czasopismo Towarzystwa Technicznego. Stosownie do programu czasopismo to obejmować będzie: Inżynieryę wraz z kolejnictwem, architekturą, mechaniką i naukami matematyczno-przyrodniczemi, i stojąc na zasadzie ścisłego związku między teoryą a praktyką w równej mierze traktować będzie sprawy przemysłu chemicznego, mechanicznego i górniczego, tudzież kwestye komunikacyj lądowych i wodnych. Oprócz tego czasopismo obejmie: 1) sprawozdania z postępu szczegóło[...]

Trudne początki Muzeum Przemysłu i Rolnictwa

Czytaj za darmo! »

"PT" nr 1 z 1885 roku opublikował artykuł pt. Zarys dotychczasowej działalności Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Zawarto w nim nie tylko opisy początków organizacji i działalności tej placówki ale również przykłady niekonwencjonalnych działań ówczesnego kierownictwa, które do osiągnięcia zamierzonych celów nie wahało się angażować Ministra Skarbu a nawet Głównego Naczelnika kraju. Poniżej przytaczamy pierwszą część tej ciekawej publikacji, zachowując oryginalną pisownię. Od dawna dawał się czuć w kraju brak Instytucyi mającej za zadanie wpływać na rozwój przemysłu i rolnictwa przez wprowadzanie nowszych modeli i wzorów, uprzystępnianie za pomocą wystaw czasowych, wynalazków poczynionych na tych dwóch polach zarówno w kraju jak i zagranicą, a wreszcie przez rozpowszechnianie za pomocą stałych wystaw i odczytów, wiadomości specjalnych odnoszących się do przemysłu i rolnictwa. Myśl powołania do życia takiej instytucyi, podjęta przez ks[...]

Trudne początki Muzeum Przemysłu i Rolnictwa

Czytaj za darmo! »

"PT" nr 1 z 1885 r. opublikował artykuł pt. "Zarys dotychczasowej działalności Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie". Zawarto w nim nie tylko opisy początków organizacji i działalności tej placówki, ale również przykłady niekonwencjonalnych działań ówczesnego kierownictwa, które do osiągnięcia zamierzonych celów nie wahało się angażować Ministra Skarbu, a nawet Głównego Naczelnika kraju. W poprzednim numerze "PT" przytoczyliśmy pierwszą część tej ciekawej publikacji. Poniżej publikujemy dokończenie, zachowując oryginalną pisownię. W 1881 roku, staraniem komitetu Muzeum urządzoną została w salach b. pałacu Bruhl'a wystawa przedmiotów przeznaczonych na moskiewską wystawę powszechną, która była wielce pouczającą dla rękodzielników, gdyż składała się z przedmiotów odznaczających się wyborowem odrobieniem. Szóstą z kolei wystawą urządzoną również w r. 1881 i podobnie jak dwie poprzednie w salach b. pałacu Bruhl'a, była wysta[...]

Jak wydobywano naftę i wosk ziemny w Galicji DOI:

Czytaj za darmo! »

"PT" nr 3 z 1875 roku opublikował artykuł pt. "Kopalnie nafty w Galicyi", a w nim interesujące opisy początków górnictwa naftowego, budowy szybów z użyciem świdrów ręcznych, borlochów oraz rewelacyjnych wówczas maszyn parowych. Jest też wiele porównań naszych złóż do zasobów nafty eksploatowanych Ameryce. Temat zarówno ciekawy, jak i ciągle aktualny, poniżej przedrukowujemy, zachowując oryginalną pisownię. Eksploatacya nafty w Galicyi ma przed sobą niezaprzeczenie większą przyszłość niż dotąd mniemano. Jeśli zaś ta gałąź przemysłu, która powstała prawie bez żadnego kapitału, nie rozwinęła się dotąd jakby należało, pochodzi to jedynie tylko z powodu braku odpowiednich funduszów a nie jak często utrzymują z powodu braku większych i dobrze urządzonych rafineryj. Stosunek bowiem nafty surowej do rafinowanej wynosi w Galicyi 4½ do 8, gdy w Ameryce stanowi 3½ do [...]

Takie były początki DOI:

Czytaj za darmo! »

"PT" nr 6 z 1880 r. opublikował obszerny artykuł (11 stron) pt. "O potrzebie i zasadach urządzenia Wyższej Szkoły Technicznej". Ze względu na przypadający w tym roku jubileusz Politechniki Warszawskiej, przypominamy fragmenty z tego artykułu, zachowując oryginalną pisownię.Zbytecznem byłoby rozwodzić się nad ważnością roli, jaką przemysł odgrywa w dzisiejszym życiu narodów. Przy ustawicznym i szybkim wzroście ludności, przy olbrzymich summach budżetów państwowych, tylko spotęgowaną i umiejętną pracą może społeczeństwo byt swój zapewnić. Ciągły rozwój przemysłowy stał się warunkiem poniekąd nieodzownym egzystencyi narodu; z drugiej strony, jeśli jedynie pracą na polu ekonomicznem jest spółeczeństwo w stanie zaspokoić różnorodne swe materyalne potrzeby, to znowu tą samą drogą dochodząc do bogactwa, rozszerza ono zakres działania i wyrabia sobie możność osiągnięcia coraz wyższego szczebla w duchowym swym rozwoju. Kraj nasz, [...]

Takie były początki Politechniki Warszawskiej c.d. DOI:

Czytaj za darmo! »

"PT" nr 6 z 1880 roku opublikował obszerny artykuł (11 stron) pt. "O potrzebie i zasadach urządzenia Wyższej Szkoły Technicznej". Ze względu na przypadający w tym roku jubileusz utworzenia Politechniki Warszawskiej, w poprzednim numerze "Przeglądu Technicznego" przypomnieliśmy fragmenty z tamtego artykułu, a w tym kontynuujemy przykłady analiz rozwiązań w innych krajach europejskich, zachowując oryginalną pisownię.W uznaniu stanowiska, jakie technika zajmuje obecnie w pracy społecznej, zostały wyższe zakłady techniczne, mianowicie w Austryi, zrównane z uniwersytetami; w następstwie tego zrównania zaprowadzono w nich wolność słuchania, czyli tak zwaną "Lern-Freiheit", w czem tkwi niezaprzeczenie jedna z wadliwości ustroju zakładów niemieckich. W Berlinie istnieją dotychczas osobne dwa zakłady techniczne, a mianowicie: Akademia Budownictwa dla inżynierów i Akademia Przemysłowa dla mechaników i chemików, spodziewane j[...]

Takie były początki Politechniki Warszawskiej cd. DOI:

Czytaj za darmo! »

"PT" nr 6 z 1880 r. w artykule pt. "O potrzebie i zasadach urządzenia Wyższej Szkoły Technicznej" w Warszawie zamieścił przykłady organizacji wyższych szkół technicznych w innych krajach europejskich. Najwięcej miejsca poświęcił francuskiej Szkole Centralnej Sztuk i Rękodzieł. Poniżej przypominamy fragmenty z tamtego artykułu, zachowując oryginalną pisownię. Szkoła Centralna Sztuk i Rękodzieł została założona w roku 1829. W roku 1857 Szkoła przeszła w skutek dobrowolnego odstąpienia na własność rządu francuskiego: ustąpieniem tym chcieli założyciele... zabezpieczyć dalsze istnienie Szkoły, stającej się od tej chwili instytucyą państwową. Zastrzegli jednakże przy tej zmianie tytułu własności, administracyjny samorząd Szkoły i artykuł 2-gi odnośnego prawa stanowi, że "wpływy Szkoły nie będą zlewane z dochodami państwa, lecz obracane wyłącznie na wydatki zakładu". Szkoła zachowała w zupełności pierwotny swój ustrój i posiada osobny zarząd, poddan[...]

Jak inżynierowie uzasadniali potrzebę Politechniki Warszawskiej DOI:

Czytaj za darmo! »

W poprzednich numerach prezentowaliśmy wybrane fragmenty z obszernego artykułu opublikowanego na łamach Przeglądu Technicznego w 1880 r. na temat celowości utworzenia w Warszawie wyższej szkoły politechnicznej. Jak trudne to było przedsięwzięcie do zrealizowania w czasie zaborów potwierdza (17 lat później) "PT" nr 43 z 1897 roku w sprawozdaniu z posiedzenia warszawskiej sekcji technicznej Stowarzyszenia Techników, które odbyło się 12 października. Posiedzenie to sekcja poświęciła wyłącznie obradom nad politechniką dla miasta Warszawy. Poniżej przypominamy fragmenty z tamtego sprawozdania, zachowując oryginalną pisownię.Przewodniczący, streszczając wyniki dyskusyi z poprzedniego posiedzenia, wytyka trzy zasadnicze punkty, około których ma się obracać dyskusya; punkty te są: [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »