Wyniki 11-20 spośród 47 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD ROMANIUK"

Szkło dla fotoniki. Część 9. Rodzaje szkieł laserowych

Czytaj za darmo! »

Szkła laserowe pozwalają na konstrukcję laserów promieniujących w zakresie ok. 0,5...2,8 µm. Są to lasery wykonywane ze szkła objętościowego i coraz częściej lasery światłowodowe - włóknowe i planarne. Krótkofalowy zakres promieniowania obejmujący także obszar widzialny jest interesujący do budowy systemów zapisu informacji i masowych pamięci optycznych o zwiększonej gęstości wobec zapisu promieniowaniem czerwonym. Długofalowy zakres promieniowania jest interesujący w aplikacjach do wzmacnianej optycznie, światłowodowej transmisji informacji na znaczne odległości oraz w układach zintegrowanej optyki planarnej. W wielu z tych aplikacji czołową rolę odgrywa laser szkło-Nd, także ze względu na to, że może promieniować dość wydajnie w paśmie 1,3 µm, oprócz podstawowego[...]

Szkło dla fotoniki. Część 10. Szkło światłowodowe

Czytaj za darmo! »

Szkłem światłowodowym będziemy nazywać specyficzny rodzaj szkła, na ogół o dość złożonych właściwościach, wytwarzany na potrzeby dalszego przetworzenia go do postaci optycznego włókna szklanego. Optyczne włókno szklane, w odróżnieniu od ogólnego pojęcia włókna szklanego, tj. rodzaju włókna szklanego stosowanego np. do wzmacniania materiałów kompozytowych, izolacji termicznej, w wełnie mineralnej, tzw. matach szklanych, itp., posiada relatywnie niskie straty optyczne, dobrą izolację od wpływów środowiska, oraz wbudowany gradient refrakcji. Optyczne włókno szklane jest nazywane światłowodem włóknowym (w odróżnieniu od szklanego światłowodu planarnego) i służy do różnych form generacji (lasery światłowodowe), wzmacniania (wzmacniacze światłowodowe Ramana), transmisji długodystans[...]

Fotonika i Inżynieria Sieci Internet 2009

Czytaj za darmo! »

Instytut Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej (ISE PW) [1] organizuje od kilkunastu lat interdyscyplinarne sympozjum doktoranckie znane w krajowym środowisku akademickim, a także za granicą pod nazwą WILGA [2]. Organizowane od 1998 r. w Wildze pod Warszawą w dwóch edycjach styczniowej i majowej, sympozjum zgromadziło łącznie ponad 3500 doktorantów i magistrantów. Opublikowano ponad 1500 artykułów naukowych w kilkunastu tomach Proc SPIE [3] w USA i kilku dedykowanych wydaniach czasopism Elektronika [4] i ETQ PAN [5]. W sympozjum uczestniczą reprezentanci prawie wszystkich politechnik w kraju (wydziały elektroniki, elektryczne, mechatroniki, fizyki technicznej), a także doktoranci wydziałów fizyki z uniwersytetów. Niemal corocznie sympozjum gości młodych uczonych z[...]

Szkło dla fotoniki. Część 11. Właściwości termiczne, mechaniczne i refrakcyjne szkła światłowodowego

Czytaj za darmo! »

Właściwości mechaniczne i termiczne szkła decydują obok właściwości optycznych o możliwościach jego zastosowania. Szkła tlenkowe, a w tym wysokokrzemionkowe, borokrzemionkowe, posiadają najlepsze właściwości mechaniczne ze wszystkich rodzajów szkieł i stanowią pod tym względem pewien punkt odniesienia dla pozostałych szkieł. Z właściwościami mechanicznymi, związanymi ze spójnością, jednorodnością i siłą wiązań (jonowych lub kowalentnych) w quasi-sieci amorficznej szkła związana jest energia fali fononowej. Energia tej fali jest tym większa, im większy jest moduł Younga szkła. Fala fononowa zmienia w sposób dynamiczny refrakcję szkła. Fala fononowa zawsze towarzyszy propagacji fali optycznej w szkle. Oddziaływanie fali optycznej z falą fononową może być w pełni elastyczne bezst[...]

Szkło dla fotoniki. Część 12. Dyspersja i tłumienie szkła światłowodowego

Czytaj za darmo! »

Dyspersja w optyce jest zjawiskiem zależności prędkości fazowej fali v od częstotliwości ω = 2πf i jest definiowana przez pochodną D = dv/dω. Dyspersja w szkle światłowodowym jest rozważana inaczej niż dyspersja w objętościowym szkle optycznym. W szkle optycznym wyraża się ona np. przez aberrację chromatyczną występującą w konkretnym szklanym elemencie optycznym np. soczewce. W szklanym włóknie optycznym, ze względu na jego znaczną długość, dyspersja objawia się zniekształceniem kształtu propagującej się obwiedni fali optycznej, przez zmianę widma Fouriera takiej fali. Taka obwiednia może mieć np. kształt obwiedni modulacyjnej (inna częstotliwość sygnału) lub krótkiego impulsu (o bardzo szerokim widmie częstotliwości), który w wyniku dyspersji ulega rozszerzeniu[...]

Szkło dla fotoniki. Część 13.Rodzaje szkieł światłowodowych.

Czytaj za darmo! »

Podstawowym rodzajem szkła światłowodowego na włókna optyczne ultraniskostratne do celów długodystansowej transmisji sygnału jest szkło SiO2 słabo domieszkowane. To w żadnym wypadku nie wyczerpuje ciągle rozszerzających się innych zastosowań szklanych włókien optycznych do budowy których potrzebne są podobne, nieco inne lub zupełnie inne rodzaje szkieł. Kryterium doboru szkła na włókno optyczne jest zastosowanie, a szczególnie: długość fali pracy włókna optycznego, poziom transmitowanej mocy optycznej, rodzaj transmitowanego sygnału, obraz, fala ciągła, fala analogowa, fala impulsowa, odporność włókna szklanego na warunki pracy w tym zmiany temperatury, wilgotność, obecność substancji aktywnych chemicznie, zaburzenia mechaniczne np. drgania, promieniowanie jonizujące, rodzaj w[...]

Szkło dla fotoniki. Część 14.Parametry szklanego włókna optycznego

Czytaj za darmo! »

Szklane włókno optyczne jest popularnie uważane za dość prosty optyczny lub optoelektroniczny obiekt pasywny przeznaczony do transmisji fali EM. W powszechnym rozumieniu parametry włókna optycznego decydujące o jego wszystkich właściwościach to: tłumienność, średnica i refrakcja. W sensie ekonomicznym znaczną dominantę stanowią włókniste szklane światłowody telekomunikacyjne wytwarzane zaledwie w kilku podstawowych rodzajach ściśle opisanych przez stosowne normy przemysłowe. Wśród światłowodów telekomunikacyjnych dominującą ekonomicznie grupą są skompensowane dyspersyjnie światłowody jednomodowe szerokopasmowe przeznaczone do transmisji fali optycznej z podziałem falowym DWDM. Drugim głównym rodzajem włókien telekomunikacyjnych są znacznie tańsze światłowody wielomodowe przezn[...]

Szkło dla fotoniki. Część 15. Synteza szkła światłowodowego z fazy gazowej

Czytaj za darmo! »

Metoda osadzania z fazy gazowej CVD (Chemical Vapor Deposition) obejmuje szeroką klasę procesów w których materiały stałe o wysokiej klasie czystości są wytwarzane poprzez termicznie inicjowany rozkład chemiczny prekursorów gazowych. Metoda CVD jest wykorzystywana najszerzej do wytwarzania elementów półprzewodnikowych. Reakcja chemiczna CVD w przypadku półprzewodnika posiada charakter heterogeniczny i zachodni całkowicie na jego powierzchni. Kolejne warstwy krystaliczne półprzewodnika takiego samego jak na podłożu lub nieco modyfikowanego, np. gradientowo, narastają bezpośrednio z fazy gazowej. Metoda CVD stosowana do wytwarzania szkła światłowodowego jest zasadniczo różna od tej stosowanej w przemyśle półprzewodnikowym. W literaturze metoda CVD, odnosząca się do szkła, nazyw[...]

Szkło dla fotoniki. Część 16. Synteza szkła światłowodowego metodą hydrolizy płomieniowej


  Metoda hydrolizy płomieniowej syntezy szkła krzemionkowego czystego i słabo domieszkowanego polega na rozkładzie halogenku krzemu w wysokiej temperaturze przez parę wodną i poprzez stadia pośrednie reakcji, utworzenie amorficznego tlenku krzemu [1]. Reakcje przebiegają w relatywnie niskim zakresie temperatur 800…1000oC w następujący sposób [4]: SiCl4 + 2H2O→SiO2 + 4HCl, GeCl4 + 2H2O→GeO2 + 4HCl, a produktami pośrednimi są: np. Si(OH)4, SiHCl3, itp. Produkty reakcji hydrolizy płomieniowej, nukleowane początkowo w fazie gazowej, osadzają się w postaci małych cząstek szkła na powierzchni bocznej pręta ceramicznego (metoda OVD - Outside Vapor Deposition) lub na powierzchni początkowo bocznej i następnie czołowej trzpienia kotwiącego początek preformy porowatej ([...]

Fotonika i Inżynieria Internetu


  Fotonika, zaawansowane systemy elektroniczne oraz inżynieria Internetu rozwijają się w kraju intensywnie, głównie na terenie uczelni i w instytutach badawczo-rozwojowych. Zapotrzebowanie na specjalistów inżynierów w zakresie zaawansowanego sprzętu i oprogramowania systematycznie wzrasta w kraju. Tradycyjne, XXVII Sympozjum Zespołu Naukowego PERG/ ELHEP z Instytutu Systemów Elektronicznych WEiTI Politechniki Warszawskiej odbyło się w dniach 4-5 lutego 2011 r. na terenie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Patronami Sympozjum są: WEiTI PW, IEEE, SPIE, Komitet EiT PAN oraz Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne. W Sympozjum wzięło udział ok. 60 osób, głównie magistrantów i doktorantów PW oraz z współpracujących instytucji jak: IFD UW, IPJ, IFPiLM, ZFT PAN oraz CBK PAN. Wygłoszono kilkadziesiąt prezentacji naukowych dokumentujących postęp w pracach wykonywanych przez młodych naukowców na rzecz prowadzonych projektów badawczych, a także prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Sympozjum obejmowało następujące sesje: IT w medycynie, eksperymenty fizyki wysokich energii, inżynieria/ elektronika kosmiczna, czujniki sCCD i techniki obrazowania ultra-nisko-szumnego w pasmach optycznych i IR, nowe rozwiązania kart elektroniki z procesorami FPGA-DSP, efektywne komponentowe metody [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »