Wyniki 11-20 spośród 97 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Jastrzębiec Kuczkowski"

Kanał Augustowski - Poznajmy się z Czarną Hańczą

Czytaj za darmo! »

Km 96,3 Gulbin. Most kolejki leśnej obecnie funkcjonującej jako atrakcja turystyczna z Płociczna Tartaku przez Bryzgiel, Gulbin do Zelwy. Maleńka osada leśna. Most drogowy spinający drogi prowadzące równolegle do rzeki. Brzegi Hańczy strome, rwące. Na kilkusetmetrowym odcinku rzeka obcina prawy brzeg. Wzdłuż lewego brzegu ciągnie się maleńka osada leśna Tartaczysko, zaledwie 50 mieszkańców. [...]

Polska turystyka wodna

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zaniedbania przejawiające się praktycznie zanikiem turystyki wodnej na śródlądziu (oprócz Warmii i Mazur). Wskazany został kierunek usunięcia zaniedbań i rozwoju tej znakomitej formy działalności ludzkiej na polskich wodach śródlądowych. Turystyka wodna zrodziła się z ludzkiego dążenia do nowych wrażeń, zaznania przygód i poznawania coraz to nowych akwenów: jezior, kanałów, rzek i mórz; również obiektów na ich brzegach. Tych wzniesionych przez człowieka i wytworzonych przez przyrodę zarośli i lasów wraz z ich mieszkańcami. Turystyka wodna w Polsce staje się gałęzią gospodarki wodnej i gospodarki narodowej. Można ją także oceniać nie tylko pod względem ekonomicznym, ale także w aspekcie wartości humanistycznych. ■ Ekonomiczne aspekty turystyki [...]

Polskie szlaki żeglowne Szlak Bugu

Czytaj za darmo! »

Wielkiego Zygmunta Glogera, jednego z twórców polskiego krajoznawstwa, turystyki i etnografii, uważam za swojego mistrza. Na polskich rzekach czuł się jak u siebie w domu, czemu dał wyraz w książce "Dolinami rzek" wydanej w 1903 r. Obok niego Mieczysław Orłowicz, Stanisław Szymborski, czy wreszcie wielki Melchior Wańkowicz z wędrówki kajakiem Kuwaką po mazurskim szlaku. Tak jak oni, do opisywanych szlaków wodnych mam osobisty stosunek, a do niektórych wręcz rodzinny. Moje spotkania z Bugiem 1. Jest 1932 rok. Lipiec. Mam dwa lata. Całą czwórką stoimy po kostki w Bugu, upozowani. Mama w wielkim kapeluszu słomkowym i w jednoczęściowym kostiumie trzyma za ręce mnie i czteroletnią siostrę. Za siostrą stoi ojciec, ówczesny komendant powiatowy Policji Państwowej w Ostrowi Mazowieckiej[...]

Polskie szlaki żeglowne Szlak Bugu

Czytaj za darmo! »

Takie dziwne słowo brzmi w tytule tego rozdziału. O wyraźnie obraźliwym sensie. A to po prostu młyn wodny z kołem podsiębiernym poruszanym energią płynącej rzeką wody. Komu taka pożyteczna budowla przeszkadzała, że ją aż tak wzgardliwie nazwał? Na pewno nie byli to nadbużańscy dziedzice mielący swoje i chłopskie ziarno na mąkę i kaszę oraz otręby na paszę. Interes młynarski musiał kolidować z czymś innym. Przyjrzyjmy się jak zbudowany był taki młyn. Trzeba było postawić budynek w nurcie o najszybszym prądzie. A jest on wszędzie tam, gdzie wąskie koryto. Takich miejsc jest mało na Bugu. Trzeba zatem pomóc przyrodzie. Zwęzić koryto rzeki nawet do trzech czwartych jej szerokości. A więc usypać groblę z kamieni, uszczelnić gliną, skierować skośnie w poprzek nurtu - pod prąd. Po grob[...]

Polskie szlaki żeglowne - Szlak Bugu

Czytaj za darmo! »

Setki lat był Bug korytarzem ekonomicznym, którym płynął strumień dóbr materialnych wytworzonych lub przetworzonych przez ludzką gospodarkę rolną, hodowlaną i leśną. Jak był obfity, najlepiej ilustrują te przytoczone przeze mnie obserwacje Zygmunta Glogera z książki "Dolinami rzek". W ciągu pięciu dni spływu Bugiem od ujścia Muchawca pod Drohiczyn, niespełna sto kilometrów, był świadkiem sześciu wielkich zgrupowań transportów, "obeschłych" na płyciznach po dwóch miesiącach suszy: tratew, oprócz pni drzew wiozących klepkę dębową, barek i galarów ze zbożem i innymi pożytkami. Był to 1875 r. - już w epoce industrii i komunikacji napędzanej maszynami parowymi, już coraz bardziej gęstniejącej sieci kolejowej i żeglugi parowozowej, wschodzącej elektryfikacji i telekomunikacji, jeszcze [...]

Polskie szlaki żeglowne - Szlak Bugu

Czytaj za darmo! »

Chylę nisko głowę w podziwie dla wielkiego zespołu uczonych wielu specjalności za ich serce w poniesieniu trudu przy ogromnej inwentaryzacji środowisk doliny Bugu. Trud ten zaowocował wypełnieniem żywą treścią pojęcia "korytarz ekologiczny". Przyznaję, że skorzystałem z tej pracy bardzo. Nie żebym wkuł setki łacińskich nazw - bardzo zresztą pięknie brzmiących - ale wzbogaciłem się w refleksję filozoficzną na temat relacji intelektu człowieka z przedmiotem swoich badań. Oczywiście nie tylko przecież jest się tym, który postrzega; także tym, który poznaje i stara się zrozumieć prawa rządzące prawami, zachodzącymi w tym przedziwnym zjawisku, jakim jest BIOS (to skrót od biosfery) planety ziemia. Przedziwna jest również taka struktura białka tworząca splot bioelektroniki w roztworze[...]

Polskie szlaki żeglowne Szlak Bugu

Czytaj za darmo! »

Na 587 kilometrze, licząc od ujścia do Narwi naprzeciwko Serocka, a 135 kilometrze od źródeł, Bug opuszcza obwód lwowski Ukrainy i wpływa na teren Polski we wsi Gołębie w gminie Dołhobyczów1). Tutaj Bug pociąga za sobą makroregion Wyżyny Zachodniowołyńskiej (Mezoregion Kotliny Hrubieszowskiej) w podprowincji Wyżyny Podolsko-Wołyńskiej prowincji Wyżyn Ukraińskich. Nad Bugiem leży jako jedyne sołectwo w gminie dołhobyczowskiej w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim. Stąd zaczyna się obszar Natura 2000, obejmujący cały bieg Bugu. Znajdujemy się także w Dołhobyczowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Jest to 7307,5 ha na terenie gminy Dołhobyczów i Mircze. Jego krajobraz charakteryzuje się bioróżnorodnością ekosystemów leśnych, łąkowych i wodnych oraz pól uprawnych. Zas[...]

Polskie szlaki żeglowne Szlak Bugu

Czytaj za darmo! »

Opuszczamy Kryłów z jego gwarem wycieczek, doskonałe miejsce wypoczynku, kąpieli i wodowania sprzętu turystycznego. Niedawno opuściliśmy Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Teraz aż za Horodło będziemy płynąć przez NADBUŻAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU. Jest on dużo większy od Dołhobyczowskiego: 11 970 ha! Rozpościera się w gminach: Mircze, Hrubieszów i Horodło. Powołano go, aby zapewniał względną równowagę ekologiczną. Trudno mówić o trwałej równowadze, jeśli zważymy na trwałe elementy utrudniające drożność korytarza ekologicznego Bugu: most kolejowy i bardzo ruchliwy most drogowy z przejściem granicznym. Obszar obejmuje przede wszystkim ekosystemy nieleśne. Najbliższy las nad Bugiem rośnie dopiero kilka kilometrów za Horodłem. Cały ten teren to rozległe połacie [...]

Polskie szlaki żeglowne Szlak Bugu


  Cztery miasta powiatowe leżą nad Bugiem: Wyszków na Mazowszu, Siemiatycze na Podlasiu, Włodawa i Hrubieszów na Lubelszczyźnie, przy czym widzialne z rzeki są tylko Wyszków i Włodawa, zaś Siemiatycze i Hrubieszów są odsunięte od Bugu o kilka kilometrów. Rubiaszów do 1802 r., (ukr. Rubiesziw, łac. Rubesovia) - czyli obecnie Hrubieszów, siedziba powiatu hrubieszowskiego w województwie lubelskim, należy do miast średniej wielkości. Położone w pobliżu Bugu centrum miasta znajduje się na wyspie między ramionami Huczwy, 18 km od przejścia granicznego z Ukrainą w Zosinie, a w prostej linii do granicy 5 km. Jest to najdalej na wschód położone miasto Polski. Leży w środku Kotliny Hrubieszowskiej w makroregionie Wyżyny Zachodniowołyńskiej, podprowincji Wyżyny Wołyńsko-Podolskiej, prowinc[...]

Polskie szlaki żeglowne Szlak Bugu


  Pochodzą z Hrubieszowa, bądź ich nazwiska są związane z miastem nad Huczwą. Seniorem wśród nich był Abraham Stern, urodzony w Hrubieszowie w XVIII wieku i z tego wieku wywodzący się Stanisław Staszic, z XIX (połowa) i XX wieku (początek) Bolesław Prus, z drugiej połowy XIX i pierwszych czterech dziesięcioleci XX wieku Bolesław Leśmian, z końca XIX i do czasu II wojny Henryk Dobrzański. A człowiekiem wyłącznie dwudziestowiecznym i spośród sześciu najsilniej związany z Hrubieszowem był Wiktor Zin, współczesny dzisiejszemu pokoleniu dorosłych Polaków. W moim opracowaniu Szlaku Bużańskiego spośród sześciu wielkich wybieram Stanisława Staszica i Wiktora Zina oraz przedstawiam wzmiankę o Bolesławie Prusie. Stanisław Staszic Urodził się w 1755 r. w Pile, syn burmistrza, zmarł w 1826 r[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »