Wyniki 11-20 spośród 2000 dla zapytania: pompy ciepła

Badania rzeczywistej efektywności pompy ciepła


  Przedstawiono stanowisko badawcze z powietrzną pompą ciepła zainstalowaną w domu jednorodzinnym z basenem kąpielowym. Pompa ma za zadanie ogrzewać dom oraz ciepłą wodę użytkową a także zapewnić ogrzewanie wody basenowej przez cały rok. Zastosowany system rejestracji danych z pomiarów umożliwia poznanie ilości dostarczanego ciepła, sprawności pompy ciepła w zależności od temperatury otoczenia i zapotrzebowania na ciepło. RESEARCH HEAT PUMP ACTUAL EFFICIENCY The paper presents the investigations o fair heat pump installed in a single-family house with a swimming pool. The pump is designed to heat the house and hot water and provide heating pool water all year round. The system of measurement data recording can recognize quantities of heat input, heat pump efficiency depending on the ambient temperature and heat demand.W związku z zauważalnym na całym świecie rozwojem zastosowań pomp ciepła [3, 4, 5], celowe są szczegółowe badania efektywności powietrznych pomp ciepła jako źródła ciepła w domach jednorodzinnych. Głównym celem pracy [2] było zbudowanie stanowiska badawczego umożliwiającego badanie efektywności zastosowania pompy ciepła w domu jednorodzinnym. Na celowość takiego rozwiązania wskazywała analiza teoretyczna wykonana w pracy [1]. W celu poznania rzeczywistych wyników efektywności, zainstalowano w analizowanym poprzednio domu, równolegle do istniejącego kotła gazowego, pompę ciepła. Z uwagi na specyfikę pompy ciepła jako źródła ciepła konieczne było dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do obniżonej temperatury źródła ciepła. Następnie opracowano program badań i projekt układu pomiarowego oraz wykonano dostosowane do tego [...]

Gazowe pompy ciepła (GHP) w systemach ogrzewania i chłodzenia hal wysokokubaturowych DOI:


  Konstrukcja i wyposażenie nowych budynków, zaostrzone przepisy i rozporządzenia w odniesieniu do ochrony środowiska, jak również nieustannie zmieniające się wymagania dotyczące chłodzenia i ogrzewania budynków i hal, stawiają dziś przed projektantami i inwestorami coraz większe wyzwania. W przypadku budownictwa jednorodzinnego wiadomo, że pompy ciepła powinny spełniać dwie funkcje, tj. ogrzewania i chłodzenia (klimatyzacji). Jednak czy pompy te nadają się również do zastosowania w obiektach przemysłowych? Przyczyną dynamicznego rozpowszechnienia pomp ciepła w budownictwie są przede wszystkim nieustannie rosnące potrzeby chłodzenia pomieszczeń lub całych budynków w miesiącach letnich. Z badań Komisji Europejskiej wynika, że ogólna liczba powierzchni klimatyzowanych budynków wzrośnie w roku 2020 do 400 milionów metrów kwadratowych. Oznacza to ośmiokrotny wzrost powierzchni pomieszczeń klimatyzowanych w stosunku do roku 1990. Podobne procesy zachodzą w przemyśle. Zgodnie z wymaganiami obowiązujących, zaostrzonych przepisów prawa budowlanego i ochrony cieplnej budynków, nowe szczelne hale produkcyjne o dobrej izolacji cieplnej w porównaniu ze starymi konstrukcjami charakteryzują się znacznie mniejszym zapotrzebowaniem na moc cieplną i chłodniczą do utrzymania wymaganej temperatury w okresie całego roku. Obecnie najkorzystniejszymi systemami ogrzewania są systemy promiennikowe z wysokosprawnymi promiennikami gazowymi. W okresie letnim istnieje potrzeba obniżania temperatury powietrza wewnątrz obiektu z powodu wysokiej temperatury zewnętrznej oraz zysków ciepła generowanych przez maszyny i urządzenia znajdujące się w hali. Ciepło to jest bardzo trudno usunąć za pomocą konwencjonalnych metod chłodzenia z powodu dużej szczelności i dob[...]

WYDAWNICTWA DOI:

Czytaj za darmo! »

Energetyka odnawialna w budownictwie.Dorota Chwieduk, Maciej Jaworski (red. naukowa): Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.Publikacja pokazuje możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych przy ich wzajemnym uzupełnianiu się, kładąc nacisk na metody magazynowania energii. Książka jest adresowana do osób zawodowo zajmujących się: energetyką (specjalistów OZE), inżynierów ochrony środowiska, pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych zainteresowanych tematyką OZE (magazynowaniem energii, energooszczędnym budownictwem), studentów kierunków technicznych (budownictwo, architektura, energetyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, inżynieria lądowa). Autorzy omawiają następujące zagadnienia: Magazynowanie energii podstawą rozwoju energetyki odnawialnej - rola magazynowania energii, oddziaływanie promienio[...]

Teoretyczne podstawy działania

Czytaj za darmo! »

Pompy ciepła są w zasadzie jedynymi urządzeniami, które umożliwiają wykorzystanie ciepła ze źródeł o niskiej temperaturze. Miejsce pomp ciepła w szeregu maszyn cieplnych pokazano na rys. 5. Wprawdzie najczęściej stosowane są sprężarkowe pompy ciepła, lecz obecnie obserwuje się wzrost znaczenia absorpcyjnych pomp ciepła, szczególnie w układach o dużej mocy. Ponadto coraz częściej w praktyce [...]

Pompy ciepła - tanie i ekologiczne ogrzewanie obiektów edukacyjnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Nadszedł czas wakacji. W przypadku wielu szkół oznacza to okres remontu placówki. Modernizacja dotyczy czasem wymiany okien, parkietu czy odświeżenia ścian. Często jednak wiąże się z poważnymi nakładami, jak np. wymiana lub modernizacja systemu ogrzewania. Dokonując wyboru warto wziąć pod uwagę instalację z pompą ciepła jako rozwiązanie ekonomiczne i ekologiczne, trwale likwidujące tzw. "niską emisję" zanieczyszczeń powietrza. Poniżej kilka przykładów dobrych praktyk stosowania tej technologii w obiektach edukacyjnych. Na pompę ciepła zdecydowano się m.in. w szkole podstawowej w Zalesiu Śląskim. Budynek został zmodernizowany w 2013r. Wybudowany w 1965 roku gmach szkoły ogrzewany był [...]

Badania powietrznej pompy ciepła i analiza efektywności technicznej i ekonomicznej jej zastosowania


  W artykule przedstawiono stanowisko badawcze do badań powietrznych pomp ciepła oraz jego możliwości. Na stanowisku tym badana była efektywność pompy ciepła marki Daikin o mocy 8,5 kW. Na stanowisku można było wyznaczyć rzeczywiste COP oraz zużycie energii przez dom, basen oraz na cele ciepłej wody użytkowej. Przedstawiono wyniki badań dla wybranego okresu, od lutego 2011 r do czerwca 2011 r. Na podstawie badań wyznaczono również rzeczywistą sprawność kotła gazowego oraz obliczono czas zwrotu inwestycji, który w przypadku zastąpienia powietrzną pompą ciepła dla kotła na propan wyniósł 4,2 roku, natomiast dla kotła na gaz GZ 50 11,8 roku. Study o fair hea t pump and analys is of techn ical and econom ic efficiency of its appl ica tion In this work the heat pump capability test stand is presented. On this stand the efficiency of the 8,5 kW Daikin heat pump has been measured. Using this stand it is possible to delimit actual COP and energy costs for home, swimming pool and domestic hot water. In this work the results from February 2011 to June 2011 are presented. Based on conducted researches the actual efficiency of gas boiler has been delimited, furthermore the RIO has been calculated, witch in this instance amounts to 4,2 a year for propane boiler replaced with a heat pump and dor GZ 50 gas boiler replacement to 11,8 year.1. Wstęp Z powodu znacznego rozwoju pomp ciepła na świecie i w Europie [1, 6] firma Systherm w 2008 roku rozpoczęła montaże instalacji pomp ciepła w budynkach mieszkalnych do współpracy z instalacjami centralnego ogrzewania oraz odzysku ciepła w systemach wentylacyjnych. W celach sprawdzenia rzeczywistych sprawności zakładanych pomp ciepła Systherm montuje na instalacjach liczniki: energii elektrycznej oraz wyprodukowanej energii cieplnej. Na początku odczyty z liczników prowadzone były w sposób ręczny, z czasem powstał system zbierania danych a obecnie dzieje się to w sposób automatyczny, wraz z rejestracją wielu[...]

Dolne źródła ciepła - budowa i wymiarowanie gruntowych wymienników ciepła

Czytaj za darmo! »

Źródło dolne, z którego pobierane jest ciepło niskotemperaturowe potrzebne do odparowania czynnika roboczego w parowaczu pompy ciepła, powinno charakteryzować się następującymi cechami: - dużą pojemnością cieplną, - możliwie wysoką i stałą temperaturą, - nie zawierać zanieczyszczeń powodujących korozję elementów instalacji lub powstawanie osadów, - łatwą dostępności[...]

Praca wodnej pompy ciepła w warunkach konwekcji wymuszonej DOI:10.15199/9.2017.7.6


  Wodne pompy ciepła cechują się najwyższa efektywnością energetyczną spośród wszystkich rodzajów pomp ciepła. Są one jednak w naszym kraju najrzadziej instalowane. Według PORT PC sprzedaż pomp ciepła w Polsce rośnie z roku na rok ‒ jednak pompy ciepła woda/woda stanowią jedynie ok 1% wszystkich zainstalowanych urządzeń. Znaczną większość instalowanych urządzeń stanowią powietrzne i gruntowe pompy ciepła. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł [5] jest pierwszym jednoznacznym dokumentem w prawie polskim, według którego znaczna część ciepła przekazywanego przez pompy ciepła pochodzi ze źródeł odnawialnych. Określono w nim m.in. sposób obliczania rzeczywistej ilości ciepła wytwoCIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/7 (2017) 297 rzonego przez pompy ciepła z energii czerpanej z powietrza, gleby lub wody. W Rozporządzeniu można znaleźć m.in. odwołanie do Dyrektywy 2009/28/WE [3] odnośnie do wytycznych obliczania energii odnawialnej pobieranej przez pompy ciepła. Do obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie w przypadku pomp ciepła stosuje się odpowiednio wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 Dyrektywy 2009/28/ WE, stanowiące załącznik do decyzji. Załącznik VII wymienionej Dyrektywy określa trzy podstawowe parametry niezbędne do wyznaczenia ilości energii odnawialnej dostarczanej za pośrednictwem pomp ciepła, są to: ● sprawność produkcji energii - η - według danych za rok 2010 sprawność produkcji energii wyniosła 0,455 (45,5%), wartość ta ma być stosowana do roku 2020 jako obliczeniowa, ● szacunkowa ilość użytecznego ci[...]

Efektywność powietrznych, gruntowych i wodnych sprężarkowych pomp ciepła DOI:10.15199/9.2015.5.6


  W artykule opisano efektywności różnych typów sprężarkowych pomp ciepła oraz opisano prototyp wodnej pompy ciepła pracującej w warunkach oblodzenia. Prototyp pompy ciepła zbudowany na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu zasilany jest z otwartego basenu o pojemności 400 m3. Badania dotyczą efektywności urządzenia pracującego w okresie niskiej temperatury zewnętrznej powietrza oraz gdy temperatura wody tw < 4 oC. W tych warunkach na powierzchni parowacza tworzy się lód, a więc do zasilania pompy ciepła wykorzystuje się okresowo ciepło krzepnięcia wody. Podczas badań wstępnych uzyskano wysoką efektywność energetyczną COP ≈ 3,89.1. Wstęp Współcześnie dąży się do coraz szerszego wykorzystania zasobów energii odnawialnych. Powszechnie spotyka się wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu, gruncie i wodach: rzek, jezior, mórz i oceanów. W artykule zostały przedstawione dane katalogowe wielu firm [33÷51] oraz badania sposobów poprawy charakterystyk energetycznych pompy ciepła. Badania eksperymentalne prowadzone są w wielu ośrodkach i wskazują kierunki rozwoju technologii pomp ciepła. W dalszej części artykułu przedstawiono niektóre wybrane prace badawcze z lat 2010 ÷ 2012 dotyczące głównie wodnych pomp ciepła (WPC) ). Autorzy tych prac [1÷9],[11], [16÷18], [24÷28], [30÷31] proponują nowe rozwiązania, które prowadzą do poprawy charakterystyk energetycznych tych urządzeń. Głównie dotyczą one: badań nowych czynników chłodniczych stosowanych w pompach ciepła oraz nowych konstrukcji wymienników ciepła, czy też korzystania z zasobów ciepła zawartego w wodzie (na przykład ciepła krzepnięcia wody). Prowadzone są również analizy ekonomiczne, które dowodzą, że pompy ciepła w wielu przypadkach przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne, a nie tylko przyczyniają się do chronienia środowiska naturalnego. Stan wiedzy dotyczący parametrów pracy GPC ) jest znacznie zaawansowany i od wielu lat wiedza na ten temat jest dość powszechnie do[...]

Efektywność pompy ciepła z poziomym kolektorem gruntowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono efektywność sprężarkowej pompy ciepła z poziomym kolektorem gruntowym, znajdującym się na głębokości 110 cm pod powierzchnią terenu, którego zadaniem jest przejęcie niskotemperaturowego ciepła z gruntu i dostarczenie do parownika pompy ciepła. Po przeprowadzeniu badań na stanowisku badawczym w latach 2007 - 2008 obliczono współczynnik efektywności (COP i COPINS.) dla poszczególnych miesięcy pracującej pompy ciepła i całej instalacji. Przedstawiono także graficznie temperaturę zasilania i powrotu z kolektora gruntowego dla poszczególnych okresów sezonu ogrzewczego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zastosowanie kolektora poziomego, to także efektywne rozwiązanie pozwalające na osiąganie wysokich współczynników COP dla pompy ciepła. POMPY CIEPłA możemy podziel[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »