Wyniki 11-20 spośród 89 dla zapytania: żarczyński

Analiza procesu odsiarczania biogazu w GOŚ ŁAM za pomocą masy Sulphurex N DOI:10.15199/2.2017.11.1


  Biogaz otrzymywany jest w wyniku beztlenowej fermentacji osadów ściekowych w zamkniętych komorach fermentacyjnych (ZKF), co jest realizowane w wielu oczyszczalniach ścieków w Polsce i za granicą [1-13]. Podobnie jak wytwarzany z innych surowców, zawiera oprócz metanu, ditlenku węgla i pary wodnej, także zanieczyszczenia, którymi są siarkowodór, amoniak, organiczne związki chloru i lotne metylosiloksany. Szczególnie istotnym wskaźnikiem jakości biogazu jest obecność w nim toksycznego siarkowodoru, utrudniającego jego techniczne wykorzystanie i mogącego prowadzić do zanieczyszczenia środowiska [12-18]. Do eliminacji siarkowodoru z biogazu stosowane są liczne metody, zwykle dzielone na fizyczne, chemiczne i biologiczne. Wśród nich można wyróżnić technologie, bazujące na sorbentach stałych, ciekłych oraz procesach mikrobiologicznych [2, 3, 5-11, 13-22]. Występowanie w biogazie takich zanieczyszczeń, jak siarkowodór, amoniak czy lotne metylosiloksany (VMSS), powoduje trudności w eksploatacji instalacji energetycznych. VMSS sprawiają problemy z urządzeniami do spalania biogazu [23]. Najkorzystniejszym sposobem wykorzystania oczyszczonego biogazu na terenie oczyszczalni ścieków jest jego spalanie w jednostkach kogeneracyjnych, wytwarzających energię elektryczną i ciepło, które zwykle zużywane jest na potrzeby technologiczne lub grzewcze obiektu [2-5, 8-10, 13-21, 23-25]. Charakterystyka technologii oczyszczania biogazu w GOŚ ŁAM GOŚ ŁAM zlokalizowana jest w zachodniej części Łodzi oraz częściowo na terenach gmin Pabianice i Konstantynów Łódzki. Została uruchomiona w 1994 r. (część mechaniczna), a od 1997 r. ruszyło biologiczne oczyszczanie ścieków. Lata 2004-2009 to okres najbardziej intensywnej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni. Obecnie GOŚ ŁAM obsługuje około 820 tysięcy mieszkańców Łodzi, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, gmin Nowosolna i Ksawerów, oczyszczając ponad połowę ścieków powstających w wojewód[...]

Comparison of activity of iron-chromium and palladium catalysts in chloral hydrate oxidation Porównanie aktywności katalizatora żelazowo-chromowego z palladowym w procesie utleniania wodzianu chloralu DOI:10.15199/62.2017.5.20


  An aq. soln. of Cl3CCHO·H2O (50 g/L) was oxidized with air O2 in an elec. heated tubular reactor over (i) Fe-Cr and (ii) Pd catalysts at 300-550°C to CO2, HCl and H2O. The oxidn. was completed at (i) 450°C and (ii) 550°C after 0.36 s. The substrate was supplied to an evaporator (mass flow rate of 29-32.5 g/h) at air stream 200 L/h. CH2O and Cl- concns. and total org. C were detd. in liq. reaction products. In the combustion gases, CO, Cl2 and CH2O were found. The content of polychlorinated dibenzodioxines and furanes did not exceed the admissible value of international toxicity equiv. (0.1 ng/m3) in the combustion gases. Badano aktywność katalizatora tlenkowego żelazowo- chromowego (TZC 3/1) i palladowego zawierającego 1% Pd na warstwie pośredniej z γ-Al2O3 w reakcji całkowitego utlenienia wodzianu aldehydu 1,1,1-trichlorooctowego (wodzianu chloralu), dozowanego jako modelowy roztwór wodny o stężeniu 50 g/L. Analizowano gazowe i ciekłe produkty utlenienia substratu, uzyskiwane w zakresie temp. 300-550°C i w czasie kontaktu reagentów z katalizatorem 0,36 s. Stwierdzono, że praktycznie całkowite utlenienie wodzianu chloralu można uzyskać w temp. 450°C z udziałem obydwu katalizatorów. Zawartość dioksyn w spalinach otrzymanych w wybranych temperaturach doświadczeń nie przekroczyła wartości dopuszczalnej międzynarodowego równoważnika toksyczności (international toxicity equivalent) wynoszącej 0,1 ng/m3. Uzyskane wyniki świadczą o możliwości obniżenia temperatury unieszkodliwiania substratu jako modelu odpadów chloroorganicznych do 450-550°C, z udziałem badanych katalizatorów w stosunku do procesu realizowanego w przemyśle w zakresie 1100-1500°C. Odpady chloroorganiczne powstające w wyniku działalności produkcyjnej różnych sektorów przemysłu klasyfikuje się jako szkodliwe lub toksyczne, zarówno dla środowiska przyrodniczego, jak i dla zdrowia człowieka. Związki te na skutek braku ich analogów w środowisku naturalny[...]

Całkowite utlenianie organicznych związków siarki

Czytaj za darmo! »

Badano proces całkowitego utleniania organicznych związków siarki (tiazolu, tiofenu, difenylosulfonu), w zakresie temp. 400-800°C, na katalizatorach: platynowym, miedziowo-cynkowych oraz wanadowym. Uzyskano wysokie stopnie utlenienia substancji organicznych od ok. 95 do ponad 99% w przypadku użycia katalizatorów przy czasie kontaktu 0,01-0,8 s. W celu uzyskania wysokich stopni utlenienia i[...]

Zwierzęta w polskich zoo na kartach pocztowych


  Oprócz znaczków pocztowych Poczta Polska SA wydaje karty pocztowe i koperty ze znakami opłaty (całostki), koperty pierwszego dnia obiegu (FDC), karty beznominałowe nazywane formularzami pocztowymi oraz różne wydawnictwa pamiątkowe, a także stosuje ozdobne stemple okolicznościowe. Kartki ze względu na oryginalną, często bogatą grafi kę oraz drukowane treści merytoryczne są przydatne do popularyzacji nie tylko fauny i fl ory. W ostatnich kilkunastu latach tematy przyrodniczo-turystyczne były kilka razy prezentowane na łamach AURY. Jako przykłady wymienię drukowane w Dodatku Ekologicznym dla Szkół opisy wydań kart pocztowych autorstwa Lucjana Piekarza z lat 2000- 2001 pt. "Parki narodowe w Polsce" [1, 2] oraz emitowanych w okresie 2003- 2004 tematu "Piękno ziemi polskiej" [3, 4]. (Natomiast o ochronie przyrody na znaczkach pocztowych pisał w AURZE Zbigniew Guzowski w latach 1996 i 1997 - przyp. red.) Kartki pocztowe emisji wymienionej jako druga ukazują się i obecnie. Na świecie zadania ogrodów zoologicznych zmierzają obecnie w kierunku hodowli oraz ochrony ginących bądź zagrożonych gatunków fauny. Funkcje te są równie istotne jak ochrona populacji zwierząt i ich środowisk naturalnych. Ogrody zoologiczne pełnią też funkcje edukacyjne i rekreacyjne dla mieszkańców miast oraz przybyszów w każdym wieku, są także obiektami godnymi zwiedzania na szlakach turystycznych. Karty pocztowe serii wydawniczej "Zwierzęta w polskich ZOO", w każdym roku cztery, były wydawane w latach 201[...]

Zastosowanie wymiany jonowej do odzysku chromu(III) ze ścieków powstających podczas produkcji kwasu p-chlorobenzoesowego

Czytaj za darmo! »

W wyniku zastosowania wymiany jonowej usunięto ze ścieków powstających podczas produkcji kwasu p-chlorobenzoesowego ok. 50% chromu(III). Stwierdzono, że w porównaniu z wynikami badań modelowych następuje znaczne zmniejszenie roboczej pojemności wymiennej silnie kwasowego kationitu Wofatit KS-10. Jest to spowodowane występowaniem kompleksów chromu(III) nie sorbujących się w danych warunkach.[...]

Ignacy Domeyko jako wybitny badacz i prekursor ochrony przyrody

Czytaj za darmo! »

Wstyczniu 2009 r. upłynęła 120 rocznica śmierci Ignacego Domeyki (1802-1889), co uzasadnia przypomnienie jego osiągnięć. Różnym aspektom życia tego wybitnego Polaka poświęcono już wiele publikacji, ale tylko nieliczne z nich ukazują go jako badacza i miłośnika przyrody. Można uznać Domeykę także za prekursora ochrony przyrody, postępującego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, pojęciem nieznanym w XIX wieku. Na Litwie, we Francji i w Chile Ignacy Domeyko, syn Hipolita i Karoliny z Ancutów, urodził się 3 lipca (według innych źródeł 31 lipca) 1802 r. w majątku Niedźwiadka, w powiecie nowogródzkim - obecnie Republika Białoruś. Ukończył powiatową szkołę pijarską w Szczuczynie, po czym studiował na Uniwersytecie Wileńskim w latach 1816- 1822, uzyskując tytuł magistra fi[...]

Redukcja stresu dobra praktyka


  Stresu zważyć się nie da, nie można określić najwyższego dopuszczalnego natężenia tego czynnika psychospołecznego w pracy. W wywiadzie dla ATESTU1 psycholog Zbigniew Żarczyński, powiedział, że wprawdzie stres towarzyszy całemu naszemu życiu i do zmagania się z nim powinniśmy być przygotowani, jednak są takie sytuacje w życiu zawodowym, że stres może zniszczyć człowieka.Jeśli chodzi o negatywny wpływ stresu w pracy, to właściwie nie ma branży, zakładu, organizacji, w której nie może być on czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia wypadków i chorób zawodowych czy parazawodowych. Dostrzegli to też organizatorzy ubiegłorocznej ogólnoeuropejskiej kampanii poświęconej bezpieczeństwu przy pracach konserwacyjnych, serwisowaniu, podczas eksploatacji maszyn, urządzeń, budynków. Okazało się, że nawet w tak technicznej kampanii można i należy poruszać zagadnienia czynników psychospołecznych. Oczywiście, większość działań kampanii koncentrowała się na konkretnych rozwiązaniach technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Jednak niemieckie towarzystwo ubezpieczeń (od wypadków i chorób zawodowych) dla przemysłu metalurgicznego2 przeprowadziło badania stresu wśród pracowników serwisu i konserwacji pojazdów w jednym z zakładów przemysłu motoryzacyjnego i zaproponowało wprowadzenie prostej dobrej praktyki. Nie wymaga ona specjalnych nakładów, a przyczynia się do redukcji stresu, uspra[...]

Bezpośrednio, pośrednio, czynnie lub biernie


  Często pracownicy, a także i pracodawcy, zadają sobie pytanie - jak walczyć ze stresem w pracy. Na początku jednak należy wyjaśnić, że ze stresem się nie walczy - ze stresem należy się zmagać.I taki właśnie proces określany jest w psychologii terminem coping od angielskiego czasownika to cope, zmagać się. Z jednej strony, stres w pracy powodowany jest obiektywnymi czynnikami jej środowiska, do których, jako najczęściej występujących, możemy zaliczyć: n wysokie wymagania w pracy, n nieprawidłowe warunki pracy, n wypowiedzenie pracy, n złe relacje z współpracownikami, n konflikty z przełożonym, n pracę w akordzie przy dużej presji czasowej, n zmianę pracy, n zmianę miejsca lub stanowiska pracy, n pracę nocną, n kumulację obciążenia pracą zawodową i domową, n pracę w godzinach nadliczbowych, szczególnie w weekendy, n zaangażowanie w szkolenie współpracowników, n dodatkowe wymagania i zadania stawiane w pracy, n spożywanie posiłków w stołówce pracowniczej, n dojazdy do miejsca pracy. Z drugiej jednak strony, stresorami (bodźcami generującymi stres) mogą być również pewne osobiste cechy pracownika, takie jak: n brak umiejętności rozwiązywania złożonych sytuacji konfliktowych, n braki w wyszkoleniu lub zbyt niski jego poziom, n negatywne nastawienie do życia i pracy, n braki w wymaganych uzdolnieniach, n podatność na stres, n ogólnie zły stan zdrowia, n brak akceptacji samego siebie, n [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »