Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"IVO SCHINDLER"

Time Prediction of Cooling Down Low Range Specimen with neural network exploitation

Czytaj za darmo! »

The method exploits sufficient similarity between cooling down curves of individual specimens from the same material but when specimens vary in geometric shape. Time scale altering for individual specimens leads from practical point of view to coincidence of all curves with so called "general curve" for given material which is calculated from measured values by means of statistic methods. [...]

Hot rolling of steel with TWIP effect

Czytaj za darmo! »

The TWIP effect (Twinning Induced Plasticity) is employed in steels with high manganese content to achieve elongation above 60 % and strength of more than 1,200 MPa. Chemical compositions of these steels are varied; with Mn content between 15 and 35 %, sometimes with 2 to 4 % Si or Al and the content of carbon of at least 0.5 to 1.0 wt %. The TWIP effect is based on inducing formation of mechan[...]

Study of the hot forming conditions of HSLA steel on the tensile testing machine

Czytaj za darmo! »

The aim of the conducted experimental work was to study the deformation behaviour in the hot state and causes that lead to failure of compactness of a microalloyed steel determined for the tube production. The results of the formability testing are presented, performed by measurements of the strength and plastic properties by means of the tensile test performed at the forming temperatures and d[...]

Wysokotemperaturowe charakterystyki plastyczności stopu Mg-Y-RE-Zr


  W pracy analizowano charakterystyki plastyczności i mikrostrukturę stopu magnezu WE43 zawierającego itr, cyrkon i pierwiastki ziem rzadkich. Badania prowadzono w celu określenia oceny podatności badanego stopu do kształtowania plastycznego w warunkach przeróbki plastycznej na gorąco. Na symulatorze Gleeble przeprowadzono eksperymenty, mające na celu określenie skłonności stopów magnezu do pękania w wysokiej temperaturze. Wyznaczono temperaturę zerowej wytrzymałości oraz zerowej plastyczności. Wykonano próbę rozciąga- nia w temperaturze od 250 do 450°C, na podstawie której wyznaczono wytrzymałość na rozciąganie i przewężenie badanych próbek. Wyniki badań będą pomocne do opracowania technologii przeróbki plastycznej wybranych elementów konstrukcyjnych, stanowiących lekkie za- mienniki stosowanych obecnie materiałów. The paper presents analysis of plasticity characteristics and microstructure of magnesium alloy with yttrium, zirconium an rare earths element. Susceptibility of magnesium alloy to cracking in high temperatures was tested on Gleeble3800 simulator zero resistance temperature was determined and zero plasticity was determined. Tests were conducted for assessment of susceptibility of tested alloys to hot plastic deformation. A tensile test was realized in temperature from 250 to 450 °C. Base on the results, ultimate tensile strength and reduction of area were determined for samples. A varied plasticity of tested alloys was found depending on aluminium content. Tests results will be useful in development of forging technology of chosen construction elements which serve as light substitutes of currently used materials. Słowa kluczowe: stop magnezu, badania plastyczności, mikrostruktura, właściwości mechaniczne, pękanie Key words: magnesium alloy, research of plasticity, microstructure, mechanical properties, cracking.Wprowadzenie. Projektowanie technologii prze- róbki plastycznej elementów konstrukcyjnych wyma- ga precyzyjnego określeni[...]

Przebudowa mikrostruktury taśm ze stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al w efekcie obróbki plastycznej na gorąco DOI:10.15199/24.2015.8.3


  W pracy przedstawiono analizę wpływu temperatury (1000 i 1200°C) i szybkości izotermicznego ściskania na gorąco (ε =􀀓,1, 1,􀀓 i 1􀀓,􀀓 s-1) na przebudowę mikrostruktury drobnoziarnistego stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al z dodatkami stopowymi cyrkonu i boru. W wyniku przeprowadzonej obróbki obserwowano efekty rekrystalizacji dynamicznej/postdynamicznej, której udział rósł wraz ze zmniejszeniem szybkości odkształcania i wzrostem temperatury procesu. The analysis of temperature (1000 and 1200°C) and rate of isothermal hot compression (ε =0.1, 1 i 10 s-1)on the microstructure changes of Ni3Albased intermetallic alloy with zyrconium and boron addition wasshownin the paper. It was observed that the performed treatment has influence on dynamic/postdynamic recrystallization which participation increase with decreasing rate of strain and increasing of process temperature. Słowa kluczowe: obróbka plastyczna na gorąco, stop Ni3Al, mikrostruktura Key words: hot-working, Ni3Al alloy, microstructure.Wprowadzenie. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al należą do grupy perspektywicznych materiałów posiadających, w porównaniu do powszechnie stosowanych żarowytrzymałych stopów na bazie niklu, znacznie wyższą wytrzymałość w podwyższonej temperaturze, relatywnie niską gęstość, a także wysoką odporność na oddziaływanie środowiska aktywnego korozyjnie [1÷3]. Intermetale Ni3Al wykazują także aktywność katalityczną w reakcji rozkładu szeregu związków chemicznych, m.in.: metanolu, metanu, cykloheksanu, acetonu, a także sarinu i iperytu siarkowego [3]. Pomimo że znane są metody poprawy plastyczności tych stopów, to nadal istnieją przeszkody w przemysłowym zastosowaniu tych materiałów, do których można zaliczyć potencjalnie małą plastyczność i skłon- ą skłonność do kruchego pękania [4, 5]. W dostępnej literaturze napotkano nieliczne prace dotyczące odksz[...]

Wpływ dodatku litu na charakterystyki plastyczności stopów magnezu DOI:10.15199/24.2015.8.6


  W pracy analizowano charakterystyki plastyczności i mikrostrukturę stopów magnezu przeznaczonych do przeróbki plastycznej na gorąco ze zróżnicowana zawartością litu (4÷8%). Badania prowadzono dla oceny podatności badanych stopów do kształtowania plastycznego w wa- żnicowana nicowana warunkach przeróbki plastycznej na gorąco. Dla badanych stopów wyznaczono energie aktywacji odkształcenia plastycznego na gorąco. Wyniki badań będą pomocne do opracowania technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych stanowiących lekkie zamienniki stosowanych obecnie materiałów. The paper presents analysis of plasticity characteristics and microstructure of magnesium alloys for hot working with different lithium con- tent (4÷8%). Tests were conducted for assessment of susceptibility of tested alloys to hot plastic deformation. The activation energy in hot forming was determined for investigated alloys. Test results will be useful in development of hot working technology of selected construction elements which serve as light substitutes for currently used materials. Słowa kluczowe: stopy magnezu z litem, badania palstyczności, energia aktywacji, mikorstruktura Key words: magnesium-lithium alloy, research of plasticity, activation energy, microstructure.Wprowadzenie. Zwiększenie podatności do kształtowania plastycznego stopów magnezu może zapewnić dodatek litu w ilości do 15% masy stopu [1] Jednocześnie poprzez wprowadzenie litu, którego gęstość wynosi 535 kg/m3 uzyskuje się znaczne zmniejszenie masy stopu. Ograniczeniem jednak jest znaczne zmniejszenie wytrzymałości stopu. Także wytapianie stopów magnezu z litem jest trudniejsze niż innych stopów magnezu z uwagi na intensywne utlenianie. Możliwe jest jedynie wytapianie w piecach próżniowych przy stosowaniu nadciśnienia argonu. Przegląd literatury dotyczącej stopów magnezu z litem [1÷6] wskazuje, że prowadzone badania koncentrują się na optymalizacji składu chemicznego, przez [...]

Wpływ temperatury walcowania i warunków chłodzenia na właściwości i mikrostrukturę stali 23MnB4 przeznaczonej do spęczania na zimno DOI:10.15199/24.2016.9.9


  Influence of rolling temperature and cooling conditions on the properties and microstructure of steel 23MnB4 indicated for cold-heading W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów procesu walcowania (temperatura, warunki chłodzenia) na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę stali 23MnB4 przeznaczonych do spęczania na zimno. Wyniki przedstawionych badań będą wykorzystane do optymalizacji procesu walcowania na walcowni typu MORGAN wyposażonej w system regulowanego chłodzenia Stelmor. Odpowiednio dobrane warunki wieloetapowego chłodzenia natryskiem wodnym oraz w linii Stelmor umożliwiają otrzymanie w walcówce ze stali niskowęglowej struktury ferrytyczno-perlitycznej zapewniającej spęczanie do ⅓ wysokości początkowej. Otrzymane informacje z wykonanych badań dla stali 23MnB4 będą przydatne przy optymalizacji procesów obróbki cieplno-plastycznej. The article presents the results of tests of influence of the thermo-mechanical treatment parameters (such as temperature, cooling conditions) on the mechanical properties and microstructure of steel 23MnB4 indicated for cold-heading. The process of rolling was conducted in simulation in continuous finishing train arrangement of four rolling stands in a laboratory of Faculty of Metallurgy and Materials Engineering VSB Ostrava. Results of presented tests will be applied for optimisation of the rolling process on rolling mill type MORGAN equipped with a system of regulated cooling Stelmor. Achieved results for steel 23MnB4 will be useful for optimisation of heat-plastic treatment in order to achieve products with good mechanical properties. Słowa kluczowe: proces walcowania, stal 23MnB4, walcówka, właściwosci mechaniczne, mikrostrutura Key words: hot rolling, 23MnB4 steel, wire rods, mechanical properties, microstructure Wprowadzenie. Stale niskowęglowe przeznaczone do spęczania na zimno są walcowane w nowoczesnych układach ciągłych [1, 2]. Liniowa prędkość walcowania walcówki w takic[...]

Wpływ parametrów przetwarzania na strukturę i właściwości mechaniczne intermetalicznych taśmNi3Al po walcowaniu na zimno i statycznym wygrzewaniu DOI:10.15199/24.2017.8.13


  Wprowadzenie. Dynamicznie rozwijająca się technika oraz postępująca miniaturyzacja układów i urządzeń prow dzą do zaostrzenia warunków pracy elementów konstrukcji, często w stopniu wykraczającym poza możliwości dotych czas stosowanych stali i stopów specjalnych. Coraz częściej wdrożenie zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych napotyka barierę braku odpowiednich tworzyw i techno logii ich przetwarzania, spełniających oczekiwania pro jektantów i konstruktorów nowoczesnych urządzeń. Jedną z alternatyw materiałowo-technologicznych w zakresie tworzyw metalicznych są intermetale, badane intensywnie od przełomu wieków jako tworzywa przyszłości. Interme tale, czyli stopy na osnowie uporządkowanych faz między metalicznych (w tym m.in. Ni3Al) [1-3], to materiały, w któ rych podstawowym składnikiem strukturalnym jest jedna z faz międzymetalicznych. Osnowa stopów na osnowie fazy międzymetalicznej nadaje im szereg szczególnych cech dziedziczonych od podstawowego składnika fazowego, z jednoczesnym zachowaniem szansy na zadowalającą technologiczność tych tworzyw. Wyróżniki intermetali, w tym na osnowie aluminku niklu Ni3Al, to względnie mała gęstość, wysoka wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa oraz stabilność cieplna i chemiczna struktury (odporność na utlenianie, nawęglanie, nasiarczanie), co czyni je atrak cyjnym tworzywem na elementy maszyn użytkowanych w podwyższonej temperaturze i środowisku korozyjnym [2, 3]. Wspomniany problem technologiczności wią że się przede wszystkim z ograniczoną plastycznością i skłonnością do tworzenia przełomu międzykrysta licznego oraz małą odpornością na kruche pękanie w temperaturze pokojowej, co istotnie ogranicza prak tyczne wykorzystanie większości testowanych interme tali. Wprawdzie stopowane borem intermetale Ni3Al wykazują w typowych procesach kształtowania plastycz [...]

Deformation resistance and structure of a hot-rolled aZ31 magnesium alloy

Czytaj za darmo! »

An experiment leading to obtaining the mathematical model of the mean equivalent stress (MES) of magnesium alloy AZ31 was realized in the laboratory rolling mill. Neglecting of the speed term in the resulting model of MES was possible by a relatively narrow range of applied strain rates, and also by the fact that a close relationship between height strain and strain rate exists. The paper also [...]

Laboratory simulation of hot rolling of trip steel in the twostand Steckel mill

Czytaj za darmo! »

The aim of the performed laboratory simulations was to verify chances of the production of hot rolled strips from a TRIP steel in conditions of the reversible rolling in the two-stand Steckel rolling mill. The unique experimental equipment was used for conducting these simulations. The laboratory hot rolled strips from the TRIP steel underwent subsequently the mechanical and microscopic analysis[...]

 Strona 1  Następna strona »