Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ ŁUKASZEWSKI"

Zastosowanie mikrowagi kwarcowej do badań wybranych właściwości elektrochemicznych metali z grupy platynowców i ich stopów

Czytaj za darmo! »

Zastosowano metodę mikrowagi kwarcowej do badań takich właściwości elektrochemicznych metali z grupy platynowców i ich stopów, jak elektrochemiczne rozpuszczanie metali, absorpcja wodoru i adsorpcja tlenków węgla. Wyznaczono zależność ilości rozpuszczonego metalu od potencjału elektrody i szybkości polaryzacji w eksperymencie chronowoltamperometrycznym. Zbadano efekty związane z naprężenia[...]

Wpływ dodatku palladu do platyny i rodu na adsorpcję i utlenianie produktów adsorpcji tlenków węgla

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki elektrochemicznych badań adsorpcji tlenków węgla na stopach palladu z platyną i rodem. Pokazano wpływ dodatku Pd do Pt i Rh na właściwości adsorbatu (stopień pokrycia, eps i potencjał utleniania). Przedstawiono różnice w zachowaniu produktów adsorpcji CO2 i CO. Wykazano, że dla układów Pd- Pt i Pd-Rh nie należy utożsamiać zaadsorbowanego CO2 z zaadsorbowanym CO. Thin Pd-Pt[...]

Elektrochemiczne badania absorpcji wodoru w palladzie i jego stopach z innymi metalami szlachetnymi

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki badań elektrochemicznych procesu absorpcji wodoru w Pd oraz jego dwui trójskładnikowych stopach z innymi metalami szlachetnymi (Pt, Rh, Au). Elektrody otrzymywano w postaci cienkich warstw metalicznych (stopowych), osadzanych elektrochemicznie na podłożu złotym. Przedstawiono wpływ potencjału i składu stopu na ilość absorbowanego wodoru. Stwierdzono występowanie zjawiska h[...]

Właściwości elektrochemiczne i charakterystyka powierzchni stopów palladu ze srebrem i miedzią

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań elektrochemicznych właściwości i zdolności do absorpcji wodoru bogatych w Pd stopów Pd-Ag i Pd-Cu, osadzonych na nieabsorbującym wodoru podłożu (złocie). Pokazany został wpływ utworzenia stopu na zależność ilości absorbowanego wodoru i czasu absorpcji wodoru od potencjału elektrody oraz na występowanie histerezy w układach Pd-Ag-H i Pd-Cu-H. Ponadto dokonano charakterystyki powierzchni otrzymanych elektrod metodami mikroskopii i spektroskopii powierzchni, w tym zbadano wpływ procesu absorpcji wodoru na stan powierzchni stopów. Pd-rich ( 90% at. Pd) Pd-Ag and Pd-Cu alloys were prepd. by their electrochemical deposition on Au substrate. The alloy surfaces were studied by cyclic voltammetry, scanning electron microscopy and Auger electron spectroscopy. The freshly deposited Pd-Ag alloys showed a surface strongly enriched with Ag. After H2 absorption this tendency was smaller. Such behavior was not obsd. for Pd-Cu alloys. H2 absorption on Pd-Ag and Pd-Cu alloys was studied electrochem. The addn. of Ag to Pd resulted in a decrease in absorption capacity, but had a beneficial influence on H2 absorption kinetics. Alloying Pd with Cu resulted in a decrease in H2 absorption rate and in an increase in the sensitivity of alloys to H2 embrittlement. Zanieczyszczenie środowiska oraz problemy energetyczne przyczyniły się do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Największe nadzieje pokłada się w wykorzystaniu wodoru, określanego coraz częściej jako uniwersalne paliwo przyszłości1-3). Jest on dostępny w praktycznie nieograniczonych ilościach i może być otrzymywany m.in. przez hydrolizę wody lub parowy reforming węglowodorów. W trakcie jego spalania nie dochodzi do emisji substancji toksycznych a otrzymywana ilość energii chemicznej jest większa niż w przypadku innych paliw chemicznych. Główną przeszkodą uniemożliwiającą efektywne wykorzystanie i rozpowszechnienie wodoru jako paliwa jest jego ma[...]

Metody elektrochemiczne oznaczania składu chemicznego i pomiaru aktywnej elektrochemicznie powierzchni stopów palladu z innymi metalami szlachetnymi


  Omówiono metody elektrochemiczne wyznaczania składu powierzchniowego i objętościowego oraz powierzchni rzeczywistej elektrod ze stopów palladu z innymi metalami szlachetnymi. Wykazano, że zawartość rodu i złota na powierzchni trójskładnikowych stopów Pd-Pt-Rh i Pd-Pt-Au może być oszacowana z wartości potencjału piku redukcji tlenków powierzchniowych, tj. z wykorzystaniem metody Randa i Woodsa dla układów dwuskładnikowych. Stwierdzono, że skład objętościowy bogatych w Pd stopów Pd-Au i Pd-Pt może być wyznaczony z potencjału przejścia fazowego pomiędzy fazą α i β zaabsorbowanego wodoru. Przedstawiono procedurę wyznaczania powierzchni rzeczywistej wieloskładnikowych homogenicznych stopów palladu z pomiaru ładunku redukcji tlenków powierzchniowych. Pd-Pt-Rh and Pd-Pt-Au ternary alloys were electrochem. deposited on Au wires and studied for bulk and surface compn. by detn. of potentials of surface oxide redn. peaks according to Rand and Woods method and phase transition of absorbed H2. An anal. procedure was elaborated. Metale szlachetne i ich stopy są intensywnie badane jako materiały elektrodowe w elektrokatalizie. Wykazują one zdolności do adsorpcji na ich powierzchni różnych substancji i katalizowania reakcji o dużym znaczeniu w kontekście wytwarzania energii, w szczególności w ogniwach paliwowych. Znany jest fakt katalizowania przez platynę reakcji utleniania wodoru i redukcji tlenu, a także utleniania małocząsteczkowych alkoholi, tj. procesów, na których opiera się działanie niskotemperaturowych ogniw wodorowo-tlenowych oraz metanolowych i etanolowych1, 2). Z kolei pallad wykazuje właściwości katalityczne w reakcji utleniania kwasu mrówkowego3, 4), który ostatnio jest coraz częściej rozpatrywany jako alternatywne paliwo wobec metanolu lub etanolu. Ponadto metal ten z uwagi na zdolność do absorpcji wodoru stanowi ważny układ modelowy, którego zachowanie pozwala lepiej zrozumieć procesy zachodzące w innych układ[...]

Badanie stopów palladu, platyny i rodu jako elektrokatalizatorów w bezpośrednich metanolowych ogniwach paliwowych


  Przedmiotem badań były cienkowarstwowe elektrody stopowe PtRhPd LVE (limited volume electrodes) otrzymane poprzez potencjostatyczne elektroosadzanie na drucie złotym z kąpieli zawierających roztwory ich soli w kwasie solnym. Czynnikiem modyfikującym skład elektrod był czas oraz potencjał osadzania. Morfologię i skład objętościowy otrzymanych stopów analizowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej z przystawką rentgenowską EDAX, zaś do badań właściwości elektrochemicznych adsorpcji i utleniania metanolu posłużyła technika chronowoltamperometrii cyklicznej. Do oceny struktury adsorbatu węglowego posłużył parametr eps (electron per site) wyznaczony przez analizę krzywych chronowoltamperometrycznych uzyskanych w trakcie pomiarów strippingowych. Analiza potencjałów redukcji tlenków powierzchniowych pozwoliła podzielić otrzymane stopy na (a) stopy o powierzchni wzbogaconej w rod (xRh = 0,80-1,00) oraz (b) stopy o minimalnym powierzchniowym udziale rodu (xRh = 0,05-0,10). Wartości parametru eps w każdym z przypadków ((a) powyżej 1,8 oraz (b) poniżej 1,6) były zbliżone do wyników uzyskanych w trakcie badań adsorpcji CO2 na stopach PtRhPd, co pozwala założyć podobne struktury adsorbatu metanolowego oraz CO2. Thin PtRhPd alloy layers were electrochem. deposited on an Au wire at varying times and potentials, studied for morphology, bulk compn. and catalytic activity in oxidn. of MeOH. The presence of Rh in the alloy coating resulted in a decrease of MeOH oxidn. potential but not in an increase in the current yield of the process. Bezpośrednie metanolowe ogniwa paliwowe zaliczane są do klasy niskotemperaturowych urządzeń ciągłej konwersji energii chemicznej w elektryczną, w których metanol ulega anodowemu utlenianiu, a tlen katodowej redukcji. Dostępność i łatwość przechowywania metanolu stanowi podstawową zaletę takiego rozwiązania, jednakże wiele czynników ogranicza jego opłacalność1-4). Zarówno redukcja tlenu, jak [...]

 Strona 1