Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Romuald Kolman"

Metodyka oceny przemian jakościowych

Czytaj za darmo! »

Zestaw najważniejszych informacji o tak mało jeszcze znanych przemianach jakościowych - zamieszczono w Problemach Jakości [1]. Zdecydowanie obszerniejszy jest materiał informacyjny ujmujący trzy części: przygotowanie czytelnika, poznawanie i wykorzystanie przemian jakościowych ujęty w książce [2]. We wspomnianej książce zamieszczono m.in.: zalecenia do obserwowania przemian jakościowych [...]

WSPOMNIENIE O PIONIERZE JAKOŚCI śp. Hipolicie Chojeckim

Czytaj za darmo! »

Pragnę podzielić się z Czytelnikami Problemów Jakości garścią refl eksji po zgonie w dniu 3 stycznia roku 2007 mego Przyjaciela Hipolita Chojeckiego. Kiedy rozpoczęły się nasze kontakty? - To był przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Okres dla Polski trudny w aspekcie gospodarczym. Przede wszystkim należy mieć na uwadze ogromne straty fi nansowe (spowodowane z[...]

Energie przemian jakościowych

Czytaj za darmo! »

Każdą przemianę jakościową można opisać ujednoliconą formą zapisu. Celem niniejszego opracowania jest rozpatrzenie ujednoliconych opisów faktograficznych przemian jakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu energetycznego. Jest oczywiste, że bez ładunku energii nie zaistnieje żadna przemiana jakościowa. Jednakże zagadnieniem do naświetlenia jest sprawa pobudzania przemian jakościow[...]

Próba systematyki przemian jakościowych

Czytaj za darmo! »

Jeden z przykładów metody badawczej nestora naszej kwalitologii.Geneza tego opracowania wywodzi się głównie z publikacji [1], w której wspomniano o możliwości opracowania systematyki przemian jakościowych. No więc chyba warto spróbować jak by to mogło wyglądać. Niech więc celem tego opracowania będzie - poszukiwanie nowej jakości poznania! Jeszcze kilka niezbędnych definicji przydatnych w [...]

Studium analizy przemian jakościowych

Czytaj za darmo! »

Możliwości praktycznego wykorzystania systemu to przede wszystkim poprawa jakości życia.Opracowanie niniejsze jest kontynuacją mego artykułu: [1] Rozwinięto interpretacje często występujących odmian energii. Zaprezentowano zbiór różnych przemian jakościowych wybranych losowo, które ulokowano w ewidencji systemu przemian jakościowych. Faktogramy przemian jakościowych zamieszczanych w tabelach systemu przemian jakościowych porządkowano według: sekcji (przemiany naturalne X, ingerowane Y,  inicjowane Z, 33 grup wydarzeń ( [1] tab.1),  czasu trwania (sek do lat i stuleci),  energii bodźca ([1] tab.2,  uzyskanego efektu.  Zapisy faktogramów wykonywano według wzoru (1) V # | Bk t1 | R t2 | t E i | × okr (1) gdzie: V - literowy symbol sekcji (X, Y, Z), # - numer grupy wy[...]

Pierwowzór systemu przemian jakościowych

Czytaj za darmo! »

Przemiany jakościowe stanowią problem badawczy.W naszym życiu stykamy się z nieogarnionym mnóstwem przemian jakościowych istniejących w naszym organizmie i w otaczającym świecie. Często ich efekt nazywamy jakością, nie wnikając w szczegóły powstawania tych efektów. Wydarzenia (w kolejności alfabetycznej): CY - cywilizacyjne GE - geologiczne GO - gospodarcze IN - inne (różne) KL - klimatyczne KO - kosmiczne KU - kulturowe PO - polityczne PR - przyrodnicze PZ - przemysłowe RE - religijne RZ - rządowe SZ - szkoleniowe ŻY - życiowe (Tabela ta jest rozszerzeniem tab. 1 w [1]). Opracowanie niniejsze jest kontynuacją [1] i [2] kolejnych działań autora opartych o [3]. Romuald KOLMAN Filozofia, nauka, jakość za granicą Filozofia, nauka, jakość za granicą Tab. 1. Odmiany grup w[...]

Projakościowe zarządzanie energią

Czytaj za darmo! »

Fragmenty badań nestora naszej kwalitologii.Energia - to nieustające źródło wszelkich przemian jakościowych w organizmach istot żywych i w obiektach nieożywionych. Wynika stąd, że energia jest niezbędna do życia ludzi, zwierząt i roślin, a jednocześnie jest niezbędna do funkcjonowania obiektów utworzonych przez człowieka oraz trwania obiektów naturalnych. Każda przemiana jakościowa (definicja w [1 s. 35]) dostarcza w efekcie nową jakość (inną niż była poprzednio). W otaczającym świecie i w naszych organizmach istnieje mnóstwo różnych odmian energii, z których niektóre zestawiono w [2 ss. 21,22]. Nośniki energii (najczęściej spotykane): produkty spożywcze, prąd elektryczny, gaz opałowy, benzyna silnikowa, olej napędowy, woda, powietrze. Cechy jakościowe energii to: powszec[...]

Analiza potencjału energetycznego jednostki gospodarczej

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorstwa uchylają się od podawania szczegółowych danych potrzebnych do analizy ich potencjału energetycznego.Wzrasta aktualnie zainteresowanie zarządzaniem energią i jej efektywnością w gospodarce [1]. Repliką na to była publikacja [2], w której naświetlono zagadnienia wykorzystania energii w organizmie człowieka oraz w gospodarczych zastosowaniach praktycznych. W konsekwencji należy rozwinąć istotne zagadnienie potencjału energetycznego. Potencjał energetyczny - zbiór zasobów energetycznych wykorzystywanych do realizacji zadań czynnej jednostki. Potencjał energetyczny człowieka Definicja - jak podana ostatnio. Głównym źródłem energii człowieka jest pokarm. Potencjał energetyczny człowieka zależy od masy jego ciała i sposobu odżywiania. Jest bardzo zróżnicowany w aspekcie wieku jednostki. Dla różnych zawodów, szczególnie energochłonnych, przewidziane są normy żywieniowe. Niezależnie od tego, w wielu dostępnych źródłach zamieszczone są dietetyczne przepisy racjonalnego odżywiania w różnych uwarunkowaniach życiowych. Według danych [3] Instytut Żywności i Żywienia w Polsce podał, że za rok 1991 wartość energetyczna spożywanej dziennie przez jednego mieszkańca żywności (bez alkoholu) wynosiła 13 708 kJ = 3274 kcal, a po przeliczeniu odpowiada to 3,81 kWh. Oczywiste, wartość ta wynika z analiz statystycznych. Potencjał energetyczny jednostki gospodarczej Dla jednostki gospodarczej potencjał energetyczny można wyznaczyć według następującego ujęcia: Analiza Zestaw danych potrzebnych do obliczenia potencjału energetycznego jednostki gospodarczej ujmuje tabela 1. Tabela ta zawiera sześć podstawowych grup najistotniejszych informacji. W każdej grupie informacje są rozwinięte odpowiednio do potrzeb. Tabelę 1 powinna wyprzedzić wstępna inf[...]

 Strona 1  Następna strona »