Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zofia Pawłowska"

Integrowanie zarządzania wiekiem z zarządzaniem zasobami ludzkimi i bezpieczeństwem i higieną pracy DOI:10.15199/47.2016.4.3


  W artykule przedstawiono podstawowe elementy skutecznego zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie, skierowanego na utrzymywanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej oraz ogólne zasady ich integrowania z zarządzaniem zasobami ludzkimi i bezpieczeństwem i higieną pracy. Pokazano wyniki badań przeprowadzonych metodą wywiadów kwestionariuszowych z przedstawicielami kadry kierowniczej 86 przedsiębiorstw, których celem była ocena stopnia wdrożenia tych elementów w przedsiębiorstwach.1. Wprowadzenie Wiele lat temu dobre praktyki w zakresie zarządzania wiekiem zdefiniowano jako takie działania, których realizacja służy przełamywaniu barier i promowaniu różnorodności ze względu na wiek w celu stworzenia środowiska pracy, w którym każdy, bez względu na wiek, ma możliwość pełnego rozwoju swojego potencjału [9]. Działania te są na ogół kierowane do pracowników starszych, do których zalicza się najczęściej tych w wieku powyżej 50 lat. Podobne podejście do zarządzania wiekiem dominuje w ukazujących się w ostatnich latach opracowaniach literaturowych, w których zarządzanie wiekiem jest na ogół rozumiane jako zbiór dobrych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, skierowanych zarówno na utrzymywanie lub zwiększenie zdolności do pracy pracowników starszych, jak i na wspomaganie organizacji w osiąganiu jej celów [2]. Równocześnie w literaturze zwraca się uwagę na ograniczenia w stosowaniu tego rodzaju podejścia, wynikające przede wszystkim z arbitralnego ustalenia kryteriów wiekowych na podstawie wieku biologicznego lub funkcjonalnego, a także na potrzebę uwzględniania w zarządzaniu wiekiem wszystkich pracowników, bez względu na ich wiek [1]. Taki punkt widzenia przyjmują Liwiński i Sztanderska, według których zarządzanie wiekiem stanowi element zarządzania zasobami ludzkimi i polega na prowadzeniu wewnątrz 18 2016 K w i e c i e ń organizacji działań dostosowanych do preferencji, potrzeb i możliwości prac[...]

 Strona 1