Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Lisiecka"

Rola konsultanta w projekcie projektowania systemu zarządzania jakością

Czytaj za darmo! »

Organizacja powinna przede wszystkim dokładnie zidentyfikować swoje potrzeby i oczekiwania wobec osoby konsultanta.Stopień prawidłowości funkcjonowania i dojrzałości systemu zarządzania jakością także siłą merytoryczną konsultantów stoi, ich kompetencjami. Zagadnieniem kompetencji konsultantów zajął się Komitet Techniczny ISO/TC 176, Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości, Podkomitet SC [...]

Przemysł certyfikacyjny - tendencje rozwojowe

Czytaj za darmo! »

Logo IAF może być w przyszłości wyznacznikiem poziomu jakości wydawanych certyfikatów na zgodność systemów zarządzania w organizacjach z przyjętą bazą odniesienia. Certyfikaty mają kilkusetletnią tradycję. Powstały wraz z rozwojem systemów ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej właścicieli złożonych obiektów technicznych, w których występowało znaczne ryzyko zag[...]

Dylematy etyczne w biznesie zrównoważonego rozwoju

Czytaj za darmo! »

Celem opracowania jest przybliżenie problematyki wymiaru etycznego działalności certyfikacyjnej oraz refleksji nad etycznymi postawami i zachowaniami jednostek, zespołów i wszystkich uczestników tej zinstytucjonalizowanej formy potwierdzania zaufania klienta do producenta i jego produktów. Problematyka etyczności i odpowiedzialności to wymiary, ze względu na które działalność certyfikacyjna może być, powinna być i jest oceniana. Może mieć miejsce w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) jako sposobu uwzględniania tego, za co odpowiada przedsiębiorstwo, a która to koncepcja ma na celu umacnianie idei, modelu zrównoważonego rozwoju społeczeństw, także firm . Przesłaniem zrównoważonego rozwoju (Sustainability Development), nazywanym zamiennie trwałym, odnawialnym lub sustensywnym jest zapewnienie trwałej poprawy jakości życia, zarówno współczesnych, jak i przyszłych pokoleń poprzez kształtowanie właściwych proporcji między kapitałem ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym . Rozwój ten jawi się jako nowy paradygmat gospodarowania . Sprowadza się do Referat został wygłoszony na VII Konferencji zorganizowanej przez UE w Krakowie nt. "Zarządzanie jakością-Doskonalenie organizacji", Organizator - UE Kraków, Polskie Forum ISO 9000 oraz Katedra Zarządzania Jakością, kierowana przez . T. Sikorę, Kraków, 6- 7.06 0 0. Por. np. T. Borys (redakcja naukowa) - Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa—Białystok, 005,Ch. Laszlo - Firma zrównoważonego rozwoju. Studio Emka, Warszawa, 008, także praca. W. M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz "Sustainability w biznesie czyli Przedsiębiorstwo Przyszłości", Poltext, Warszawa, 0 0 B. Piontek - Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 00 , s. 7 i dalsze Słowo paradygmat ma grecki rodowód. Jest to sposób, w jaki widzi się świat z punktu widze[...]

Niezapomniane spotkania z Profesorem - Wspomina prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka

Czytaj za darmo! »

Profesorem Romualdem Kolmanem pierwszy raz miałam okazję spotkać się w Gdańsku na tamtejszej Politechnice we wczesnych latach 70. ubiegłego stulecia. Z inspiracji Profesora Naczelna Organizacja Techniczna w Gdańsku (NOT) zaczęła organizować cykliczną konferencję pod tytułem anonsującym szkołę naukową Profesora - analizę oraz syntezę teoretycznych i aplikacyjnych wartości Jego dorobku. Tytuł cyklicznych konferencji brzmiał: "Kwalitologia. Lepsza jakość życia". Konferencje odbywały się w pierwszej dekadzie listopada. Byłam już po doktoracie z problematyki jakości. W 1973 roku obroniłam pracę doktorską na temat: "Rola instrumentów i bodźców ekonomicznych w podnoszeniu jakości produkcji przemysłu wełnianego (na przykładzie przedsiębiorstw zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego Południe w Bielsku Białej)". M[...]

Zarządzanie jakością produktów a jakość zarządzania organizacją


  Zarządzanie procesami polega na dokonywaniu systematycznej oceny ich efektów.Celem niniejszego opracowania jest wybiórcze przedstawienie sposobów myślenia o zarządzaniu jakością, to jest o strategicznym oraz operacyjnym zarządzaniu procesami kształtowania jakości produktów w kontekście jakości zarządzania całą organizacją. Rodzą się pytania: kiedy ma miejsce strategiczne zarządzanie jakością, jak się konfiguruje z operacyjnym zarządzaniem jakością oraz czy i w jaki sposób systemy zarządzania jakością wyznaczają jakość zarządzania organizacją? A może są to systemy przystające, kongruentne, tożsame? Warunki funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw zmuszają do doskonalenia. Wymagają od przedsiębiorstw dojrzałości organizacyjnej, rozumianej jako zdolność adaptacji do zmieniających się celów działania. Im przedsiębiorstwo wykazuje większą dojrzałość, czyli dysponuje pogłębionymi umiejętnościami reagowania na sytuację rynkową, tym sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa jest bardziej elastyczny. Uważa się, że im silniej rozwinięty jest w przedsiębiorstwie system standardowych umiejętności, praktyk zarządzania, tym większą siłę przetrwania ma bardziej elastyczne przedsiębiorstwo. Można mówić o tzw. paradoksie wprost proporcjonalnej zależności stopnia usztywnienia/uporządkowania systemu zarządzania procesami kształtowania jakości produktów i stopnia elastyczności funkcjonowania organizacji . Spróbujmy dokonać krótkiego przeglądu modeli doskonalenia zarządzania organizacjami. Por. S. Doroszewicz - Do czego mogą służyć organizacjom znormalizowane systemy zarządzania [w:] pracy zbiorowej pod red. naukową J. Łańcuckiego - Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, nr 166, rok 2011 , s. 71 1. Modele doskonalenia w dorobku literatury Doskonalenie jest kategorią złożoną. Wyraźnie należałoby rozgraniczyć dwa wątki i dwie perspektywy niesione przez to pojęcie - doskonalenie [...]

TLS - kompozycja metod na rzecz doskonalenia systemu zarządzania organizacją


  Przedsiębiorstwo może realizować zasadę ciągłego doskonalenia.Wstęp Celem opracowania jest wykazanie, że integrowanie, scalanie metod zarządzania tak, aby były całością jest bardziej korzystne dla organizacji od stosowanych odrębnie metod i narzędzi. W opracowaniu zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania opisanych w literaturze przedmiotu zintegrowanych metod zarządzania dla doskonalenia systemu zarządzania przedsiębiorstwem, dla zidentyfikowania i wyeliminowania głównych przyczyn problemów w systemie lub jego podsystemach/częściach. Na bazie integracji zasad metody TOC, Six Sigma i Lean Management powstała metoda o akronimie TLS. Jako kombinacja elementów wymienionych metod ma pomóc przedsiębiorstwom uzyskać maksymalne oszczędności i ciągłe doskonalenie jakości produktów. W założeniach scalona metoda jest zbieżna z założeniami koncepcji TQM, a w aspektach ekonomicznych wzmacnia ją. Krótka charakterystyka założeń metody TOC Teoria ograniczeń (TOC-Theory of Constrains), nazywana w praktyce metodą zarządzania ograniczeniami w przedsiębiorstwie, została opracowana, rozwinięta i objaśniona przez izraelskiego fizyka E. M. Goldratta w latach 70 . Od czasu jej upublicznienia zyskuje zwolenników. Pozwala dość szybko wprowadzić zasady podejścia systemowego; cechuje ją holistyczne podejście do organizacji, także nastawienie na ciągły rozwój (Continous Improvement) . Uniwersalność, a także unikatowość TOC, stanowi przede wszystkim jej otwarty charakter. Twórca rozwinął szereg zastosowań tej metody. Opracował zestaw logicznych narzędzi myślowych, by przezwyciężyć problemy systemowe w organizacji, a dokładniej, aby zmienić ludzkie schematy myślowe. Podstawą uruchomienia tego procesu jest E. M. Goldratt: Cel 1: Doskonałość w produkcji, wyd. Mint Books, Warszawa, 2007. Por. Np. Quetsch J.L., Patient Safety with Six Sigma, Lean, or Theory of Constraints, in; Society for Health Systems, Orlando, 18 Luty 2007 odpowiedź na trzy zasadn[...]

 Strona 1  Następna strona »