Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA CHOLEWA-WÓJCIK"

Istota wartości użytkowej materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych


  Warto.. u.ytkowa wyrobow jest przedmiotem szczegolnego zainteresowania towaroznawstwa jako wyodr.bnionej dziedziny wiedzy. Warto.. ta jest jednym z podstawowych atrybutow materia.ow opakowaniowych z tworzyw sztucznych, istotnych z punktu widzenia przechowywania oraz u.ytkowania. Bowiem wszystkie produkty z tworzyw sztucznych wraz z up.ywem czasu zmieniaj. swoje w.a.ciwo.ci u.ytkowe, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszania ich warto.ci u.ytkowej. Z tego wzgl.du poznanie istoty warto.ci u.ytkowej oraz okre.lenie grupy czynnikow wp.ywaj.cych na szybko.. zmian parametrow charakteryzuj.cych warto.. u.ytkow. jest niezwykle istotne z punktu widzenia ich przydatno.ci do u.ytkowania tych materia.ow. Agnieszka Cholewa-Wojcik: Nature of functional value of plastic packaging materials. The functional value of goods makes the subject of a special interest in the science of commodities as a singled out field of knowledge. Testing of functional value of packaging materials comes down to the evaluation of parameters characteristic for technical qualities of these materials. Testing of packaging materials can be carried out in full range or can be incomplete comprising only selected parameters. Istota warto.ci u.ytkowej materia.ow opakowaniowych z tworzyw sztucznych AGNIESZKA CHOLEWA-WOJCIK UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, KATEDRA OPAKOWALNICTWA TOWAROW OPAKOWANIE 4/2011 65 NAUKA Zakres oceny warto.ci u.ytkowej materia.ow opakowaniowych Warto.. u.ytkow. materia.ow opakowaniowych mo.na zdefiniowa. jako stopie., w jakim zbior w.a.ciwo.ci tych materia.ow spe.nia stawiane jej wymagania zwi.zane z jej u.ytkowaniem. Wymagania te rozumie si. jako potrzeb. lub oczekiwanie, ktore zosta.o ustalone, przyj.te zwyczajowo lub jest obowi.zkowe. Wymagania dotycz. zespo.u cech zwi.zanych ze zdolno.ci. materia.u opakowaniowego do zaspokojenia stwierdzonych i oczekiwanych potrzeb u.ytkownika [1]. W literaturze przedmiotu analiza zagadnie. zwi.[...]

Własności mechaniczne folii poliolefinowych poddanych starzeniu


  Badania zakresu i intensywności zmian własności mechanicznych poliolefinowych folii opakowaniowych poddanych starzeniu w zróżnicowanych warunkach mikroklimatycznych Wprowadzenie Wszystkie produkty z tworzyw sztucznych wraz z upływem czasu zmieniają swoje własności użytkowe, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszania ich wartości użytkowej [4]. Niekorzystne zmiany zachodzące w wyrobach podczas ich przechowywania związane są przede wszystkim z narażeniami klimatycznymi, czyli narażeniami wynikającymi z destrukcyjnego oddziaływania na towary wielu czynników klimatycznych, takich jak: temperatura, promieniowanie słoneczne, tlen, wilgoć, zanieczyszczenia czy naprężenia wewnętrzne [5, 11]. Badanie specyfiki zjawisk związanych z procesem starzenia tworzyw sztucznych w warunkach naturalnych oraz laboratoryjnych, a dotyczących zmian ich własności podczas przechowywania sprowadza się najczęściej do analizy oraz oceny parametrów charakteryzujących własności mechaniczne tych materiałów [8]. Celem analizy procesów starzeniowych zachodzących w materiałach opakowaniowych z tworzyw sztucznych jest określenie zmian ich własności użytkowych w funkcji czasu oraz określenia odporności tychże materiałów na poszczególne czynniki atmosferyczne inicjujące proces zmniejszania wartości użytkowej [1]. Znajomość istoty mechanizmów procesów starzeniowych oraz poznanie czynników wpływających na przebieg tych procesów są istotne z punktu widzenia zachowania przez folie z tworzyw sztucznych określonego przedziału wartości własn[...]

Potrzeby i wymagania konsumentów w zakresie opakowań do żywności DOI:10.15199/42.2016.5.2


  Wprowadzenie W związku z dynamicznym rozwojem branży opakowań do żywności oraz w świetle prognoz dotyczących zwiększonego zapotrzebowania na nowoczesne rozwiązania opakowaniowe istotne jest przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań konsumentów wobec opakowań do żywności, której wyniki będą stanowiły bazę danych dla projektowania tych opakowań (Solomon, Bamossy, Askegaard, Hogg 2010), (Lisińska-Kuśnierz 2011, 2014), (The Future…2013), (Wasiak 2014). Problem oczekiwań konsumentów względem opakowań wybranych grup produktów występujących w ofercie rynkowej był przedmiotembadań prowadzonychm.in. przez V. Butkevivience, J. Stavinskiene, A. Rutelione (2008), M. Estiri, T. Hasangholi, H. Yazdani, H. J. Nejad, H. Rayej (2010), M. Solomona, G. Bamossy, S. Askegaarda, M. Hogga (2010), A. Dejnaka (2011), M. Lisińską- -Kuśnierz 2011, 2014), M. Lisińską-Kuśnierz i M. Ucherek (2011), E. Jerzyk (2014), A. Cholewę-Wójcik (2014), E. Svanes, M. Vold, H. Moller, M. Petersen, H. Larsen, O. Hanssen (2014) oraz A. Cholewę- Wójcik i A. Kawecką (2015). Brakuje natomiast informacji na temat badań dotyczących szczegółowej analizy oczekiwań konsumentów wobec opakowań do żywności w zakresie realizacji ich potrzeb i wymagań. Odczuwa się ponadto brak opracowań naukowych dotyczących projektowania opakowań do żywności z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań konsumentów. Celem pracy jest analiza potrzeb i wymagań konsumentów w zakresie opakowań do żywności. 1. Analiza potrzeb i wymagań społecznych konsumentów w zakresie opakowań do żywności W nawiązaniu do paradygmatu opakowalnictwa oraz koncepcji zaproponowanej przez L. Bix, J. De La Fuente, R. Sundar oraz H. Lockhart (2009), zgodnie z którą społeczno-ekonomiczne potrzeby są ściśle skorelowane z wymaganiami konsumentów dotyczącymi opakowań, opracowano zestawienie tych potrzeb/ /wymagań, które zaprezentowano w tab. 1. Tabela potrzeb i wymagań społecznych konsumentówuwzględnia aspekty związane ze style[...]

Rola opakowań w sprawnej realizacji przepływów w ramach łańcucha dostaw DOI:10.15199/48.2017.9.3


  Opakowania są kluczowym elementem łańcucha dostaw, który jest zasadniczym rodzajem łańcucha logistycznego (Emblem & Emblem, 2012). Łańcuch dostaw, analizowany jako proces, definiuje się jako sekwencję zdarzeń w przemieszczaniu dóbr, zwiększającą ich wartość (Fertsch, 2016). Z kolei w podejściu strukturalnym (organizacyjnym), łańcuch dostaw określany jest jako grupa przedsiębiorstw realizująca wspólne działania niezbędne do zaspokojenia popytu na określone produkty w całym łańcuchu przepływu dóbr - od pozyskiwania surowców aż do dostaw do ostatecznego odbiorcy (Fechner, 2016). W poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw rola opakowań transportowych w sprawnym przemieszczaniu towarów od producenta do odbiorcy odgrywa duże znaczenie. Jakość wyrobów, w tym opakowań, zgodnie z normą PN-EN ISO 9000:2015-10, definiowana jest jako: "stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości obiektu spełnia wymagania". Zatem opakowanie o odpowiedniej jakości - to opakowanie, które jest właściwie zaprojektowane, wykonane i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Opakowania o odpowiedniej jakości mogą w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów, a także zapewnić jakość i bezpieczeństwo procesów w łańcuchach dostaw (Korzeniowski, Skrzypek & Szyszka, 2010). Celem pracy jest zaprezentowanie wpływu roli opakowań na sprawność realizacji przepływów w ramach łańcucha dostaw. 44 2017 Wr z e s i e ń JAKOŚĆ OPAKOWAŃ Rola opakowań w sprawnej realizacji przepływów w ramach łańcucha dostaw 1. Zadania i funkcje realizowane przez opakowania transportowe w łańcuchu dostaw Dynamiczny rozwój rynku opakowań szacowany na ok. 8,0 mld EUR wpływa na wzrost zainteresowania opakowaniami, które są podstawowym elementem łańcucha dostaw definiowanego jako sieć organizacji zaangażowanych, poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami usług dostarczanych ostatecznym konsumentom (Wasiak, 2015). Prawidłowe funkcjonowanie łańcuchów dostaw nie jest możliwe bez odpowie[...]

Aspekty innowacyjności materiałów opakowaniowych opakowań i procesów pakowania


  W dniach 11-14 czerwca br. w Rimini odbyła się Druga Międzynarodowa Wystawa Innowacji z zakresu Technologii Pakowania "2nd Exhibition of Technology for Packaging and Processing" 2013 zorganizowana w ramach Packology. Packology to nowa koncepcja utworzona przez UCIMA (Włoskie Stowarzyszenie Producentów Maszyn Pakujących), która łą- czy w sobie klasyczną wystawę innowacji branży opakowaniowej z działaniami na rzecz partnerstwa i współpracy instytucji badawczych oraz ośrodków naukowych z sektorem produkcji opakowań. Idea targów "2nd Exhibition of Technology for Packaging and Processing" 2013 jest więc skoncentrowana na wszystkim, co nowe, kreatywne i innowacyjne w branży opakowaniowej. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad stu wystawców z Włoch, N[...]

Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking DOI:10.15199/42.2015.3.2


  1. Wprowadzenie Duża różnorodność produktów występujących w ofercie rynkowej generuje potrzebę różnicowania opakowań wykorzystywanych do ich pakowania. Opakowania są traktowane jako ważny instrument działańmarketingowych iwykorzystywane do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.Wzwiązku z faktem, iż nabywca w dużej mierze utożsamia produkt przez pryzmat warstwy wizualnej opakowania, opakowanie jest zaliczane do jednych z ważniejszych atrybutów produktu wpływających na decyzję zakupową konsumentów (Szymczak, Ankiel-Homa 2007). Warstwa wizualna opakowania jest bardzo ważnym nośnikiem zakodowanych w określony sposób komunikatów rynkowych. Tworzy swoisty "język", który powinien prowadzić do spostrzeżenia produktu, zdekodowania komunikatu, wywołania zainteresowania, podjęcia decyzji o zakupie oraz do trwałego zapamiętania. Warstwę wizualną opakowań tworzy wiele znaków, wyrażanych przede wszystkim przez: rodzaj zastosowanego materiału opakowaniowego, kształt, barwę, grafikę, wielkość i rodzaj czcionki, rozwiązania ergonomiczne oraz różnorodne systemy zabezpieczeń (Lisińska-Kuśnierz i Ucherek 2006). Badania prowadzone przez M.S. Ambinder, D.J. Simons (2005), D. Hill (2010) oraz A. K. Pradeepa (2011) wykazały, że spośród elementów warstwy wizualnej dominujący wpływ na decyzje zakupowe konsumentów mają elementy graficzne. Skutecznie wyróżniają one opakowanie na półce sklepowej, w naturalny sposób rozbudzając skojarzenia emocjonalne konsumentów. Dlatego też zasadnewydaje się prowadzenie badań wpływu elementów graficznych zamieszczonych na opakowaniach na decyzje zakupowe konsumentów. Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking AGNIESZKA CHOLEWA-WÓJCIK, JAROSŁAW ŚWIDA KATEDRA OPAKOWALNICTWA TOWARÓW, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE 10.15199/42.2015.3.2 Agnieszka Cholewa-Wójcik, Jarosław Świda: Perceptions of packages through the prism placed on them[...]

Kierunki rozwoju opakowań uwzględniające potrzeby konsumentów DOI:10.15199/42.2017.5.1


  Współczesna oferta rynkowa branży opakowań powinna uwzględniać rosnące potrzeby i wymagania konsumentów. Potrzeby konsumentów są ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój branży opakowań i można je zestawić w grupy potrzeb związane z: bezpieczeństwem, wartością dodaną, stylem życia, regulacjami prawnymi oraz ochroną środowiska naturalnego. Kierunki rozwoju opakowań uwzględniające grupy wymagań społecznych konsumentów powinny koncentrować się na wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań opakowań lub ich modyfikacji, których celem będzie zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb, jak również dążenie do rozpoznania potrzeb dotychczas niezidentyfikowanych, a więc i niezaspokojonych. ABSTRACT: Contemporary packaging market offer should take into account the growing needs and requirements of consumers. The needs of consumers are an important factor influencing the development of the packaging industry and can be grouped into safety, added value, lifestyle, regulatory and environmental protection. Packaging development trends concerning consumer demand groups should focus on introducing innovative packaging solutions or modifications to satisfy identified needs, as well as satisfying needs identified so far unidentified and therefore unsatisfied. Wprowadzenie Rosnące potrzeby i wymagania konsumentów względem opakowań, szczególnie względem opakowań do żywności, skłaniają producentów do wyprzedzania oczekiwań konsumentów i dostarczania im innowacyjnych rozwiązań. Wprowadzanie nowych rozwiązań jest traktowane jako gwarant innowacyjności oferty rynkowej oraz szansa uzyskania konkurencyjnej pozycji na rynku. W związku z dynamicznym rozwojem branży opakowań do żywności oraz w świetle prognoz dotyczących zwiększonego zapotrzebowania na nowoczesne rozwiązania opakowaniowe istotne jest przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań konsumentów wobec opakowań oraz wskazanie kierunków rozwoju opakowań uwzględniających te potrzeby konsumentów (Lisińska-Kuśnierz 2011), (The Future…20[...]

 Strona 1