Wyniki 1-10 spośród 43 dla zapytania: authorDesc:"SEBASTIAN MRÓZ"

Analiza parametrów siłowych podczas rozdzielania pasma w rolkach rozdzielających w procesie walcowania

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę zmian parametrów siłowych podczas dwużyłowego rozdzielania pasma w nienapędzanych rolkach rozdzielających (NRR). W rozwiązaniach teoretycznych procesu walcowania prętów z wzdłużnym rozdzielaniem pasma wykorzystano model matematyczny opisujący trójwymiarowe rozwiązanie zagadnień teorii plastyczności metodą elementów skończonych. Podział pasma na poszczególne żyły modelowano za pomocą programu komputerowego Forge3®, stosując algorytm usuwania elementów, w których została przekroczona krytyczna wartość pękania znormalizowanego kryterium Cockrofta-Lathama. Stress distributions during two-strand band separation process on idle rollers (ISR) are described in this paper. For the numerical modelling of strip slitting the Forge3® computer program was ap[...]

Numeryczne modelowanie niestabilnego plastycznego płynięcia metalu podczas walcowania w wykroju skrzynkowym

Czytaj za darmo! »

Na stabilne zachowanie się pasma w wykroju podczas walcowania wpływa głównie sposób jego wprowadzenia do wykroju oraz odstępstwa od przyjętego kształtu i wymiarów pasma podczas projektowania wykrojów. w wyniku niestabilnego płynięcia plastycznego pasma w wykrojach skrzynkowych następuje niezupełne wypełnienie wykroju przez odkształcany metal, co z kolei może być przyczyną powstawania wad w wyro[...]

Numeryczne modelowanie procesu walcowania prętów płaskich z wymuszonym poszerzeniem

Czytaj za darmo! »

Głównym problemem podczas projektowania procesu walcowania prętów płaskich o znacznym stosunku szerokości do wysokości jest możliwość powstania wyboczenia pasma podczas walcowania w wykrojach osadczych. Zastosowanie specjalnego kalibrowania walców, bez konieczności stosowania wykrojów osadczych, pozwoli na uzyskanie wyrobu gotowego spełniającego normy odbiorcze. W pracy przeprowadzono numeryczne modelowanie procesu walcowania prętów płaskich, dla warunków technologicznych jednej z walcowni prętów. Badania teoretyczne przeprowadzono dla procesu walcowania prętów płaskich o wymiarach 292×12 mm wykorzystując kalibrowanie walców, w którym wymuszono plastyczne płynięcie metalu w kierunku szerokości wykroju. Zakres badań obejmował określenie sposobu plastycznego płynięcia metalu podczas walcowania w wykrojach rozcinających giętych. Do badań teoretycznych wykorzystano program komputerowy Forge2008® oparty na metodzie elementów skończonych. The main problem of design the flat bars rolling process about the wide relation of the width to the height is the possibility of form origin the band buckling during rolling process in edge grooves. The use of special rolls pass design, without the necessity of applying edge grooves, allow to get the finished product fulfilling receiving standards. Numerical modelling of the flat bars rolling process was conducted in the work, for the technological conditions of new building [...]

Teoretyczna i doświadczalna analiza procesu ciągnienia drutu kwadratowego skręconego

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę numeryczną procesu ciągnienia drutu kwadratowego skręconego w oparciu o program komputerowy Forge2007® procesu ciągnienia drutu kwadratowego skręconego. W wyniku analizy określono rozkład intensywności odkształceń podczas zmiany kształtu przekroju poprzecznego i skręcenia drutów. Wykazano, że druty kwadratowe skręcone charakteryzują się dużą nierównomiernością intensywności odkształceń. Badania doświadczalne potwierdziły uzyskany z modelowania kształt ciągnionych drutów. Numerical analysis of drawing square twisted wires is presented. Program Forge2007® was used in the analysis. Distribution of effective strains during changes if the cross section and twisting of the wire has been shown. It was found that square twisted wires are characterized [...]

Wpływ zmiany temperatury na długości pasma na plastyczne płynięcie metalu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych wpływu niejednorodnego pola temperatury na długości wlewka ciągłego na plastyczne płynięcie metalu w procesie walcowania prętów w wykrojach. Badania przeprowadzono dla wlewka ciągłego o przekroju prostokątnym 180 × 145 mm ze stali C35. Badania numeryczne przeprowadzono na podstawie rzeczywistych danych technologiczne. Symulacje numeryczne procesu walcowania wykonano za pomocą programu komputerowego Forge2007 ® opartego na metodzie elementów skończonych. The paper presents the results of numerical investigations of influence of the temperature changes on the continuous casting length on the metal plastic flow in the rods rolling process in the grooves. Research was conducted for continuous casting about rectangular section 180 × 145[...]

Nowa generacja rolek rozdzielających do walcowania prętów z wzdłużnym podziałem pasma

Czytaj za darmo! »

W pracy badano wpływ masy rolek rozdzielających na moc walcowania podczas procesu walcowania prętów z wzdłużnym rozdzielaniem pasma. Do badań przyjęto trzy typy rolek rozdzielających różniących się masą. Przedstawiono nową konstrukcję rolek rozdzielających charakteryzujących się mniejszą masą w porównaniu do rolek stosowanych dotychczas. Analizę przeprowadzono dla procesu walcowania prętów żebrowanych o średnicy 8 mm w technologii czterożyłowej. Do badań teoretycznych wykorzystano program komputerowy Forge2007®. In this study, the influence of slitting rolling mass on the rolling power during rolling process with longitudinal band separation was presented. Three types of slitting rollers with difference mass were used for tests. A new construction of slitting rollers which was characterized by less mass according to slitting rollers used presently was presented. A theoretical analysis in the manufacturing of 8 mm-diameter ribbed bars with the four-strand technology was performed. For the numerical modelling of band slitting the Forge2007® computer program was applied. Słowa kluczowe: walcowanie wielożyłowe, moc walcowania, numeryczne modelowanie, MES Keywords: multi slit rolling, rolling power, numerical modeling, FEM R[...]

Badanie wpływu kształtu pasma na plastyczne płynięcie metalu podczas walcowania prętów płaskich

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono badania teoretyczne procesu walcowania prętów płaskich w wykrojach osadczych i na gładkiej beczce. Do analizy sposobu plastycznego płynięcia metalu podczas walcowania na gładkiej beczce pasma otrzymanego w wykroju osadczym wykorzystano program komputerowy Forge2008®. Prowadzone badania teoretyczne miały na celu określenie wpływu kształtu pasma otrzymanego w wykroju osadczym na poszerzenia pasma podczas walcowania na gładkiej beczce pręta płaskiego o wymiarach 200×10 mm. In the work theoretical tests of flat bar rolling process in the flat rolling and edging pass were carry out. Analysis of metal flow velocity direction during flat pass of the band obtained in edging groove was computed by Forge 2008® program. Aim of the tests was establishing the influence of band shape on the band broadening during the 200×10 mm flat bar rolling process in flat rolls. Słowa kluczowe: walcowanie na gorąco, pręt płaski, wykrój osadczy, MES Keywords: hot rolling, flat bar, edging pass, FEM 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 535 w wykroju osadczym wysokość pasma na szerokości jest nierównomierna b>c (rys. 1b, wariant II). Nieuwzględnienie rzeczywistego kształtu pasma otrzymanego po walcowaniu w wykroju osadczym może[...]

WALCOWANIE DWUWARSTWOWYCH PRĘTÓW MIEDŹ-STOP ALUMINIUM WSTĘPNIE ZGRZANYCH WYBUCHEM

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono badania doświadczalne procesu walcowania prętów bimetalowych miedź‐stop aluminium, które wstępnie zgrzano wybuchem. Walcowanie próbek bimetalowych przeprowadzono w układzie wykrojów owal‐koło w walcarce laboratoryjnej duo D150. Pręty badano pod względem jakości połączenia komponentów bimetalu oraz zmian mikrostrukturalnych w obszarze złącza poszczególnych komponentów po zgrzewaniu wybuchowym i po walcowaniu na gorąco. Analizę jakości połączenia przeprowadzono na podstawie analizy mikrostruktury na przekroju poprzecznym próbki w miejscach połączenia komponentów bimetalu. Słowa kluczowe: pręty bimetalowe, zgrzewanie wybuchowe, walcowanie w wykrojach ROLLING PROCESS OF TWO LAYERS COPPER-ALUMINIUM ALLOY BARS JOINED BY THE EXPLOSIVE WELDING The paper presents experimental research of bimetallic copper‐aluminum alloy bars rolling, which were initially joined by explosive welding. The rolling of bimetal sample were made in the oval‐round passes on the D150 laboratory rolling mill. The bars were investigated in terms of bimetallic connection quality and microstructure changes of components after explosive welding and after hot rolling. The estimation of connection quality was made on the base of microstructure analysis of sample cross section in the locations of components connections. Keywords: bimetallic bars, explosive welding, groove‐rolling Wprowadzenie W wyniku ro[...]

 Strona 1  Następna strona »