Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ ŁĘDZKI"

Rozwój systemu wspomagania technologii wielkopiecowej uwzględniający stosowanie pyłu węglowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono skrótowo założenia i ogólną strukturę systemu komputerowego stosowanego aktualnie w ArcelorMittal. Na tym tle autorzy prezentują możliwości rozwoju tego systemu o elementy, które są aktualnie w trakcie badań, rozwoju technik i technologii, zarówno w Polsce jak i światowym hutnictwie. Prezentowane są głównie prace wykonane lub wykonywane przez autorów a dotyczące: modelo[...]

Weryfikacja przydatności komputerowego systemu wspomagania technologii do sterowania wielkim piecem przy zastosowaniu paliw zastępczych

Czytaj za darmo! »

Komputerowy system wspomagania technologii wielkopiecowej wdrożony w 2005 roku nie uwzględniał możliwości dodawania do dmuchu pyłu węglowego jako paliwa zastępczego. Po uruchomieniu w ArcelorMittal instalacji aplikującej pył węglowy do pieca, wystąpiła konieczność przekonstruowania systemu. Prace wdrożeniowe zespół AGH pod kierownictwem prof. A. Łędzkiego ukończył w kwietniu 2008 r. Polegały on[...]

Wpływ rozwoju modelowania na sterowanie procesem wielkopiecowym

Czytaj za darmo! »

W latach 2002 do 2004 zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Łędzkiego opracował komputerowy system wspomagania technologii wielkopiecowej. System ten jest przeznaczony dla wielkiego pieca nr 5 Mittal Steel Oddział Kraków. Po uruchomieniu systemu wdrożono instalację do wdmuchiwania PCI w ArcelorMittal. Na zamówienie koncernu Zespół AGH dokonał niezbędnych przeróbek systemu uwzględniających zmiany techniczno-technologiczne u odbiorcy, ukończone w 2008 r. Autorzy prezentują możliwości rozwoju systemu, które już zostały opracowane oraz plany rozwoju systemu związane z teoretyczno-praktycznymi pracami prowadzonymi w Katedrze Metalurgii Stopów żelaza. Between 2002÷2004 a team under professor Andrzej Łędzki developed the computer system to aid the blast-furnace technology. Thi[...]

Redukcja związków tytanu z żużla typu wielkopiecowego i przejście tytanu do metalu w fazach ciekłych

Czytaj za darmo! »

Badania określone tematem publikacji prowadzono w celu rozszerzenia własnej bazy danych o żużle z ok. 10 % zawartością TiO2. Badania prowadzono podobnie jak w pracach [1÷5], ale na nowszych urządzeniach. Otrzymane wyniki badań pozwoliły - po przeliczeniach według właściwego algorytmu - otrzymać statystyczne funkcje niezbędne dla opracowania modelu określającego czasowe powstawanie i wydzielanie się warstwy węglikoazotków tytanu na węglowych ścianach garu wielkiego pieca. Warstwa ta jest naturalną ochroną przed nadmiernym i szybkim zużyciem drogich materiałów ogniotrwałych. The research, determined with the subject of publication were carrying out for purpose of enlarging the own data base by slags of approx. 10 % TiO2 contents. The research were conducted in similar way like at publi[...]

Analiza możliwości ograniczenia emisji CO2 z wielkiego pieca

Czytaj za darmo! »

Autorzy rozważają możliwości ograniczenia emisji CO2 z wielkiego pieca w świetle nowo opracowanych technologii separacji dwutlenku węgla z gazu gardzielowego. Rozpatrywane są wstępnie dwie alternatywne metody zawrócenia tego gazu do procesu: przez dysze i do strefy rezerwy cieplno-chemicznej. Wprowadzenie do wielkiego pieca pewnej masy reagującej substancji poza gardzielą i dyszami może spowodować, że obowiązująca w chwili obecnej teoria procesu wielkopiecowego będzie wymagała korekt dla opisania zjawisk zachodzących w przestrzeni roboczej. Opracowanie takiej technologii wymaga licznych badań i symulacji, jednak możliwe do osiągnięcia efekty zachęcają do podjęcia tego tematu. 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 457 Possibilities of the reduction of CO2 from blast furnace in light of new technologies of CO2 separation from the top gas have been considered. Two alternative methods to divert the gas to process - first to tuyeres and second to thermal-chemical zones of blast furnace, are initially considered. Introduction of some amount of a reactant into blast furnace zone other than throat and tuyeres zones may cause that the blast furnace theory should be corrected in description of processes which occur in working zone of blast furnace. Developing such technologies requires numerous studies and simulations, however, possible to achieve results encourage to take up this subject. Słowa kluczowe: wielki piec, sekwestracja CO2, ochrona środowiska Key words: blast furnace, CO2 sequestration, environment protection 1. Wstęp. Huty o pełnym cyklu produkcyjnym stanowią znaczące źródło emisji CO2 do atmosfery. W dalszym ciągu jednak surówka wielkopiecowa jest najważniejszym surowcem dla stalowni. Taki stan jest związany z korzystnymi cechami surówki jako wsadu dla stalowni, głównie z powodu ciepła fizycznego i chemicznego, na poziomie 2 do 3 GJ/Mg, co zmniejsza koszty produkcji stali, ró[...]

Wpływ składu gazu garowego na zakres redukcji bezpośredniej w procesie wielkopiecowym


  W procesie wielkopiecowym około 30 % tlenu ze wsadu jest usuwane na drodze redukcji bezpośredniej wustytu. Model optymaliza- cji zużycia paliwa, zaimplementowany w systemie wspomagania technologii wielkopiecowej na wielkim piecu nr 5 w ArcelorMittal Steel Poland, w oddziale Kraków, pozwala na efektywne sterowanie stopniem redukcji bezpośredniej poprzez dodatek do dmuchu wilgoci lub tlenu. W pracy przedstawiono wyniki porównawcze obserwacji pracy wielkiego pieca nr 5 w okresach jego pracy bez paliw zastępczych i w okresie stosowania pyłu węglowego, kiedy skład gazu garowego znacznie się różnił. Dodatkowo przestawiono wyniki symulacji pracy systemu na danych charakteryzujących pracę wielkiego pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej, gdzie jako paliwo zastępcze jest stosowany gaz koksowy. At the blast-furnace process about 30 % of oxygen is removed from the burden by direct reduction. The minimization fuel rate model, which is applied at computer-aided support system for blast furnace technology for BF No. 5 at ArcelorMittal Krakow Section, allows effective steering of the direct reduction rate by variation of the oxygen or moisture addition. The present paper introduces an comparative analysis for the data of BF No.5 in Krakow for only-coke and PCI technology work periods, when the bosh gas compositions were so different. There are also presented results of the model simulation for the data of BF No.2 in Dąbrowa Górnicza, where coke oven gas has been using as substitutional fuel. Słowa kluczowe: wielki piec, [...]

Ocena możliwości wykorzystania gazu wielkopiecowego jako paliwa zastępczego


  W publikacji przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych i ocenę możliwości wdmuchiwania gazu wielkopiecowego oczyszczo- nego z CO2 do dysz wielkiego pieca, jako paliwa zastępczego. Do analizy posłużyły rzeczywiste dane, opisujące pracę wielkiego pieca nr 5 w ArcelorMittal Steel Kraków. Dane te, a także działający na tym piecu zintegrowany model wspomagania technologii wielkopiecowej, uzupełniono o charakterystyki uwzględniające stosowanie dodatkowego paliwa jako gazu redukcyjnego. Obliczenia symulacyjne wykazały, że oczyszczony z CO2 gaz wielkopiecowy jako gaz recyrkulacyjny wdmuchiwany przez dysze, powoduje znaczne obniżenie zużycia koksu i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. The paper presents the simulation results and assessment of blast furnace top gas (purified from CO2) injection into tuyeres as a substitute fuel. For calculations the real works data of blast furnace No. 5 at ArcelorMittal Steel Krakow were used. These data, as well as working on the furnace integrated model of blast furnace technology support, were supplemented by additional characteristics which took into account a top gas parameters. Simulations showed that the top gas recirculation after CO2 separating, may cause a significant reduction in coke consumption and decreasing of CO2 emissions to the atmosphere. Słowa kluczowe: wielki piec, recyrkulacja gazu gardzielowego, ograniczenie emisji CO2 Key words: blast furnace, top gas recirculation, CO2 reduction S. 714 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 9 towi liderzy w produkcji stali dążą do ograniczenia jego emisji o 50 % do 2050 roku. Jednym ze spo- sobów walki z nadmierną emisją CO2, przy równo- czesnym wzroście światowego zapotrzebowania na stal, jest zmniejszenie zużycia koksu na tonę surówki poprzez zastosowanie paliw zastępczych, tj. wzbogacanie dmuchu w tlen, wdmuchiwanie gazu ziem- nego, oleju, smoły, czy też pyłu węglowego (z ang. Pulverized Coal Injection - PCI) do wielkiego pieca przez dysze. W celu ogr[...]

Teoretyczne podstawy technologii wdmuchiwania tlenku węgla do dysz wielkiego pieca


  W artykule przedstawiono sposób obliczania optymalnego udziału redukcji pośredniej i bezpośredniej tlenku żelazawego (FeO) w tradycyj- nej technologii wielkopiecowej, a także jak ten udział będzie się zmieniał przy dodatkowym wdmuchiwaniu tlenku węgla (CO) do dysz wiel- kiego pieca. Do graficznej wizualizacji obliczeń wykorzystano model minimalizacji zużycia paliwa. Analizę zmian w przebiegu procesów redukcji przeprowadzono w odniesieniu do rozwijającej się w Europie technologii ULCOS. In the article is presented the calculation method of optimal share between direct and indirect reduction rate of wustyte (FeO). There is also presented the way of changing this optimal share, provided that into tuyeres the carbon monoxide would be blown. For graphical illustration was used the minimum fuel rate minimization model. Analysis of changes in the reduction processes were carried out in relation to developing in Europe technology ULCOS. Słowa kluczowe: wielki piec, stopień redukcji bezpośredniej, recyrkulacja gazu gardzielowego, TGR-BF, ULCOS Keywords: blast furnace, direct reduction degree, top gas recycling, TGR-BF, ULCOS.Wstęp. Polityka Unii Europejskiej zmuszająca do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery była jednym z czynników przyspieszających rozwój metod produkcji surówki i stali z jednoczesną separa- cją dwutlenku węgla. Wyróżnić tu należy, opracowa- ny w II fazie projektu ULCOS, proces wielkopiecowy z recyrkulacją gazu gardzielowego (Top Gas Recycling Blast Furnace TGR-BF). Separacja dwutlenku węgla z gazu gardzielowego powoduje jednocześnie wzbo- gacanie tegoż gazu w tlenek węgla. Utylizacja tlenku węgla może przebiegać w dwóch kierunkach. Można spalić go elektrociepłowni i otrzymać energię elek- tryczną, cieplną oraz dwutlenek węgla podlegający se- paracji. Można też wykorzystać potencjał redukcyjny tlenku węgla i ponownie go wykorzystać w tymże wiel- kim piecu wzbogacając przepływające przez piec gazy. W technologii[...]

Wstępna analiza własności spieku pod względem redukcji związków cynku i ołowiu


  Poprawa redukcji cynku przyczyni się do osiągnięcia większego uzysku tego metalu, jednak może temu towarzyszyć tworzenie się ciekłej fazy Fe niekorzystnie wpływającej na proces oraz trwałość garu pieca. Tak więc, niezbędna jest w tym zakresie wielowątkowa analiza re- dukcji oraz parowania cynku i ołowiu z uwzględnieniem własności żużli powstających ze wsadu o zmienionych parametrach. W artykule przedstawiono dwuetapowe badania laboratoryjne dotyczące redukcji cynku i ołowiu. Improvement of zinc reduction may contribute to production increasing. However, it may be accompanied by creating of Fe liquid phase, which negatively effects on the hearth wearing of the shaft furnace. So, there is necessity of multiple-threaded analysis of zinc and lead reduction and sublimation with taking into account slag’s characteristics. In the article two-step examinations of zinc and lead reduction are presented. Słowa kluczowe: redukcja cynku, redukcja ołowiu, reduktor gazowy Key words: reduction of zinc, reduction of lead, gas reducer.1. Wprowadzenie. Niektóre huty cynku i ołowiu w ostatnich latach dążą do utrzymania standardów pro- dukcyjnych innych hut tego typu na świecie. Główną przyczyną takiego stanu jest ciągle pogarszająca się sytuacja wsadowa, wynikająca z wyczerpywania się złóż tych metali. Ponadto struktura chemiczna związ- ków cynku i ołowiu zmienia się z siarczkowej na tlen- kową, co wymaga korekt w technologii pracy pieca szybowego. Sytuację utrudnia konieczność pracy przy wykorzystaniu wsadu zmieniającego się w krótkich odstępach czasu. Jest to czynnik bardzo niekorzystny w przypadku urządzenia pracy ciągłej, jakim jest piec szybowy do produkcji cynku i ołowiu. Powodują[...]

Opracowanie i wdrożenie komputerowego systemu wspomagania technologii wielkopiecowej


  W pracy przedstawiono założenia, wyniki i ogólną strukturę komputerowego systemu wspomagania technologii wielkopiecowej stosowanego aktualnie w ArcelorMittal Oddział Kraków. Autorzy prezentują jak na przestrzeni lat powstawał i rozwijał się jeden z nielicznych systemów ekspertowych na skalę światową. Możliwości dalszego jego rozwoju o elementy, które są aktualnie w trakcie badań, rozwoju technik i technologii zarówno w Polsce jak i w światowym hutnictwie. Tutaj głównie prezentuje się prace wykonane lub wykonywane przez autorów a dotyczące: modelowania redukcji związków tytanu, użycia sztucznej inteligencji do przewidywania jakości surówki jak i innych zagadnień technologicznych oraz możliwości symulacji przebiegu procesu w niektórych jego aspektach przed zmianami dokonywanymi w tym procesie. The paper presents the assumptions, results and general structure of the computer-aided support system for the blast furnace technology currently used at ArcelorMittal Section Krakow. The authors present how, over the years, one of rare expert systems was created and developed on a global scale. The opportunities for further development of the components that are currently under research; the opportunities for the development of techniques and technologies, both in Poland and in the global metallurgy. Presented here are studies already accomplished or currently under author research and concerning the following: titanium compound reduction modelling, the use of artificial intelligence for predicting the quality of pig iron and other technology issues, as well as the opportunities for simulation of a process in some aspects, prior to making changes to that process. Słowa kluczowe: komputerowy system wspomagania technologii wielkopiecowej Key words: computer-aided suppoert system.Wprowadzenie. W latach 2002 do 2004 zespół ww. Autorów niniejszej publikacji opracował komputerowy system wspomagania technologii wielkopiecowej dla wielkiego pieca nr 5 ArcelorMittal Odd[...]

 Strona 1  Następna strona »