Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW KAZANA"

Wybrane wyroby bimetalowe otrzymywane na linii spawania wzdłużnego i w procesie ciągnienia DOI:10.15199/24.2015.1.25


  Wytwarzanie drutów bimetalowych sposobem wzdłużnego, ciągłego spawania taśmy miedzianej na rdzeniu stalowym na istniejącej linii produkcyjnej w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach umożliwia pozyskiwanie wielu konkurencyjnych wyrobów wsadowych do produkcji wyrobów dla przemysłu elektrotechnicznego, budowlanego, a także wyrobów o działaniu przeciwdrobnoustrojowych. Otrzyma- nie tych wyrobów w postaci prętów lub rur wymaga zastosowania procesu ciągnienia, który zabezpiecza połączenie dwóch różnych metali w sposób umożliwiający ich eksploatację zgodnie z wymogami użytkowników. W artykule zostaną przedstawione technologie ciągnienia umożliwiające pozyskiwanie takich wyrobów, jak druty odgromowe oraz rurki do stetoskopów medycznych. Artykuł zawiera również badania metalograficzne przedstawiające jakość połączeń otrzymywanych w procesie ciągnienia tych wyrobów. Production of bimetallic wires by method of longitudinal, continuous welding of copper strip on the steel core with application of production line existing at Instytut Metali Nieżelaznych in Gliwice makes it possible to obtain many competitive charge materials for production for the electrical and construction industry and to obtain products with antimicrobial activity. Production of these products in a form of rods or tubes requires application of drawing process, which ensures joining of two different metals so that they operate in accordance with the requirements of the users. The article presents drawing technologies enabling production of such kind of products as lightning wires and tubes for medical stethoscopes. The article includes also metallographic studies presenting quality of the joints achieved in the drawing process of these products. Słowa kluczowe: druty bimetalowe, wzdłużne ciągłe spawanie Key words: bimetallic wires, longitudinal continuous welding.1. Wprowadzenie. Wielu odbiorców drutów sta- wia dla nich wymagania różniące się właściwościami rdzenia i powłoki zew[...]

Kompozytowe spoiwo Ti-Cu-Ni do lutowania tytanu i jego stopów DOI:10.15199/24.2016.9.7


  A Ti-Cu-Ni brazing composite for titanium and its alloys W pracy przedstawiono wyniki badań w zakresie otrzymywania kompozytowego spoiwa typu Ti-Cu-Ni do lutowania twardego tytanu i jego stopów. Uwzględniając wymagania w zakresie udziałów wagowych poszczególnych składników kompozytu, określono wymiary i właściwości taśmy CuNi50 oraz rdzeniowego drutu tytanowego. W badaniach określono warunki prowadzenia procesu wzdłużnego spawania taśmy miedzioniklowej dla uzyskania rurki, do której wprowadzano drut Ti. Prowadzone próby przeróbki plastycznej odcinków kompozytu Ti/CuNi50 w procesie ciągnienia pozwoliły na określenie parametrów tego procesu dla otrzymania drutu o średnicy końcowej. Wstępna ocena właściwości lutowniczych drutu kompozytowego w próbach lutowania, prowadzonych z wykorzystaniem metody TIG, wykazała dobrą zwilżalność pręta Ti spoiwem Ti/CuNi, co potwierdziły badania metalograficzne strefy połączenia. The paper presents results of studies in obtaining a Ti-Cu-Ni braze composite for titanium and its alloys. Regarding the requirements for the weight proportions of the composite constituents respectively, dimensions and properties of the CuNi50 strip and the titanium core wire were specified. The study determine operating conditions of the longitudinal welding of copper-nickel strip to obtain a tube with the Ti core. Tests of processing composite Ti/CuNi50 through drawing allowed to define the parameters of the process to obtain the wire of the final diameter. Results of preliminary tests on brazing properties of composite wire, conducted using TIG method, show good Ti rod wetting by melted Ti/CuNi composite, confirmed by metallographic analysis. Słowa kluczowe: lutowanie Ti i stopów, spoiwo kompozytowe, ciągnienie Key words: brazing of Ti and alloys, brazing composite, drawing Wprowadzenie. Rozwój zastosowania materiałów konstrukcyjnych na bazie tytanu i jego stopów wymusza poszukiwanie nowych, efektywnych typów spoiw do łączenia ty[...]

STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI STOPÓW OŁOWIU NA AKUMULATORY


  W artykule określono mikrostrukturę i właściwości blach ze stopów ołowiu PbSb1Sn0,2As0,3Se i PbCa0,1AlSn0,5Ag. Blacha ze stopu antymonowego posiada praktycznie dwufazową budowę. W przybliżeniu jednofazową strukturę ma natomiast drugi stop — wapniowy. Blachy są częściowo zrekrystalizowane. Taśmy z obydwu stopów posiadają zbliżone własności mechaniczne i technologiczne. Korzystniejsze zestawienie tych własności wydaje się mieć taśma ze stopu wapniowego. Taka charakterystyka dwóch odmiennych stopów sprzyja hybrydowej budowie akumulatorów. Badane stopy poddano testowi odporności na utlenienie w wysokiej temperaturze 550 °C podczas długotrwałej ekspozycji, bez zabezpieczenia lustra kąpieli oraz z zastosowaniem topnika. Stopień utlenienia stopu wapniowego jest wielokrotnie większy od stopu antymonowego. Ochronne działanie topnika na kąpiel powoduje znaczne zmniejszenie stopnia utlenienia każdego badanego stopu (od 10 do ponad 20 razy w zależności od czasu ekspozycji). Ustalono dominujący wpływ dodatków stopowych na stopień utlenienia danej kąpieli stopowej i tym samym ogólny uzysk ołowiu w procesie wytwarzania akumulatorów. Słowa kluczowe: ołów, stop ołowiu, struktura, właściwości blach, akumulator STRUCTURE AND PROPERTIES OF LEAD ALLOYS USED IN BATTERIES Microstructure and properties of sheets from lead alloys PbSb1Sn0.2As0.3Se and PbCa0.1AlSn0.5Ag have been determined. The sheet from antimony‐containing alloy exhibited predominantly a two‐phase structure, whereas the sheet from calcium‐containing alloy was mostly of a single‐phase structure. Both sheets were partly recrystallized. The strips from Dr inż. Jan Wesołowski, dr inż. Ludwik Ciura, prof. IMN., dr inż. Wiesław Kazana — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. both alloys appeared to have similar mechanical and technological properties, although those of calcium‐containing strip seemed to be more advantageous. Such characteristic of two different[...]

Spoiwo warstwowe do połączeń węglik spiekany/stal DOI:10.15199/24.2015.8.2


  W pracy przedstawiono wyniki badań obejmujących opracowanie założeń procesowych wytwarzania taśm ze spoiw warstwowych z udzia- łem spoiwa srebrowego gat. BAg22 oraz miedzi, z wsadu kompozytowego uzyskiwanego w procesie prasowania i walcowania, przezna- czonych do zastosowań w narzędziach skrawających, pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Dokonano doboru parametrów wytrzymałościowych i wymiarowych materiałów składowych taśmy warstwowej z 50% i 75% udziałem objętościowym miedzi w warstwie wewnętrznej, tj. taśmy spoiwa BAg22 oraz taśmy Cu, przeznaczonych do wstępnej operacji łączenia w procesie prasowania. Określono warunki prowadzenia procesu prasowania zestawu BAg22/Cu/BAg22 o wyjściowej grubości 32 mm dla proporcji grubości warstw 1:2:1 oraz 24 mm dla proporcji grubości warstw 1:6:1. Opracowano warunki przeróbki plastycznej wsadu prasowanego w procesie walcowania na gorąco i na zimno z określeniem parametrów międzyoperacyjnej i końcowej obróbki cieplnej. The results of research into the manufacturing of layered brazing materials with silver brazing alloy BAg22 content and copper obtained in pressing and rolling process were presented. Cladding process conditions of the set BAg22/Cu/BAg22 of the original thickness of 32 mm for the ratio of layer thicknesses as 1:2:1 and 24 mm of the original thickness for the ratio of layer thicknesses as 1:6:1 including the method of semi products surface preparation and range of forces and temperature parameters were specified. Plastic working conditions of pressed composite ingot in the hot and cold rolling to the final thickness with the intermediate and final heat treatment parameters were developed. Słowa kluczowe: warstwowe spoiwo srebrowe; prasowanie; walcowanie Key words: layered brazing material, cladding, rolling.Wprowadzenie.Warstwowe spoiwa twarde na bazie srebra charakteryzują się korzystnym zespołem własności, pozwalającym na stosowanie ich w proce- sach łączenia węglików spieka[...]

Badania procesu konsolidacji drobnych poprodukcyjnych odpadów stopu EN AW-6060 w procesie wyciskania z wykorzystaniem metody KOBO DOI:10.15199/24.2018.8.3


  Wprowadzenie Szerokie zastosowanie aluminium i jego stopów generuje duże ilości odpadów, których właściwe wykorzystanie i zagospodarowanie stwarza różne trudności. Stosowana powszechnie metoda metalurgiczna recyklingu odpadów aluminiowych w formie wiórów powstających w procesach obróbki skrawaniem, bazująca na bezpośrednim topieniu wiórów jest nieefektywna. Współczesny sposób recyklingu wiórów aluminiowych polega na ich brykietowaniu, topieniu oraz odlewaniu [6]. Wyniki badań podstawowych wskazują na możliwość przemysłowego wykorzystania bardziej zaawansowanej metody recyklingu zapewniającej pełne skompaktowanie brykietów w procesie ich wysokotemperaturowego wyciskania. Ta bezpośrednia konwersja wiórów aluminiowych do postaci litego metalu, pozwala zaoszczędzić ok. 40% materiału, 30% energii i do 60% nakładów pracy [1]. W ostatnich latach nastąpił rozwój konkurencyjnych sposobów nadawania dużych odkształceń plastycznych, które w odróżnieniu od procesu wyciskania, nie wymagają stosowania wysokich temperatur. Szansę na przemysłową, niskotemperaturową konsolidację wiórów z metali i stopów lekkich w temperaturze otoczenia stwarza proces wyciskania metodą KOBO [2-5]. Wykazano, że zastosowanie metody KOBO w procesie wyciskania intensyfikuje procesy odkształcania, dokonuje się to z wykorzystaniem mniejszej energii odkształcenia i w temperaturze otoczenia. Wyniki badań wykonanych w AGH w Krakowie dotyczące konsolidacji wiórów trud[...]

MATERIAŁY WARSTWOWE NA OSNOWIE MIEDZI O ULTRADROBNOZIARNISTEJ STRUKTURZE RDZENIA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań i prób w zakresie możliwości uzyskania drutu płaszczowego z rdzeniem kompozytowym Cu/WC o strukturze drobnoziarnistej z zewnętrzną warstwą miedzi. Wyniki obejmują sposób uzyskania proszku o nanokrystalicznej strukturze, jego konsolidację na drodze prasowania, spiekania oraz wyciskania dla uzyskania drutu rdzeniowego, a także przeróbkę plastyczną tego drutu w litym pła[...]

Badania parametrów procesowych wytwarzania warstwowych spoiw twardych

Czytaj za darmo! »

Celem badań było określenie możliwości wytwarzania taśm spoiw warstwowych z wsadu łączonego metodą wybuchową. W badaniach ustalono parametry w zakresie przeróbki plastycznej łączonego wybuchowo wsadu warstwowego w procesie walcowania na gorąco i na zimno. Przeprowadzone badania i analiza metalograficzna uzyskanego materiału potwierdziły pełną spójność warstw i ich równomierny rozkład na przekro[...]

Wpływ przeróbki plastycznej na geometrię przekroju drutu bimetalowego FeNi42/Cu z obniżonym udziałem miedzi

Czytaj za darmo! »

Celem badań była wstępna analiza procesu otrzymywania drutów bimetalowych FeNi42/Cu z obniżonym do 22 % udziałem wagowym miedzi. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu spawania wstępnego zestawu bimetalowego oraz wpływu warunków odkształcania na ich właściwości, głównie w zakresie parametrów geometrycznych przekroju poprzecznego drutów, które analizowano z wykorzystaniem programu do cyfrowej analizy obrazu. Stwierdzono, że średnia wartość nierównomierności grubości warstwy Cu wyrażona stosunkiem maksymalnej do minimalnej grubości zawiera się w przedziale od 1,94 do 2,1 w zależności od realizowanego schematu odkształcania. Analysis of the manufacturing process of bimetallic FeNi42/Cu wire with the weighing charge reduced by the participation of copper was a purpose of the researc[...]

POSTĘP W ZAKRESIE LUTOWNICZYCH MATERIAŁÓW WARSTWOWYCH Z UDZIAŁEM SREBRA DO ZASTOSOWAŃ W NARZĘDZIACH SKRAWAJĄCYCH

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegl.d prac obrazuj.cych post.p technologiczny w zakresie lutowniczych materia.ow warstwowych z udzia.em srebra do zastosowa. w narz.dziach skrawaj.cych pracuj.cych w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Omowiono prace dotycz.ce otrzymywania trimetali metodami; platerowania na zimno i gor.co, sp.aszczania drutu bimetalowego, ..czenia wybuchowego a tak.e metod. kombinowan. ..cz.c. platerowanie w podwy.szonej temperaturze z walcowaniem na gor.co i na zimno. S.owa kluczowe: spoiwa warstwowe na bazie Ag, metody otrzymywania, w.a.ciwo.ci PROGRESS IN LAYERED BRAZING MATERIALS WITH SILVER CONTENT FOR USE IN CUTTING TOOLS A review of works illustrating the technological advances in the field of layered brazing materials with silver content for use in cutting tools working in harsh conditions was presented. Works on the production methods of multilayer materials were discussed; hot and cold plating, the bimetallic wire flattening, explosive metal cladding and combined method joining plating at increased temperature, hot and cold rolling. Key words: Ag based layered brazing materials, manufacturing, properties Wst.p Od kilkunastu lat ZPM INMET Gliwice jest producentem lutowi twardych na bazie miedzi i srebra. Wyroby te produkowane s. w oparciu o technologie opracowane wspolnie z pracownikami naukowymi Instytutu Metali Nie.elaznych [1€4]. Produkowane lutowia twarde z ro.nych stopow posiadaj. posta.: ta.m, drutow, pr.tow, kr..kow lutowniczych, proszkow. S. to materia.y lite i warstwowe. Znalaz.y one zastosowanie w ro.nych dziedzinach techniki do ..czenia; metali, metal]ceramika (lutowia aktywne), metal]spiekany materia. proszkowy (narz.dzia skrawaj.ce). Odbiorc. tych materia.ow s. g.ownie kraje europejskie i USA. W niniejszym artykule przedstawiono post.p technolo] Doc. dr in.. Ludwik Ciura, dr in.. Wies.aw Kazana, dr in.. Stanis.aw Ksi..arek . Instytut Metali Nie.elaznych, Gliwice, mgr in.. Marci[...]

Aspekty technologiczne wytwarzania drutów bimetalowych Ni/Fe stosowanych na elektrody spawalnicze


  W pracy przedstawiono aspekty technologiczne wytwarzania drutów bimetalowych Ni/Fe na bazie technologii platerowania mechanicznego na zimno, obejmującej przygotowanie wstępnego zestawu bimetalowego w procesie ciągłego spawania uformowanej na rdzeniu niklowym szczelinowej rurki ze stali niskowęglowej, a następnie poddawaniu go operacji ciągnienia i obróbki cieplnej. Efektem tego procesu są druty płaszczowe Ni/Fe o udziale wagowym niklu w bimetalu wynoszącym ok. 58 %. Omówiono badania własności fizyko-mechanicznych drutów na wybranych etapach procesu technologicznego. The paper presents the technological aspects of manufacturing bimetallic Ni/Fe wire based on cold mechanical plating technology, including the preparation of a preliminary set of bimetal in the process of continuous welding of low carbon steel formed slit tube on nickel core and then subjecting it to the operations of drawing and heat treatment. As the result of this process are steel clad nickel wires, 58 % nickel by weight. Results of testing the wires physical and mechanical properties at selected stages of the process have been discussed. Słowa kluczowe: drut bimetalowy Ni/Fe, ciągnienie, spawanie Key words: Ni/Fe bimetallic wire, drawing, welding Wstęp. Bimetalowe druty płaszczowe stanowią kompozyt dwóch różnych metali, połączonych metalurgicznie w procesie platerowania na zimno lub gorąco z wykorzystaniem operacji walcowania lub ciągnienia na zimno [...]

 Strona 1  Następna strona »