Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Tkaczyk"

Zrównoważona konsumpcja i produkcja z perspektywy Europejczyków – badania Eurobarometru

Czytaj za darmo! »

W lipcu 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła plan działania obejmujący serię wniosków w sprawie zrównoważonej konsumpcji i produkcji, który przyczyni się do poprawy efektywności środowiskowej produktów i zwiększenia popytu na bardziej zrównoważone dobra i technologie produkcyjne. Zachęca ona również przemysł UE do korzystania z możliwości innowacji. W tym kontekście Eurobarometr przeprowadził w UE badania ankietowe dotyczące zachowań konsumentów w odniesieniu do wyrobów ekologicznych. Jak wynika z badań Eurobarometru, przeważająca większość Europejczyków zwraca uwagę na wpływ kupowanych przez siebie produktów na środowisko. Komisarz UE ds. środowiska Stavros Dimas podkreśla rolę konsumentów w działaniach na rzecz środowiska. Stwierdził on, że "Walkę ze zmianami klimatu należy prowadzić na wszystkich frontach, przy udziale wszystkich. Nie leży ona wyłącznie w gestii przedsiębiorstw i rządów, uczestniczyć w niej muszą również konsumenci. Kupując przyjazne środowisku i neutralne z punktu widzenia zmian klimatu produkty, klienci indywidualni wysyłają właściwy sygnał producentom, którzy z kolei w odpowiedzi, wytwarzają produkty bardziej przyjazne środowisku." Z opublikowanego sondażu Eurobarometru (Ref. IP/09/1201 z 29/07/2009) wynika, iż czterech Europejczyków na pięciu zwraca uwagę na oddziaływanie kupowanych przez siebie produktów na środowisko. Większość respondentów (83 %) zadeklarowała, że oddziaływanie danego produktu na środowisko ma istotny wpływ na ich decyzje dotyczące zakupów. Najlepszym tego przykładem jest Grecja, gdzie ponad 90 % ankietowanych stwierdziło, że oddziaływanie danego produktu na środowisko ma istotny wpływ na ich decyzje dotyczące zakupów. Najmniej skłonni do tego by brać pod uwagę wpływ na środowisko kupowanych produktów byli Czesi (62 %). Ten sam sondaż informuje, że prawie połowa (46 %) Europejczyków uważa, że najlepszym sposobem na promowanie produktów ekologicznych jest odpowiednia poli[...]

Nadzór rynku UE - system zgłaszania i oceny incydentów medycznych


  Właściwe organy krajowe mają obowiązek monitorowania badań incydentów przeprowadzanych przez producentów. Anna Wyroba Joanna Tkaczyk Nadzór rynku UE - system zgłaszania i oceny incydentów medycznych Wprowadzenie Skuteczny nadzór nad wyrobami medycznymi jest podstawą prawidłowego funkcjonowania wewnętrznego rynku UE. Jego elementem jest europejski system zgłaszania i oceny wypadków, które powstały w związku z używaniem urządzeń medycznych oraz Działania Korygujące w dziedzinie Bezpieczeństwa (Field Safety Corrective Action), (FSCA), które są podejmowane w następstwie zgłoszonych incydentów. Ramy organizacyjno- prawne Systemu Monitorowania Urządzeń Medycznych Europejski system zgłaszania i oceny wypadków oraz FSCA tworzą system znany pod nazwą: System Monitorowania Urządzeń Medycznych. Głównym celem tego systemu jest poprawa bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pacjentów, użytkowników i innych osób poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia incydentu związanego z daną grupą wyrobów medycznych. Jest to osiągane poprzez ocenę zgłaszanych incydentów oraz w określonych przypadkach, rozpowszechnianie informacji, które mogłyby zostać wykorzystane w celu zapobiegania powtórnemu wystąpieniu incydentów bądź do złagodzenia ich skutków. System Monitorowania Urządzeń Medycznych odnosi się do następujących dyrektyw medycznych: dyrektywa dotycząca aktywnych wszczepialnych wyrobów medycznych (AIMD), 90/385/EWG, dyrektywa o wyrobach medycznych (MDD), 93/42/EWG, dyrektywa o wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro (IVDD), 98/79/WE. Celem Systemu Monitorowania Urządzeń Medycznych jest ułatwienie bezpośredniego, wczesnego i zharmonizowanego wprowadzenia FSCA w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), gdzie urządzenia są użytkowane, w odróżnieniu do działań podejmowanych indywidualnie w poszczególnych państwach tego obszaru. Działania Korygujące/Zapobiegawcze w dziedzinie Bezpieczeństwa (FSCA) są to działania p[...]

 Strona 1