Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Lisińska - Kuśnierz"

Preferencje dotyczące elementów warstwy wizualnej opakowań reklamowych

Czytaj za darmo! »

Warstwa wizualna opakowań jest nośnikiem zakodowanych w określony sposób komunikatów rynkowych. Wyniki badań ankietowych określiły kryteria wpływające na decyzje zakupów. Określiły też, jakie są oczekiwania klientów dotyczące szaty gra- ficznej, parametrów technicznych oraz sloganów reklamowych. Wyniki wykonanych badań przedstawiają preferencje firm dotyczące opakowań i podawanych informacji. Wskazują też na znaczenie środków informacyjno-promocyjnych opakowań. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz: Preferences concerning elements of a visual layer in promotional packages. The visual layer of packaging is the carrier of market communications coded in a specific way. The results of inquiry research determined the criteria influencing upon purchase decisions. They determined also consume[...]

Oczekiwania i potrzeby konsumentów w zakresie informacyjności opakowań do czekolady mlecznej

Czytaj za darmo! »

Celem podjętych badań było poznanie opinii konsumentów na temat preferowanych rodzajów opakowań czekolady mlecznej oraz ich warstwy wizualnej, a następnie na temat ważności informacji na opakowaniach, stopnia ich rozumienia przez konsumentów oraz widoczności tych informacji. Badania miały charakter badań ankietowych połączonych z wywiadem i zostały przeprowadzone w 2008 roku w województwach Polski południowej. Reasumując analizę przeprowadzonych badań należy wskazać na konieczność poszukiwania i projektowania nowych form znakowania oraz rozwiązań plastycznych dostosowanych do oczekiwań konsumentów. Warstwa wizualna opakowania powinna być taka, aby nie ograniczając czytelności i zrozumienia informacji, przyciągała uwagę konsumenta i stwarzała bodziec zachęcający do dokonania za[...]

Idea pakowania zrównoważonego

Czytaj za darmo! »

Pomimo występowania głosów sceptycznych dotyczących realności osiągnięcia w praktyce zrównoważonego pakowania, zaangażowanie środowiska naukowego, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw związanych z łańcuchem dostaw w propagowanie tej idei, a także wdrażanie innowacji w tym zakresie, świadczy o potrzebie i istocie ciągłego doskonalenia opakowań. Omówiono zatem ideę pakowania zrównoważonego oraz kryteria, jakie powinno spełniać opakowanie zrównoważone. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz: The idea of sustainable packing. Despite appearance of skeptical voices concerning the reality of achieving sustainable packing in the praxis, the engagement of the scientific environment, associations and enterprises connected with supply chain into the promotion of this idea and also implementation of innovation in this field confirms the need and essential of permanent packaging perfection. The ideas of sustainable packing and criteria that are to be fulfilled by sustainable packing are discussed. Promowanie świadomego myślenia społeczeństwa o znaczeniu opakowań opiera się na założeniu, że świat nie może istnieć bez opakowań, ale może je używać efektywniej i skuteczniej, zaspokajając przy tym potrzeby ludzi, którzy są świadomi ekologicznie [21]. Światowy przemysł opakowaniowy może przyczyniać się do powiększania dobrobytu i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju na świecie przez zapewnienie docierania do większej liczby ludzi, większej ilości żywności, zabezpieczonej w taki sposób, aby uzyskać lepszą jakość i zmniejszenie strat [17]. Zasada zrównoważonego rozwoju wymusza bowiem taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłyc[...]

Czynniki kształtujące rozwój branży opakowań


  Branża opakowań zaliczana jest do dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarczych. Kierunki oraz dynamikę rozwoju kształtuje szereg czynników, które można zestawić w takie grupy tematyczne jak: uwarunkowania biznesowe (dynamika biznesu), trendy dotyczące dystrybucji, trendy dotyczące konsumpcji oraz przepisy prawne Czynniki te determinują oczekiwania i potrzeby wszystkich uczestników łańcucha dostaw opakowań.Branża opakowań należy do intensywnie rozwijających się sektorów gospodarczych, funkcjonujących w nowoczesnym społeczeństwie. Rozwój tej branży uzależniony jest od oczekiwań przedsiębiorstw związanych z całym cyklem życia opakowań oraz konsumentów w zakresie materiałów opakowaniowych i gotowych opakowań, a następnie od ich realizacji. Głównymi czynnikami wpływającymi na rozwój tej branży są przede wszystkim: dynamika biznesu, trendy dotyczące dystrybucji i konsumpcji oraz przepisy prawne. Wśród czynników kształtujących dynamikę biznesu i determinujących rozwój opakowań należy wymienić: globalizację, integrację w łańcuchu dostaw, rozwój innowacyjności oraz wzrost obrotów w wymianie towarowej. Trendy dotyczące dystrybucji, takie jak: rozwój międzynarodowych firm dystrybucyjnych, dywersyfikacja rynku, nowe formy sprzedaży oraz wzrost znaczenia logistycznej wartości dodanej również stymulują rozwój branży opakowań. Także trendy dotyczące konsumpcji, przede wszystkim: czynniki demograficzne i społeczne, przyzwyczajenia i nawyki konsumpcyjne, wpływając na rodzaje oferty rynkowej kształtują zakres rozwoju opakowań. Równocześnie na kierunki rozwoju branży wywierają istotny wpływ regulacje prawne dotyczące m.in. zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, środowiska naturalnego oraz wymiany międzynarodowej. Czynniki powyższe oddziałują na łańcuch dostaw opakowań, w którym opakowania tworzą wartość dodaną dla wszystkich uczestniczących w łańcuchu dostaw [25]. Determinanty rozwoju branży i ich wpływ na łańcuch dostaw opakowań p[...]

Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań oraz zapakowanych produktów


  W celu dostarczenia użytkownikom i konsumentom bezpiecznych opakowań oraz bezpiecznych zapakowanych produktów wszystkie podmioty gospodarcze uczestniczące w łańcuchu dostaw zobligowane są do przestrzegania wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem rynku. W artykule przedstawiono zagrożenia bezpieczeństwa opakowań oraz działania ukierunkowane na zapewnienie zaufania, że wymagania dotyczące bezpieczeństwa opakowań oraz zapakowanych produktów są spełnione. Opakowanie jak każdy występujący na rynku wyrób nie może stwarzać zagrożenia dla użytkownika oraz konsumenta zapakowanego produktu. Zagrożenie stanowi potencjał spowodowania szkody, który może być natury biologicznej, chemicznej lub fizycznej. Ponadto zagrożeniem bezpieczeństwa może być stan opakowania zapakowanego produktu (np. żywności) mogący powodować negatywne skutki dla zdrowia [3,8,15]. Poważne zagrożenie stanowi naruszenie wymagań bezpieczeństwa, wymagające natychmiastowych działań. Przy ocenie, czy opakowanie jako wyrób stwarza poważne zagrożenie należy uwzględniać bezpośrednie lub odsunięte w czasie skutki jego używania, w tym stopień i prawdopodobieństwo utraty zdrowia lub życia przez użytkowników lub konsumentów, stopień narażania poszczególnych kategorii konsumentów oraz możliwość prawidłowej oceny ryzyka i możliwość jego uniknięcia [19]. Ryzykiem określa się niebezpieczeństwo zaistnienia negatywnych skutków dla zdrowia oraz dotkliwość takich skutków w następstwie zagrożenia. Ocena ryzyka to proces składający się z takich etapów, jak: identyfikacja zagrożenia, charakterystyka niebezpieczeństwa, ocena ekspozycji i charakterystyki ryzyka [15]. Strukturę zagrożeń bezpieczeństwa opakowań zaprezentowano na rysunku. Zagrożenia bezpieczeństwa związane z opakowaniem i zapakowanym produktem stanowiące potencjał spowodowania szkody można określić jako pochodzące: z otoczenia, z zewnętrznej powierzchni opakowania, z wnętrza (struktury) materiału opakowaniowego, z[...]

Problem bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań w ocenie podmiotów łańcucha dostaw


  Polski rynek opakowań o szacunkowej wartości powyżej 6 mld euro dynamicznie rozwija się w tempie przewyższającym rocznie o 2% wzrost PKB. Czynnikami determinującymi ten rozwój są przede wszystkim: tempo i poziom rozwoju ekonomicznego kraju, trendy dotyczące dystrybucji i konsumpcji oraz przepisy prawne. Czynniki te oddziałują na łańcuch dostaw opakowań, w którym opakowania wnoszą wartość dodaną dla wszystkich podmiotów tworzących strukturę łańcucha [6]. Jednym z elementów kształtujących wartość dodaną jest zapewnienie bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań stosowanych do pakowania produktów. Warunkiem koniecznym w tym zakresie jest przestrzeganie wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa opakowań i zapakowanych produktów przez podmioty tworzące łańcuch dostaw. Łańcuch dostaw opakowań w ujęciu strukturalnym stanowi grupę przedsiębiorstw realizujących wspólne działania niezbędne do zaspokajania popytu na określone produkty w całym łańcuchu przepływu dóbr, od pozyskiwania surowców do dostaw ostatecznemu odbiorcy [13]. Przepływ dóbr w łańcuchu dostaw opakowań odbywa się od dostawców surowców i elementów opakowań do producentów materiałów opakowaniowych i opakowań lub bez ich pośrednictwa do użytkowników opakowań, którzy w procesie pakowania formują opakowania względnie napełniają gotowe opakowania. Zapakowane produkty trafiają następnie do konsumentów, którzy po konsumpcji produktów przekazują odpady opakowaniowe przedsiębiorstwom z sektora zagospodarowania odpadów. Na uczestników łańcucha dostaw opakowań wpływa otoczenie, które tworzą organy ustawodawcze, instytucje administracji państwowej oraz organizacje względnie stowarzyszenia producentów, dystrybutorów i konsumentów [1]. Organy ustawodawcze wpływają na łańcuch dostaw opakowań poprzez uchwalane wymagania prawne, obowiązkowe dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Instytucje administracji państwowej, głównie takie, jak: Inspekcja Sanitarna, In- OP[...]

Prezentacja innowacyjności w zakresie opakowań na "Total Processing & Packaging" Birmingham 2007"

Czytaj za darmo! »

W dniach 15-18 maja 2007 roku w Centrum Wystawienniczym NEC w Birmingham odbyły się Międzynarodowe Targi Maszyn Opakowaniowych i Opakowań "Total Processing & Packaging" (fot. 1). W tegorocznych targach wzięło udział ponad 1000 wystawców z 37 krajów świata, związanych przede wszystkim z takimi działami opakowalnictwa, jak [3]: - materiały opakowaniowe i opakowania, - wzornictwo opakowań i ma[...]

Polskie akcenty na światowej wystawie opakowań EMBALLAGE 2008

Czytaj za darmo! »

W dniach 17-21 listopada 2008 roku w Centrum Wystawienniczym Paris-Nord Villepinte odbyła się po raz 38. Światowa Wystawa Opakowań "Emballage 2008". W tegorocznej edycji wystawy udział wzięło ok. 2170 wystawców reprezentujących 51 krajów świata. Wystawcy prezentujący swoje oferty w czterech halach wystawienniczych (hale 3-6) zostali umownie zakwalifikowani w celu lepszej ich identyfikacji produktowej do 12 grup tematycznych, takich jak: - maszyny do pakowania produktów ciekłych, - maszyny do identyfikacji towarów, znakowania, kodowania i etykietowania, - maszyny do pakowania produktów spożywczych, - maszyny do pakowania wszelkich towarów, - maszyny do pakowania zbiorczego, do transportu i składowania, - maszyny do pakowania kosmetyków i produktów leczniczych, - surowce, mat[...]

 Strona 1