Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Stępień"

Bezpieczeństwo pracy maszyn pakujących

Czytaj za darmo! »

Maszyny pakujące powinny spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Włączenie polskiej gospodarki do rynku Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania tych wymagań do przepisów unijnych. Wymagania zostały ujęte w czterech normach wydanych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących bezpieczeństwa maszyn pakujących.Ochrona przed produktami, które mogą stwar[...]

Wymagania techniczne dotyczące maszyn

Czytaj za darmo! »

Skuteczną metodą eliminacji ograniczeń wewnętrznych było w przypadku maszyn ujednolicenie obowiązujących w całej Wspólnocie wymagań dotyczących wytwarzania towarów. Wszystkie aspekty bezpieczeństwa maszyn pakujących ujęte zostały w tematyce realizowanej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Do zbioru polskich norm wdrożono już cztery, z siedmiu norm opracowanych przez CEN/TC 146 dotyczących b[...]

Nowe Normy PN dotyczące maszyn pakujących

Czytaj za darmo! »

Konstrukcje maszyn pakujących oraz instrukcje obsługi powinny uwzględniać nie tylko normalne ich wykorzystanie, ale także zapobiegać niewłaściwemu ich użyciu. Instrukcja powinna zawierać uwagi dla użytkownika dotyczące warunków i sytuacji, w których maszyna nie powinna być użytkowana. Wszystkie te aspekty bezpieczeństwa zostały ujęte w tematyce realizowanej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. W ramach działalności normalizacyjnej wdrożono pięć z siedmiu norm opracowanych przez CEN/TC 146, dotyczących bezpieczeństwa stosowania maszyn pakujących. Jerzy Stępień: New Polish PN standards concerning packaging machines. The design of packaging machines and the service instructions should take into account not only their normal use but also prevent their misuse. The service instruct[...]

Normy PN dotyczące maszyn pakujących

Czytaj za darmo! »

Zastosowane systemy pakowania mają zasadniczy wpływ na rozwiązania konstrukcyjne maszyn pakujących i urządzeń pomocniczych do pakowania żywności. Ze względu na rosnące znaczenie systemu mechanizacji procesów pakowania, w praktyce przemysłowej największy udział mają maszyny. Produkowanych jest coraz więcej maszyn pakujących i maszyn do produkcji opakowań. Spełnienie wymagań bezpieczeństwa związane jest z jakością i niezawodnością produkowanych maszyn. W coraz większej ilości rodzajów przemysłu wykorzystywane są maszyny pakujące, w tym maszyny do formowania, napełniania i zamykania. Wymagania bezpieczeństwa zostały ujęte w normach wydawanych przez Polski Komitet Normalizacyjny. Normy dotyczą wymagań bezpieczeństwa w zakresie projektowania, konstrukcji, montażu, pracy i czyszczen[...]

Maszyny pakujące w przemyśle spożywczym


  Dynamiczny rozwój przemysłu opakowaniowego, sprzyja unowocześnieniu tego sektora gospodarki i wzrostowi produkcji nowoczesnych zautomatyzowanych maszyn pakujących i maszyn do produkcji opakowań. Jednak różnorodność opakowań i metod pakowania bardzo często powoduje, że produkcją wysokospecjalistycznych maszyn zajmują się producenci o niewielkim doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn. Ponadto produkcja urządzeń spełniających wymagania bezpieczeństwa jest kosztowna, a to powoduje wzrost cen maszyn. Aby je obniżyć producenci, działający w warunkach ogromnej konkurencji na rynku maszyn opakowaniowych, mogą zaniechać stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, np. montowania osłon, wyłączników awaryjnych. Znaczenie opakowań w handlu, transporcie, przechowywaniu towarów, w tym artykułów spożywczych, wpływa na zwiększenie zapotrzebowania na maszyny pakujące. Systemy stosowane przy pakowaniu żywności oraz produktów nieżywnościowych zależą od różnych czynników. Podstawowe znaczenie dla wyboru systemu pakowania mają następujące czynniki: ??rodzaj przewidywanego zastosowania materiałów opakowaniowych lub opakowania, np. butelki i słoje szklane, puszki i tuby metalowe lub składane, słoje, kubki i tacki z tworzyw sztucznych, pudła tekturowe, torby i worki papierowe, torby i torebki z tworzyw sztucznych, owinięcia w papier, laminaty lub w folie termozgrzewalne lub termokurczliwe, ??postać produktów przewidywanych do pakowania, np. mieszaniny cieczy i gazów lub ciał stałych, ciecze, produkty półpłynne, półstałe i sypkie oraz produkty uformowane, a także opakowania jednostkowe lub zbiorcze, ??specjalne wymagania stawiane opakowaniom, np. ochrona produktu przed procesami zachodzącymi w atmosferze tlenu, zachowanie warunków aseptycznych przy pakowaniu produktu, umożliwienie przeprowadzenia obróbki termicznej produktu w opakowaniu. Zastosowane systemy pakowania mają zasadniczy wpływ na rozwiązania konstrukcyjne maszyn pakując[...]

Wymagania techniczne dotyczące maszyn pakujących


  Jednym z celów Wspólnoty Europejskiej jest stworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania wolnego rynku. Realizacja tego zadania wymaga dostosowania warunków do swobodnego przepływu towarów pomiędzy krajami stowarzyszonymi. Skuteczną metodą eliminacji ograniczeń wewnętrznych było, w przypadku maszyn, ujednolicenie obowiązujących w całej Wspólnocie wymagań dotyczących wytwarzania i obrotu towarami. Wcześniej opracowywane dyrektywy szczegółowo regulowały poszczególne sektory rynku np. produkty spożywcze, leki, pojazdy mechaniczne itp. Nie przewidywanym skutkiem tych dyrektyw był nadmiar szczegółowych przepisów i konieczność ich dostosowywania do ciągłego postępu technicznego.Dyrektywy nowego podejścia Zasady nowego podejścia do harmonizacji wymagań technicznych i normalizacji w Unii Europejskiej ustanowione zostały decyzją Rady z 7 maja 1985 r. Nowe podejście wprowadziło nową filozofię prawa i sposób rozdziału odpowiedzialności za wyrób pomiędzy władze publiczne a sektor prywatny, określając jednoznaczną odpowiedzialność wytwórcy za wyrób. Zasady nowego podejścia przewidują, że prawnie wiążące dla krajów członkowskich wymagania techniczne będą ograniczone do podstawowych warunków bezpieczeństwa, podczas gdy szczegółowe rozwiązania zostaną zawarte w normach i przepisach technicznych nie mających charakteru obligatoryjnego. W przypadku niezgodności między normami narodowymi a obligatoryjnymi w[...]

Maszyny pakujące - wymagania na rynku UE DOI:10.15199/42.2015.3.4


  1. Wstęp Systemy stosowane przy pakowaniu żywności, jak również produktów nieżywnościowych, są uzależnione od rozmaitych czynników, z których podstawowe znaczenie dla wyboru systemu pakowania mają: przewidywane do zastosowania materiały opakowaniowe lub opakowania, jak np.: butelki i słoje szklane, puszki i tuby metalowe lub składane, słoje, kubki i tacki z tworzyw sztucznych, pudła tekturowe, torby i worki papierowe, torby i torebki z tworzyw sztucznych, owinięcia w papier, laminaty lub w folie termozgrzewalne albo termokurczliwe i inne; postać produktów przewidywanych do pakowania, jak np.: mieszaniny cieczy i gazów lub ciał stałych, ciecze, produkty półpłynne, półstałe i sypkie oraz produkty uformowane, a także opakowania jednostkowe lub zbiorcze; specjalne wymagania stawiane opakowaniom, jak np.: zabezpieczenie produktu przed procesami zachodzącymi w atmosferze tlenu, zachowanie warunków aseptycznych przy pakowaniu produktu, umożliwienie przeprowadzenia obróbki termicznej produktu w opakowaniu i inne. Zastosowane systemy pakowania mają zasadniczy wpływ na rozwiązania konstrukcyjne maszyn pakujących i urządzeń pomocniczych do pakowania żywności. W obszarze maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów wyodrębnić można: maszyny do formowania produktów stałych lub półstałych z owinięciem w papier lub folię; maszyny do dozowania produktów gęstych lub półpłynnych; maszyny do rozlewu produktów płynnych; maszyny do pakowania produktów sypkich; maszyny do pakowania produktów pojedynczych lub porcji; maszyny do zamykania opakowań; maszyny do etykietowania opakowań; maszyny do opakowań zbiorczych i paletyzacji. Przyjęto podział systemów pakowania w oparciu o podstawowe funkcje jednostkowe występujące w systemach pakowania żywności, a mianowicie: formowanie opakowań; przygotowywanie i podawanie opakowań poprzednio uformowanych; dozowanie produktów do opakowań jednostkowych; owija[...]

 Strona 1