Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"ADAM NIECHAJOWICZ"

Porównanie metod wyznaczania KOG w teście Nakazimy i Marciniaka


  W pracy przedstawiono porównanie wyników badań tłoczności blach metodami Nakazima i Marciniaka. Na płaszczyźnie odkształceń głów- ów nych wyznaczono krzywe odkształceń granicznych. Zaobserwowano znaczące różnice w wartościach krytycznych odkształceń pomiędzy zastosowanymi metodami. W celu wyjaśnienia różnic wykonano symulacje numeryczne prób tłoczności. Porównano przebiegi narastania odkształceń głównych w trakcie wykonywania prób.Analiza wyników wykazała istotne różnice. W teście Nakazima historia odkształceń jest nieliniowa i w trakcie tłoczenia następuje zmiana stanu odkształcenia, co może mieć wpływ na wartość graniczną odkształceń głównych. W związku z tym porównano zewnętrzne i wewnętrzne odkształcenia blachy w próbach tłoczności metodą Nakazimy. The paper presents the comparison of test results of sheets’ drawability by Nakazima and Marciniak methods. On the plane of principal strain the forming limit diagram was determined. There was observed a significant difference in the values of the critical strain between used methods. In order to explain the differences, numerical simulations of drawability were performed. The rises in the courses of principal strain during the tests were compared. Analysis of the results showed significant differences. In Nakazima test the history of strain is non-linear and during pressing a change in the state of strain occurs, which can affect the value of the limit of principal strain. Therefore, the external and internal strain of sheet metal was compared for the drawability test by Nakazima. Słowa kluczowe: KOG, tłoczenie Key words: FLD, pressing.1. Wstęp. Szybko narastające zastosowanie blach typu AHSS w procesach tłoczenia elementów karoseryjnych powoduje zapotrzebowanie na dane do projektowania, takie jak krzywe umocnienia, współczynniki tarcia, graniczne współczynniki poszerzenia otworu (hole expansion ratio) czy krzywe odkształceń granicznych [1]. Dane te obecnie stanowią podstawę numeryczn[...]

WPŁYW TEMPERATURY I PRĘDKOŚCI ODKSZTAŁCENIA NA WŁAŚCIWOŚCI BLACH ZE STOPU MAGNEZU


  Ograniczona odkształcalność stopów magnezu w temperaturze otoczenia stanowi powód ograniczonego zakresu zastosowań zwłaszcza blach na elementy powłokowe. Poprawa odkształcalności na zimno, obniżenie temperatur kształtowania w podwyższonych temperaturach oraz poprawa właściwości kształtowanych wyrobów stanowią podstawowe cele badań blach ze stopów magnezu. W pracy przedstawiono wyniki badań blachy o grubości 1,5 mm ze stopu AZ31. Próbki odkształcano w próbie rozciągania w temperaturach 20÷300 °C, z prędkościami odkształcania 0,0001 i 0,01 1/s, stosując ekstensometr wideo, pozwalający na pomiar wydłużeń w podwyższonych temperaturach. Wyznaczono krzywe umocnienia, czułość na prędkość odkształcenia oraz zmiany mikrostruktury odkształcanych próbek. Charakterystyczne dla badanego materiału w podwyższonych temperaturach jest stosunkowo szybkie osiąganie maksymalnej siły, z czym można kojarzyć utratę stateczności, po czym następuje dalsze znaczne, poststateczne odkształcanie w znacznej objętości materiału. Jest to wynikiem bardzo dużej czułości stopu na prędkość odkształcenia. Na podstawie badań metalograficznych przebieg odkształcania skojarzono ze zjawiskami osłabienia, zdrowienia i rekrystalizacji. Wyznaczone krzywe umocnienia są podstawowymi danymi materiałowymi do modelowania procesów kształtowania blach Słowa kluczowe: stopy magnezu, odkształcalność, temperatura, prędkość, próba rozciągania THE EFFECT OF TEMPERATURE AND STRAIN RATE ON PROPERTIES OF MAGNESIUM ALLOY SHEET Insufficient formability of magnesium alloys in the room temperature is a reason of limited application of wrought magnesium alloy, especially magnesium sheets on big shell elements. Room temperature formability improvement, lowering a hot working temperature and quality improvement of formed parts are main aims of the magnesium alloy sheets research. In the paper results of tests of magnesium alloy sheet (AZ31), 1.5 mm thickness, are presented. Tensile tests were performed[...]

Wpływ parametrów obróbki cieplnej na właściwości stali AISI 9310 DOI:


  Wprowadzenie. Stalą często stosowaną m.in. na wyso ko obciążone koła i wieńce zębate w przemyśle lotniczym jest stal AISI 9310. Niskowęglowa stal zawierając nikiel, chrom i molibden dobrze nadaje się do nawęglania, cha rakteryzuje się przy tym wysoką hartownością, wysoką twardością rdzenia, dużą odpornością na pękanie oraz do brą wytrzymałością zmęczeniową. Grupą wyrobów o spe cjalnych wymaganiach jakościowych są wysoko obciążone koła i wieńce zębate o wymaganej wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej, dużej odporności na zużycie ścierne oraz pękanie. Na szczególną uwagę zasługują uzębione wieńce o dużej średnicy, z nawęgloną warstwą powierzchni bocz nych i dna wrębu [1]. Ze względu na wymaganą minimalną grubość i równo mierność grubości warstwy nawęglanej po obróbce wykoń czającej, dopuszczalne zniekształcenia średnicy po końco wej obróbce cieplnej powinny znaleźć się w wąskim polu tolerancji. Dla wiotkich pierścieni o średnicach większych niż 300 mm jest to poważne wyzwanie technologiczne, gdyż nawet hartowanie w przyrządach hartowniczych nie zawsze pozwala na uzyskanie odpowiedniej jakości wy miarowej i jest powodem dużej ilości braków. Biorąc pod uwagę wysokie koszty zarówno materiału jak i złożonej ob róbki cieplno-chemicznej, projektowanie optymalnego pro cesu wytwarzania było i jest celem licznych projektów. To wskazuje na wagę problemu, jak też na fakt, że nie istnieją jeszcze zadawalające rozwiązania [2]. Ogólnie znana jest przyczyna zniekształceń wytwarza nych pierścieni zębatych o dużej średnicy - jest to niejed norodny rozkład naprężeń szczątkowych, powstających za równo na bazie przemian strukturalnych jak i z powodów technologicznych. Przyczyny technologiczne to wszelkie niejednorodności grzania, chłodzenia, wymuszające lokal ne odkształcenia plastyczne i związane z [...]

Opis zjawisk zużycia matryc do kucia na gorąco tarczy do skrzyni biegów


  Wpływ zjawisk zachodzacyh na powierzchni matryc jest na ogół analizowany odzielnie. Nie ma dokładnego globalnego opisu fizycz- nego procesu zużycia, a więc uwzględniającego wszystkie zjawiska, których intensywność zmienia się wraz ze zmianą parametrów procesu lub miejscem na narzędziu, co determinuje czas kontaktu i zmiany temperatury. Badania przedstawione w pracy wykazały, że najbardziej niebezpiecznym czynnikiem dla analizowanego procesu kucia na gorąco tarczy jest zmęczenie cieplno- mechaniczne, które prowadzi bardzo szybko do powstania małych pęknięć. Dalszy ich rozwój jest uwarunkowany parametrami procesu, czasem kontaktu, prędkością płynięcia materiału, ale najczęściej prowadzi to do powstania siatki pęknięć na całej powierzchni kontaktu. The effects of the particular processes on the surface layer of dies and on their wear are usually analyzed separately. There is no comprehensive detailed description of the physical process of wear, which would take into account all the phenomena involved, whose intensity varies depending on the forging parameters and the location on the die, which in turn determine contact time and temperature variation. The research presented in the paper has shown that thermomechanical fatigue, quickly resulting in the formation of small cracks, is the most harmful factor affecting hot forging of disc. The further development of the cracks is determined by the forging process parameters, the contact time, the rate of material flow, but usually a network of cracks extends over the entire contact surface. Słowa kluczowe: zużycie, kucie, zmęczenie, odkształcenia plastyczne Key word: wear, forging, fatigue, deformation S. 608 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 powierzchni trących i niszczenie tych połą[...]

System ekspertowy do prognozowania trwałości narzędzi w procesach kucia matrycowego


  W pracy przedstawiono koncepcję systemu ekspertowego pozwalającego na określenie ilościowego udziału czterech podstawowych mecha- nizmów zniszczenia narzędzi kuźniczych (zużycia ściernego, zmęczenia cieplno-mechanicznego, odkształcenia plastycznego i zmęczenia mechanicznego) oraz geometrycznego ubytku wykroju matryc dla wybranego przemysłowego procesu kucia na gorąco. Wiedzę potrzebną do rozwiązania postawionego problemu zakodowano w systemowej bazie wiedzy w postaci regułowej. W bazie wiedzy zawarto zarówno elementy wiedzy teoretycznej dotyczącej zjawisk niszczących, jak i wiedzę empiryczną wynikającą z doświadczeń autorów, ekspertów prze- mysłowych (pracowników kuźni) oraz z analizy statystycznej danych pomiarowych wybranych parametrów technologicznych procesu kucia. Przetwarzanie tej wiedzy dokonuje się w procesie automatycznego wnioskowania bazującego na regułach logiki rozmytej. The paper presents an idea of the expert system for determining the quantitative contributions of four principal mechanisms of forging dies wear (abrasive wear, thermo-mechanical fatigue, plastic deformation and mechanical fatigue), and the geometric loss of die impression for the selected industrial hot forging process. The knowledge needed to solve the problem is encoded in a system knowledge base in the form of rules. The knowledge base contains elements of both theoretical knowledge about destructive phenomena and empirical knowledge gained from the experience of the authors and industry experts (forge employees) as well as from a statistical analysis of the acquired values of selected forging parameters. The knowledge is processed through automatic inference based on the fuzzy logic rules. Słowa kluczowe: system ekspertowy, kucie matrycowe, logika rozmyta, żywotność narzędzi, zniszczenie narzędzi Key words: expert system, closed-die forging, fuzzy logic, die life, die wear.Wstęp. Narzędzia stosowane w procesach kucia matrycowego na ciepło i gorąco cechują s[...]

WYZNACZANIE KRZYWYCH ODKSZTAŁCEŃ GRANICZNYCH W WARUNKACH IZOTERMICZNYCH DOI:10.15 199/67.2015.12.6


  W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne do badań tłoczności blach umożliwiające prowadzenie badań zarówno w temperaturze otoczenia, jak i w warunkach izotermicznych, w zakresie do 600 °C. Omówiono podstawowe założenia konstrukcyjne oprzyrządowania oraz wyjaśniono metodykę prowadzenia badań. Jako przykład zastosowania stanowiska zaprezentowano wyznaczone charakterystyki krzywych odkształceń granicznych dla blach ze stopu magnezu AZ31. Słowa kluczowe: tłoczenie na ciepło, konstrukcja tłocznika, krzywe odkształceń granicznych, DETERMINATION OF FORMING LIMIT CURVES IN ISOTHERMAL CONDITIONS In the paper the die set for formability testing, enabling investigation both in a room temperature and warm isothermal condition up to 600°C was presented. The basic design targets of the die set was discussed and the method of formability testing was explained. Determination of forming limit curves of AZ31 magnesium alloy sheet was given as the example of the die set application. Keywords: stamping warm, die set design, forming limit diagram Wprowadzenie Rosnące zapotrzebowanie na materiały umożliwiające tworzenie lekkich konstrukcji, doprowadziło zarówno do opracowania materiałów konstrukcyjnych o wysokiej i bardzo wysokiej wytrzymałości jak i poszukiwanie nowych możliwości zastosowania istniejących stopów lekkich. W wielu przypadkach, właściwości fizyczne, mechaniczne i technologiczne nowych materiałów powodują ograniczenia wynikające głównie z niezadawalających plastyczności, co prowadzi do nowych wyzwań w opracowywaniu technologii kształtowania i kontroli procesu [1]. Dlatego, pomimo prowadzonych badań nad kształtowaniem blach wykonanych ze stopów lekkich i dość sporej ilości dostępnych w literaturze danych technologicznych dla różnych stopów, temperatur, prędkości odkształcania oraz wykresów odkształceń granicznych, szersze zastosowanie stopów lekkich jest obecnie ograniczone przez problemy występujące podczas kształtowania w proc[...]

Wpływ kształtu rowka wpustowego na wytężenie pierścienia kompensacyjnego w procesie kucia na ciepło obudowy przegubu homokinetycznego

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy analizy sposobu połączeń matrycy wstępnie sprężonej w 4 operacji wielooperacyjnego procesu kucia na ciepło obudowy przegubu homokinetycznego, wchodzącej w skład zespołu narzędzi (matryca, blok dystansowy, tuleja sprężysta i pierścień kompensacyjny) ze względu na wytężenie pierścienia kompensacyjnego w zależności od zastosowanego w nim rowka wpustowego. W wyniku przeprowadzonego modelowania numerycznego uzyskano rozkłady naprężeń obwodowych i zastępczych dla pierścienia kompensacyjnego przy zastosowaniu różnych kształtów rowków. Symulacje komputerowe przeprowadzono za pomocą oprogramowania MSC.Marc2008. S. 574 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 The article contains analysis of connections method for prestressed die in 4th operation of multi-operational hot forging proc[...]

Modelowanie numeryczne procesu kucia matrycowego na gorąco koła czołowego


  W pracy przedstawiono termomechaniczny model kucia koła czołowego, opracowany za pomocą pakietu obliczeniowego sfFor- mingSFM. Analizie poddano 3 operacje kucia na gorąco. W wyniku przeprowadzonego modelowania numerycznego uzyskano roz- kłady odkształceń plastycznych i naprężeń zastępczych, temperatur, prędkości odkształcania oraz przebiegi sił. W pracy porównano sposób płynięcia materiału odkuwki wykorzystując linie płynięcia (MES) oraz zdjęcia metalograficzne uzyskane z testów Jacewicza. The paper presents the thermomechanical model of front-wheel forging developed using computational sfFormingSFM package. We analyzed three hot forging operations. As a result of numerical modelling obtained distributions of plastic strain and von misses stress, temperatures, strain rate and forging force curves. The paper compares the way of material flow forging flow lines using (MES) and the figures obtained from the metallographic Jacewicz tests Słowa kluczowe: kucie matrycowe, modelowanie numeryczne, koło czołowe Key word: die forging, numerical modelling, gearwheel Rys. 1. Zdjęcia: a) wstępniaka oraz odkuwek po kolejnych operacjach: b) spęczania, c) wstępnego kucia oraz d) kucia wykańczającego Fig. 1. Picture of forgings: a) preform and b) after upsetting b) initial closed die forging and c) final closed die forging 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 136 i optymalizacji całego procesu kucia wykorzystuje się szereg narzędzi CAD/CAM/CAE opartych najczęściej na MES oraz modelowanie fizyczne [3÷6]. Celem pracy jest zbudowanie poprawnego modelu numerycznego procesu kucia na gorąco koła czołowego, który posłuży do optymalizacji przemysłowego procesu kucia. 2. Metodyka badań. Analizowany przemysłowy proces wytwarzania koła czołowego w Kuźni Jawor S.A. złożony jest z trzech operacji wykonywanych na prasie korbowej o w nacisku 2500 ton. Pierwsza opera- cja kucia polega na spęczaniu walcowego wstępniaka. Drugą operacją jest wstępne kucie matrycowe; w t[...]

Problemy jakościowe w procesie kucia na gorąco odkuwki typu widłak DOI:


  W artykule przedstawiono trudności związane z przemysłowym procesem kucia na gorąco widłaków w Kuźni Jawor S.A. Głównym problemem występującym podczas kucia tego typu elementów są duże straty materiałowe (sięgające ponad 30%), zmniejszenie objętości materiału wsadowego wiąże się natomiast z ryzykiem niewypełnienia wykroju. Kolejnym problemem jest niska trwałość matryc do kucia wstępnego i wykańczającego. W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej procesu kucia na gorąco wybranego widłaka. Na podstawie wyników otrzymanych z symulacji zaproponowano zmianę geometrii narzędzi, dzięki czemu będzie można zmniejszyć objętość materiału wsadowego przy pełnym wypełnieniu wykroju oraz jednoczesnym spadku sił kucia. This paper presents difficulties involved in industrial hot forging process of jokes made in Forge Jawor SA. The main problem is large material loss (amounting to over 30%), reducing the volume of billet is associated with the risk of non-fulfilment of dies. Another problem is the low durability of dies to pre-forging and finishing forging. The results of numerical simulation of hot forging analysis are presented. Based on the results obtained from the simulation, the authors proposed changes of the tools geometry to reduce volume of the billet, ensure complete filling of dies and to decrease the forging force. Słowa kluczowe: kucie na gorąco, straty materiałowe, trwałość narzędzi, metoda elementów skończonych Key words: hot forging, material loss, tool life, finite elements method.1. Wprowadzenie. Duża konkurencja na rynku producentów części metalowych sprawia, że bezustannie poszukiwane są metody: umożliwiające kształtowanie nowych materiałów o specjalnych właściwościach oraz dające możliwość obniżenia kosztów produkcji przez ograniczenie zużycia surowców, energii i pracochłonności wykonania [1÷3]. Niewątpliwie do takich metod wytwarzania można zaliczyć technologię kucia. Najbardziej popularną i powszechnie stosowaną metodą k[...]

 Strona 1