Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ GONTARZ"

Kształtowanie skrajnych zgrubień w odkuwkach wydłużonych ze stopu magnezu Mg4AlZn


  W opracowaniu przedstawiono wyniki badań procesu spęczania swobodnego i w wykroju walcowym skrajnych zgrubień w odkuw- kach wydłużonych ze stopu Mg4AlZn. Kształtowanie realizowano w trójsuwakowej prasie kuźniczej (TPK) posiadającej trzy rucho- me suwaki, która umożliwia ekonomiczne kształtowanie odkuwek typu stopniowane wały i osie metodą spęczania. W przypadku stosowania wykroju walcowego zaprojektowano i wykonano zespół narzędziowy posiadający wymienne elementy tworzące wykrój. Taka konstrukcja narzędzi pozwoliła, na określenie wpływu długości i średnicy wykroju na przebieg procesu spęczania. Na podstawie wyników badań określono zjawiska ograniczające badane procesy. Wyznaczono również graniczne wartości współczynników spę- czania w zależności od długości i średnicy wykroju walcowego. Uzyskane wyniki opisano równaniem, które można stosować przy projektowaniu procesów kształtowania skrajnych stopni odkuwek wydłużonych ze stopu Mg4AlZn. Research results of free upsetting process and upsetting in cylindrical impression of elongated forging external steps from Mg4AlZn magnesium alloy are presented in this paper. Forming was realized on three slide forging press (TSFP) with three working slides. This press allows for economical forming of forgings of stepped axes and shafts type by means of upsetting method. In the case of upsetting in cylindrical impression, tools set with changeable elements constituting the impression was designed and made. Such a design of tools allowed for determining of the impression length and diameter influence on the upsetting process. On the basis of the obtained results limiting phenomenon were determined. Limiting values of upsetting ratio versus diameter and length of the impression were determined, also. Obtained results were described by equation, which can be used to design of forming processes of elongated forging external steps from Mg4AlZn alloy. Słowa kluczowe: spęczanie, warunki graniczne, stop magnezu Mg[...]

Badanie funkcji opisujących krzywe płynięcia stopu AZ61

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań krzywych płynięcia stopu magnezu AZ61. Rezultaty doświadczalne zaczerpnięto z literatury specjalistycznej. Dotyczą one próby ściskania próbek walcowych nagrzanych do temperatur 300 °C, 350 °C, 400 °C przy prędkościach odkształcenia 0,004 s-1, 0,0133 s-1, 0,04 s-1, 0,1 s-1, 0,12 s-1. Krzywe doświadczalne opisano funkcjami stosowanymi w programach do symulacji procesów kształtowania plastycznego opartych na metodzie elementów skończonych. Do wyznaczania współczynników funkcji zastosowano metodę optymalizacji Monte Carlo. Na podstawie uzyskanych rezultatów wytypowano najlepsze funkcje opisujące krzywe płynięcia, które wykorzystane zostaną w opisie modeli materiałowych stosowanych w symulacjach numerycznych badanego stopu magnezu AZ61. This paper[...]

WŁASNOŚCI STOPU MAGNEZU MA2 (WG GOST) W WARUNKACH KSZTAŁTOWANIA NA GORĄCO

Czytaj za darmo! »

W atykule przedstawiono wyniki badań własnych i dane literaturowe dotyczące własności stopu magnezu MA2 (wg GOST). W pierwszej części scharakteryzowano własności wytrzymałościowe i plastyczne w zakresie temperatur 20÷450 °C. Poruszono również aspekty technologiczne procesu kucia na gorąco tego stopu. W drugiej części opracowania przedstawiono wyniki badań krzywych płynięcia przeprowadzonych w temperaturach 250, 350, 450 °C przy prędkościach odkształcenia 0,1 s-1, 1 s-1, 10 s-1. Krzywe doświadczalne uzyskane w próbie ściskania opisano funkcjami stosowanymi w programach przeznaczonych do symulacji procesów kształtowania plastycznego metali. Do wyznaczania współczynników funkcji zastosowano metodę optymalizacji Generalized Reduced Gradient (GRG2) zaimplementowaną w programie Microsoft Excel. Na podstawie uzyskanych rezultatów określono funkcję, która wykorzystana zostanie do analiz teoretycznych w badaniach procesów kształtowania stopu MA2. Słowa kluczowe: stop magnezu MA2, własności wytrzymałościowe, własności plastyczne, krzywe płynięcia Dr hab. inż. Andrzej Gontarz, prof. nzw., mgr inż. Anna Dziubińska —Politechnika Lubelska, Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, Lublin. Rudy Metale R55 2010 nr 6 UKD 519.8:669-13:539.374: :539.4.016:539.377:669.721.5-026.56 341 PROPERTIES OF MA2 MAGNESIUM ALLOY IN HOT FORMING CONDITIONS The results of worked out research and literature data concerning MA2 (GOST) magnesium alloy are presented. In the first part, strength and plastic parameters in temperature range 20÷450 °C are characterized. The technological aspects of this alloy hot forging process are described. In the second part, the results of flow curves research worked out at temperatures of 250, 350, 450 °C and strain rates of 0.1 s-1, 1 s-1, 10 s-1 are shown. Experimental flow curves obtained in compression test are described by functions applied in specialized software used in metal forming processes calc[...]

MODELOWANIE NUMERYCZNE PROCESU WALCOWANIA UZĘBIENIA SKOŚNEGO

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy termomechanicznej procesu walcowania na gorąco zębów skośnych kształtowanych zębatkami prostymi. Kształt narzędzi jest zbliżony do stosowanego w znanej metodzie Roto‐Flo. Obliczenia wykonano w programie DEFORM‐3D, zakładając, że walcowanie przebiega bez wydłużenia odkuwki. W efekcie przeprowadzonych symulacji wyznaczono rozkłady odkształceń, temperatur oraz składowych siły walcowania. Stwierdzono, iż stosując narzędzia o zakładanym kształcie można skutecznie walcować uzębienia skośne na wałkach ze stopu aluminium gatunku PA38. Słowa kluczowe: walcowanie poprzeczne, uzębienie skośne, MES, stop aluminium PA38 NUMERICAL MODELING OF ROLLING PROCESS OF SKEW TEETH This paper presents the results of thermomechanical analysis of rolling process in hot conditions of skew teeth formed by means of flat racks. The tools shape is similar to the shape used in the well‐known Roto‐Flo method. The calculations were done by means of software DEFORM‐3D, assuming that rolling took place without the forging elongation. In the result of the simulations distributions of strain, temperature and components of rolling load were determined. It was stated that applying the tools with the assumed shape it is possible to roll skew teeth on shafts made from PA38 aluminum alloy. Keywords: cross rolling, skew teeth, FEM, PA38 aluminum alloy Wprowadzenie Wałki stopniowane są szeroko wykorzystywane w przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym. Wiele z nich ma wieńce zębate. Na ogół wyroby tego typu wytwarzane są metodami obróbki skrawaniem z półwyrobów otrzymywanych w procesach obróbki plastycznej (np. kucia, wyciskania, walcowania). Wieńce zębate mogą być też skutecznie wytwarzane metodami obróbki plastycznej. Spośr[...]

ANALIZA TEORETYCZNA ZJAWISK OGRANICZAJĄCYCH PROCES KSZTAŁTOWANIA ODKUWKI PŁASKIEJ Z JEDNYM ŻEBREM


  W artykule przedstawiono wyniki analizy teoretycznej procesu kształtowania na gorąco odkuwki płaskiej z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZn. W pierwszej części opisano nową technologię kucia takich wyrobów przy wykorzystaniu trójsuwakowej prasy kuźniczej. Założono, że proces może być realizowany według dwóch wariantów: kształtowanie półswobodne i kształtowanie w wykroju zamkniętym. W drugiej części opracowania podano wyniki analizy wpływu parametrów procesu na występujące zjawiska ograniczające w badanym sposobie kształtowania plastycznego. Analizę teoretyczną wykonano opierając się na symulacjach numerycznych metodą elementów skończonych. Jako zmienne parametry technologiczne procesu przyjęto: grubość i długość swobodną kształtowanego wsadu w postaci płyty oraz warunki tarcia. Na podstawie kinematyki płynięcia materiału dokonano charakterystyki głównych zjawisk ograniczających proces, do których zaliczono: wyboczenie wsadu, poszerzenie podstawy odkuwki, różne formy zniekształcenia odkuwki, zakucia, pęknięcia. Słowa kluczowe: kucie matrycowe, odkuwki użebrowane, stop magnezu Mg4AlZn THEORETICAL ANALYSIS OF PHENOMENA LIMITING FORMING PROCESS OF A FLAT FORGING WITH ONE RIB The results of theoretical analysis of forming process in hot conditions of a plate with one rib from Mg4AlZn magnesium alloy are presented in this paper. The first part deals with a new technology of forging of flat products with one rib at the application of a three‐slide forging press. It was assumed that the process is realized according to two variants: semi‐free forming and forming in a closed impression. The second part of this paper presents results of analysis of process parameters influence on limiting phenomena in the analyzed metal forming process. The theoretical analysis was made basing on numerical simulations by means of finite element method. As changeable technological parameters of the process the following were assumed: thickness and fre[...]

Analiza numeryczna procesu wyciskania kołnierza z zastosowaniem pierścienia ograniczającego


  W artykule przedstawiono nowy sposób wyciskania kołnierza z zastosowaniem pierścienia ograniczającego. Proces opisano opierając się na schematycznym rysunku przyrządu. Opis uzupełniony został o wyniki analiz numerycznych wykonanych metodą elementów skończonych. W obliczeniach przyjęto, że materiałem wsadu oraz pierścienia ograniczającego jest stop Ti6Al4V. W ramach wyników przedstawiony został rozkład funkcji zniszczenia wg kryterium pękania Cockrofta-Lathama, wartości naprężeń obwodowych oraz przebieg siły procesu. Ponadto przedstawiono wpływ wysokości szczeliny, w którą wpływa materiał pierścienia ograniczającego na przebieg procesu. Wyniki dotyczące procesu wyciskania kołnierza z wykorzystaniem pierścienia ograniczającego porównano z wywijaniem kołnierza bez pierścienia ogranicza- jącego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zastosowanie pierścienia ograniczającego zmniejsza niebezpieczeństwo pęknię- cia kołnierza, natomiast negatywnie wpływa na kształt jego powierzchni zewnętrznej. This paper presents a new way of flange extrusion with the application of limiting ring. The process was described basing on schematic figure of the device. The description was completed with results of numerical analyses, made by means of finite element method. It was assumed in calculations that material used for billet and limiting ring was Ti6Al4V alloy. Within the scope of results, damage function distribution according to Cockrofta-Lathama criterion, circumferential stresses values and the process force course were shown. Moreover, the slot height influence, in which the limiting ring material flows directly, on the process course was given. The results of flange extrusion process with the application of limiting ring were compared with the flanging without it. On the basing of obtained results it was stated that the application of limiting ring decreases the danger of the flange cracking, however, it negatively acts on its external surface shap[...]

A New Method for Producing Finned Heat Sinks for Electronic Applications DOI:10.12915/pe.2014.04.016

Czytaj za darmo! »

The paper presents new methods for forming heat sinks by forging. In the first part of the paper, an overview of methods for producing heat sinks is given, and the most common industrial applications of heat sinks are presented. The paper then examines the problem of producing such products by forging with the use of a three-slide forging press. The paper also presents the assumptions underlying the method for producing heat sinks which was developed at Lublin University of Technology and claimed under Patent Application No. P. 404274 of June 10, 2013. Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono nowe możliwości kształtowania radiatorów metodą kucia. W pierwszej części opracowania przeprowadzono przegląd metod wytwarzania radiatorów oraz podano ich najczęstsze zastosowanie w przemyśle. W dalszej części przedstawiono analizę stanu zagadnienia w zakresie możliwości kucia tego typu wyrobów przy wykorzystaniu trójsuwakowej prasy kuźniczej. W niniejszym artykule przedstawiono założenia metody wytwarzania radiatorów opracowanej w Politechniki Lubelskiej zawartej w zgłoszeniu patentowym nr P. 404274 z dnia 10.06.2013 r. (Nowa metoda wytwarzania radiatorów z żebrami do zastosowań w elektronice). Keywords: heat sink, electronics, forging, three-slide forging press. Słowa kluczowe: radiator, elektronika, kucie, trójsuwakowa prasa kuźnicza. doi:10.12915/pe.2014.04.16 Introduction Heat sinks are one of the most popular cooling systems. Also, they are one of the simplest devices for dissipating heat from components and electronic systems. The development of electronics is nowadays inextricably linked to the development of materials for heat sinks, heat sink design and production methods. Heat sinks can be produced by a number of methods depending on their use. Thermal resistance is the key parameter when deciding on the use of a radiator. A value of this parameter is affected by many factors, including surface area of a radiator, radiator shape, col[...]

Analiza teoretyczna procesu kształtowania uzębionego wału drążonego metodą wyciskania z ruchomą tuleją DOI:10.15199/24.2015.2.2


  W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu kształtowania koła zębatego, będącego na końcu wału drążonego, w procesie wyciskania z zastosowaniem ruchomej tulei. Tuleja przeciwdziała zjawisku wyboczenia półfabrykatu, dzięki czemu możliwe jest kształto- wanie wieńca zębatego o szerokości kilkakrotnie większej od grubości ścianki półfabrykatu. Tuleja ruchoma porusza się przeciwbieżnie do ruchu stempla, a jej prędkość jest ściśle uzależniona od prędkości stempla, wymiarów półfabrykatu i kształtowanego uzębienia. W oblicze- niach przyjęto jako materiał półfabrykatu odcinek rury ze stali gatunku 42CrMo4, z którego uzyskano monolityczny wał z kołem zębatym o module równym 1 i liczbie zębów równej 29. Analizie poddano kinematykę płynięcia materiału, rozkład odkształceń oraz parametry siłowe procesu. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdziły słuszność zaproponowanej metody. The paper presents the numerical results of a process for producing a hollow shaft with a gear on its end by extrusion with a moving sleeve. Since the application of the moving sleeve prevents workpiece buckling, the width of the gear being formed can be several times higher than that of the workpiece wall. The sleeve moves backward to the punch and its velocity strictly depends on velocity of the punch as well as the dimensions of the workpiece and the gear being formed. The workpiece used in the analysis was a 42CrMo4 steel tube. As a result, we produced a monolithic shaft with a gear of module 1 that had 29 teeth. The numerical analysis involved investigating the kinematics of metal flow and the distributions of strains and loads. The numerical results confirm that the proposed metal forming technique is a viable process for producing toothed hollow shafts. Słowa kluczowe: koło zębate, MES, wyciskanie Key words: gear, FEM, extrusion.1. Wprowadzenie. Przekładnie zębate znajdują wiele zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Ich zadaniem jest przenoszenie napę[...]

Wpływ warunków smarowania na przebieg procesu kształtowania kołnierzy w wyrobach drążonych DOI:10.15199/24.2015.9.8


  W artykule przedstawiono wyniki badań teoretyczno-doświadczalnych procesu kształtowania kołnierzy w wyrobach drążonych. Zapropono- wana autorska metoda polega na wyciskaniu z zastosowaniem ruchomej tulei. Metodę podzielono na dwie odmiany różniące się sposobem napędzania ruchomej tulei, która może przemieszczać się samoczynnie pod wpływem siły nacisku odkształcanego materiału lub może być napędzana niezależnie od stempla. Przedstawione w artykule wyniki dotyczą przypadku, w którym tuleja ruchoma wysuwa się samoczyn- nie. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w programie Deform 3D, natomiast weryfikację doświadczalną przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej. Na potrzeby analizy teoretycznej wyznaczono krzywe płynięcia dla ołowiu w gatunku Pb1 oraz czynniki tarcia dla pary trącej ołów - stal narzędziowa przy zastosowaniu smarów: lubrodal, łój z grafitem, dwusiarczek molibdenu. Analizie poddano wpływ warun- ków smarowania na kształt kołnierzy, parametry siłowe procesu oraz rozkład naprężeń występujących w odkuwce podczas różnych etapów jej kształtowania. Przeprowadzone badania potwierdziły skuteczność zaproponowanej metody. This paper presents the numerical and experimental results of a process for flange formation in hollow parts. The proposed innovative method consists in extrusion by a moving sleeve. Two variants of this method are distinguished with respect to the way the sleeve is driven: it can move either automatically due to pressure from the material being formed or independently of the punch. The results pertain to the case wherein the sleeve moves automatically. The flange formation process was first modelled numerically in Deform 3D and then verified in experimental tests using a testing machine. For the purpose of the numerical analysis, we determined flow curves for Pb1 lead and friction factors for a lead-tool steel friction pair with the application of the following lubricants: Lubrodal, tallow with graphite and a molybdenum d[...]

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI WYBRANYCH SPOSOBÓW KSZTAŁTOWANIA KOŁNIERZY METODĄ WYCISKANIA DOI:10.15199/67.2015.8.4


  W artykule przedstawiono wyniki teoretycznej analizy porównawczej energochłonności wybranych metod kształtowania kołnierzy w wyrobach drążonych. Wytypowano cztery sposoby umożliwiające wykonanie takich samych kołnierzy w jednym zabiegu, do których zaliczono: wyciskanie współbieżne, wyciskanie przeciwbieżne oraz dwie odmiany autorskiej metody wyciskania z ruchomą tuleją: wyciskanie z samoczynnie wysuwającą się tuleją ruchomą oraz wyciskanie z napędzaną tuleją ruchomą. Obliczenia numeryczne wykonano w programie Deform-3D, wykorzystując model materiałowy ołowiu zaimplementowany z bazy programu. Analizę wykonano dla dwóch wariantów różniących się wymiarami wsadu. W pierwszym i drugim wariancie wykonano po cztery symulacje — po jednej dla każdej metody wyciskania. W ramach wyników przedstawiono podobieństwa i różnice badanych metod wyciskania kołnierzy oraz energochłonność każdej z technologii. Przeprowadzona analiza porównawcza wykazała, że wyciskanie przeciwbieżne i wyciskanie z napędzaną tuleją ruchomą są mniej energochłonne od odpowiednio wyciskania współbieżnego i wyciskania z samoczynnie wysuwającą się tuleją ruchomą. Ponadto dla danych wymiarów wsadu i kołnierza istnieje graniczna wysokość kołnierza, przy której wyciskanie z ruchomą tuleją jest mniej energochłonne od wyciskania współbieżnego i przeciwbieżnego. Słowa kluczowe: wyciskanie współbieżne/przeciwbieżne, wyciskanie z ruchomą tuleją, wyroby drążone z kołnierzami, energochłonność AN ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION FOR SELECTED METHODS OF FLANGING BY EXTRUSION The paper presents the numerical results of a comparative analysis of energy consumption for selected methods for flanging hollow parts. Four methods which enable forming flanges in one operation are selected: forward and backward extrusion, and two variants of an innovative flanging process by extrusion using a moving sleeve - extrusion with an automatically moving sleeve and extrusion with a power-driven moving [...]

 Strona 1  Następna strona »