Wyniki 1-10 spośród 31 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Milewski"

15 lat certyfikacji opakowań przydatnych do recyklingu materiałowego

Czytaj za darmo! »

W 1993 roku w COBRO opracowane zostały zasady dobrowolnej certyfikacji opakowań przydatnych do ponownego przetwórstwa. Certyfikacja opakowań przydatnych do recyklingu materiałowego może stanowić znaczny element w obrocie rynkowym wyrobów. Dla wielu producentów taki certyfikat ma duże znaczenie marketingowe. Przez piętnaście lat w procesie certyfikacji opakowań uczestniczyło kilkudziesięciu p[...]

Certyfikacja opakowań do materiałów niebezpiecznych w świetle obowiązujących przepisów międzynarodowych

Czytaj za darmo! »

Wymagania dotyczące opakowań do materiałów niebezpiecznych oraz zasady ich certyfikacji zawarte są w międzynarodowych przepisach i umowach dotyczących przewozów towarów niebezpiecznych: ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR i ADN. Każdy z przepisów odnosi się do właściwego rodzaju transportu. W przepisach tych wymagania dotyczące opakowań stosowane są do opakowań o ładowności do 400 kg i pojemności 450 l. Duże opakowanie natomiast to opakowanie wykonane w sposób umożliwiający manipulację zmechanizowaną, zawierające przedmioty lub opakowania wewnętrzne, które przekraczają 400 kg masy netto lub 450 l pojemności. W transporcie morskim i lotniczym nie mogą być stosowane opakowania metalowe lekkie, tj. wykonane z blachy o grubości mniejszej niż 0,5 mm. Opakowania te mogą być stosowane wyłą[...]

Certyfikacja DPPL i dużych opakowań do transportu towarów niebezpiecznych

Czytaj za darmo! »

W przepisach krajowych i międzynarodowych występują dwie wy- dzielone grupy opakowań, różniące się konstrukcją od większości stosowanych w transporcie towarów niebezpiecznych. Są to duże opakowania do przewozu luzem (w skrócie DPPL) oraz duże opa- kowania. W artykule omówiono różnice między tymi rodzajami opakowań (dotyczące typu konstrukcji, materiału, z jakiego mają być wykonane, oznakowań zewnętrznych) oraz podano szczegó- łowe wymagania odnośnie tych dwóch grup.OPAKOWANIE 10/2010 Portal informacji technicznej www.sigma-not.pl Andrzej Milewski Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań Warszawa Certyfikacja DPPL i dużych opakowań do transportu towarów niebezpiecznych Andrzej Milewski: Certyfikacja DPPL i dużych opakowań do transportu towarów niebezpiecznych. W przepisach krajowych i międzynarodowych występują dwie wy- dzielone grupy opakowań, różniące się konstrukcją od większości stosowanych w transporcie towarów niebezpiecznych. Są to duże opakowania do przewozu luzem (w skrócie DPPL) oraz duże opa- kowania. W artykule omówiono różnice między tymi rodzajami opakowań (dotyczące typu konstrukcji, materiału, z jakiego mają być wykonane, oznakowań zewnętrznych) oraz podano szczegó- łowe wymagania odnośnie tych dwóch grup. Andrzej Milewski: Certification of IBCs and large size pack- ages for the transport of dangerous materials. In Polish national and international regulations appear two sepa- rated packaging groups that differ in their structure from the ma- jority of packages applied in the transport of dangerous materials. They include IBCs and large size packages. The differences be- tween these types of packaging (concerning type of construction, material from which they have to be made and outside marking) are discussed and detailed requirements concerning these two groups are given. Ogólne zasady certyfikacji opakowań do towarów nie- bezpiecznych przedstawio[...]

 Strona 1  Następna strona »