Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Monika Zajemska"

Powstawanie NOx w procesie spalania mieszanek gazowych w palniku wirowym


  Spalanie paliw jest najważniejszym sposobem pozyskiwania energii pierwotnej, ale jednocześnie głównym źródłem antropogenicz- nej emisji zanieczyszczeń. W większości urządzeń, w których zachodzą procesy spalania, paliwo i utleniacz podawane są przez pal- niki. Podstawowym zadaniem palnika jest wprowadzenie paliwa do przestrzeni spalania oraz wytworzenie potrzebnych warunków do spalania tego paliwa w ściśle określony sposób. Najbardziej rozpowszechnionym typem palników stosowanych w różnych typach pieców grzewczych są palniki wirowe. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu temperatury oraz stężeń NOx w spalinach podczas spalania w palniku wirowym dla różnych mieszanek gazowych. The fuels combustion is the most important way of primary energy logging, but simultaneously it is the main source of anthropogenical pollution emission. In majority of installation systems which in combustion processes proceeded the fuel and the oxidizer was feeding by the burners. The basic task of burner is a fuel introduction to combustion space and create the necessary conditions to this fuel combustion in closely definite manner. The swirl burners are the most of the prevalent burners types applied in different heat furnaces. In this article are presented the results of investigations of the temperature distribution and NOx concentrations in flue gas during combustion process in swirl burner for a different gas mixtures. Słowa kluczowe: palnik wirowy, spalanie, piec grzewczy, redukcja emisji NOx Key words: swirl burner, combustion, heat furnace, NOx reduction emission S. 507 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 6 było osiągnięcie jak najkrótszej drogi spalania przez intensyfikację procesu zapłonu i spalania. Cel ten realizowały z powodzeniem klasyczne palniki wirowe, tzw. palniki pierwszej generacji, w których wokół dyszy powietrza rdzeniowego wyprowadzane było powietrze pierwotne z pyłem węglowym, a na zewnątrz niego zawirowane powietrze wtórne. Pal[...]

Analiza pracy cieplnej pieca przepychowego


  Najczęściej spotykanym w polskich hutach typami pieców grzewczych służących do nagrzewania wsadu metalowego przed przeróbką plastyczną są piece przepychowe i pokroczne. Piece te opalane są zazwyczaj gazem ziemnym lub mieszaniną gazów koksowniczego, wielkopiecowego lub też gazu ziemnego. Wydajność pieców grzewczych mieści się w zakresie od kilku do około 300 t/h. Na wydajność pieców grzewczych ma wpływ przede wszystkim czas nagrzewania oraz temperatura w poszczególnych strefach przestrzeni roboczej pieca. Nieodpowiedni dobór parametrów nagrzewania może być przyczyną nieprawidłowego (nierównomiernego) nagrzewania wsadu, zakłóceń pracy pieca lub wydłużenia czasu nagrzewania, a tym samym wzrostu wskaźników zużycia energii oraz zmniejszenia wydajności pieca. W niniejszym artykule dokonano analizy pracy cieplnej pieca przepychowego w oparciu o dane z jednej z krajowych hut. The pusher and step-by-step furnaces are the most often happened of heat type furnaces in Polish, which served to metallic charge heating pre-mechanical working. This furnaces usually was firing of the natural gas and the mixture of coke and blast-furnace gases or else natural gas. The capacity of the heat furnaces contained in range from a few to about 300 t/h. On capacity of heat furnaces influenced first of all the time heating and temperature in the particular zones of furnace working space. The unsuitable of heating parameters selection can be the cause of the incorrect (irregularity) of heating charge, the work furnace disturbances or time heating elongation and increase of energy consumption index and decrease of furnace capacity. In this article achieved the analysis of the heat pusher furnace work in support on the date from one of national mills. Słowa kluczowe: piec przepychowy, nagrzewanie wsadu, zużycie ciepła Key words: pusher furnace, charge heating, heat consumption 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 887 1. Wprowadzenie. Piece przemysłowe stanowią liczną [...]

Wykorzystanie mediów energetycznych w przedsiębiorstwie hutniczym


  W niniejszym artykule przedstawiono strukturę zużycia, w przedsiębiorstwie hutniczym mediów energetycznych, m.in. takich jak: energia elektryczna, gaz ziemny, gaz koksowniczy, gazy techniczne (argon, azot, tlen), sprężone powietrze, woda oraz para wodna w przedsiębior- stwie hutniczym. Na podstawie aktualnych danych sporządzono wykresy Sankey`a dla wybranych mediów na poszczególne jednostki tech- nologiczne. Interpretacji wyników dokonano w oparciu o wartości zamieszczone w dokumentach referencyjnych. In his article presented the consumption structure of energy carriers among other thinks such as: an electric energy, a natural gas and a coke-oven gas, technical gases (argone, nitrogen, oxygen), a compressed air, a water, a steam in metallurgical company. Based on a actually date made the Sankey diagrams of the heat expenditure of analyzed energy carriers on the particular technological units. The results interpretation achieved on the basis of values located in references documents. Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo hutnicze, media energetyczne, piec cieplny, wykres Sankey`a Key words: metallurgical company, energy carriers, heat furnace, Sankey diagram Rys. 1. Zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego Fig. 1. The consumption of electric energy and natural gas S. 401 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 getycznych, zwiększeniu udziału zagospodarowanego ciepła odpadowego w bilansie energetycznym, wpro- wadzeniu automatyzacji procesów technologicznych i energetycznych. Zwiększanie efektywności energe- ększanie kszanie ści ci tycznej procesów wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii stanowi podstawę prowadzenia zrównoważonej polityki energetycznej, co znajduje odzwierciedlenie w prawodawstwie i działaniach podejmowanych przez instytucje państwowe i organizacje międzynarodowe [2, 3]. 2. Struktura zużycia energii w przemyśle. Zuży-ży-y- cie finalne energii w przemyśle podlegało na przestrze- śle le ło o ni lat podobnym wahaniom jak zu[...]

Applicability of numerical methods for predicting and reducing the emission of pollutants from combustion plants used in chemical and refinery industries. Możliwości zastosowania metod numerycznych do przewidywania i ograniczania emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania stosowanych w przemyśle chemicznym i rafineryjnym


  Combustion of natural gas in air in a model chamber and in an industrial furnace (metallurgy) was modeled to predict the compn. of flue gases under varying combustion conditions. The results (esp. concn. of NOx) confirmed applicability of the computer program used for numerical simulations. Przedstawiono możliwości zastosowania profesjonalnego oprogramowania Chemkin-Pro do szczegółowej analizy składu chemicznego spalin z instalacji spalania. Ze względu na obszerną bazę chemiczną i możliwości obliczeniowe program znalazł zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle chemicznym i rafineryjnym, a także w wielu świa-towych ośrodkach naukowo-badawczych. Wyniki badań własnych, zarówno modelowych, jak i eksperymentalnych przeprowadzonych dla stanowisk doświadczalnych oraz przemysłowych urządzeń grzewczych, ze względu na dużą zbieżność z wynikami otrzymanymi na drodze rzeczywistych pomiarów, wielokrotnie znalazły praktyczne zastosowanie. Polski przemysł opiera swoją produkcję na surowcach naturalnych, głównie na węglu, ropie naftowej i gazie ziemnym. Wiąże się to nieodzownie z emisją zanieczyszczeń, które w związku z coraz to bardziej rygorystycznymi normami w zakresie ochrony środowiska wymagają ciągłej kontroli i ograniczania. Szczególnie uciążliwa dla środowiska jest energetyka zawodowa i przemysłowa, technologie przemysło358 92/3(2013) we, transport, kotłownie lokalne, rolnictwo i paleniska domowe. Z danych GUS wynika, że w 2009 r. całkowita emisja głównych zanieczyszczeń powietrza wyniosła odpowiednio: 861 tys. t ditlenku siarki, 820 tys. t tlenków azotu i 394 tys. t pyłów1). Największy udział SO2 i NOx przypada na procesy spalania, a w szczególności w sektorze produkcji i transformacji energii (449,12 tys. t SO2, 271,97 tys. t NOx), w sektorze komunalnym i mieszkaniowym (241,52 tys. t SO2 i 86,52 tys. t NOx) oraz w przemyśle (165,49 tys. t SO2 i 97,94 tys. t NOx)1). Znaczny udział w zanieczyszczeniu atmosfery[...]

Prognozowanie wartości opałowej gazu pirolitycznego z paliwa RDF w aspekcie jego energetycznego wykorzystania DOI:10.15199/8.2018.9.2


  Wstęp Obecnie wprowadzanie coraz bardziej rygorystycznych przepisów, dotyczących ochrony środowiska, wymusza na państwach członkowskich UE konieczność sukcesywnego ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W związku z tym poszukuje się alternatywnych źródeł paliw i energii, pozwalających na spełnienie wspomnianych wymagań. Nie jest to jednak proste zadanie, ponieważ bra-kuje specjalistycznego oprogramowania, wykorzystywanego podczas procesów spalania lub termicznej konwersji paliw, mogącego wykonywać wiele skomplikowanych operacji jednocześnie. W związku z tym na uwagę zasługuje oprogramowanie CHEMKIN-PRO, służące do obliczeń numerycznych, pozwalające na wprowadzenie mechanizmu chemicznego, tj. danych kinetycznych (związki i reakcje chemiczne), danych termodynamicznych oraz transportowych, dzięki którym uzyskuje się szczegółowe informacje na temat produktów reakcji chemicznych, co zostało wcześniej wykorzystane przez Autorów niniejszego artykułu [26]. Wspomniany aspekt ma istotne znaczenie w odniesieniu do badań nad energetycznym wykorzystaniem paliw alternatywnych z odpadów, ponieważ obliczenia numeryczne pozwalają na wyznaczenie przy-bliżonej wartości opałowej gazu pirolitycznego z paliwa RDF, co może stać się nieocenionym narzędziem podczas dalszego rozwoju technologii pirolizy i uzyskiwania paliw wtórnych o jeszcze lepszych właściwościach energetycznych. [3], [11], [21], [27]. 2. Gospodarka odpadami na przykładzie paliwa RDF Uwzględniając wymagania Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO), przyjętego 1 lipca 2016 r., Polska została podzielona na 74 regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Oprócz informacji nt. Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zajmujących się ich mechaniczno-biologicznym przekształceniem, wiele miejsca poświęcono kwestii termicznej utylizacji wspomnianych odpadów. Ch[...]

Możliwości wykorzystania gazu pirolitycznego do opalania hutniczych pieców grzewczych DOI:10.15199/24.2018.12.3


  Wstęp. Paliwami gazowymi wykorzystywanymi w przemyśle hutniczym są: gaz ziemny, gaz koksowniczy oraz wielkopiecowy. Zużycie gazu ziemnego w sekto- rze przemysłowym stale rośnie, co jest ściśle powiązane ze spadkiem zapotrzebowania na węgiel, wynikającego z coraz bardziej restrykcyjnych regulacji europejskich, dotyczących poprawy jakości powietrza. Ponadto, w celu zapewnienia niezawodnych dostaw tego surowca, stale rozwija się sieci przesyłowew naszym kraju. Do szersze- go wykorzystania gazu ziemnego w porównaniu do oleju opałowego lub gazu LPG, zachęca niższa cena, brak ko- nieczności stosowania zbiorników, a przede wszystkim spalanie wolne od pozostałości. Natomiast gaz koksow- niczy zalicza się do gazów procesowych, który w postaci surowej, ze względu na obecność niepożądanych składni- ków, takich jak smoła, amoniak, węglowodory benzolowe czy siarkowodór wymaga wielostopniowego oczyszcza- nia. Jeśli chodzi o zagospodarowanie gazu, to około 50% całkowitej ilości zużywają koksownie na własne cele, np. do opalania baterii koksowniczych czy wytwarzania pary technologicznej, natomiast nadmiarowy gaz, ze względu na obowiązek jego zagospodarowania, jest sprzedawany na zewnątrz. Praktycznym i ekonomicznym w chwili obecnej rozwiązaniem jest wykorzystanie nadwyżek gazu na wy- dziale walcowni do opalania pieców grzewczych. Oprócz wykazanych zalet płynących z zastąpienia gazu ziem- nego gazem koksowniczym należy wspomnieć również o wadach. Jedną z nich jest podwyższone ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, który jest składnikiem paliwa. Natomiast paliwem gazowym otrzymywanym w procesie wielko- piecowym jest gaz wielkopiecowy. Wielkość produkcji wspomnianego gazu wynosi 1200 do 2000 m3/ t surówki, a dodatkowo cechuje się on kalorycznością w zakresie 2,7-4,0 MJ/m3, dlatego po oczyszczeniu z pyłów proceso- wych, a także wzbogaceniu go gazem koksowniczym[...]

Możliwość wykorzystania symulacji komputerowych do identyfikacji zagrożeń chemicznych podczas termicznej konwersji paliwa z odpadów RDF DOI:10.15199/62.2019.2.9


  Coraz bardziej restrykcyjny europejski poziom odzysku oraz recyklingu odpadów komunalnych wymusza na Polsce nie tylko konieczność zwiększenia uprawnień regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), ale również poszerzania możliwości zagospodarowania powstających tam frakcji odpadowych. Jedną z nich jest wysokokaloryczna frakcja nadsitowa, którą po odpowiednim przygotowaniu (m.in. usunięciu niepalnych części, takich jak metal i szkło, wielokrotnemu rozdrabnianiu w celu zmniejszenia objętości oraz zawartości wilgoci) przerabia się na paliwo RDF1, 2). Obecnie w Polsce jedynym odbiorcą paliwa RDF są cementownie, jednak i te stawiają coraz wyższe wymagania w zakresie jakości paliwa3). Zasadniczą przeszkodą energetycznego Politechnika Częstochowska Przemysław Rajca*, Monika Zajemska The possibility of using computer simulations to identify chemical hazards during thermal conversion of fuel from waste RDF Możliwość wykorzystania symulacji komputerowych do identyfikacji zagrożeń chemicznych podczas termicznej konwersji paliwa z odpadów RDF DOI: 10.15199/62.2019.2.9 Dr hab. inż. Monika ZAJEMSKA, prof. PCz - notkę biograficzną Autorki drukujemy w bieżącym numerze na stronie 279. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa, tel./fax: (34) 325-07-23, e-mail: rajca.przemyslaw@wip.pcz.pl Mgr inż. Przemysław RAJCA w roku 2017 ukończył studia n[...]

Porównanie obliczeń numerycznych i badań eksperymentalnych wpływu stosunku nadmiaru powietrza na formowanie NO


  Artykuł porusza tematykę formowania się tlenków azotu, a w szczególności wpływu stosunku nadmiaru powietrza na powstawanie NO, podczas spalania gazu ziemnego. Pomiaru stężenia tlenku azotu, przy stałej temperaturze pracy pieca, dla różnych wartości stosunku nadmiaru powietrza, dokonano za pomocą analizatora Testo 350. Dla identycznych parametrów wykonano badania modelowe z wykorzystaniem programu CHEMKIN. Otrzymane wyniki badań doświadczalnych i modelowych przedstawiono graficznie oraz dokonano ich analizy porównawczej. The article treats about the nitrogen oxides formation, in particular the influence of excess air factor on emission of NO during natural gas combustion. The measurements of nitrogen dioxide concentration during constant furnace operation temperature, for various value of excess air factor was done by the analyzer Testo 350. For the identical parameters was done model calculations using CHEMKIN program. Received results of experimental and model research was graphically presented and there was done comparative analysis. Słowa kluczowe: spalanie, modelowanie numeryczne, zanieczyszczenia Key words: combustion, numerical modelling, pollution S. 105 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 2 jest w zakresie 35÷140 mg/m3 n. Jeżeli natomiast powietrze do spalania jest podgrzewane, to udział NOx w spalinach może przekroczyć 2000 mg/m3 n [1]. Proces powstawania tlenków azotu podczas spalania jest bardzo złożony. Składa się na niego szereg elementarnych reakcji chemicznych. Istnieją trzy podstawowe mechanizmy powstawania tlenków azotu podczas spalania [4, 5]: - termiczny Zeldowicza, - szybki płomieniowy (tzw. "prompt"), - paliwowy. Wpływ stosunku nadmiaru powietrza na wielkość emisji tlenków azotu zależny jest od udziału azotu paliwowego i typu płomienia. W kinetycznych płomieniach gazowych wzrost wartości stosunku nadmiaru powietrza przyczynia się do zmniejszenia emisji NOx. Dzieje się tak dlatego, gdyż obniża się temperatura pł[...]

Wyniki obliczeń rozkładu prędkości gazów w przepychowym piecu grzewczym


  W niniejszym artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych rozkładu prędkości strumieni spalin powstających w procesie spalania gazu mieszankowego. Symulacje numeryczne przeprowadzono dla rzeczywistego obiektu przemysłowego, którym był piec przepychowy pracujący w jednej z polskich hut. Do obliczeń gazodynamiki spalin wykorzystano program COMSOL MULTIPHYSICS. Przeprowadzone symulacje numeryczne wykazały dużą zgodność otrzymanych wyników obliczeń z wynikami uzyskanymi na podstawie pomiarów. This paper presents the results of numerical calculations of streams velocity distribution of exhaust gas produced by the combustion of mixed gas. Numerical simulations were performed for real industry, the pusher furnace which was working in one of the Polish steelworks. For the calculation of gas dynamic of exhaust gas COMSOL MULTIPHYSICS software was used. Numerical simulations have shown good agreement of the results with the results of measuring the real object. Słowa kluczowe: przepychowy piec grzewczy, rozkład strumieni prędkości Key words: pusher heating furnace, stream velocity distribution.Wstęp. Numeryczne modelowanie jest narzędziem coraz częściej wykorzystywanym w analizie wysoko- temperaturowych procesów przemysłowych, zarówno w zakresie przewidywania oraz ograniczania pow[...]

The use of contactless methods in the study of metallic stock surface temperature

Czytaj za darmo! »

Maintaining a process in the appropriate temperature range is a basic requirement imposed by process engineers, especially in metallurgy. Commonly known temperature measurement methods use mercury thermometers, thermocouples, and resistance and vapour pressure thermometers. However, these methods have a major drawback, namely the inability to be used in situations where the temperature of an object being measured exceeds 1200 °C. These problems have been solved by the use of the contactless measurement method. Thermovision is not only a temperature measurement, but also the capability to detect potential threats that can lead to unplanned downtimes in production, as well as diagnostics being widely applied in various fields of industry and research. This paper presents the measurements of metallic charge temperature both under actual and laboratory conditions. The investigation described herein cover only a part of the possibilities offered by the use of the thermovision camera in industry. Streszczenie. Utrzymanie procesu w odpowiednim zakresie temperaturowym jest podstawowym wymogiem stawianym przez technologów zwłaszcza w hutnictwie metali. Powszechnie znane są pomiary temperatury za pomocą termometrów rtęciowych, termoelementów, termometrów oporowych i manometrycznych. Jednakże metody te mają zasadniczą wadę, a mianowicie brak możliwości zastosowania ich w sytuacjach gdzie temperatura mierzonego obiektu przekracza 1200 ºC. Problemy te rozwiązano stosując pomiary metodą bezstykową. Termowizja to nie tylko pomiar temperatury, to także możliwość wykrywania potencjalnych zagrożeń, które mogą doprowadzić do nieplanowanych przestojów w produkcji, to także diagnostyka w szerokim zastosowaniu w różnych dziedzinach przemysłowo-naukowych. W niniejszej pracy zostały przedstawione pomiary temperatury wsadu metalowego w warunkach rzeczywistych jak i pomiar w warunkach laboratoryjnych. Przedstawione badania to tylko fragment możliwości, jakie daj[...]

 Strona 1  Następna strona »