Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAWA WALISZEWSKA"

Badanie składu chemicznego oraz wybranych cech strukturalnych ligniny drewna wykopaliskowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zmiany składu chemicznego drewna gatunków iglastych, zalegającego przez 700 lat w glebie, w warunkach zbliżonych do anaerobowych, oraz wybranych cech strukturalnych układów ligninowych. Stwierdzono różnice w stopniu degradacji składników polisacharydowych porównywanych surowców oraz zmiany jakościowe układów ligninowych w obydwu badanych materiałach drzewnych. In ca. 700-yea[...]

Zmiany barwy drewna wenge po obróbce chemicznej i naświetlaniu DOI:10.15199/62.2018.1.15


  Drewno jest materiałem powszechnie stosowanym w przemyśle meblarskim i wyposażenia wnętrz. Jego barwa i rysunek często są cechami, które wpływają na preferencję odbiorcy i decydują o jego wyborze. Barwa drewna, podobnie jak jego skład chemiczny, zależą od wielu czynników, m.in. od gatunku drewna, wieku oraz miejsca pozyskania1). Barwa drewna niektórych gatunków może się różnić, np. drewno dębu może mieć barwę od piaskowej, poprzez brunatną, brązową do czerwonej. Tak zróżnicowana barwa niektórych gatunków jest konsekwencją warunków klimatycznych i siedliskowych, w jakich rosną drzewa. Zawartość podstawowych składników (celuloza, lignina i hemicelulozy) jest charakterystyczna dla danego gatunku drewna, a różnice w zabarwieniu różnych gatunków wynikają z obecności specyficznych substancji, głównie substancji ekstrakcyjnych, barwników i garbników. Barwa drewna zmienia się pod wpływem różnych czynników. Jedną z przyczyn zmian barwy są procesy degradacyjne (starzeniowe), którym drewno ulega jako materiał naturalny. Powodowane one są przez wiele czynników, m.in. przez wilgoć, światło słoneczne, zmiany temperatury, chemikalia, a także czynniki biologiczne2). Istotnym czynnikiem degradacyjnym powodującym przebarwianie się drewna jest światło. Pod wpływem ekspozycji świetlnej zachodzą w drewnie różne reakcje, w tym reakcje fotolityczne, foto-oksydacyjne i termo-oksydacyjne3, 4). Stopień tych zmian uzależniony jest od intensywności padającego światła, długości fali oraz od gatunku drewna5). Zmiany powodowane działaniem światła są zróżnicowne: od przebarwienia powierzchni drewna aż po pogorszenie jego właściwości mechanicznych6). Zmiany barwy drewna odzwierciedlają zmiany zachodzące w jego budowie chemicznej5). Większość składników drewna jest w stanie pochłaniać takie ilości światła widzialnego i UV, że mogą one zainicjować reakcje fotochemiczne. Najważniejsze zmiany fotochemiczne zachodzą w ligninie7, 8). Lignina i substancje polifenolow[...]

Zmiany struktury ligniny osadek kukurydzy pod wpływem fermentacji metanowej DOI:10.15199/62.2018.12.30


  Fermentacja metanowa jest złożonym procesem biochemicznym zachodzącym w warunkach beztlenowych, w wyniku którego substancje organiczne są rozkładane przez mikroorganizmy i enzymy na związki proste, głównie metan i ditlenek węgla. Efektywność tego procesu zależy od rodzaju użytych surowców, ich optymalnego wykorzystania oraz czasu przebiegu procesu. Do produkcji biogazu można wykorzystywać biomasę różnego pochodzenia, a w szczególności produkty uboczne oraz odpady roślinne i zwierzęce. Surowce roślinne podczas fermentacji metanowej w niewielkim stopniu ulegają rozkładowi1). Związane to jest z ich składem chemicznym, zawierają one poza węglowodanami, tj. celulozą i hemicelulozami, także ligninę. Dostępność celulozy dla mikroorganizmów oraz stopień jej degradacji do glukozy odgrywają kluczową rolę w fermentacji metanowej2). W surowcach lignocelulozowych dostępność ta jest utrudniona, ponieważ celuloza jest otoczona zarówno hemicelulozami, jak i ligniną. Hemicelulozy są krótkimi, rozgałęzionymi polimerami, składającymi się z pięcio- i sześcioatomowych związków węgla, o budowie amorficznej, bardziej podatnymi na hydrolizę niż celuloza. Obecność ligniny znacząco utrudnia rozkład surowca lignocelulozowego3-6). Lignina jest trójwymiarowym polimerem o charakterze aromatycznym, zbudowanym z merów fenylopropanowych. Strukturę ligniny dodatkowo komplikuje obecność różnych reszt aromatycznych i alifatycznych układu fenylopropanowego, które łącząc się, tworzą skomplikowaną matrycę. Celuloza i hemicelulozy są łatwiej rozkładane przez bakterie beztlenowe niż lignina7). Pozyskiwanie biogazu przez fermentację materiałów lignocelulozowych wymaga dobrania odpowiednich parametrów procesu w celu zapewnienia dużej wydajności biogazu. Jednym z rozwiązań skutecznie wspomagających proces beztlenowego rozkładu biomasy roślinnej jest wprowadzenie do układu technologicznego etapu obróbki wstępnej. Do podstawowych grup metod, którym może być poddawany su[...]

 Strona 1