Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław Piekarski"

Wykorzystanie biomasy jako element bezpieczeństwa energetycznego

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla wielu państw staje się ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego. Jest to spowodowane wzrastającymi cenami energii oraz pierwszymi oznakami zmian klimatu wynikającymi z działalności człowieka. Jednym z możliwych do wykorzystania odnawialnych źródeł jest biomasa. Aby stworzyć warunki do rozwoju tej dziedziny, niezbędne są określone działania wspierające i propagujące jej wykorzystanie na szczeblu krajowym oraz regionalnym [13]. Polska, przystępując do UE, powinna spełniać postulaty Białej Księgi. jednocześnie zdeklarowano, że do 2010 roku 12% energii brutto i 22,1% energii elektrycznej ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. w przyjętej dla Polski nowej strategii rozwoju źródeł odnawialnych dominującą rolę przypisano biomasie [2].[...]

Ślazowiec pensylwański sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania niklu ze źródeł motoryzacyjnych


  Ze względu na ciągły, ekspansywny rozwój przemysłu motoryzacyjnego i kroczącą industrializację koniecznym jest stałe monitorowanie środowiska naturalnego. Obserwacja i jego badanie pozwala na szybkie reagowanie, przeciwdziałanie lub ostrzeganie przed niekorzystnymi i być może nieodwracalnymi zmianami [Conti i in. 2004]. Do metod o nieinwazyjnym charakterze oceny jego stanu należą metody biologiczne. Pozwalają na wykorzystanie organizmów żywych oraz badanie ich wrażliwości na zanieczyszczenia i obserwacje w warunkach siedliskowych [Łubek, Cieśliński 2005]. Ponieważ szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń na organizm człowieka jest bardzo trudne do uchwycenia, słusznym jest wytypowanie dla różnych biotopów bioindykatorów o zróżnicowanym stopniu wrażliwości [Jóźwiak 2007]. Ocena ewentualnego zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi gleb z terenów narażonych na oddziaływanie emitora zanieczyszczeń wydaje się być uzasadniona, ze względu na lokalizację na tych terenach rożnego rodzaju upraw rolniczych [Gondek, Filipek-Mazur 2007]. Nikiel jest pierwiastkiem trudnym do wyeliminowania z otoczenia, ponieważ stanowi składnik wielu narzędzi oraz przedmiotów dnia codziennego. Mimo, że jego rola w fizjologii zwierząt pozostaje niejasna, nikiel jest zaliczany do pierwiastków śladowych [Śpiewak, Piętowska 2006]. Wśród osób przewlekle narażonych na nikiel w postaci lotnej stwierdzono podwyższone ryzyko raka płuc i górnych dróg oddechowych, opisano również przypadki astmy, pylicy płuc, przewlekłych chorób błony śluzowej nosa z perforacją prz[...]

Topinambur (Helianthus tuberosus) substratem do produkcji biogazu


  Praca przedstawia charakterystykę uprawy i właściwości energetyczne topinamburu. Ponadto zaprezentowano możliwości pozyskiwania biogazu z zielonki słonecznika bulwiastego na tle innych roślin. Badania wskazują, że zawartość metanu w biogazie pozyskanym z tej rośliny energetycznej waha się w przedziale 57,3%-76%. Biogaz z topinamburu daje możliwość uzyskania 65-105 GJ·ha-1 energii. Uzyskana ilość biogazu z 1 ha uprawy topinamburu wynosi około 3000 - 5000 m3, co stawia tę roślinę, jako bardzo dobre źródło biogazu.Znanym jest fakt, że ciągły rozwój cywilizacyjny skutkuje dużym, a czasami nadmiernym wykorzystaniem paliw kopalnych. Zasoby paliw konwencjonalnych, w tym ropy naftowej, przy zachowaniu obecnych trendów eksploatacyjnych, powinny wystarczyć na ok. 40-50 lat, gazu ok. 60-70 lat, a węgla w odniesieniu do skali światowej na ok. 200 lat. W ostatnich latach możemy zaobserwować wzmożone zainteresowanie celowymi uprawami energetycznymi, np. wierzby wiciowej, ślazowca pensylwańskiego, czy topinamburu. Stosowanie na dużą skalę takich upraw daje wiele korzyści, np. uzyskanie niezależności energetycznej od importowanych obecnie paliw, dywersyfikację źródeł energii oraz możliwość rozwoju obszarów wiejskich [10]. Energia z biomasy może być pozyskiwana przez wykorzystanie produktów fermentacji anaerobowej gnojowicy, produktów i odpadów przetwórstwa rolno-spożywczego oraz osadów ściekowych, czyli biogazu. Biogaz to produkt beztlenowej fermentacji związków pochodzenia organicznego, zawierających celulozę, białko, węglowodany, czy skrobię. Paliwo to ma zastosowanie do n[...]

Zawartość wybranych metabolitów wtórnych i zdolność przeciwutleniająca ziela Mentha × piperita L. var. officinalis Sole f. pallescens Camus suszonego próżniowo DOI:10.15199/62.2020.1.18

Czytaj za darmo! »

Mięta biała (Mentha × piperita L. var. officinalis Sole f. pallescens Camus) jest odmianą mięty pieprzowej, należącą do rodziny Lamiaceae1). To aromatyczna roślina przyprawowa i zielarska, której właściwości lecznicze wynikają z obecności specyficznych składników lotnych. Olejek miętowy jest jednym z najpopularniejszych i szeroko stosowanych olejków eterycznych na świecie, a jego głównymi składnikami są mentol, menton i izomenton2, 3). Surowiec mięty, zwykle używany w celach kulinarnych, jest źródłem związków 124 99/1(2020) Prof. dr hab. inż. Wiesław PIEKARSKI w roku 1972 ukończył studia na Wydziale Techniki Rolniczej w Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie. Jest kierownikiem Katedry Energetyki i Pojazdów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Specjalność - paliwa niekonwencjonalne. Fig. 1. Moisture of the herb white peppermint depending on the drying temperature of the raw material in vacuum; various letters a, b, c, d, e indicate statistically significant differences (p < 0.05) Rys. 1. Wilgotność ziela mięty białej w zależności od temperatury suszenia surowca w próżni; różne litery a, b, c, d, e wskazują statystycznie istotne różnice (p < 0,05) polifenolowych o potwierdzonych właściwościach antyoksydacyjnych4, 5). Wzrost zainteresowania naturalnymi przeciwutleniaczami wynika głównie z obaw dotyczących bezpieczeństwa długotrwałego spożywania substancji syntetycznych używanych jako konserwanty w żywności i napojach oraz z przekonania opinii publicznej, że fitozwiązki są bezpieczniejsze niż syntetyczne substancje. Znajduje to odzwierciedlenie w popycie na suszone zioła, ekstrakty roślinne i ich stosowanie w celach leczniczych6). Ze względu na dużą zawartość wilgoci bezpieczne przechowywanie świeżych roślin przez długi okres nie jest możliwe. Woda uczestniczy w interakcjach mikrobiologicznych i chemicznych, prowadząc do pogorszenia jakości. Suszenie obniża zawartość wody i wydłuża trwałość roślin [...]

Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej pt. "Rozwój infrastruktury sanitarnej i energetycznej na terenach wiejskich" Lublin - Urzędów - Borki

Czytaj za darmo! »

W dniach 12-14.09.2012 r. odbyła się konferencja naukowotechniczna pt. "Rozwój infrastruktury sanitarnej i energetycznej na terenach wiejskich", którą rozpoczęto w auli Agro II Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Honorowy patronat nad konferencją sprawowali: prof. dr hab. Marian Wesołowski, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego. Organizatorami konferencji były: Katedra Energetyki i Pojazdów, Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego oraz Zakład Ekologii Ogólnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a także gmina Urzędów; gmina Borki; gmina Nałęczów; LGD Zapiecek w Radzyniu Podlaskim; Polskie Towarzystwo Hydrob[...]

Badania parametrów energetyczno-ekologicznych kotła zasilanego peletami ze Ślazowca Pensylwańskiego


  W artykule przedstawiono wyniki badań roboczych parametrów energetyczno-emisyjnych, przeprowadzonych na kotle skonfigurowanym do spalania peletów z biomasy o mocy nominalnej wynoszącej 32 kW. Do badań zastosowano paliwo w postaci peletu ze ślazowca pensylwańskiego, co w praktyce ukazało pewne niedociągnięcia konstrukcyjne kotła.Biomasa jest jednym z najwcześniej znanych ludzkości źródeł energii. Stosowana jest głównie na obszarach wiejskich, gdzie jest dostępnym źródłem energii [7]. Energia z biomasy zajmuje czwarte miejsce na świecie, jako źródło energii, pokrywając około 14% światowego zapotrzebowania na energię [3]. Wykorzystanie biomasy w procesie produkcji energii ma na celu zarówno zapewnienie częściowego zastąpienia paliw kopalnych, ale również spowolnienie niekorzystnych zmian klimatu [4]. Warto pamiętać, iż wykorzystanie biomasy na cele energetyczne daje praktycznie niezauważalną emisję SO2 oraz w bilansie końcowym zerową emisję CO2. O korzyściach ekonomicznych decydują natomiast [5]: oszczędzanie paliw konwencjonalnych, unikanie kosztów wywozu i składowania odpadów organicznych w kompostowni bądź składowisku, zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska. Zapotrzebowanie na tego typu paliwo wynika głównie z uwagi na wygodę stosowania, a także z możliwości wykorzystania zarówno w grzewczych instalacjach indywidualnych, jak i systemach ciepłowniczych. W porównaniu do tradycyjnego drewna opałowego, pelety mogą zapewnić możliwość automatyzacji i optymalizacji spalania, podobne do oleju opałowego czy gazu ziemnego w połączeniu z wysoką sprawnością spalania i niską ilością pozostałości spalania. Cel i zakres badań Założonym celem badań było określenie roboczych parametrów energetyczno-ekologicznych typowego kotła zaproj[...]

Waste from agri-food sector, communal and targeted crops as a source of biogas Odpady z sektora rolno-spożywczego, komunalnego i upraw celowych jako źródło biogazu DOI:10.12916/przemchem.2014.732


  A review, with 27 refs., of waste raw materials (maize silage, rye, beets, grass, kitchen waste, manure and slurry from swine, cattle and sheep). A method for calcg. the efficiency of biogas prodn. based on the chem. compn. of substrates without any need for lab. anal. was also presented. Przedstawiono możliwości wykorzystania surowców z sektora rolniczego, spożywczego, komunalnego i celowych upraw rolniczych do wytwarzania biogazu. Wskazano potencjalne możliwości uzysku biogazu z poszczególnych rodzajów biomasy: kiszonek kukurydzy, żyta, buraków, traw, odchodów zwierząt i różnorodnych odpadów z przetwórstwa rolnospożywczego. Zaprezentowano też metody obliczania wydajności biogazu na podstawie składu chemicznego i zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w substratach, bez konieczności przeprowadzania analizy laboratoryjnej. Na podstawie literatury przedmiotu sformułowano wnioski dla rozwoju biogazowni rolniczych, z uwzględnieniem równowagi pomiędzy produkcją żywności i energii.Energia skumulowana w biomasie w wyniku fotosyntezy może być pozyskiwana w różnych procesach konwersji, a jednym z nich jest fermentacja anaerobowa1, 2). Podczas biologicznego rozkładu białek, węglowodanów i tłuszczów powstaje biogaz - mieszanina gazów, wśród których dominują metan i ditlenek węgla. Naturalnym źródłem metanu są odchody zwierzęce, obornik i gnojowica, dlatego odpady te są dobrym surowcem, stanowiącym element składowy wsadu organicznego w biogazowniach rolniczych. Ze względu na małe stężenie substancji organicznych w gnojowicy szczególnie istotne jest uzupełnianie wsadu różnymi substratami (kosubstratami) organicznymi, dostępnymi na lokalnym rynku. Mogą to być różnorodne odpady organiczne pochodzące z produkcji roślinnej i zwierzęcej, przemysłu spożywczego, a także biomasa z celowych upraw roślin energetycznych. W polskim ustawodawstwie funkcjonuje pojęcie biogazu rolniczego. W myśl ustawy3) biogaz rolniczy to paliwo gaz[...]

Study on catalytic activity of bimetallic Pd-Ag/Al2O3 catalysts for the oxidation of methane Badania aktywności bimetalicznych katalizatorów Pd-Ag/Al2O3 do utleniania metanu DOI:10.15199/62.2016.11.10


  Bimetallic Pd-Ag/Al2O3 catalysts for partial oxidn. of MeH to MeOH were prepd. by impregnation method and studied for chemisorption of H2 and dispersion of metals in the catalyst grains. The addn. of Ag resulted in formation of active forms of O2. The full oxidn. of MeH was more difficult and an increase in the activation energy was obsd. Przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych właściwości stopowych katalizatorów Pd- -Ag/Al2O3 przeznaczonych do utleniania metanu do metanolu w procesie MTM (methane to methanol). Przeprowadzone badania wykazały, że wprowadzenie srebra do katalizatorów palladowych powoduje zmiany w wartościach TPO (temperature-programmed oxidation) i TPD (temperature-programmed desorption). Stwierdzono, że zawartość srebra w katalizatorach wpływa w sposób istotny na pojawianie się niskotemperaturowych form aktywnego tlenu. Reakcja pełnego utleniania przebiega trudniej i następuje wzrost energii aktywacji. Aktywacja molekuły metanu jest zatem łatwiejsza na palladzie metalicznym niż na tlenkach. Światowa ekspansja gospodarczo-ekonomiczna ostatniego ćwierćwiecza sprawia, że zapotrzebowanie na energię nieustannie rośnie1). Ze względu na to, że głównym źródłem energii są paliwa kopalne, a podstawowym sposobem pozyskiwania energii są procesy spalania zależność rozwoju naszej cywilizacji od energii chemicznej z kopalin jest aktualna i stanowi jeden z głównych problemów naukowych i gospodarczych2). Technologicznie łatwe spalanie paliw kopalnych i biopaliw nie jest jednak bezproblemowe. W praktyce gospodarczej spalanie paliw kopalnych, w tym najczęściej węgli kopalnych (kamiennego i brunatnego), niesie ze sobą bardzo konkretne zagrożenia środowiskowe3-5). Głównie są to emisje CO2, SO2 oraz NOx (głównie emisja NO, który powoli utlenia się do NO2 w atmosferze). Wszystkie te produkty spalania to bezwodniki kwasowe, w tym dodatkowo CO2 jest zaliczany do gazów cieplarnianych. Spalanie paliw ropopochodnych prowadzi d[...]

Chemical determinants of the use of recycled vehicle components Chemiczne uwarunkowania zagospodarowania elementów pojazdów poddanych recyklingowi DOI:10.15199/62.2015.10.46


  The structure of waste (quantity and type of materials) resulting from dismantling of 170 vehicles in a specialized facility, withdrawn from the use, was defined. The recycling allowed to recover materials, products and energy in 79.7%, 17.5% and 2.63%, resp. Motoryzacja wywiera duży wpływ na środowisko przyrodnicze. Oddziaływania dotyczą zarówno budowy infrastruktury, jak również wszystkich etapów związanych z powstawaniem, eksploatacją oraz unieszkodliwieniem zużytych pojazdów samochodowych. Problemy natury ekologicznej związane z zagospodarowaniem samochodów wycofanych z eksploatacji stanowią niezwykle istotne zagadnienie. Praca zawiera wyniki analiz dotyczących cyklu życia obiektów technicznych pochodzących z przykładowego przedsiębiorstwa. Poddano analizie oddziaływanie elementów pojazdów na środowisko. Przedstawiono metody chemicznych procesów recyklingu surowcowego. Duże zainteresowanie konsumentów najnowszymi zdobyczami techniki, a także wykorzystanie zaawansowanych, coraz to nowocześniejszych urządzeń i maszyn przez wytwórcze podmioty rynku sprawia, że tempo rozwoju technologii staje się coraz wyższe. Sytuacja ta jest przyczyną wzmożonego wzrostu zapotrzebowania na energię, która na przełomie ostatnich lat (w skali świata) w blisko 80% pochodzi ze źródeł konwencjonalnych1). Znaczna szkodliwość działań związanych z wydobyciem surowców energetycznych oraz z procesami ukierunkowanymi na pozyskiwanie energii ze źródeł nieodnawialnych sprawia, że sytuacja ta stanowi niezwykle istotny problem we współczesnej gospodarce światowej. Znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze wywierają obiekty techniczne, w tym środki transportu. Negatywne oddziaływanie doty- Pracę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 1868 94/10(2015) Dr Monika BOJANOWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1783. Prof. dr hab. Izabella JACKOWSKA - notkę[...]

Obrót produktami chemicznymi zgodnie z Systemem Badania Bezpieczeństwa i Jakości SQAS DOI:10.15199/62.2015.11.1


  Przedstawiono istotę i założenia Systemu Badania Bezpieczeństwa i Jakości SQAS. Zaproponowano procedurę procesu oceny w ramach SQAS oraz wskazano główne korzyści z wdrożenia takiego systemu w zakładach chemicznych. Przeprowadzono ponadto analizę rynku badań SQAS w Polsce i w Europie. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt przemieszczania ładunków chemicznych w ramach międzynarodowej umowy ADR. Postępujący rozwój cywilizacyjny oraz techniczno-technologiczny spowodował, że substancje i produkty chemiczne w coraz większym stopniu są obecne, a niejednokrotnie wręcz niezbędne w życiu człowieka i działalności przedsiębiorstw. Szybkie tempo zmian w gospodarce oraz rosnąca konkurencja dynamizowana procesami globalizacyjnymi determinuje konieczność wprowadzania innowacyjnych rozwiązań zarówno w obszarze produkcji, jak i obrotu produktami chemicznymi1). Przemysł chemiczny w Polsce i w Europie w znacznym stopniu korzysta z usług logistycznych w zakresie magazynowania, przeładunku i transportu surowców, półproduktów i gotowych produktów chemicznych, oferowanych przez strony trzecie. Około 7% wolumenu wszystkich przemieszczanych towarów różnymi środkami transportu to ładunki chemiczne, w tym towary niebezpieczne i wysokiego ryzyka. Takie zjawisko może stwarzać różnego rodzaju zagrożenia dla pracowników, okolicznych mieszkańców, całego społeczeństwa, jak i środowiska naturalnego. W związku ze wzrostem zainteresowania problemami ochrony środowiska naturalnego, na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się wiele różnych sposobów ograniczania negatywnego wpływu substancji i produktów chemicznych, np. nakładanie obowiązków i egzekwowanie prawa (ADR/RID/ADN), stosowanie dobrych i sprawdzonych praktyk produkcyjnych, dystrybucyjnych, transportowych, uszczelnienie łańcucha dostaw od producenta do końcowego odbiorcy i stałą kontrolę wszystkich jego ogniw2), czy też stosowanie technik zarządzania środowiskiem (np. ślad ekologiczny, LCA, MIP,[...]

 Strona 1  Następna strona »