Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"JERZY W. SKOWROŃSKI"

Pomiar naprężeń wewnętrznych w papierze.Część 1. Przegląd i dyskusja wcześniej opublikowanych wyników.

Czytaj za darmo! »

Papier jest materiałem o niejednorodnej strukturze wewnętrznej, co jest wynikiem wytwarzania go w złożonym procesie produkcyjnym. W konsekwencji, testy wynalezione dla materiałów jednorodnych dają niezrozumiałe wyniki, gdy są zastosowane do papieru. Podobnie jest w przypadku pomiarów naprężeń wewnętrznych. Następstwem tego jest sytuacja, gdy, pomimo intuicyjnego znaczenia naprężeń wewnętrzny[...]

Pomiar naprężeń wewnętrznych w papierze.Część 2. Zależność modułu początkowego podczas naprężania papieru od jego struktury wewnętrznej

Czytaj za darmo! »

Można się spodziewać, że zachowanie się papieru podczas użytkowania oraz testowania zależy od jego struktury. Naprężenie wewnętrzne jest ważnym wskaźnikiem określającym strukturę papieru. Niestety, pomiar naprężeń wewnętrznych w papierze jest problematyczny. W pierwszej części tej publikacji przedstawiono metodę stosowaną do pomiaru naprężeń wewnętrznych i analizowano opublikowane wyniki. Ok[...]

Pomiar naprężeń wewnętrznych w papierze.Część 3. Natura wydłużenia papieru podczas jego rozciągania i relaksacji naprężeń.

Czytaj za darmo! »

Określenie naprężeń wewnętrznych w papierze jest oparte na pomiarze prędkości relaksacji naprężenia w próbkach (paskach) papieru rozciąganego do różnego stanu wzdłuż krzywej naprężenie- wydłużenie (1, 2). Doświadczenia w rozciąganiu papierów wykazały, że wyniki otrzymane dla większości testowanych papierów odbiegają od teorii opracowanej dla elastyczno-plastycznych materiałów (3, 4). W szcze[...]

Pomiar naprężeń wewnętrznych w papierze Część 4. Relaksacja w trzech zakresach krzywej naprężenie - wydłużenie.

Czytaj za darmo! »

Przez długi czas uważano, że krzywa naprężenie - wydłużenie składa się z dwóch części: sprężystej i lepkosprężysto-plastycznej z punktem płynięcia między nimi (rys. 1) (2). To przekonanie doprowadziło do błędnej interpretacji naprężeń wewnętrznych w papierze (dyskutowanej w części pierwszej tej publikacji) (2). Pochylenie liniowej części początku krzywej naprężenie - wydłużenie było wykorzys[...]

Pomiar naprężeń wewnętrznych w papierze Część 5. Nowa interpretacja naprężeń wewnętrznych w papierze

Czytaj za darmo! »

Wcześniej uznawano istnienie tylko jednego rodzaju naprężeń wewnętrznych w papierze, nie wyjaśniając dokładnie fizycznej ich natury w strukturze papieru (1, 2). Wyniki wnikliwych badań tego tematu w czterech poprzednich częściach niniejszej pracy (3-6) pozwoliły na sformułowanie nowej interpretacji naprężeń wewnętrznych w płaszczyznie papieru. Podstawy teoretyczne Struktura papieru może być[...]

Pomiar naprężeń wewnętrznych w papierze

Czytaj za darmo! »

Większość produkowanych papierów jest przetwarzana na użytkowe produkty papiernicze. Najczęściej stosowane procesy przetwórcze to: traktowanie powierzchniowe, drukowanie, powlekanie oraz sklejanie. Wymagane właściwości powierzchniowe tych papierów to: wytrzymałość powierzchni, gładkość, połysk, kolor, porowatość i reakcja na wodę. Najczęściej używane metody poprawy tych właściwości to powier[...]

Pomiar naprężeń wewnętrznych w papierze

Czytaj za darmo! »

W poprzedniej części niniejszego cyklu artykułów zdefiniowano dwa rodzaje naprężeń wewnętrznych w kierunku grubości papieru: naprężenie powrotu kształtu włókna i naprężenie skręcające włókno. Oba zostały uznane za główne czynniki wpływające na pogorszenie właściwości powierzchniowych papieru (wzrost chropowatości) po kontakcie z wodą (1). Z tego powodu ważne jest, aby mieć możliwość zmierzenia tych dwóch rodzajów naprężeń wewnętrznych. Niestety, obecne metody nie określają tych naprężeń w zadowalający sposób. Intencją 7. części jest umożliwienie lepszego zrozumienia tych metod oraz otrzymywanych wyników. W dostępnej literaturze opublikowane zostały cztery różne sposoby mierzenia naprężeń wewnętrznych w kierunku grubości papieru: 1. Pomiar naprężeń wewnętrznych poprzez ściskani[...]

Porównawcza ocena testów penetracji wody w papier.Część 1. Charakterystyka zjawiska i konwencjonalne metody pomiarowe

Czytaj za darmo! »

Natura wnikania wody w papier podczas drukowania, powlekania wodnymi mieszankami powlekającymi lub też powierzchniowego zaklejania skrobią wpływa na właściwości wizualne oraz wytrzymałościowe końcowego produktu papierowego. Zaobserwowano, że zachodzące zmiany zależą od tego, czy woda penetruje tylko w pory papieru, czy też do wnętrza włókien (1). Zmiany strukturalne papieru w obu przypadkach są inne. Porcje wody wnikającej w pory papieru lub wewnątrz włókien mają odmienny wpływ na: - gładkość i połysk - intensywność nadruku, przebicie druku - pasowanie kolorów - płaskość leżenia papieru zadrukowanego - szybkość odwadniania mieszanki powlekającej lub kleju - strukturę warstwy powlekającej i inne. Celem niniejszej pracy było dokonanie oceny wnikania wody w strukturę papieru oraz użyteczności metod najczęściej stosowanych do jego pomiaru, w oparciu o naukowe podstawy tego zjawiska. Charakterystyka zjawiska wnikania wody w papier Struktura papieru Woda naniesiona na powierzchnię papieru wnika w głąb jego struktury. Ponieważ gęstość litej substancji ścianki komórkowej włókien wynosi ok. 1,4 g/cm3, a gęstość papieru tylko 0,75 g/cm3, można przyjąć, że ok. 50% objętości papieru zajmują pory wypełnione powietrzem. Pory w papierze można podzielić na cztery grupy (rys. 1): - pory otwarte po nawilżanej stronie papieru - pory otwarte po obu stronach papieru Część 1. Charakterystyka zjawiska i konwencjonalne metody pomiarowe Introduction The penetration of water into paper from printing inks, coating colors and adhesives impacts both the visual and physical properties of paper final products. It was observed that it makes a significant difference if most of the penetrating water enters into paper pores or inside the fibers’ pores (1). Both infiltrated portions of water have different destructive effects. Consequently, the portions of water entered into two types of paper pores and have a strong (positive or negative) impact[...]

Porównawcza ocena testów penetracji wody w papier. Część 2. Nowa metodologia testowania wnikania wody w strukturę papieru.

Czytaj za darmo! »

Zaobserwowano, że natura wnikania wody w papier podczas jego przetwarzania wpływa na właściwości wizualne oraz wytrzymałościowe końcowego produktu papierowego. Otrzymane wyniki sugerowały, że zachodzące zmiany zależą od tego, czy woda penetruje tylko w pory papieru, czy również do wnętrza włókien (1). Niestety, za pomocą obecnie używanych metod pomiarowych przedstawionych w części 1 (2) nie można potwierdzić tej tezy. W takiej sytuacji autor spróbował zastosować trzy nowe techniki testowania wnikania wody w papier. Ich użycie w badaniach drukowania atramentowego potwierdziło słuszność postawionej tezy (3). Zastosowane nowe metody testowania objęły trzy obszary penetracji wody: - wnikanie wody w strukturę włóknistą papieru - za pomocą aparatu DPA (Dynamic Penetration Analyzer), - wnikanie wody do wnętrza włókien - aparatem WSD (Wet Stretch Dynamic Tester), - równomierność wnikania wody w strukturę włóknistą papieru - aparatem PEA (Penetration Evennes Analyzer). W niniejszej pracy przedstawiono zasady oraz interpretację trzech nowych testów wnikania wody w strukturę włóknistą papieru oraz zaproponowano strategię odróżniania wnikania wody w mikropory włókna od wnikania w pory papieru. Informacje podstawowe Wnikanie wody w papier zaczyna się na jego powierzchni (zwilżanie), po czym przenosi się w głąb struktury włóknistej. Zwilżanie i rozprzestrzenianie się wody na powierzchni papieru określa kąt zwilżania. Dynamiczny pomiar kąta zwilżania (4) Introduction It was suspected that it makes a significant difference for final paper quality if most of the penetrating water enters into paper pores or inside the fibers’ pores (1). Unfortunately, none of the commonly used water penetration tests presented in Part 1 (2) could be used to distinguish between interfiber and intrafiber absorption. Therefore, author have searched and identified modern suitable tests. The suspicion was confirmed and documented in inkjet printing study[...]

Miękkość bibułek tissue oraz jej pomiar

Czytaj za darmo! »

Użytkownik ocenia miękkość bibułki tissue przez dotyk i nie obchodzą go żadne techniczne właściwości tego papieru, takie jak gramatura, porowatość, gęstość, czy inne, które w rzeczywistości mają wpływ na miękkość. W konsekwencji, producenci wyrobów z bibułki tissue są zmuszeni oceniać ich miękkość w podobny sposób. Zespół ludzi, zwany "panelem", ocenia miękkość ręcznie. Ocena miękkości bibułki przez panel jest subiektywna, przy użyciu sztucznej skali i nie może być wykonywana dostatecznie często, aby zapewnić stałość jakości wyrobów. W konsekwencji, personel kontroli jakości produkcji mierzy szereg standardowych właściwości fizycznych papieru, z nadzieją, że pozwolą one utrzymać stabilną produkcję bibułki dobrej jakości. Niedogodnością jednak jest fakt, że wynik każdego z wykonywanych pomiarów jest wyrażony w innych jednostkach, które nie mogą być łatwo sprowadzone do sztucznej skali używanej przez panel. W takiej sytuacji zaistniała potrzeba opracowania odrębnego przyrządu, który by mierzył miękkość bibułki tissue i podawał wynik w jednostkach skali panelu. W tym celu został skonstruowany Tissue Softness Analyzer (TSA) (1), prezentowany w niniejszym artykule, który ma na celu: - przedstawienie naukowych podstaw pomiaru miękkości bibułek tissue oraz zweryfikowanie ich na modelowych papierach za pomocą aparatu TSA, - zweryfikowanie zdolności aparatu TSA do wyrażania miękkości tissue w skali panelu. Informacje podstawowe Miękkość tissue Miękkość tissue jest tajemniczą właściwością, wyrażającą się odczuciem przy dotyku palcami, zapachem, jak również wizualnym odbiorem użytkowników (2-5). Aby lepiej zrozumieć tę wielowymiarową percepcję, ośrodki badawcze producentów bibułek tissue przeprowadziły mnóstwo badań (6), jednakże tylko niewiele z nich zostało opublikowanych (7-9). Istnieje przekonanie, że miękkość bibułki tissue zależy od miękkości powierzchni oraz miękkości objętościowej (10, 11). W konsekwencji wyznaczono liczne z[...]

 Strona 1  Następna strona »