Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zdzisław Wieczorek"

α,ω- Dihydroksypolibutadien (HTPB). Właściwości i otrzymywanie


  Omówiono fizykochemiczne i użytkowe właściwości α,ω-dihydroksypolibutadienu (HTPB), w tym także jego komercyjne formy. Ten specyficzny oligomer butadienu jest cennym monomerem stosowanym przede wszystkim do otrzymywania mrozoodpornych poliuretanów. Przedstawiono także własne wyniki otrzymywania HTPB metodą ciągłą w procesie inicjowanym rodnikami hydroksylowymi. A review, with 15 refs., of phys., chem. and operational properties of α,ω-dihydroxypolybutadiene and its com. forms. Results of authors’ own studies were also included. α,ω-Dihydroksypolibutadien (HTPB) jest cennym komonomerem do otrzymywania poliuretanów i poliestrów. Dzięki swoim specyficznym właściwościom, nadaje tym tworzywom mrozoodporność i świetne właściwości mechaniczne, szczególnie w niskich temperaturach. Tak otrzymywane poliuretany znajdują zastosowanie w produkcji mrozoodpornych klejów i lepiszcz, materiałów izolacyjnych, podeszw do obuwia1), a także są podstawą stałych paliw rakietowych używanych w napędach rakiet kosmicznych i wojskowych2). Otrzymuje się go trzema sposobami: poprzez polimeryzację inicjowaną rodnikami hydroksylowymi otrzymywanymi w termicznej dysocjacji nadtlenku wodoru, organicznymi związkami litoorganicznymi oraz rodnikami zawierającym grupy hydrolizowalne do grup hydroksylowych3). Przemysłowe znaczenie ma pierwszy sposób otrzymywania HTPB. Polimeryzacja butadienu za pomocą rodników hydroksylowych z punktu widzenia teorii4, 5) jest możliwa i powinna prowadzić do otrzymywania mało- i wielkocząsteczkowych Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa Michał chMielarek*, Wincenty SkupińSki, ZdZiSłaW WiecZorek, robert dZiura α,ω- Dihydroksypolibutadien (HTPB). Właściwości i otrzymywanie α,ω-Dihydroxypolybutadiene (HTPB). Properties and production Prof. dr hab. Wincenty SKUPIŃSKI w roku 1970 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.[...]

 Strona 1