Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Bronisław Wesołowski"

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Zarząd Główny

Czytaj za darmo! »

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego jest ogólnopolską organizacją społeczną zrzeszającą kadrę inżynieryjno-techniczną przetwórstwa rolno-spożywczego. Stowarzyszenie realizuje z własnej inicjatywy, w kooperacji i na zlecenie, następujące przedsięwzięcia dla branży spożywczej.ZESPÓŁ STATUTOWO-ORGANIZACYJNY: ◗ imprezy naukowe - konferencje, seminaria, sympozja ◗ imprezy promocyjne: wystawy i wyjazdy specjalistyczne ◗ spotkania integracyjne Realizator - Zespół Statutowo-Organizacyjny: tel. 022 826 63 44, 022 336 13 25 fax 022 827 38 47 e-mail: biuro@sitspoz.pl. OŚRODEK DOSKONALENIA KADR: ◗ System HACCP - warunki wstępne, wdrażanie, dokumentacja ◗ Audyty wewnętrzne systemów jakości i HACCP - szkolenie au[...]

Przetwórcy żywności! nauczyciele kształcenia zawodowego chcą i mogą się u Was szkolić

Czytaj za darmo! »

Wymagania zawodowe stawiane przez pracodawców absolwentom szkół zawodowych i techników stale rosną. Odpowiednie przygotowanie ucznia do wejścia na rynek pracy wymaga przede wszystkim od nauczycieli zawodu, aby mieli aktualną wiedzę i znajomość realiów procesów produkcyjnych i usługowych. Dlatego też, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edu[...]

Interesy banków ponad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

Czytaj za darmo! »

Na początku 1989 r. Polsce groziło niebezpieczeństwo wybuchu hiperinflacji, spowodowane uwolnieniem cen na artykuły żywnościowych. W celu zachowania stabilności gospodarki podjęto decyzję umożliwiającą bankom wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych. To rozwiązanie prawne miało zabezpieczać nasz system bankowy przed rozchwianiem i tym samym zapewnić stabilność ekonomiczną polskiego systemu bankowego. W tym czasie taka decyzja była w pełni uzasadniona. Wszystkie banki były polskie i kontrolowane przez rodzimy kapitał. To rozwiązanie prawne zabezpieczało interesy ogółu społeczeństwa kosztem działających na rynku fi rm. Wprowadzony bankowy tytuł egzekucyjny, to szczególny przywilej banku w dochodzeniu należności, mający zapewnić skuteczne i sprawne egzekwowanie należ[...]

Spotkanie KRPiC z udziałem europosła Wojciecha Olejniczaka

Czytaj za darmo! »

W dniu 13 kwietnia w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa. Podczas posiedzenia omówiono między innymi następujące zagadnienia. 1. Aktualną sytuację na rynku zboża, mąki i pieczywa, ze szczególnym uwzględnieniem zmian cenowych niezależnych od producentów pieczywa. Złą politykę informacyjną dla społeczeństwa w tym obszarze oraz niewydolność krajowego systemu stabilizacji cen np. działania Agencji Rynku Rolnego i państwowej fi rmy "Elewar" 2. Konkurencyjność w branży, w aktualnej sytuacji rynkowej. Niemrawość organów kontrol[...]

List otwarty Zarządu Głównego SIT Spoż do Ministra Rolnictwa i R ozwoju Wsi DOI:

Czytaj za darmo! »

LIST OTWARTY. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, wystąpiło 21 maja 2002 r. z inicjatywy działaczy związanych z gospodarką żywnościową do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i R ozwoju Wsi o powołanie organu doradczego - Rady Gospodarki Żywnościowej. Zarządzeniem nr 15 Ministra Rolnictwa i R ozwoju Wsi z dnia [...]

Przyszłość polskiej gospodarki żywnościowej - jaka? DOI:


  Panuje ogólne przekonanie o dynamicznym rozwoju polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Tymczasem udział rolnictwa w tworzeniu PKB naszego kraju systematycznie się obniża. W latach 2001-2003 wyniósł on 4,6%. Obecnie spadł do ok. 3,7%. Równocześnie w okresie ostatnich 10 lat, w cenach stałych sektor rolny wzrósł o około 17%, wobec całej gospodarki o ponad 52%, a więc trzykrotnie wolniej. To negatywne zjawisko odbywa się pomimo znacznego napływu środków unijnych do tego działu gospodarki. Wzrost eksportu oraz saldo obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi uzyskano praktycznie dzięki napływowi znacznych środków unijnych oraz otwarciu rynku zbytu UE dla naszego kraju. Indeks cen żywności i napojów bezalkoholowych wg Unii Europejskiej w Polsce wynosi 61, przez co Polska zajmuje ostatnie, 28 miejsce, za Bułgarią i Rumunią (wskaźnik 69) w porównaniu do Danii (wskaźnik 140), co świadczy o uzyskiwaniu przez nasz kraj najniższych cen jednostkowych z eksportu żywności. Trzeba sobie zadać pytanie czy osiągane wyniki eksportowe przekładają się na rzeczywisty dochód tego działu gospodarki. Moim zdaniem budżet Polski dofinansowuje ten dział gospodarki przy uwzględnieniu napływu środków unijnych. Do tego dochodzą takie zjawiska jak: zwrot należnego Vatu wycofywanego z naszego budżetu przez firmy eksportujące, umowy śmieciowe czy tania s[...]

 Strona 1  Następna strona »