Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JERZY DUKOWICZ"

Modele równowag fazowych w układzie N H -C O -H O-CO (NH ) 2 ' 2 DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie teorii termodynamicznych funkcji nadmiarowych wyprowadzono matematyczne równanie na współczynniki aktywności składników fazy ciekłej. Równanie to, a także prawo Raoulta i równania krzywych izobarycznego krzepnięcia, wykorzystano podczas aproksymacji danych eksperymentalnych i sformułowania wzorów potrzebnych do obliczeń wartości ciśnień cząstkowych wody i amoniaku nad roztworami zawierającymi mocznik oraz do obliczeń temperatury krystalizacji mocznika z roztworu o znanym składzie. Projektowanie, modernizacja i optymalizacja technologii - obejmujące takie procesy jednostkowe, jak: destylacja, kondensacja, absorpcja, desorpcja i krystalizacja - wymagają m.in. znajomości parametrów stanów równowagi w wielofazowych układach złożonych ze składników biorących udział w rozpatrywanym procesie. Przebieg tych procesów zależy od różnicy stężeń aktualnych i równowagowych poszczególnych składników we współistniejących fazach i jest tym korzystniejszy im większe są te różnice. Równowaga fazowa określa stan graniczny, który można osiągnąć w danych warunkach, a tym samym decyduje o doborze technologicznych parametrów procesu.1* Znajomość parametrów stanu równowagi umożliwia ocenę sprawności poszczególnych etapów bardziej złożonych technologii, co jest konieczne w pracach nad ich doskonaleniem. Wielkości dotyczące stanu równowagi w układzie wieloskładnikowym stawiają określone wymagania odnośnie do zakresu technologicznych parametrów, dokładności pomiarów, możliwości interpolacji. Dokładność danych opisujących stan równowagi ma zasadniczy wpływ na wielkość rezerw w gabarytach aparatury, które należy uwzględnić podczas projektowania. W niniejszej pracy rozpatruje się modele równowag w układzie NH3—C 0 2—H20 —mocznik (w skrócie A-C-W-U), stosowanym do opisu różnych przemian fazowych w instalacjach do produkcji mocznika z amoniaku i dwutlenku węgla - przemian w węzłach syntezy mocznika, desorpcji i destylacji stopu[...]

Pakiet oprogramowania "TAWAS" dla komputerowej symulacji instalacji produkcyjnych amoniaku

Czytaj za darmo! »

Uściślono definicję i opisano pojęcie symulacji komputerowej systemów technologicznych i linii technologicznych. Omówiono pakiet "TAWAS" - oprogramowania symulującego pracę węzłów przygotowania gazu syntezowego i produkcji amoniaku. Pakiet ten był wykorzystany do analizy pracy wybranych wytwórni amoniaku w kraju. osiadanie informacji o wartościach parametrów procesu chemicznego jest podsta[...]

 Strona 1