Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Bohdan CZYŻEWSKI"

Jubileusze projakościowe

Czytaj za darmo! »

W bieżącym roku przypadają rocznice: 50-lecia powołania w Poznaniu Oddziału Sekcji Metrologii i Mechaniki Precyzyjnej SIMP, której misją było społeczne stymulowanie poprawy jakości wyrobów w przemyśle metalowym oraz 35-lecia powstania przy Radzie NOT w Poznaniu Wielkopolskiego Klubu Dobrej Roboty (obecnie Jakości), którego celem było zintegrowanie projakościowej społecznej działalności wszystkich poznańskich stowarzyszeń naukowotechnicznych. Działalność obu tych organizacji popularyzowała wśród kadry technicznej przedsiębiorstw przemysłowych nowoczesne rozwiązania organizacji i metod kontroli jakości i jej pomiarów, systemów osiągania i doskonalenia.SEKCJA METROLOGII, AUTOMATYKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ SIMP w Poznaniu została założona w dniu 26 lutego 1959 roku z inspiracji [...]

Metody statystyczne w sterowaniu jakością procesów technologicznych

Czytaj za darmo! »

Ustalenie wymaganej zdolności jakościowej procesu zależy od stopnia istotności kontrolowanych właściwości. Obliczanie granic kontrolnych Po wyborze karty kontrolnej i ustaleniu liczności próbki można przystąpić do projektowania toru (torów) karty kontrolnej. Dla każdego parametru statystycznego wybranej dla określonego procesu karty kontrolnej obliczane są granice kontrolne - najczęściej 3-sigmowe - których przekroczenie będzie sygnalizować rozregulowanie procesu oraz obliczana lub zadawana średnia wartość tego parametru. Często ustalane są również granice ostrzegawcze, przekroczenie których sygnalizuje zbliżające się rozregulowanie procesu. Istnieją dwie metody obliczania granic kontrolnych: 􀂃 metoda stabilizacyjna (bez zadania wartości normatywnych) bazuje na dan[...]

Profesor doktor inżynier Jan Oderfeld 1908-2010

Czytaj za darmo! »

W dniu 17 marca 2010 zmarł w wieku 102 lat prof. inż. Jan Oderfeld doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej, człowiek, którego innowacyjne dokonania inżynierskie a szczególnie naukowe były zawsze związane z wdrożeniami przemysłowymi oraz badaniami i nauczaniem nowatorskich technik. Profesor prowadził równocześnie wiele prac, których wyniki zostawiły trwały ślad w licznych opracowaniach, publikacjach i zastosowaniach przemysłowych. Swoją ogromną wszechstronną wiedzę przekazywał prowadząc wykłady z bardzo różnych dziedzin szczególnie w swojej macierzystej uczelni Politechnice Warszawskiej, którą ukończył w roku 1930 z tytułem inżyniera mechanika. Nie jest moim celem, ani też nie odważyłbym się przedstawić całego[...]

Metody statystyczne w sterowaniu jakością procesów technologicznych

Czytaj za darmo! »

Ustalenie wymaganej zdolności jakościowej procesu zależy od stopnia istotności kontrolowanych właściwości.W przebiegu wszystkich niemal procesów, w tym też procesów technologicznych, nawet w warunkach ich wyraźnej stabilności występują dające się określić ilościowo zmienności parametrów procesów i właściwości wyrobów. Z faktu tego wynika przydatność technik statystycznych w ocenie tych zmienności w trakcie realizacji procesów technologicznych w celu niedopuszczenia do ich destabilizacji powodującej uzyskiwanie właściwości wyrobu niezgodnych z ustalonymi wymaganiami. Obserwacja przebiegu procesu technologicznego za pomocą technik statystycznych pozwala wykryć w porę destabilizację procesu, co pozwala na jego regulację, a tym samym zapobiega się powstawaniu właściwości nie odpowiadającym wymaganiom. W odniesieniu do procesów technologicznych można więc stworzyć, nie uciekając się do kontroli stuprocentowej, system kontroli dający dostatecznie wiarygodną informację o poprawnym tzn. ustabilizowanym na poziomie jakości uznanej za optymalną lub też sygnalizującym potrzebę regulacji procesu. System ten znany jest pod nazwą statystyczne sterowanie jakością procesów technologicznych (SPC - Staistical Proces Control), które obejmuje: Statystyczne sterowanie jakością - część sterowania jakością korzystająca z technik statystycznych. (PN-ISO 3534-2: 1994, pkt 1.1.7 ƒƒ ocenę zdolności jakościowej maszyn i urządzeń produkcyjnych w celu potwierdzenia, że ich możliwości technologiczne są właściwe dla otrzymania wymaganych właściwości wyrobu, ƒƒ ocenę zdolności jakościowej procesów technologicznych, która jest elementem ich walidacji przed uruchomieniem produkcji, ƒƒ utrzymanie stabilności procesów technologicznych w trakcie ich realizacji przy pomocy kart Shewharta, które są ważnym narzędziem statystycznej kontroli jakości. Statystyczne sterowanie procesami - metody i działania stosowane podczas realiza[...]

Technologia kontroli jakości


  Zgodność jakości wyrobów z wymaganiami powstaje przede wszystkim w sferze produkcji.Kontrola jakości jest nieodłącznym elementem każdego procesu produkcyjnego. Niezbędne jest więc aby jej poziom techniczny, stosowane metody, szczegółowość opracowania, a wreszcie organizacja były adekwatne do technologii i organizacji produkcji i umożliwiała zapewnienie jakości wykonania na wejściu procesów technologicznych, sterowanie jakością tych procesów w czasie ich realizacji, etapową ocenę wykonanej w procesach jakości oraz ocenę końcową gotowego wyrobu. Planowanie kontroli jakości, jej opracowywanie oraz realizacja procesów kontroli określam terminem technologia kontroli jakości, którego używam od lat w swoich publikacjach (2). Nie jest on jednak używany powszechnie w literaturze przedmiotu.Technologia kontroli jakości powinna obejmować kontrolę i badania: materiałów i surowców produkcyjnych, obiektów wejściowych do procesu (maszyny i urządzenia produkcyjne, narzędzia i przyrządy obróbkowe, środki pomiarowe i kontrolne), prototypowych lub po wprowadzeniu istotnych zmian - wyrobów i/lub ich elementów oraz procesów technologicznych, właściwości uzyskiwanych w procesie w trakcie jego realizacji, monitorowanie parametrów procesu lub uzyskiwanych właściwości wyrobu (kontrolaczynna) oraz po zrealizowaniu procesu (kontrola bierna). gotowych wyrobów w zakresie wymagań obligatoryjnych i/lub klientowskich. Kontrola jakości jest zbiorem procesów opisanych w procedurach określających organizację oraz sposoby prowadzenia określonych czynności kontrolnych związanych z monitorowaniem procesów (sterowaniem jakością procesów) oraz z oceną zgodności z wymaganiami gotowych wyrobów ich zespołów i części składowych. Procedury technologii kontroli jakości powinny być, w miarę potrzeby, uzupełnione instrukcjami kontroli, opisującymi sposób prowadzenia określonych czynności kontrolnych i badawczych oraz typować środki dla pomiarów i badań a także [...]

Projakościowe działania organizacji technicznych w Wielkopolsce DOI:


  Lata 60. XX wieku Nauczanie zagadnień jakości w Polsce było realizowane nie tylko po zmianach ustrojowych. Wynika to także z artykułu dr. hab. inż. M. Roszaka, w którym wymienia liczną grupę naukowców, którzy podjęli nauczanie jakości już w latach 60. XX w. Należy jednak uzupełnić grono wykładowców jakości w tamtych latach. Temat ten podjęły jeszcze wcześniej stowarzyszenia naukowo-techniczne zrzeszone w Naczelnej Organizacji Technicznej i to w sposób przenoszenia - wiedzy o jakości, jej organizacji, planowania i kontroli - bezpośrednio do przedsiębiorstw produkcyjnych, czyli tam, gdzie wpływało to na poprawę (doskonalenie) jakości wyrobów, której poziom nie wszędzie był zadowalający. Takie nauczanie pomagało przedsiębiorstwom - mówiąc ówczesnym językiem - walczyć z nieodpowiednią jakością. Wymagano tego w pierwszym rzędzie od Działów Kontroli Technicznej. Działów tych - szczególnie w mniejszych przedsiębiorstwach - nie wyposażono we właściwe dla procesów technologicznych metody kontroli jakości, którą zazwyczaj w kartach technologicznych określano krótko "KONTROLOWAĆ". Jak to realizować, musiał decydować kontroler, często o niskich kwalifikacjach, lub jego przełożony. Kadra techniczna Działów Kontroli Technicznej oraz kontrolerzy byli słabo opłacani mimo wyraźnych państwowych zaleceń. Z biegiem[...]

Projakościowe działania organizacji technicznych w Wielkopolsce DOI:


  Lata 70. XX wieku Przełom lat 1960/70 charakteryzuje działania Centralnego Urzędu Miar i Jakości na rzecz systematycznej poprawy jakości przez realizacje w przedsiębiorstwach przemysłowych systemów sterowania jakością. Sekcja aktywnie, już w roku 1968, włącza się w propagowanie tej metody przez szkolenia, narady i konferencje. Te ostatnie o zasięgu krajowym cieszyły się ogromnym powodzeniem. W każdej z nich uczestniczyło średnio ponad 200 osób. W największych zakładach Poznania członkowie Sekcji, przy poparciu dyrekcji, organizowali Zespoły Jakości, które prowadziły programy organizacyjne i szkoleniowe. Dało to zakładom wymierne korzyści w postaci nagród i wyróżnień w kolejnych Konkursach Dobrej Roboty. W 1974 r. z inicjatywy Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu został powołany przez 21 czołowych przedsiębiorstw (wielkopolskich laureatów i uczestników III Ogólnopolskiego Konkursu Dobrej Roboty) Wielkopolski Klub Jakości (pierwotna nazwa - Wielkopolski Klub DoRo). Celem Klubu było połączenie rozproszonych działań społecznego oddziaływania na jakość przez branżowe, inżynierskie stowarzyszenia naukowo-techniczne. Cele były rozszerzane w miarę zachodzących innowacyjności w b[...]

Projakościowe działania organizacji technicznych w Wielkopolsce DOI:

Czytaj za darmo! »

Podsumowanie Intensywne prace szkoleniowe prowadzone w latach 1959-1989 oraz wydawnictwa Sekcji Metrologii, Automatyki i Mechaniki Precyzyjnej SIMP i Wielkopolskiego Klubu Jakości, które przyswoiły wielu przedsiębiorstwom oraz osobom indywidualnym (uczestnikom kursów, konferencji, narad i seminariów) szeroko pojęte zasady zapewniania jakości oraz jej procesów najlepiej odzwierciedlają liczby. W tym czasie zorganizowano: - przez Sekcję Metrologii, Automatyki i Mechaniki Precyzyjnej: - 24 ogólnopolskie konferencje z publikacjami materiałów (w tym 4 statystycznej kontroli jakości), - 64 regionalne narady z materiałami (w tym 5 statystycznej kontroli jakości), sympozja i seminaria (w tym 19 w zakładach przemysłowych; 24 wspólnie z Wielkopolskim Klubem Jakości), - 37 kursów metrologii i [...]

 Strona 1