Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna BUKOWIEC"

Przykład zaangażowania środowisk zawodowych i społecznych w proces przygotowania planów gospodarowania wodami

Czytaj za darmo! »

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie przystąpił do kolejnego etapu sporządzania planów gospodarowania wodami, jakim jest identyfikacja najistotniejszych problemów związanych z wodą i środowiskiem wodnym na swoim obszarze działania. Postanowił zaprosić do wspólnej identyfikacji tych problemów członków Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły oraz Stałej Komisji ds. Ud[...]

Projekt systemu wymiany informacji PLUSK


  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy ze Słowackim Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej w Bańskiej Szczawnicy realizuje projekt "Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko -słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej". Celem projektu jest rozwój współpracy i wspólne działanie pomiędzy Polską a Słowacją w zakresie kształtowania polityki wodnej oraz koordynacji zarządzania wodami. Współpraca obejmuje budowę i wdrożenie systemu informatycznego, który m.in. będzie udostępniał w portalu internetowym dane o środowisku z obszaru zlewni polsko-słowackich wód granicznych w naturalnych granicach hydrografi cznych tzn. zlewni Popradu i Dunajca (do zbiorników Rożnów, Czchów) oraz zlewni Orawy do ujścia do rzeki Wag - o łącznej powierzchni 6 740 km2. Projekt ten jest współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Transgra-nicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013.Podstawę współpracy polskosłowackiej w dziedzinie gospodarki wodnej stanowi "Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych", podpisana w Warszawie w dniu 14 maja 1997 r., która zobowiązuje do wymiany i[...]

 Strona 1