Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Włodzimierz Kawka"

Znaczenie parametru przepuszczalności płynów przez wstęgę włóknistą w procesie prasowania

Czytaj za darmo! »

Określenie rodzaju przepływu wody i powietrza przez prasowaną wstęgę papieru W rozważaniach teoretycznych nad procesem odwadniania wstęgi papieru w części prasowej maszyny papierniczej ważną sprawą jest ustalenie czy na pewno przepływ płynów (wody i powietrza) przez wstęgę, znajdującą się w strefie docisku walców prasowych, ma charakter laminarny, w którym siły lepkości przeważają nad s[...]

Badania procesu konsolidacji papieru filtracyjnego w prasie powietrznej

Czytaj za darmo! »

W ostatnich kilkunastu latach wprowadzono do maszyn papierniczych metodę przedmuchowego odwadniania i suszenia papierów tissue, o której pisaliśmy już wielokrotnie (1-3). Metoda ta zapewnia znacznie większą, niż w metodach konwencjonalnych, wydajność odwadniania i suszenia papieru bez nadmiernego zagęszczenia jego struktury. Celem artykułu jest przedstawienie metody badań takich procesów na stanowisku doświadczalnym w zastosowaniu do papieru filtracyjnego przeznaczonego do filtracji powietrza, szczególnie w motoryzacji i lotnictwie. Opis stanowiska pomiarowego Specyfiką zbudowanego stanowiska pomiarowego jest możliwość jednoczesnej rejestracji ilości wody, odprowadzonej z próbek papieru i zmian grubości tych próbek w czasie ich przedmuchowego odwadniania. Schemat stoiska pomiarowego przedstawiony jest na rysunku 1. W skład stoiska wchodzą następujące elementy.: - przedmuchowe urządzenie odwadniające (9) wraz z oprzyrządowaniem, - zbiornik ciśnieniowy (1) o pojemności 3,5 m3 (ciśnienie do 600 kPa), do którego doprowadzano powietrze ze stacji sprężarkowej poprzez osuszacz adsorpcyjny (2), - zespół rurociągów (3) i (4) o średnicach 60 mm i 100 mm z oprzyrządowaniem obejmującym zawór odcinający (5), zawór redukcyjny (8) typu ZRC Z6 oraz zawór elektromagnetyczny (6) Badania procesu konsolidacji papieru filtracyjnego w prasie powietrznej The investigations of the consolidation process of the filter paper in the air press WŁODZIMIERZ KAWKA, MARIUSZ RECZULSKI W artykule omówiono metodykę i wyniki pomiarów procesu odwadniania i odkształcania papieru filtracyjnego, do filtracji powietrza w silnikach spalinowych, stosowanych w motoryzacji i lotnictwie, metodą przedmuchu powietrza. Opisano stoisko doświadczalne, na którym prowadzono badania. Wyniki badań wykazały, że metoda odwadniania papieru filtracyjnego za pomocą przepływu powietrza nie powoduje niepożądanego zagęszczenia jego struktury a równocześnie odwadnianie tą metodą j[...]

Sposoby badania filtracyjno-sprężystych właściwości struktur włóknistych


  Właściwości filtracyjno-sprężyste wstęg włóknistych charakteryzują przede wszystkim: współczynnik przepuszczalności wody przez strukturę włóknistą oraz moduł ściśliwości (moduł odkształcenia objętościowego struktury włóknistej). Wartości tych parametrów są potrzebne do obliczania wielkości odwadniania i odkształcania wstęg włóknistych w procesie ich prasowania, zarówno w prasach walcowych, jak i prasach o wydłużonych strefach docisku (shoe press) (1-4). Znając te wielkości, można obliczyć z wzorów analitycznych (5) zarówno przyrost suchości wstęgi włóknistej po prasowaniu, jak i jej odkształcenie.Wyznaczenie wspo.czynnika przepuszczalno.ci wody przez wst.g. w.oknist. Opis stanowiska pomiarowego Wspo.czynnik przepuszczalno.ci wody przez struktur. w.oknist., ktory okre.la ilo.. wody odprowadzanej ze wst.gi, na przyk.ad w procesie prasowania, z 1 m2 jej powierzchni i w czasie jednej sekundy, mo.na wyznaczy. za pomoc. rownania Darcyfego [1], oraz wykorzystuj.c aparat opisany poni.ej. Aparat (rys. 1-3) sk.ada si. z korpusu ze stali nierdzewnej podzielonego na dwie cz..ci po..czone pier.cieniem dociskowym 10. Gorny korpus 2 jest stacjonarny umieszczony na ramionach zamontowanych na wspornikach. Wewn.trz korpusu gornego znajduje si. przesuwny t.ok 1. Korpus dolny 6 jest odejmowalny, aby wewn.trz niego mo.na by.o umieszcza. probk. struktury w.oknistej 9 pomi.dzy filcami 8 i p.ytami perforowanymi 7. Wewn.trz korpusu dolnego 6 znajduje si. wci.cie s.u..ce za podpor. dla p.yt perforowanych 7, filcow 8 i probki struktury w.oknistej 9. W celu pomiaru wspo.czynnika przepuszczalno.ci wody przez struktur. w.oknist., probk. 9 umieszcza si. pomi.dzy filcami 8, nast.pnie filce razem z probk. pomi.dzy p.ytami perforowanymi 7 i ..czy oba korpusy za pomoc. pier.cienia dociskowego 10. W gornej cz..ci korpusu gornego zamontowano czujnik ci.nienia powietrza 14, zawor doprowadzaj.cy powietrze 11 oraz zawor odpowietrzaj.cy 13. Czujnik 14 mierzy[...]

Optymalizacja pracy rębaków helikoidalnych w celu zmniejszenia zużycia energii do ich napędu i poprawy jakości zrębków


  Rębaki tarczowe stosowane są powszechnie do rozdrabniania surowca drzewnego na zrębki o określonych wymiarach w zakładach celulozowo- papierniczych i zakładach wytwarzających płyty pilśniowe oraz w leśnictwie. Są to maszyny energochłonne. W zakładach o dużym przerobie drewna moce silników napędzających rębaki dochodzą do 1000 kW. Zużycie energii do napędu rębaków zależy od rodzaju rozdrabnianego surowca oraz od: - średnicy i wilgotności rozdrabnianych wałków drewna, - stopnia stępienia noży, - parametrów geometrycznych układu skrawającego w rębaku, - wielkości szczeliny międzynożowej (pomiędzy płaszczyzną, w której obracają się krawędzie tnące noży, i przeciwnożem usytuowanym na końcu rynny zsuwowej), - stopnia wykorzystania energii kinetycznej mas wirujących w zespole rębak - silnik. Cztery pierwsze z wymienionych czynników wywierają również duży wpływ na jakość zrębków, równomierność ich wymiarów oraz stopień zgniecenia włókien w zrębkach. Wiadomo (1-3), że oddzielanie zrębków przez ich odłupywanie powoduje znacznie mniejsze zgniatanie włókien niż ich odcinanie. Oczywiście, te zgnioty będą tym mniejsze, im mniejsze będą kąty zaostrzenia noży. Optymalizacja pracy rębaków helikoidalnych w celu zmniejszenia zużycia energii do ich napędu i poprawy jakości zrębków Włodzimierz Kawk a, Mariusz Reczulski Z kolei równomierność wymiarów zrębków (długości i grubości) zależy najbardziej od prawidłowego zaprojektowania i zrealizowania zmienności kąta zaostrzenia noży na ich roboczej długości (pośrednio kąta wciągania, ponieważ b + g = const). Przy prawidłowo obliczonej i zastosowanej zmienności tego kąta od bmax do bmin równomierność zrębków może być zbliżona do 100% i wtedy niepotrzebne jest ich sortowanie. Ponieważ zaprojektowanie i zrealizowanie optymalnych zmienności kąta b na roboczej długości noża jest trudne, z powodu zmiennych warunków zasilania rębaka drewnem (różne średnice i różne ilości wałków), rębaki helikoidalne czę[...]

Tendencje technologiczne w produkcji papierów filtracyjnych dla motoryzacji i lotnictwa

Czytaj za darmo! »

Papiery filtracyjne zaliczyć można do najbardziej rentownych wytworów papierniczych. Obecnie w Polsce papiery takie nie są wytwarzane. Były przed laty wytwarzane w Fabryce Papieru w Jeziornie i wykorzystywane jako wkłady do filtrów produkowanych w Sędziszowie. Od tego czasu zmieniła się jednak technologia i maszyny, na których te papiery są obecnie wytwarzane w różnych krajach świata. Formow[...]

 Strona 1