Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Janina Leks-Stępień"

Woda substancja znana i nieznana

Czytaj za darmo! »

Woda stanowi 66% masy całej Ziemi i jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych, jest nieomal synonimem życia. Wszędzie na Ziemi gdzie jest woda, poczynając od lodowatych wód pod biegunami, a na gorących źródłach kończąc, znajdują się istoty żywe, zaś tam gdzie nie ma wody, nie ma i życia. Woda jest płynem nie tylko najbardziej znanym ale też i najbardziej zagadkowym[...]

Woda substancja znana i nieznana

Czytaj za darmo! »

Woda stanowi 66% masy całej Ziemi i jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych, jest nieomal synonimem życia. Wszędzie na Ziemi gdzie jest woda, poczynając od lodowatych wód pod biegunami, a na gorących źródłach kończąc, znajdują się istoty żywe, zaś tam gdzie nie ma wody, nie ma i życia. Woda jest płynem nie tylko najbardziej znanym ale też i najbardziej zagadkowym[...]

Potencjalne źródła zanieczyszczeń opakowań papierowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Czytaj za darmo! »

Materiały naturalne takie jak papier i tektura, stosowane do produkcji opakowań stwarzają niewielkie zagrożenia dla ludzi i dla środowiska naturalnego. Są one jednak często uszlachetniane różnymi preparatami, lakierowane, barwione i zadrukowane. Aby te opakowania nie stwarzały zagrożenia dla konsumentów zapakowanych w nie produktów bardzo ważne są badania substancji wydzielających się z opak[...]

Ocena bezpieczeństwa papierów i tektur stosowanych do pakowania żywności

Czytaj za darmo! »

Elementem, który zabezpiecza produkt przed uszkodzeniem, chroni go przed czynnikami szkodliwym podczas transportu, przechowywania i użytkowania jest opakowanie. Stanowi ono fizyczną barierę między produktem a środowiskiem zewnętrznym. Tym samym zapewnia utrzymanie odpowiedniej jakości, trwałości i higieny oraz zmniejsza ryzyko straty z powodu zanieczyszczenia zapakowanego produktu. Opakowanie powinno rownież gwarantować nieprzenikalność wszelkiego rodzaju substancji do wnętrza oraz nie powinno wchodzić w reakcje z pakowanymi produktami i zmieniać ich właściwości. W Europie najczęściej wykorzystywanym materiałem opakowaniowym jest papier, produkowany zarówno z mas pierwotnych, jak i z mas makulaturowych. Opakowania te bardzo często mają bezpośredni kontakt ze środkami spożywczy[...]

Badania opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Czytaj za darmo! »

Opakowania żywności stanowią potencjalne źródło substancji migrujących, które mogą wpływać w sposób szkodliwy na ludzkie zdrowie. Z tego względu niezbędne są znormalizowane metody badań materiałów opakowaniowych. Techniki analityczne pozwalają otrzymywać bardzo dokładne wyniki oznaczeń, są to jednak procedury bardzo czasochłonne i kosztowne. Dodatkowo nie zawsze istnieje wystarczająco czuła metoda analityczna pozwalająca badać daną substancję migrującą przy bardzo niskich jej stężeniach. Dlatego też metody matematyczne, wykorzystujące model matematyczny migracji są bardzo chętnie stosowane w połączeniu z metodami klasycznymi, ponieważ pozwalają przewidzieć możliwe zakłócenia pomiarów. Janina Leks-Stępień: Testing packaging destined for contact with food. Food packages make a [...]

Metody analityczne - wskaźnikiem przydatności opakowań do kontaktu z produktami spożywczymi


  W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem kilku metod analitycznych. Każda z zastosowanych metod badawczych stanowiła źródło dodatkowych informacji na temat analizowanych próbek. Dzięki temu uzyskano pełniejszą ocenę przydatności opakowania pod kątem bezpieczeństwa zdrowotnego. Słowa kluczowe: opakowania żywności, migracja, analizy chemiczne, papier. The article presents the results obtained using several analytical methods. Each of the methods used were a source of additional information on the analyzed samples. This results in a more complete assessment of the suitability of packaging in terms of health security. Keywords: food packaging, migration, chemical methods, paper Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością nie powin􀀍 ny być źródłem szkodliwych substancji. Z tego względu muszą podlegać ściśle określonym normom i dyrektywom. Substancje, które mogą wpływać na bezpieczeństwo produktów spożyw􀀍 czych zależą oczywiście od natury materiału opakowaniowego, a ponieważ zapotrzebowanie na opakowania żywności jest coraz większe, wzrasta zatem zagrożenie dla konsumentów, wynikające ze wzrostu liczby potencjalnie niebezpiecznych substancji.� 􀀫K��lu􀀍 czem w badaniu substancji zagrażających zdrowiu konsumenta są metody analityczne. Pozwalają one identyfikować poten􀀍 cjalne substancje migrujące lub zanieczyszczenia występujące w materiałach opakowaniowych. Tym samym dają możliwość identyfikacji czynników wpływających na migrację zanieczysz􀀍 czeń z opakowania do żywności. Ponadto analizy chemiczne umożliwiają określenie maksymalnej dawki zanieczyszczeń w pakowanej żywności. Stopień migracji danej substancji pochodzącej z opakowania jest jednym z głównych czynników określających ryzyko dla ludz􀀍 kiego zdrowia. Migracja jest to zjawisko polegające na transferze masy składników opakowania do pakowanej żywności. Wyróżnia[...]

Chromatograf gazowy z automatycznym dozownikiem typu headspace nar zędziem oceny bezpieczeństwa opakowań produktów spożywczych


  Metodą chromatografii gazowej z automatycznym dozowanikiem headspace oznaczono zawartość lotnych związków organicznych pochodzących z zadrukowanych materiałów opakowaniowych. Analiza chromatograficzna wykazała obecność związków wchodzących w skład farb drukowych stosowanych jako rozpuszczalniki, tj. n-heksanu, n-heptanu, acetonu, alkoholu metylowego octanu izopropylowego, 1-propanolu. Stwierdzono również obecność heksanalu będącego produktem rozpadowym powstającym podczas wysychania farby. Ilość zidentyfikowanych lotnych związków organicznych zmieniała się w zależności od tego, jaką farbą drukową i na jakim podłożu wykonano nadruk. Słowa kluczowe: opakowanie, chromatografia gazowa HS, LZO, farby drukowe Volatile organic compounds obtained from the prints were determined by gas chromatography using the headspace autosampler. Chromatographic analysis showed the presence of the compounds included in the printing inks are used as solvents: n-hexane, n-heptane, acetone, methyl acetate, isopropyl alcohol, 1-propanol and the decay product of ink drying process - hexanal. It was found that the amount of VOCs identified changed depending on which ink and a substrate on which printing was performed. Keywords: packaging, HS gas chromatography, VOC, printing inks.Wp r o w a d z e n i e Obecno.. zanieczyszcze. chemicznych i szkodliwych dla zdrowia cz.owieka substancji jest jednym z podstawowych kryteriow oceny bezpiecze.stwa produktow .ywno.ciowych (1-3). Dlatego te. konieczne jest ci.g.e kontrolowanie poziomu zanieczyszcze. chemicznych zawartych w surowcach, produktach .ywno.ciowych, a tak.e w opakowaniach. Nale.y pami.ta., .e opakowania [...]

Aspekty tworzenia nowych opakowań DOI:


  Opakowanie to nie tylko element, który zabezpiecza produkt przed uszkodzeniem, chroni go przed czynnikami szkodliwym podczas transportu, przechowywania i użytkowania, to również istotne narzędzie komunikacyjno-promocyjne. Promocja jest znacznym kosztem dla przedsiębiorstwa ale dobrze zaprojektowane opakowanie sprawi, że poniesione koszty nie będą duże lub szybko się zwrócą. Wymusza to określone działania związane z tworzeniem opakowań. Dobrze przemyślane i odpowiednio zaprojektowane opakowanie o interesującej formie, przejrzystej treści, odpowiedniej kolorystyce, wykonane z ekologicznych materiałów z wysokiej jakości nadrukiem, ma szansę przyciągnąć uwagę klienta i zachęcić go do zakupu, a producentom zapewnić zysk. Prostota, ekologia i personalizacja wydają się być najbardziej zauważalnymi, i coraz chętniej wykorzystywanymi aspektami w kontekście tworzenia nowych, skutecznych opakowań. The packaging is not only an element that protects the product from damage, protects it against harmful factors during transport, storage and use, it is also an important communication and promotional tool. The promotion is a considerable cost for the company but a well-designed packaging will ensure that the costs incurred are not large or will pay back quickly. This forces specific actions related to the creation of packaging. Well-thought-out and appropriately designed packaging with an interesting form, clear content, appropriate colours, made of ecological materials with a high quality print, has the chance to attract the attention of the customer encourage them to buy, and provide profit for the producers. Simplicity, ecology and personalization seem to be the most noticeable and increasingly used aspects in the context of creating new, effective packaging.Opakowanie - to na nim głównie skupia się uwaga potencjalnego nabywcy i w wielu wypadkach to ono decyduje o zakupie danego towaru. Klient postrzega wiele produktów poprzez opakowanie[...]

Skład mieszanki powlekającej a równomierność wnikania cieczy w strukturę wytworów papierowych DOI:10.15199/54.2019.5.1


  niejednorodnej 326 PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 75 · maj 2019 PRACE NAUKOWO-BADAWCZE wielkości cząstek pozwala osiągnąć efekt synergii przejawiający się tworzeniem powłok o zróżnicowanych właściwościach. Spoiwa to szeroka grupa substancji syntetycznych (np. butadien styrenowy, akrylan styrenowy, polioctan winylu, alkohol poliwinylowy PA W) i naturalnych (np. karboksymetyloceluloza CMC, skrobia, białko sojowe, kazeina) o wysokiej masie cząsteczkowej. Głównym zadaniem spoiwa jest wiązanie pigmentu z powierzchnią papieru bazowego, a także łączenie cząstek pigmentu ze sobą. Spoiwo nie tylko nadaje wytrzymałość mechaniczną warstwie powłoki, ale także zmienia strukturę porów. Dzieje się tak, ponieważ spoiwo wpływa na konsolidację warstwy powłoki podczas suszenia, zmieniając w ten sposób strukturę warstwy powlekającej. Wykazano, że spoiwo migruje w kierunku powierzchni powłoki, wówczas gdy rozmiar pigmentu powlekającego jest duży w porównaniu z cząstkami spoiwa. Wyniki badań wskazują, że migracja spoiwa w kierunku powierzchni powłoki podczas suszenia może wpływać na wzajemne oddziaływanie farby i powłoki papierowej, a tym samym może być źródłem niejednorodności druku i nierównomierności przyjmowania farby drukowej [4, 12, 13]. Zjawisko migracji spoiwa zależy w dużej mierze od jakości papieru bazowego, właściwości mieszanki powlekającej, szybkości powlekania, rodzaju suszenia itp. Pokazuje to złożoność tego procesu [1, 2, 8]. Wymaganą stabilność mieszanki powlekającej zapewniają środki powierzchniowo czynne. Ułatwiają one dyspergowanie (rozproszenie) pigmentu w płynie i obniżają napięcie powierzchniowe między dwoma przeciwnie naład[...]

 Strona 1  Następna strona »