Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA WŁODARCZYK"

Współczesne rozwiązania informatyczne w poligrafii - Konferencja Poligraficzna 2007

Czytaj za darmo! »

28 marca br., w drugim dniu Międzynarodowych Targów Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych POLIGRAFIA w Poznaniu, odbyła się 5. Konferencja Poligraficzna Polskiej Izby Druku, zorganizowana przy współudziale Międzynarodowych Targów Poznańskich. Program konferencji rozłożono na dwa dni. Pierwszy wypełniły referaty i dyskusja, a drugi - wizytowanie stoisk firm Agfa i Heidelberg Polska, gdzi[...]

II Łódzkie Forum Poligrafii

Czytaj za darmo! »

11 marca 2009 r. w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej odbyło się II Łódzkie Forum Poligrafii, zorganizowane przez Fundację Rozwoju Kadr Poligraficznych oraz Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ. Temat przewodni Forum brzmiał: "Mniejsze nakłady w poligrafii szansą na lepszy biznes". Sponsorami Forum były firmy: Xerox Polska Sp. z o.o., Duplo Polska Sp. z o.o., Heidelberg Polska Sp. z o.o. i Kodak Polska Sp. z o.o., a patronami medialnymi: "Przegląd Papierniczy", "Poligrafika", "Print & Publishing" oraz "Świat Druku". W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób reprezentujących drukarnie z Łodzi i regionu, a także z kilku dalszych ośrodków, jak również studenci IPiP Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. Uczest[...]

Nowoczesna edukacja zawodowa wymogiem współczesnej poligrafii

Czytaj za darmo! »

Pierwszego dnia targów Poligrafia (21.04.) na terenie MTP odbyła się konferencja pt. "Nowoczesna edukacja zawodowa wymogiem współczesnej poligrafii", zorganizowana przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego przy udziale Międzynarodowych Targów Poznańskich. W konferencji wzięło udział ponad sto osób. Licznie obecni byli przedstawiciele uczelnianych instytutów kształcących przyszłych poligrafów oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych ze szkół poligraficznych całego kraju. Obradom przewodniczył Tomasz Pawlicki z firmy Heidelberg Polska. W imieniu Międzynarodowych Targów Poznańskich przywitał uczestników konferencji prezes MTP Przemysław Trawa. Referat zatytułowany Nowe potrzeby, nowy zawód i nowe oczekiwania przedstawił Jerzy Parketny, nauczyci[...]

Druk na podłożach niewsiąkliwych XVII Konfrontacje Poligraficzne

Czytaj za darmo! »

22 października 2009 r. odbyły się w Warszawie XVII Konfrontacje Poligraficzne, zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Tematem Konfrontacji był druk na podłożach niewsiąkliwych. W spotkaniu wzięło udział około 100 osób, wśród których byli przedstawiciele drukarń z całego kraju, nauczyciele szkół poligraficznych, studenci Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Uczestników XVII Konfrontacji przywitała i posiedzeniu przewodniczyła prezes Stowarzyszenia Absolwentów IP PW Maria Kwiatkowska. Pierwszy referat, zatytułowany Klasyfikacja podłoży drukowych, przedstawił Stefan Jakucewicz z firmy MAP Polska Sp. z o.o. Referent zdefiniował podłoża drukowe jako materiały przeznaczone do zadrukowywania, będące nośn[...]

Kierunki rozwoju polskiej poligrafii i opakowań z nadrukiem

Czytaj za darmo! »

8 i 9 kwietnia br. w Poznaniu odbyła się konferencja naukowo- -techniczna pt. "Kierunki rozwoju polskiej poligrafii i opakowań z nadrukiem". Zgromadziła przedstawicieli środowisk naukowych związanych z poligrafią i opakowaniami, reprezentantów kadry kierowniczej i technicznej firm poligraficznych i firm zajmujących się produkcją opakowań drukowanych, pracowników zaplecza poligrafii - dostawców maszyn, urządzeń i materiałów, a także przedstawicieli szkolnictwa poligraficznego. Została poświęcona analizie obecnej sytuacji branży, omówieniu możliwych kierunków jej rozwoju oraz sposobów przezwyciężania problemów, przed jakimi stoi obecnie przemysł poligraficzny. W skład komitetu organizacyjnego konferencji weszli przedstawiciele Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań, Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej, Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej oraz Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP, Polskiej Izby Druku i Międzynarodowych Targów Poznańskich. Konferencję rozpoczęła sesja plenarna, po niej zaś obrady odbywały się w dwóch sesjach specjalistycznych. Sesję plenarną rozpoczął referat Andrzeja Makowskiego (Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego - COBRPP) "Poligrafia jako dyscyplina naukowa (próba zdefiniowania)". W obszernym erudycyjnym wywodzie autor przedstawił rodowód poligrafii i jej znaczenie kulturowe. Scharakteryzował historyczny rozwój poligrafii i obecne technologiczne możliwości jej integracji z innymi dziedzinami nauki. "Stan aktualny i trendy w opakowalnictwie" przedstawił Stanisław Tkaczyk (Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań - COBRO), który scharakteryzował sytuację na światowym rynku opakowań i przedstawił sytuację polskiego przemysłu opakowaniowego na tym tle. Omówił wyniki przeprowadzonej w COBRO strategicznej analizy priorytetów w dziedzinie opakowań na najbliż[...]

 Strona 1  Następna strona »