Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Melski"

Profesor Hieronim Kubera - poligraf, towaroznawca, opakowaniowiec

Czytaj za darmo! »

Jubileusze zwane potocznie "okrągłymi rocznicami" stanowią okazję do podsumowania, czasem przypomnienia wydarzeń przypadających w mijającym okresie. Nie inaczej jest w przypadku prof. dr hab. inż. Hieronima Kubery, który w mijającym roku świętował 50-lecie pracy naukowej, pracy we wszystkich swoich aspektach związanej z zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętego opakowalnictwa, pracy, do której licznych owoców, poza tytułem profesorskim bohatera niniejszego tekstu, można zaliczyć ponad 150 publikacji naukowych, około 100 opracowań naukowo-badawczych, 7 patentów, liczne recenzje prac naukowych oraz grantów. Pod czujnym okiem Profesora naukowe szlify zdobyło czterech doktorów i przeszło sześćdziesięciu magistrów i inżynierów. Początki kariery naukowej Profesora Hieronima Kubery [...]

Złoty Jubileusz Profesora Hieronima Kubery

Czytaj za darmo! »

Na kończący się rok przypada jubileusz pięćdziesięciolecia pracy prof. dr hab. inż. Hieronima Kubery na rzecz nauki i praktyki przemysłowej. Pracy, której początek przypada na okres studiów oraz pracy w Moskiewskim Instytucie Poligraficznym nad formami drukowymi dla małej poligrafii, metodami pomiaru grubości warstwy roztworu nawilżającego na cylindrze formowym offsetowej maszyny drukującej. Opracowanie, zaprojektowanie i wdrożenie metody pomiaru cienkiej warstwy cieczy, bazującej na wyładowaniu koronowym wprowadziło nową jakość w urządzeniach tego typu. Nie bez znaczenia dla dalszej kariery zawodowej była też ścisła współpraca z drukarnią wdrażającą opracowane urządzenie. Nabyte doświadczenie w zakresie prac projektowych oraz weryfikacja założeń teoretycznych w praktyce poligr[...]

Amortyzacja wyrobów przemysłowych w opakowaniach z tektury

Czytaj za darmo! »

Zabezpieczenie opakowanego produktu przed wpływem czynników środowiskowych stanowi podstawową funkcję opakowania. Stopień jej realizacji decyduje o ostatecznym sukcesie produktu. Nie umniejszając znaczenia innych funkcji opakowania, np. logistycznej, informacyjnej, marketingowej, ekologicznej, użytkowej itp. (1), należy stwierdzić, że bez pełnego wypełnienia przez opakowanie funkcji ochronne[...]

Ocena wpływu procesu drukowania fleksograficznego na wybrane parametry opakowania wykonanego z tektury falistej

Czytaj za darmo! »

Intensywny rozwój rynku opakowań, w którym znaczący udział mają opakowania z papieru i tektury, generuje znaczne zapotrzebowanie na opakowania z tektury falistej. Dynamika rynku wymusza nieustanne wprowadzanie nowych rozwiązań, zarówno w obszarze konstrukcji, jak i estetyki. Wielorakość funkcji pełnionych przez nowoczesne opakowanie także nie pozostaje bez wpływu na wymagania stawiane opakowaniom. Coraz częściej wdrażane są nowe konstrukcje pudeł o bardziej skomplikowanych kształtach, dostosowanych do sprzedaży w sieciach i w sklepach samoobsługowych. Wyraźnie wzrasta znaczenie walorów promocyjno-reklamowych - wyglądu i szaty graficznej, co wpływa na zwiększenie zapotrzebowania na pudełka i pudła dobrej jakości, z wielobarwnymi nadrukami, wykonane z tektury falistej z falą mik[...]

Wpływ promieniowania jonizującego na biodegradowalne materiały opakowaniowe

Czytaj za darmo! »

Promieniowanie jonizujące stosowane do modyfikacji powierzchni polimerów, suszenia polimerowych farb i lakierów zadrukowanych opakowań, czy wreszcie utrwalania żywności, powodując pozytywne wymuszenie dla produktu, może jednocześnie wywoływać niekorzystne skutki w samym opakowaniu. W tym przypadku istotne jest to, że często promieniowanie inicjuje zachodzące w napromienionym materiale zmiany radiacyjne, które w czasie ulegają zwiększeniu. Promieniowanie jonizujące wpływa na właściwości materiałów opakowaniowych lub gotowego produktu, a proces napromieniania może prowadzić do sieciowania lub degradacji materiału. Powstające w wyniku radiolizy substancje chemiczne mogą wywoływać negatywne zjawiska, co powoduje, że w każdym przypadku należy wykonać badania przydatności materiału opakowaniowego stosowanego w technologiach radiacyjnych. Karolina Assman, Hieronim Kubera, Krzysztof Melski: Influence of ionizing radiation upon biodegradable packaging materials. Ionizing radiation used for the modification of polymer surfaces, drying of polymer inks and lacquers on printed packages and also for preservation of food brings about positive constraints for the product but may at the same time call out unfavourable effects in the package. In this case it is essential that radiation often initiates radiation changes occurring in the irradiated material that are increasing with time. Ionizing radiation influences upon the properties of packaging materials or ready-made products and the radiation process can lead to crosslinking or degradation of the material. Chemical substances generated as a result of the radiolysis may involve negative phenomena what causes that in each case the testing of packaging material suitability applied in radiation technologies has to be carried out. Współczesne trendy w dziedzinie opakowań oraz rozwój produkcji polimerów biodegradowalnych wskazują na perspektywy dynamicznego rozwoju branży biodegradowalnych ma[...]

 Strona 1