Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Józefa FAMIELEC"

Gospodarka odpadami na przykładzie Krakowa


  Rozwiązania w gospodace odpadami komunalnymi powinny być podporządkowane dyrektywie ramowej UE, która zaleca zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego zużycia, recykling i inne metody odzysku, unieszkodliwianie1. Organy administracji publicznej muszą przygotować plan gospodarki odpadami lub ich zespół, w których powinny być uregulowane m.in. sposoby unieszkodliwiania i składowania odpadów . Gospodarka odpadami Krakowa została określona uchwałą Rady Miasta Krakowa z 1 lipca 2009 roku oraz jej nowelizacją - uchwałą z 4 listopada 2009 w sprawie aktualizacji "Planu gospodarki odpadami dla Miasta Krakowa na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015". Wybrany wariant II planu zakłada uruchomienie w 2013 roku Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów (ZTPO), którego przygotowanie, budowę i eksploatację Gmina powierzyła uchwałą z 9 kwietnia 1997 Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu SA (KHK). Wybrany wariant (nazywany systemem) obejmuje: 􀁺 dalsze funkcjonowanie selektywnego zbierania odpadów (w systemie "gniazd segregacji"), 􀁺 dalsze funkcjonowanie zbierania odpadów w systemie dwupojemnikowym/ workowym, 􀁺 eksploatację funkcjonujących na terenie miasta instalacji recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, to jest składowiska odpadów komunalnych "Barycz", zakładu segregacji odpadów zbieranych selektywnie "Barycz", sortowni odpadów mieszanych ZGK Sp. z o.o., kompostowni odpadów zielonych Ekokonsorcjum "Efekt", kompostowni odpadów zielonych "Barycz", zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych, zbiorczych punktów gromadzenia odpadów. Wydzielone - w wyniku selektywnego zbierania odpadów - surowce wtórne (tworzywa sztuczne, szkło, papier i makulatura) oraz odpady "suche", wydzielone uzależniow systemie dwupojemnikowym kierowane będą do funkcjonujących na terenie miasta sortowni. Natomiast odpady "mokre", wydzielone w systemie dwupojemnikowym, oraz odpady niese[...]

 Strona 1