Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"BEATA GRABOWSKA"

Transport chłodniczy półtusz, mięsa i wyrobów gotowych


  Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i wysokiej jakości produktów spożywczych stanowi główny cel producentów żywności. W spółczesna technika dostarcza strefie gospodarki żywnościowej wiele rozwiązań, które dotyczą głównie: metod utrwalania, higieny procesów produkcyjnych i technik czystych pomieszczeń, postępu w dziedzinie opakowań, systemu jakości w przemyśle spożywczym oraz transportu żywności [14].W dynamicznie rozwijającym się światowym rynku chłodzonej i mrożonej żywności, transport chłodniczy jest bardzo istotny. W bezpieczeństwie mikrobiologicznym żywności, szczególne znaczenie odgrywa tzw. łańcuch chłodniczy, którego głównym zadaniem jest dopilnowanie, aby produkt w drodze od producenta do klienta nie był narażony na wahania temperatury. Jest to powiązany system metod i sposobów zabezpieczania chłodniczego produktów od momentu pozyskania surowca do momentu konsumpcji. Sukces zależy od ciągłości (nierozerwalności) tego systemu [3]. Za łańcuch chłodniczy uważa się generalnie łańcuch transportu i składowania łatwo psujących się produktów o kontrolowanej temperaturze między początkiem ich produkcji a konsumentem finalnym. Pozostaje on jednym z najważniejszych sposobów zabezpieczenia łatwo psujących się produktów i dostarczenia ich na rynek. Transport chłodniczy odgrywa rolę łącznika między poszczególnymi ogniwami łańcucha chłodniczego. Ponieważ ogniw tych jest z reguły kilka, transport chłodniczy występuje w tym łańcuchu wielokrotnie, spełniając bardzo poważne zadanie w utrzymaniu wysokiej jakości produktów spożywczych [2, 3, 5]. Mięso należy do grupy artykułów żywnościowych charakteryzujących się nietrwałością, tzn. jest podatne na naturalne, ciągłe i z reguły nieodwracalne przemiany fizyczne, chemiczne, biochemiczne i mikrobiologiczne. Łatwość psucia się mięsa wynika przede wszystkim z dużej zawartości wody, która wraz z białkami i węglowodanami stanowi doskonałą pożywkę dla drobnoustrojów oraz zawartości tłuszczu, k[...]

Opakowania do mrożonej żywności charakterystyka, przegląd, normy i przepisy

Czytaj za darmo! »

Obniżanie temperatury jest ważne w nowoczesnej technologii utrwalania żywności, ponieważ przedłuża trwałość praktycznie wszystkich surowców i produktów spożywczych. Jakość i trwałość mrożonej i schłodzonej żywności zależy przede wszystkim od jakości surowca, ale także od warunków obróbki wstępnej, metod zamrażania, rodzaju opakowania ochronnego itd. Utrzymanie wysokiej jakości mrożonych produktów to najważniejszy cel pakowania w przemyśle spożywczym. Przemysł opakowaniowy w ostatnich latach rozwija się bardzo intensywnie.W wyniku postępu technicznego w przemyśle spożywczym, rozwoju gospodarczego oraz stosowania zaawansowanych technologii powstają nowe generacje opakowań, które pozwalają utrzymać, a nawet poprawić jakość pakowanego produktu. W artykule przedstawiono charakterystykę oraz przegląd opakowań stosowanych w zamrożonej żywności, technologię produkcji opakowań produktów mrożonych i wymagania stawiane opakowaniom nakreślone przez Polskie Normy oraz przepisy (tj. rozporządzenia, ustawy, dyrektywy).Postęp techniczny w przemyśle spożywczym powoduje szybki wzrost produkcji wyrobów gotowych i konfekcjonowanych. Obecnie w Europie podstawowe znaczenie ma produkcja żywności bezpiecznej pod względem zdrowotnym. Dotyczy to głównie metod utrwalania, zapewnienia higieny procesów produkcyjnych i pomieszczeń systemów jakości w przemyśle spożywczym, postępu w dziedzinie produkcji opakowań, magazynowania i transportu żywności [39]. Produkty spożywcze muszą odznaczać się odpowiednią jakością sensoryczną, wartością odżywczą i być bezpieczne pod względem zdrowotnym. Bezpieczeństwo osiąga się przez stosowanie właściwego surowca, odpowiednio dobranych metod zamrażania, warunków przechowywania i dystrybucji oraz prowadzenie stałego nadzoru i kontroli zgodnie z systemem zapewnienia jakości [13, 14]. Jedną z najprostszych metod przedłużania trwałości produktów o dużej zawartości wody jest ich przechowywanie w warunkach chłodnicz[...]

Opakowania do mrożonych produktów mięsnych DOI:


  Zmieniający się na przestrzeni lat styl życia społeczeństwa, wciąż wymusza oferowanie konsumentowi żywności wygodnej. Odnosi się to zarówno do maksymalnego skrócenia czasu jej przygotowania, łatwości otwierania opakowań, jak i zapewnienia wysokiego standardu jakości w wydłużonym okresie przydatności do spożycia. Postęp w technologii żywności, materiałoznawstwie i technologii opakowań oraz rozwój technik konfekcjonowania mięsa i przetworów mięsnych, zmusza producentów do wdrażania innowacyjnych materiałów opakowaniowych i metod pakowania. W artykule omówiono powszechnie wykorzystywane materiały opakowaniowe, przedstawiono różne rodzaje opakowań - aktywne, inteligentne i biodegradowalne, stosowane do mrożonej żywności w przemyśle mięsnym.W literaturze [23, 25] można spotkać różne definicje pojęcia zamrażania. Generalnie uznaje się, że zamrażanie jest to proces utrwalania produktów poprzez działanie odpowiednio niskiej temperatury, w celu zahamowania zmian biochemicznych i mikrobiologicznych. Mrożenie pozwala w dużym stopniu na zachowanie odpowiedniego smaku, zapachu i barwy mięsa oraz jego przetworów [6, 11]. Aby zamrożony produkt mógł utrzymać swe optymalne parametry odżywcze stosuje się wszelkiego rodzaju opakowania, które chronią go przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych [10]. Utrzymanie wysokiej jakości mrożonych produktów, to najważniejszy cel pakowania w przemyśle spożywczym. [9]. Postęp w dziedzinie technologii opakowań oraz wzrost wymagań konsumentów są wyzwaniem do opracowania nowych opakowań oraz modyfikacji tradycyjnych systemów pakowania żywności [16]. Dystrybucja pakowanego, zamrożonego mięsa w handlu detalicznym zyskała powszechną akceptację i jest preferowana przez wielu klientów, szczególnie tych, którzy nie mają wiele czasu na zakupy, a cenią sobie wygodę oraz różnorodność wyboru i formy przygotowania towaru [32]. W piśmiennictwie można się spotkać z różnymi definicjami pojęcia opakowanie. Jedna [...]

Prozdrowotne właściwości mięsa i jego przetworów DOI:


  Przeprowadzono liczne badania nad zastosowaniem dodatków funkcjonalnych prozdrowotnych do przetworów mięsnych. Wiedza na ich temat jest coraz szersza, co pozwala na wyeliminowanie występowania wad technologicznych danych produktów. Jednak przetwory mięsne jako żywność funkcjonalna nadal nie są tak popularne jak inne produkty. Aby taka żywność miała odbiorców należy uświadomić konsumentom, jak wiele jest pozytywnych aspektów spożywania mięsa i jego przetworów. Należy ich zapewnić, że przetwory mięsne zawierające dodatki funkcjonalne są bezpieczne, a ponadto mogą wykazywać pozytywny wpływ na organizm człowieka. Zainteresowanie żywnością funkcjonalną rośnie, konsumentom zależy na tym, aby spożywana żywność wykazywała efekt nie tylko żywieniowy, ale także zdrowotny. Dlatego jest szansa na zaistnienie mięsa i przetworów mięsnych, jako produktów o właściwościach prozdrowotnych.Żywność funkcjonalna stanowi obecnie ważny segment produkcji artykułów spożywczych [2]. Dzięki możliwości użycia odpowiednich dodatków lub włączenia do procesu produkcyjnego różnego typu substancji funkcjonalnych podejmuje się próby podniesienia wartości odżywczej żywności [1, 6]. Mięso w naturalnej postaci posiada wiele cech żywności prozdrowotnej. Jednak trudno jednoznacznie stwierdzić, czy cenne składniki obecne w mięsie występują w ilości zapewniającej efekt prozdrowotny. Ze względu na wartość odżywczą i korzystny wpływ na zdrowie człowieka, mięso i jego przetwory, możemy zaliczyć do żywności o właściwościach funkcjonalnych. Jednak wykorzystanie mięsa jako żywności prozdrowotnej jest mniej rozpowszechniane niż produktów mlecznych, które są prekursorem w tej dziedzinie [10, 11, 13]. Przykładem mogą być [...]

Suszenie słońcem - przegląd stosowanych technologii DOI:10.15199/9.2016.7.5


  Energia promieniowania słonecznego od dawna była wykorzystywana do rozniecania ognia, oświetlenia, ogrzewania pomieszczeń, utrwalania produktów żywnościowych itp. Współcześnie energię słoneczną wykorzystuje się do podgrzewania wody, w procesach produkcyjnych (tj. fermentacji sera, przygotowania pasz, podgrzewania wody technologicznej w małych zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, do suszenia roślin, ziarna, drewna i materiałów budowlanych), do podgrzewania powietrza (do regulacji mikroklimatu w przechowalniach płodów rolnych, ogrzewania pomieszczeń inwentarskich, hal, magazynów, szklarni, tuneli foliowych i budynków mieszkalnych). Suszenie należy do najstarszych metod konserwacji owoców, warzyw, mięsa i ryb. Również i dziś na całym świecie żywność suszy się, poddając ją działaniu słońca. W artykule zaprezentowano przegląd metod wykorzystania słonecznych instalacji powietrznych w technologii utrwalania bądź zagospodarowania różnych grup produktów (suszarnie płodów rolnych, kuchenki słoneczne, suszarnie osadów ściekowych, suszarnie biomasy, suszenie drewna). Opisano właściwości materiału poddawanego obróbce cieplnej oraz procesy wymiany ciepła i masy.1. Wprowadzenie Procesy suszarnicze cechuje duża energochłonność, z którą wiąże się emisja zanieczyszczeń do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych. Rozwiązaniem tego problemu staje się stosowanie metod suszenia, pozwalających uzyskać jak najlepszą jakość produktu przy jak najniższym zużyciu energii. W obliczu zagrożeń związanych z globalnymi zmianami klimatycznymi Unia Europejska kładzie coraz większy nacisk na wykorzystywanie w krajach członkowskich odnawialnych źródeł energii [1, 9]. Wykorzystując darmowe źródła energii, takie jak słońce i wiatr, można znacząco ograniczyć ewentualne zapotrzebowanie na paliwa kopalne. Na uwagę zasługuje zwłaszcza technologia słonecznego suszenia różnych grup produktów (suszarnie płodów rolnych, kuchenki słoneczne, suszarnie ścieków, suszar[...]

Modelowanie i analiza właściwości termicznych warstwowego materiału o budowie anizotropowej DOI:10.15199/8.2017.9-10.5


  Postęp techniczny w przemyśle spożywczym powoduje szybki wzrost sprzedaży wyrobów gotowych i konfekcjonowanych. Fundamentalne znaczenie ma produkcja żywności bezpiecznej pod względem zdrowotnym. Dotyczy to głównie 9-10/2017 23 Rys. 2. Budowa przegrody termalnej: a) schemat ideowy, b) przykłady wykonanych próbek przegrody termalnej [9] Rys. 1. Arkusze przegrody termalnej [6] metod utrwalania, zapewnienia higieny procesów produkcyjnych i pomieszczeń, postępu w dziedzinie produkcji opakowań oraz magazynowania i transportu żywności [4]. Metody fizyczne oparte na zastosowaniu obniżonych temperatur zajmują poczesne miejsce w nowoczesnej technologii utrwalania żywności. W sposób technologicznie efektywny i ekonomicznie opłacalny przedłużają one trwałość praktycznie wszystkich surowców i produktów żywnościowych, przy minimalizowaniu tylko zmian ich naturalnych cech sensorycznych i walorów żywieniowych, bez przeciwwskazań zdrowotnych i innych ograniczeń ich stosowania. Chłodzenie oraz zamrażanie stanowi najtańszą, najprostszą i najbardziej naturalną metodę zabezpieczania jakości żywności. W okresie ostatnich dziesiątków lat obserwuje się nieprzerywalny, dynamiczny a jednocześnie wszechstronny rozwój chłodnictwa i zamrażania, które często w przeciwieństwie do innych metod ochrony przed psuciem traktowane są jako unikatowe techniki "utrwalania świeżości żywności za pomocą zimna" [12]. Zamrażanie jest stosowane współcześnie do produktów sypkich utrwalanych metodą fluidyzacyjną lub kriogeniczną np. owoce, warzywa, owoce morza, lub do produktów w opakowaniach prostokątnych mrożonych kontaktowo jak lody, filety rybne, ciasta, pizza, tłuszcze spożywcze i wiele innych. Produkty mrożone mogą być pakowane zarówno przed właściwym procesem mrożenia, jak i po zamrożeniu. Ze względu na rozpowszechnioną technikę mrożenia wielu produktów bez opakowania, które stanowi w większości przypadków przeszkodę dla wymiany ciepła i powoduje konieczność wyd[...]

Modelowanie numeryczne procesu zamrażania i rozmrażania testowych pakietów żelowych w izolacji warstwowej (model i jego rozwiązanie)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono i omówiono model matematyczny wymiany ciepła w procesie zamrażania i rozmrażania produktów spożywczych z przegrodą termalną zaprezentowaną we wcześniejszych publikacjach. Zaproponowano autorską metodę rozwiązania modelu analitycznego opartą na metodzie bilansów elementarnych. Uzyskane wyniki dały podstawy do opracowania użytkowego programu obliczeniowego. Może on posłużyć do okre[...]

 Strona 1  Następna strona »