Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Adam MASŁOŃ"

Dualny system oczyszczania ścieków komunalnych w Gorlicach DOI:10.15199/17.2015.8.2


  Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Gorlicach (woj. podkarpackie) jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków biogennych. Układ technologiczny oczyszczania ścieków realizowany jest w oparciu o kraty gęste, piaskownik poziomy, osadnik Imhoffa, złoża biologiczne, reaktor BIOCOMPACT z komorą stabilizacji osadu nadmiernego oraz osadniki wtórne typ Rex. Biologiczne oczyszczanie ścieków w oczyszczalni ścieków oparte jest na złożach biologicznych i osadzie czynnym w dwóch niezależnych ciągach technologicznych. Aktualnie do obiektu dopływają ścieki w ilości ok. 6000 m3/d, stanowiąc średnio ok. 40% przepustowości projektowanej w porze deszczowej. Wielkość oczyszczalni wyrażona równoważną liczbą mieszkańców, kształtuje się na poziomie ok 25000 RLM. W rozpatrywanym okresie (2010-2013 r.) oczyszczalnia zapewniała właściwą skuteczność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, względem wymagań określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Odnotowano jedynie znikome przekroczenia wartości granicznych ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym w przypadku azotu ogólnego. Jakość ścieków oczyszczonych wskazuje, że praca oczyszczalni ścieków w Gorlicach jest prawidłowa oraz stabilna. Analiza wyników wykazała w latach 2010-2013 średnią efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, która dla poszczególnych wskaźników wyniosła: BZT5 - 98,1[...]

Usuwanie fosforu z roztworów wodnych za pomocą mleka cementowego DOI:10.15199/17.2016.12.4


  W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad usuwaniem fosforu z roztworów wodnych z wykorzystaniem cementu portlandzkiego w postaci 2% mleka cementowego. Badania nad usuwaniem fosforu przeprowadzono metodą testu naczyniowego w dwóch seriach laboratoryjnych z wykorzystaniem zarówno roztworu modelowego, jak i ścieków komunalnych pobranych z oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Testowano cement portlandzki zwykły i cement portlandzki popiołowy. Przeprowadzone badania wykazały przydatność cementu portlandzkiego do usuwania fosforu z roztworu wodnego, przy czym efektywność strącania fosforu wynika od rodzaju cementu portlandzkiego, jego składu chemicznego oraz odczynu.1. Wstęp Nadmierne stężenie fosforu w ekosystemie wodnym prowadzi do jego degradacji i zaburzenia funkcjonowania, a w konsekwencji do jego wyłączenia z użytkowania gospodarczego, rekreacyjnego czy przyrodniczego. Jednym ze źródeł fosforu dopływającego do ekosystemów wodnych, przede wszystkim wód powierzchniowych, są ścieki bytowo-gospodarcze, przy czym stężenie fosforu zależy od metody i efektywności oczyszczania ścieków. Usuwanie fosforu w konwencjonalnych układach biologicznego oczyszczania ścieków wykorzystuje zjawisko asymilacji, która wynika bezpośrednio z zapotrzebowania fosforu na syntezę nowej biomasy. Biologiczne usuwania fosforu może również zostać zintensyfi kowane poprzez wykorzystanie zdolności pewnych grup bakterii heterotrofi cznych tzw. PAO (ang. Phosphate Accumulating Microorganisms) do nadmiarowego gromadzenia fosforanów w komórkach w postaci ziaren polifosforanowych [6, 11, 16]. Niemniej jednak stosowane aktualnie metody biologicznej defosfatacji w oczyszczalniach ścieków przestają być wystarczające. Jako element wspomagający można stosować metody fi zyko-chemiczne, które zwiększają efektywność systemu oczyszczania ścieków [7, 12, 14, 17]. W niemal wszystkich dużych oczyszczalniach ścieków komunalnych powszechne jest strącanie fosforu zwią[...]

Hydrauliczne warunki pracy sekwencyjnego reaktora porcjowego DOI:10.15199/17.2017.12.6


  Założenie technologii SBR opiera się na oczyszczaniu ścieków metodą osadu czynnego, przy czym przemiany biochemiczne oraz separacja osadu czynnego od ścieków oczyszczonych zachodzą w tym samym zbiorniku (technologia jednokomorowa), a ścieki odprowadzane są z komory w sposób porcjowy. Z uwagi na periodyczność pracy sekwencyjne reaktory porcjowe można zakwalifi - kować do systemów osadu czynnego okresowego działania. Systemy SBR składają się z jednego bądź kilku reaktorów, najczęściej z dwóch komór pracujących równolegle z pewnym przesunięciem czasowym względem siebie [2, 6, 7, 9, 10]. Specyfi czną cechą sekwencyjnych reaktorów porcjowych jest sposób napełniania, który warunkuje charakterystykę hydrauliczną systemu. W zależności od sposobu napełniania reaktora ściekami, można wyodrębnić trzy zasadnicze warianty technologii SBR: (I) system z ciągłym doprowadzaniem ścieków, w którym czas trwania napełniania równy jest długości cyklu; (II) system z okresowym napełnianiem reaktora bez wstępnego zbiornika retencyjnego; (III) system z okresowym napełnianiem reaktora z zastosowaniem zbiornika retencyjnego [9, 10]. W przypadku oczyszczania ścieków komunalnych powszechne zastosowanie znajdują klasyczne rozwiązania technologii SBR, w których sekwencyjne reaktory porcjowe napełniane są ściekami surowymi bezpośrednio ze zbiornika retencyjnego bądź uśredniającego (buforowego). Sekwencyjne reaktory porcjowe zdobyły dużą popularność przede wszystkim w zakresie małych i średnich oczyszczalni ścieków, przy czym obiekty takie charakteryzują się nierównomiernym dopływem ścieków, zarówno w sensie ilościowym, jak i jakościowym. W takich przypadkach wszelkie zmiany natężenia przepływu i stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych mogą prowadzić do pogorszenia sprawności biologicznego oczyszczania. Charakterystyka pracy oczyszczalni SBR w zdecydowany sposób wpływa na odporność systemu na przeciążenia, dzięki czemu przebieg oczyszczania ścieków może[...]

O efektywności energetycznej w gospodarce wodno-ściekowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Największym odbiorcą energii elektrycznej w miastach jest infrastruktura wodna i kanalizacyjna, która odpowiada za 25-40% jej całkowitego zużycia. Cały sektor gospodarki wodnej jest obecnie odpowiedzialny za około 4% światowego zużycia energii elektrycznej i poziom ten niewątpliwie wzrasta. Już teraz, w Polsce branża wodociągowo-kanalizacyjna jest jednym z najbardziej energochłonnych sektorów gospodarki i stanowi ponad 1% w krajowym zużyciu energii elektrycznej. Podnoszenie standardów jakościowych, wzrost długości sieci wo[...]

Oczyszczanie ścieków w sekwencyjnym reaktorze porcjowym ze złożem ruchomym z porowatym nośnikiem biomasy

Czytaj za darmo! »

W ostatnim czasie badano i testowano wiele nowatorskich technologii bazujących na połączeniu klasycznej technologii osadu czynnego z wypełnieniem tworzącym dodatkową powierzchnię z rozwiniętą błoną biologiczną. Układy takie pozwalają na wprowadzenie nowej strategii oczyszczania ścieków i umożliwiają uzyskanie wyższej efektywności procesów jednostkowych, stając się konkurencyjnym rozwiązaniem dla konwencjonalnych systemów. Równocześnie nowym kierunkiem badań są modyfikacje systemów porcjowych SBR [1]. Z uwagi na przejawiającą się w niektórych przypadkach wyższość sekwencyjnych reaktorów porcjowych nad systemami przepływowymi (np. elastyczność w odniesieniu do przepływu i obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń) [2, 3] oraz procesów z biofilmem nad procesami osadu czynnego [4, 5], is[...]

Ochrona wód i gospodarka ściekowa w jednostkach osadniczych poniżej 2000 RLM


  Zasadniczym warunkiem pozwalającym na to, aby przyjęte koncepcje techniczne w zakresie zaopatrzenia w wodę gospodarki narodowej spełniły swoje zadanie, jest zachowanie odpowiedniej czystości poszczególnych rzek lub ich odcinków zgodnie z ich przeznaczeniem". Słowa te zamieścił prof. Henryk Mańczak w podręczniku wydanym w 1972 roku [1]. Mimo upływu lat nie straciły one aktualności. Dziś ciągle konieczne jest techniczne wspomaganie poprawy lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego wód przez kanalizowanie miejscowości, budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Wobec tego priorytetowym zadaniem w ochronie środowiska w Polsce jest poprawa jakości zasobów wodnych oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej. Stan gospodarki ściekowej w naszym kraju jest daleki od zadowalającego, a w wielu gminach, zwłaszcza wiejskich, należy do najbardziej zaniedbanych dziedzin ochrony środowiska. Aktualny stan gospodarki ściekowej w gminach w dużej mierze wynika z podejścia do oczyszczania ścieków w poprzednim stuleciu. Podejście to zmieniało się w ostatnich dziesięciolecach. Jeszcze w latach siedemdziesiątych i do połowy osiemdziesiątych XX wieku jedyną uznawaną koncepcją gospodarki ściekowej był system kanalizacji zbiorczej, gdzie ścieki z danego obszaru trafi ały do jednej, centralnej oczyszczalni. Kolejne lata przyniosły zmiany i nastąpił szybszy rozwój m.in. kanalizacji lokalnych. Jednak zasadnicze zmiany w gospodarce ściekowej nastąpiły dopiero po roku 2000. Związane one były przede wszystkim z postępującymi zmianami w ustawodawstwie oraz ze wstąpieniem do Unii Europejskiej [2]. W celu osiągnięcia zrównoważonej gospodarki wodnej w naszym kraju konieczne jest podjęcie wielu działań. Niezbędnym warunkiem poprawy jakości zasobów wodnych jest przede wszystkim ograniczenie wpływu ścieków komunalnych na wody powierzchniowe i podziemne. Gospodarka wodna i związana z nią gospodarka ściekowa to nieodłączny element życia i rozwo[...]

Ochrona wód i gospodarka ściekowa w jednostkach osadniczych poniżej 2000 RLM (2)


  Ważnym problemem gospodarki ściekowej w jednostkach osadniczych <2000 RLM jest optymalny wybór stopnia centralizacji systemu odprowadzania i układu bądź systemu technologicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Podstawą tego wyboru są warunki terenowe (urbanistyka, rodzaj zabudowy, ukształtowanie terenu itp.). Z kolei o wyborze systemu oczyszczania ścieków decydują przede wszystkim [8]: - warunki odprowadzania ścieków do odbiornika (grunt, ciek płynący, jezioro), - ładunki zanieczyszczeń i ich zmienność, - sposób zagospodarowania terenu, topografia itp., - warunki gruntowo-wodne,dostępność urządzeń mechanicznych i sprzętu, - możliwości ekonomiczne i techniczne podmiotów eksploatujących oczyszczalnie. Obecnie brak jednoznacznych wskazówek co do wyboru najwłaściwszego rozwiązania systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków jednostek osadniczych o różnej wielkości, liczbie mieszkańców i gęstości zaludnienia oraz zróżnicowanym zagospodarowaniu i ukształtowaniu terenu [9]. Decyzję o wyborze sposobu unieszkodliwiania ścieków na terenie wiejskim powinno się za każdym razem wiązać z opracowaniem wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej [10]. W racjonalizacji systemu kanalizacji przede wszystkim istotne jest określenie odpowiedniej konfi guracji i długości sieci kanalizacyjnej, tak by uzyskać jak Porządkowanie i racjonalizacja gospodarki ściekowej jednostek osadniczych < 2000 RLM Ważnym problemem gospodarki ściekowej w jednostkach osadniczych <2000 RLM jest optymalny wybór stopnia centralizacji systemu odprowadzania i układu bądź systemu technologicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Podstawą tego wyboru są warunki terenowe (urbanistyka, rodzaj zabudowy, ukształtowanie terenu itp.). Z kolei o wyborze systemu oczyszczania ścieków decydują przede wszystkim [8]: - warunki odprowadzania ścieków do odbiornika (grunt, ciek płynący, jezioro), - ładunki zanieczyszczeń i ich zmienność, - sposób zagospo[...]

Efektywność miejskiej oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu po odbudowie i modernizacji popowodziowej DOI:


  Przedmiotem opracowania jest analiza efektywności miejskiej oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu. Mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię uruchomiono w 1998 r., a w latach 2010-2011 poddano odbudowie i modernizacji wynikającej z zalania obiektu wodami powodziowymi. Ciąg technologiczny oczyszczalni stanowią: kraty, piaskownik poziomy, dwa osadniki radialne, dwie komory osadu czynnego, dwa osadniki wtórne. Z kolei nitkę osadową stanowią: zagęszczacz mechaniczny osadu nadmiernego, zamknięta komora fermentacji, prasa taśmowa oraz instalacja do magazynowania i spalania biogazu uzyskanego w procesach fermentacji osadu ściekowego. Średnia ilość ścieków w analizowanych latach 2012-2014 wynosiła 4760 m3/d, stanowiąc 40% projektowanej przepustowości dla okresu deszczowego. Analiza wyników wykazała, że oczyszczalnia pracuje prawidłowo i zapewnia wysoki stopień usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. Średnia efektywność oczyszczania ścieków w odniesieniu do analizowanych wskaźników zanieczyszczeń w pierwszych dwóch latach po modernizacji obiektu wyniosła: BZT5 - 98,6±1,6%, ChZT - 93,1±2,85%, Zog - 97,2±3,2%, Nog, - 81,2±6,7% i Pog - 92,9±5,92%. Jakość ścieków oczyszczonych odpowiadała wymaganiom zdefiniowanym w pozwoleniu wodnoprawnym. Odnotowano marginalne przekroczenie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie azotu ogólnego.K ompleksowy system odprowadzania ścieków wraz z oczyszczalnią stanowi podstawowy element ochrony ekosystemów wodnych w obrębie zlewni. Prawidłowo zaprojektowana i eksploatowana oczyszczalnia ścieków powinna zapewniać odpowiednią niezawodność uzyskania parametrów jakościowych w odpływie zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Odpowiednie dopasowanie poszczególnych elementów składowych systemu oczyszczania ścieków komunalnych warunkuje zakładany efekt usuwania ze ścieków substancji organicznych, związków biogennych i zawiesiny ogólnej [9]. Awarie w oczyszczalniach ścieków mogą powodować katastrofy ekologic[...]

Charakterystyka dopływu ścieków do oczyszczalni w Harasiukach DOI:10.15199/17.2019.10.3


  1. Wprowadzenie Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni jest zmienna, czego skutkiem mogą być zarówno problemy eksploatacyjne, jak także trudności z utrzymywaniem wymaganej jakości ścieków oczyszczonych zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. Dopływ ścieków do oczyszczalni zmienia się z cyklu godzinowym, dobowym, miesięcznym, kwartalnym a także rocznym. Na nierównomierność dopływu ścieków wpływa głównie działalność i standard życia mieszkańców, specyfikacja i wielkość zlewni, system kanalizacji oraz produkcja przemysłowa na danym terenie [7, 8]. W oczyszczalniach ścieków może występować zarówno zjawisko niedociążenia, jak i przeciążenia hydraulicznego układu technologicznego w odniesieniu do wartości obliczeniowych, przyjętych na etapie projektowania systemu oczyszczania ścieków. Niedociążenie hydrauliczne oczyszczalni często występuje w niewielkich zlewniach, zlokalizowanych na terenach słabo zurbanizowanych i obszarach wiejskich. Często budowane są oczyszczalnie ścieków na terenach, które nie mają dobrze rozwiniętej sieci kanalizacji, czego efektem jest gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych. Kolejną przyczyną niedociążenia hydraulicznego jest występowanie wód bezzwrotnych, których ilość jest trudna do oszacowania. Mniejszy niż projektowany dopływ ścieków może być również spowodowany oszczędnością wody przez mieszkańców [1, 2, 3] Przeciążenie hydrauliczne wywołane jest dopływem do kanalizacji wód infiltracyjnych oraz wód przypadkowych, w tym wód opadowych i roztopowych. Ilość wód infiltracyjnych związana jest z głębokością położenia kanałów w stosunku do poziomu wód gruntowych, które przedostają się do systemu kanalizacyjnego przez nieszczelności w kanałach. W starej kanalizacji ilość wód infiltracja wynosi 35÷115 m3/(d∙km sieci), w przypadku nowych kanalizacji wielkość ta nie powinna być większa niż 45 m3/(d∙km sieci) [1, 6]. Dopływ wód przypadkowych spowodowany jest występowaniem dużych [...]

Badania nad poprawą właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego przy zastosowaniu mineralnych substancji pylistych


  W pracy dokonano oceny wpływu wybranych mineralnych substancji pylistych na właściwości sedymentacyjne osadu czynnego. W badaniach wykorzystano chalcedonit, diatomit, keramzyt, popiół lotny, perlit i zeolit o uziarnieniu < 200μm. Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych w oparciu o obserwację opadalności osadu czynnego z dodatkiem zróżnicowanych dawek obciążników pylistych. W zależności od rodzaju i ilości stosowanego materiału otrzymano zróżnicowane efekty poprawy właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego. Badania wykazały, że keramzyt pylisty okazał się najlepszym spośród testowanych obciążników osadu czynnego. Świadczy o tym bardzo dobra inkorporacja mikrocząstek w kłaczki osadu czynnego, poprawa opadalności, najwyższy poziom zmniejszania indeksu osadu czynnego, intensyfikacja prędkości sedymentacyjnej osadu czynnego oraz poprawa jakości sklarowanych ścieków. *) Mgr inż. Adam Masłoń - Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, e-mail: amaslon@prz.edu.pl Prof. dr hab. inż. Janusz A. Tomaszek - Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Rzeszowska, Dr hab. inż., prof. PRz, Ireneusz Opaliński - Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska Porównując wartości z tab. 2 z wartościami założonymi do projektowania można stwierdzić, że założone do projektowania ilości ścieków z poszczególnych węzłów są zgodne z wartościami rzeczywistymi. Wyjątek stanowi średnia ilość ścieków z węzła mycia, która jest trzykrotnie wyższa od wartości zakładanej. Jest to bardzo istotne ponieważ ścieki z tego węzła charakteryzują się wysokimi wartościami związków organicznych. Średni dopływ na oczyszczalnię ścieków z produkcji PTA wynosi 5245 m3/d, co stanowi 84% przepływu założonego na etapie projektowania (6257 m3/d). W wyniku oczyszcz[...]

 Strona 1  Następna strona »