Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Szymańska"

Charakterystyka oraz segmentacja rynku serwetek papierowych w Polsce, Szwecji i Niemczech


  The article presents the results of the author’s research an the characteristics and segmentation of paper napkins markets in Poland, Sweden and Germany. It was found that German and Swedish markets have the same consumer segments. Whereas the Polish market differs from the markets mentioned above. The difference results not only from total or per capita sales of paper napkins but also from the structure of consumer segments. The young, developing Polish market sshows a large growth potential. That,s why companies of mature market economy can’t automatically transfer their strategies from those markets but they have to consider Polish market requirements. 148 PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 67 · MARZEC 2011 RYNEK PAPIERNICZY Charakterystyka europejskiego rynku serwetek papierowych Europejski rynek serwetek papierowych oraz obrusów papierowych1 jest szacowany na 1,25 mln EUR (1). Wielkość sprzedaży jest bardzo zróżnicowana między poszczególnymi państwami. Największe rynki zbytu to państwa Europy Południowej2 (36%) oraz państwa Europy Centralnej 33%, natomiast najmniejszymi są państwa Europy Wschodniej (5%) oraz Skandynawia (9%) (rys. 1). Mieszkańcy Europy Centralnej i Skandynawii wydają najwięcej na serwetki papierowe (wraz z obrusami papierowymi), w przeliczeniu na jednego mieszkańca odpowiednio 5,3 EUR i 5,2 EUR, natomiast najmniej - Europy Wschodniej 0,9 EUR (rys. 2). Konsumenci w poszczególnych częściach Europy wykazują różne preferencje odnośnie do rodzaju nabywanych serwetek. Europa Północna zdominowana jest przez serwetki kolorowe, z nadrukiem, natomiast Europa Południowa - przez białe, jednowarstwowe (2). Obecne trendy wykazują preferencje serwetek z atrakcyjnym wzorem. Producenci omawianych produktów, działający na rynku europejskim, mają różną strategię co do miejsca serwetek w całkowitym asortymencie firmy, wielkości i różnorodności ich produkcji. Według "Tissue Word Magazine" (3) największymi prod[...]

Rynek serwetek papierowych w Polsce Paper napkins market in Poland


  During purchase decision making process there are several factors which determinate the final decision. These determinants can have both internal and external roots. The internal ones reflect who the customer is and can be described for example by: personality, education, age, etc. External factors come from the environment where the customer lives and can be described for example by: GDP, products available on the market, etc. From the suppliers’ perspective the interesting part is how they can influence the decision process and what kind of product characteristics are demanded by customers in order to increase sales. Different market researches proved that price and quality are important criteria in the decision making process. This article discusses how quality is perceived by manufacturers and customers and how important it is as determinant during the purchase decision making process. Keywords: tissue, paper, napkins, market Rynek serwetek papierowych w Polsce jest stosunkowy młody, a jego rozwój przypada na koniec lat 90. XX w. jako efekt przemian polityczno-gospodarczych kraju. Przekształcenie gospodarki centralnie sterowanej na rynkową spowodowało otwarcie na rynki międzynarodowe, co z kolei zaowocowało napływem produktów dotychczas niesprzedawanych w Polsce. Polacy zaczęli poszukiwać towarów, które nie tylko miały zaspokajać potrzeby podstawowe, lecz również te wyższego rzędu, na przykład potrzeby estetyczne. Wśród produktów zaspokajających estetyczne są m.in. artykuły dekoracyjne stołu, w tym serwetki papierowe. Rynek ser wetek papierowych w Polsce Paper napkins market in Poland W klasyfikacji przetworów papierowych serwetki zalicza się do grupy artykułów higienicznych wraz z papierem toaletowym, [...]

Deter minanty kształtujące zachowania konsumenckie na r ynku ser wetek papierowych w Polsce


  Przemiany gospodarcze w Polsce wraz ze zmianami społecznokulturowymi spowodowały szybki wzrost sprzedaży artykułów wyższego rzędu, takich jak na przykład serwetki papierowe. Należy jednak zauważyć, że konsumenci w krajach Europy Wschodniej nadal kupują pięciokrotnie mniej tych produktów niż osoby mieszkające w Europie Zachodniej (1). Przeprowadzona przez autorkę analiza regresji konsumpcji serwetek papierowych w Polsce wykazała, że sprzedaż tych artykułów osiągnie poziom spożycia z roku 2006 - w Szwecji za 36 lat, a w Niemczech za 34 lata. Istotna jest znajomość czynników determinujących zachowania nabywcze na tym rynku w celu ewentualnego ich kształtowania. W naukach ekonomicznych, zajmujących się analizowaniem zachowań konsumenckich na rynku, często wykorzystuje się hierarchię potrzeb Maslowa, która opisuje kolejność ich zaspokajania - w pierwszej kolejności niższego rzędu, a dopiero później wyższego. Według tej teorii, serwetki papierowe znajdują się na najwyższym poziomie piramidy, gdyż są to dobra zaspokajające potrzeby estetyki. Zachowania konsumentów są kształtowane przez różne czynniki. W literaturze przedmiotu grupuje się je według różnych kryteriów. Jedną z możliwych klasyfikacji jest podział ze względu na:  cechy produktu (np. cena, jakość), cechy nabywcy (np. styl życia, motywy, postawy, przekonania, intencje),  otoczenie nabywcy (np. kultura, rodzi[...]

 Strona 1