Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MAREK PRYMON"

Analiza ekonomiczna wykorzystania agregatu kogeneracyjnego zbudowanego z wykorzystaniem silnika Stirlinga DOI:

Czytaj za darmo! »

SILNIK Stirlinga jest technologią nową, nie zakotwiczoną jeszcze na rynku europejskim, a na polskim praktycznie nieznaną, pomimo że od zbudowania pierwszej działającej maszyny przez Roberta Stirlinga upłynęło niemal 200 lat. Ma on sprawność teoretyczną równą sprawności obiegu Carnota. W początkowym okresie praktyczna realizacja tego obiegu termodynamicznego napotykała na wiele trudności (szczególnie materiałowych), a budowane maszyny pomimo wysokiej teoretycznej sprawności obiegu były nieefektywne, ciężkie i charakteryzowały się niewielką trwałością. W ostatnich latach, dzięki postępowi w dziedzinie inżynierii materiałowej, większość problemów udało się pokonać. Na świecie pojawiły się już pierwsze produkty handlowe oparte na tej technologii. Powodem zainteresowania technologią silnika cieplnego ze spalaniem zewnętrznym jest możliwość zastosowania do jego zasilania niemal dowolnego źródła ciepła. Można tutaj wykorzystać dowolne paliwo organiczne, energię słoneczną lub ciepło odpadowe. Obecnie w USA prowadzone są zaawansowane próby z energią jądrową. Dodatkowo charakteryzuje się on wysoką sprawnością, bardzo niską emisją i długimi okresami między-serwisowymi. Zastosowanie tej technologii umożliwia bezpośrednie wykorzystanie w skojarzonej produkcji energii wielu tanich paliw niskiej jakości, a przede wszystkim paliw stałych. Opracowany w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Politechniki Krakowskiej silnik SS1 jest konstrukcją nowatorską, opracowaną na podstawie gruntownego przeglądu rozwiązań technologicznych opracowanych do tej pory w tej dziedzinie na świecie. Przed opracowaniem dokumentacji technicznej wykonano dokładny kompleksowy model matematyczny całego urządzenia, pozwalający w sposób wirtualny przewidzieć parametry czynników, temperatury pracy i zużycie części. W silniku zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań, takich jak, np. nowy rodzaj skojarzenia tłok-cylinder, nagrzewnica. Wykorzystując zaproj[...]

Zastosowanie zagadnienia odwrotnego oraz algorytmu ewolucyjnego do identyfikacji właściwości cieplnych materiałów budowlanych o zwiększonej pojemności cieplnej DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę identyfikacji właściwości cieplnych jako dowolnych funkcji temperatury opracowaną na podstawie rozwiązania zagadnienia odwrotnego oraz wykorzystania algorytmu ewolucyjnego. W zaproponowanej metodzie zarówno współczynnik przewodzenia ciepła jak i ciepło właściwe są wyznaczane podczas jednego eksperymentu.POŁĄCZENIE akumulacji energii w elementach struktury budynku z wentylacją nocną umożliwia zredukowanie szczytowego zapotrzebowania na energię, zmniejszenie wielkości urządzeń klimatyzacyjnych, a tym samym zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Metoda ta charakteryzuje się jednak małą efektywnością ze względu na małą pojemność cieplną przegród budowlanych. Jedną z metod zwiększenia pojemności cieplnej przegród budowlanych jest zastosowanie domieszki materiałów zmieniających stan skupienia (PCM - Phase Change Material). Przykładem jest zastosowanie płyt wykonanych z gipsu impregnowanego parafiną [1]. W Uniwersytecie Kanagawa przebadano możliwość zastosowania paneli stropu podwieszanego zmodyfikowanych PCM [2] w postaci n-Octadekanu(95%) i n-Heksadekanu(5%) o temperaturze przemiany fazowej 22 oC w kapsułkach o średnicy 2-3 mm [2]. Powietrze przygotowywane w centrali przepływało do pomieszczenia przez przestrzeń w stropie podwieszanym, którego panele wykonane z materiału o podwyższonej pojemności cieplnej akumulowały chłód podczas normalnej pracy systemu. Innym przykładem jest zastosowanie wentylowanych stropów, których pustaki zostały wykonane z betonu o zmodyfikowanych właściwościach cieplnych [9]. Możliwość wykorzystania PCM do budowy systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych badana była również na Wydziale Inżynierii Środowiska Uniwersytetu w Hokkaido [3]. Akumulacja energii realizowana była w zasobniku umieszczonym pod podłogą pomieszczenia. Badania w kierunku wykorzystania płyt ściennych wykonanych z gipsu z domieszką mikrokapsułek PCM o rozmiarach poniżej 4 mm, o temperaturze przemiany[...]

Analiza przyczyn powstawania zagrożeń w środowisku wewnętrznym budynków z wentylacja naturalną - studium przypadku

Czytaj za darmo! »

Na podstawie przeprowadzonej analizy przypadku ciężkiego zatrucia tlenkiem węgla z gazowego grzejnika wody w łazience budynku wielorodzinnego stwierdzono, że oprócz nadmiernej szczelności pomieszczeń również niekorzystne usytuowanie wylotów kominów wentylacyjnych może być przyczyną istotnych zakłóceń oraz niestabilnej pracy wentylacji grawitacyjnej. Wtakim przypadku oddziaływania wiatrowe mo[...]

Badania aerodynamiczne urządzeń wentylacyjnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowych konstrukcji klap przeciwpożarowych, przepustnic wielopłaszczyznowych oraz nawiewników stropowych i anemostatów. Prace prowadzone były przy współpracy z przemysłem. Obejmowały one badania szczelności klap ppoż. oraz przepustnic wielopłaszczyznowych, jak również wyznaczanie pola prędkości powietrza wypływającego z naw[...]

 Strona 1