Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Svitlana Havenko"

Badania czytelności wkładów książkowych łączonych metodą bezszyciową klejową DOI:10.15199/54.2019.11.2


  Introduction The intensive development of perfect binding technology in the production of books is explained by its advantages, in particular the high speed and low complexity of the process, which practically does not depend on the volume of the publication, the number of folded sheets in the block and its thickness, possibility of organization of continuous stream production, a significant reduction in the financial costs and timing of production, including the ordering of single copies. However, this technology has several drawbacks, so it attracts the attention of researchers who determine the factors Prof. dr hab. inż. S. Havenko (svitlana.havenko@p.lodz.pl), Centrum Papiernictwa i Poligrafii, Politechnika Łódzka, Wólczańska 223, 90-924 Łódź influencing the strength of the construction of publications such as type of paper, the method of preparation of the block root before gluing [1, 2, 3, 5, 7]. Objects a nd m ethods o f r esearch As objects of research were selected book blocks of various sizes, with a root thickness from 15 to 30 mm. Perfect binding was carried out on the machine C.P. Bourg BB-3002. Before applying the adhesive, the folds of the block roots were subjected to processing - cutting the folds and milling. For the production of book blocks were used offset paper “Maestroprint", “Supra" (80 g/m2), SCP (70 g/m2) and coated paper “LUMISIL K MATT 90", GAL ERIE BRIT E 60/55 GLOSS, KymexCote“. For binding the roots Planatol HM 6010 thermal adhesive was used (viscosity 5900 mPa at 160°C or 4400 mPa at 170°C, melting temperature - 92°C, open time from 6 to 8 seconds, operating temperature from 170 to 180°C). The angles of the block opening were investigated. They were fixed by a digital camera PS-39 of the “Compro" (Singapore) company, which implements digital information exchange technology through a parallel LPT port and is characterized by two main modes of operation: fast frame c[...]

Opakowania metalowe i metody ich drukowania DOI:10.15199/42.2016.2.1


  Blachy stalowe i aluminiowe oraz kształtki z aluminium (puszki napojowe, pojemniki aerozolowe i tuby) należą do najbardziej rozpowszechnionych materiałów stosowanych do wytwarzania opakowań i plasują się na trzecim miejscu po takich materiałach jak tworzywa sztuczne i papier wraz z tekturą. Zgodnie z opracowaniem firmy Smithers Pira "The Future of Global Packaging to 2018" zapotrzebowanie na opakowaniawnajbliższymczasie nadal będzie wzrastać, w tymrównież na opakowaniametalowe. Największy wzrost sprzedaży prognozuje się dla opakowań z tektury i sztywnych opakowań z tworzyw sztucznych, niewielki spadek przewiduje się dla opakowań papierowych. Natomiast dla opakowań metalowych prognozowany jest niewielki wzrost sprzedaży: około 1,6% do roku 2018, w stosunku do 2013 r. [1]. Opakowania metalowe, jakie widzi konsument, powstają przez tłoczenie lub zwijanie zadrukowanych uprzednio blach bądź drukowanie wytłaczanych kształtek (puszki, pojemniki, tuby). Udział opakowań stalowych na rynku żywnościowym jest bardzo duży. Z kolei udział opakowań aluminiowych jest bardzo znaczący na rynku napojów. Blachami nazywamy wyroby metalowe walcowane na gorąco lub na zimno, o przekroju poprzecznym w kształcie bardzo spłaszczonego prostokąta, z brzegami odciętymi, dostarczane w arkuszach lub kręgach (zwojach). Blachy są podstawowym tworzywem do produkcji opakowań metalowych. Do tego celu stosowane są: blachy stalowe czarne, blachy stalowe białe, blachy aluminiowe i blachy ocynkowane. Zadrukowywane są tylko trzy pierwsze rodzaje blach. Blachy służą najczęściej do produkcji opakowań w postaci puszek, pudełek, tub i różnego rodzaju zamknięć, w tym zamknięć koronowych, oraz wszelkiego rodzaju tabliczek i tablic. Do produkcji opakowań drukowanych stosowane są tzw. blachy cienkie, mające najczęściej grubość od 0,16 mm do 0,35 mm. Blachy są podłożami drukowymi płaskimi, sztywnymi i niechłonnymi. Opakowania mogą być produkowane zarówno z zadrukowanych bl[...]

Wpływ lepkości klejów skrobiowych na jakość tektury falistej


  Warstwa pofalowana tektury falistej jest sklejana z warstwami wierzchnimi za pomocą kleju skrobiowego, którego głównym składnikiem jest najczęściej skrobia kukurydziana. W przygotowaniu kleju ważnym zagadnieniem jest: - zachowanie odpowiednich proporcji składników: wody, skrobi i dodatków chemicznych, - stosowanie stężenia kleju w zakresie 20-25%, - stosowanie lepkości kleju w zakresie 40-70 s (kubkiem SteinHalla). W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem lepkości kleju skrobiowego na wybrane właściwości tektury falistej. The fluted medium is glued onto the facings with starch glue, which main component is usually cornstarch. In the preparation of the glue it is important that: - the quantities of water, starch and chemicals are exact according to the recipe, - the dry solids content of the finished glue varies between 20-25%, - the viscosity (S-H cup) is 40-70 s. Results of researches of glue viscosity on some corrugated board and packaging properties are presented. w różnych partiach jednego producenta. Jest to uwarunkowane tym, że właściwości skrobi otrzymywanej z surowców naturalnych zależą od ich pochodzenia - rodzajów i odmian roślin. Dlatego często do klejów ze skrobi naturalnej wprowad[...]

Technologia produkcji opakowań z zastosowaniem farb i lakierów zapachowych


  Historia potwierdza, że już od ponad Moment skojarzenia może być wykorzystywany do przekazywania dodatkowych informacji na temat reklamowanego produktu, pięciu tysięcy lat ludzie intensywnie wykorzystywali aromaty w celu zwiększenia atrakcyjności swojej osoby, regulowania swych nastrojów, a także w celu polepszenia otaczającego ich klimatu. Dopiero w ostatnich dwudziestu latach zaczęto stosować aromaty w celu oddziaływania na klienta. Jednakże mechanizm odkrywania zapachów przez człowieka jest bardzo specyficzny. W odróżnieniu od wszystkich pozostałych zmysłów, przy powonieniu układ nerwowy człowieka pozostaje w bezpośrednim kontakcie ze światem zewnętrznym, w związku z czym bodziec zapachu jest odbierany bezpośrednio podświadomie przez jego mózg. Efekt ten pozwala natychmiast przyciągnąć klientów do pachnącego drukowanego opakowania. Wiadomo, że zapachy mają silny wpływ na ludzką kondycję, zmieniając nastrój i wywołując różne emocje: radość, smutek, strach itp. Te emocje są przenoszone na reklamowany produkt, tworząc pozytywne nastawienie do niego. Zapachy mogą powodować wiele skojarzeń. a informacje zostaną odczytane przez odbiorcę na poziomie pod- świadomości, będą więc postrzegane jako bardziej wiarygodne. Na przykład, aby podkreślić zastosowanie naturalnych surowców w kosmetykach lub produktach leczniczych, ich opakowania i materiały reklamowe mogą emitować "naturalne zapachy" tych produktów [1,2]. Badania wykazały, że zapachy są lepiej zapamiętywane i dłu- żej przechowywane w pamięci niż obrazy, dźwięki czy wrażenia dotykowe. Zapachy mogą też pomóc zapamiętać obrazy i dźwię- ki, które mózg człowieka zarejestrował w odniesieniu do konkretnego kontekstu lub percepcji towarzyszących. W związku z tym pachnące opakowania nie tylko bardziej przyciągną uwagę konsumenta, ale takż[...]

Ocena jakości nadruku termotransferowego na etykietach i metkach odzieżowych


  W artykule przedstawiono metody druku termotransferowego na podłożach tekstylnych oraz przeanalizowano czynniki mające wpływ na jakość nadruku . Dokonano również oceny równomierności nadruku apli oraz zbadano odporność na ścieranie nadruków termotransferowych wykonanych metodą cyfrowego druku termotransferowego (za pomocą drukarki termotransferowej) na dwóch rodzajach podłoży - taśmie z nylonu i taśmie satynowej. Wyniki badań potwierdzają rolę struktury materiału i stopnia jego obróbki na jakość nadruku. Słowa kluczowe: druk termotransferowy, właściwości, jakość, podłoża drukowe, etykiety The article presents the methods of thermotransfer printing on texlile base stock and analysis of factors influencing the quality of prints. The evenness of solid print and wear resistance of thermotransfer prints on two different bases were also evaluated. The printing bases were nylon ribbon and satin tape. Test results confirm the influence of material structure and its processing degree on print quality. Keywords: thermotransfer printing, characteristics, quality, printing bases, labels Wp r o w a d z e n i e Technologie druku cyfrowego znajdują szerokie zastosowanie w rożnych sektorach przemysłu. Termotransferowy druk cyfrowy z powodzeniem jest stosowany w przemyśle odzieżowym. Dokładne oznaczenie wyrobów tekstylnych, podanie informacji o produkcie i producencie są obecnie wymaganiem norm branżowych. Nadrukowane metodą druku termotransferowego dane o wyrobie (przepis prania, skład surowcowy materiału, rozmiar ubioru) są trwałe i nie rozmazują się pod wpływem temperatury. Metki mogą być jednowarstwowe i wielowarstwowe, białe i kolorowe. Kolorowe metki mogą skutecznie podkreślić styl wyrobu, mogą spowodować, że metka nie tylko będzie nośnikiem niezbędnej informacji o wyrobie, lecz również stanie się częścią akcji reklamowej producenta - może stać się nawet jego znakiem firmowym. Obecnie do produkcji metek stosuje się taśmy z tworzywa sz[...]

Badania parametrów użytkowych etykiet wypukłych


  Etykiety wypukłe lub etykiety 3D to etykiety, które mogą być wydrukowane za pomocą różnych technik drukowania, a po zadrukowaniu pokrywa się je warstwą przezroczystego polimeru. Taka etykieta z warstwą polimeru jest odporna na działanie warunków atmosferycznych (wilgoci, skrajnych temperatur, promieniowania słonecznego), a także wielu czynników chemicznych (np. stosowanych w myjniach samochodowych). Etykiety 3D mają zastosowanie w szeroko pojętej prezentacji znaku firmowego, tworząc korzystny wizerunek producenta. Etykiety/naklejki 3D stosuje się do znakowania wszelkiego typu produktów różnych branż: AGD, elektronicznej, przemysłu motoryzacyjnego i wielu innych. W artykule będziemy wykorzystywać termin "etykieta wypukła" lub "3D", a w literaturze angielskojęzycznej dla określenia takich etykiet używa się określeń typu: resinata, cristal drop, stereo label oraz domed label.Opis technologii wykonania etykiet wypukłych. Technologię wykonania wypukłych etykiet można podzielić na trzy etapy: zadrukowywanie, wykrawanie i oddzielenie ażuru oraz naniesienie warstwy polimeru. Proces drukowania etykiet może być zrealizowany za pomocą dowolnej techniki druku cyfrowego lub konwencjonalnego. Wybór zależy od wielkości drukowanego nakładu i dostępnego parku maszynowego. Po zadrukowaniu etykiety wykrawa się i oddziela ażur, a na tak przygotowaną etykietę nanosi się polimer. W celu naniesienia na etykietę żywicy (najczęściej poliuretanowej lub epoksydowej) albo polimeru utwardzanego promieniowaniem UV może być wykorzystanych wiele urządzeń, poczynaj[...]

Badania jakości nadruku na arkuszach blachy białej w drukowaniu offsetowym DOI:10.15199/42.2016.11.2


  Rynek drukowanych opakowań jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków poligraficznych. Według danych Smithers Pira [1] przewiduje się roczny przyrost produkcji opakowań na poziomie 3,5% w perspektywie do 2020 r. Wzrost produkcji opakowań metalowych dla produktów spożywczych w okresie do 2020 r. w większym stopniu będzie dotyczył krajów azjatyckich, zwłaszcza Chin. W Europie w tym sektorze dominują opakowania lżejsze - polimerowe i tekturowe, ale z kolei w tym regionie i innych wzrośnie zapotrzebowanie na opakowania metalowe dla przemysłu kosmetycznego i chemicznego. Prognozuje się, że średnioroczny przyrost opakowań metalowych w okresie od 2015 do 2020 będzie wynosił około 3,0% [2]. Do zadrukowywania płaskich arkuszy metalowych (blach) stosowanych do produkcji opakowańwnajwiększymstopniu jest wykorzystywane drukowanie offsetowe, a w ostatnim czasie zaczęto również stosować cyfrowe metody drukowania natryskowego (inkjet). Powierzchnia blachy stalowej czy aluminiowej może się nadawać do zadrukowywania metodą offsetową równie dobrze jak papier, ale oczywiście są też zasadnicze różnice w procesie drukowania. Przede wszystkim blacha jest podłożem niezdolnym do absorpcji farby czy lakieru, a warstwa nadruku pozostaje na powierzchni i powinna zostać utrwalona przez działanie ciepła lub innych rodzajów energii. Z tego powodu obecnie stosuje się farby utrwalane ciepłem lub promieniowaniem UV. Oprócz tego waga i sztywność arkuszy blach różnią się od podłoży papierowych, dlatego też maszyny offsetowe posiadają systemy podawania i transportowania arkuszy różniące się od tych przeznaczonych do zadruku podłoży papierowych. Kolejna różnica to adhezja oraz plastyczność warstwy nadrukowanej i utrwalonej farby. Po zadrukowaniu arkusze blach są poddawane różnym deformacjom w celu uzyskania ostatecznej formy końcowego produktu, a z tego powodu występują specyficzne wymagania względem utrwalonej warstwy nadrukowanej [...]

Badanie elektrofizycznych właściwości papier u banknotowego i banknotów DOI:10.15199/54.2016.1.2


  Celem pracy jest opracowanie konceptualnych podejść efektywnego użycia parametrów elektrofizycznych papieru banknotowego w celu prognozowania wytrzymałości na zużycie przyszłego produktu banknotu, a także adaptacje charakterystyk elektrofizycznych banknotów w jakości kryteriów ich wytrzymałości. Zakres pracy obejmował przeprowadzenie analizy czynników wpływających na procesy zużycia banknotów oraz papieru banknotowego; zbadanie strukturalnych zmian papieru pod wpływem mechanicznych deformacji i przyłożonych napięć stałej i zmiennej wielkości oraz właściwości elektrofizycznych papieru banknotowego. W artykule opisano metodologię obiektywnej oceny wytrzymałości banknotów na podstawie kompleksowego wskaźnika zużycia. Ustalono zależność pomiędzy właściwościami elektrofizycznmi papieru banknotowego a stopniem zużycia banknotów. Potwierdzono, że zmiany parametrów elektrofizycznych, które zachodzą w trakcie zużycia papieru banknotowego, na ogół uzależnione są od rodzaju i orientacji włókien celulozowych, właściwości chłonnych papieru, obecności elementów zabezpieczających, sposobu drukowania i stopnia zużycia papieru. Przedstawiono wyniki badań dla papierów stosowanych w produkcji hrywny ukraińskiej (nominał 10 UAH), tenge kazachskich (nominał 200 KZT) i euro (nominał 10 EUR). Ustalono, że w trakcie zużycia papieru banknotowego zwiększa się przenikalność powietrza i porowatość papieru, jak również i względna równoważna wilgotność, co w efekcie powoduje zmniejszenie odporności na zużycie, jak pojedynczych włókien w papierze, tak i papieru w całości. Obserwuje się również zmniejszenie w trakcie zużycia stałej dielektrycznej papieru. Słowa kluczowe: wytrzymałości banknotów, parametry elektrofizyczne, elementy zabezpieczające Measuring of the electrophysical properties of banknote paper samples and banknotes after being subjected with process of their simulated deterioration was conducted. Perspective of using electrophysical propert[...]

Badanie czynników wpływających na wytrzymałość połączeń klejowych wkładów książek DOI:10.15199/54.2018.9.3


  Introduction Despite the rapid development and popularity of the e-book, classical print media remain competitive on the market. A typical trend of the present for the production of book products is the combination of digital printing technology and perfect binding, in particular for books on demand (Binding on Demand), which is observed in many developed countries of Western and Eastern Europe, the USA, Japan, China, etc. Therefore, the technology of perfect binding of book and magazine products attracts the attention of many scientists to study the physical and mechanical properties of elements of adhesive compounds; study the adhesion processes and disclosing the adhesion mechanism of glue and paper; prediction of durability of adhesive compounds and finished editions [1-7]. It is known that the thickness of the adhesive film has a significant effect on the strength of the connection. When thickness decreases, strength increases to some extent. The optimum amount of adhesive gap lies within 0.4-1.5 mm. It was investigated that the strength and durability of adhesive compounds depends on the strength of the so-called adhesive seam and the cohesion strength of the connecting elements, therefore, for the calculation of the adhesive connection, the relationship between the modulus of elasticity and the limits of strength of the paper and adhesives used to binding the book blocks should be taken into account. The conducted researches indicate the existence of unexplained static bonding problems with the use of modern polymeric adhesive compositions. The gluing area in the system SVITLANA HA VENKO, MAR TA L ABETSKA, OLHA OHIRK O, GALYNA MYKHAYLYSHYN Przeanalizowano wpływ czynników na wytrzymałość strukturalną i trwałość związków adhezyjnych w grzbietach wkładów książek. Na podstawie analizy różnicowo-termicznej, rentgenowskiej i mikroskopowej klejów termotopliwych i papieru, z którego wykonano wkłady książkowe, zbadano ich struk[...]

Wpływ primerów na jakość odbitek cyfrowych atramentowych DOI:10.15199/54.2019.3.2


  Introduction According to analysts forecasts, digital inkjet printing is today the most promising and according to specialists’ forecasts, in the coming years, the high growth rates will be maintained in the production of printing and packaging products. The quality of the inkjet printing depends on many parameters: the categories and technical characteristics of the selected equipment, as well as paper, which should have special surface properties. Therefore, when using ordinary offset paper in digital printing machines, before printing it, a primer is applied to improve the wetting of its surface with ink. The primer provides a constant surface tension, prevents ink from being absorbed by paper. Primers in inkjet printing can be applied selectively using a special separate print head or the entire surface. Since the primer does not have a long drying time, it is applied directly during the printing process. It is known that for improving the surface properties of paper widely used primers based on polyvinyl alcohol (further PVA). It incre[...]

 Strona 1