Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Głowacki"

Funkcjonalne rozwiązanie dla wielokrotnego opakowania

Czytaj za darmo! »

Historycznie zastosowanie każdego rodzaju taśm do tektury falistej było uważane za zło konieczne, którego należy unikać, gdy tylko jest to możliwe. Produkt Wellpack Taper zmienił tę filozofię i obecnie ponad 90 użytkowników na całym świecie wprowadza taśmy w części końcowej tekturnicy bez potrzeby przerywania procesu i bez powodowania strat rozruchowych przy wprowadzeniu zmian. Aplikator [...]

Papierowe mosty

Czytaj za darmo! »

Od dawna czynione są próby wykorzystania właściwości mechanicznych papieru do zastosowań konstrukcyjnych. W XIX w. produkowano z papieru otrzymanego ze słomy żytniej koła do wagonów kolejowych. Około 1880 r. amerykańska firma ze stanu Nowy York, o nazwie Allen Paper Car Wheel Company of Houdson, dostarczała rocznie ok. 13 000 kół do wagonów kolejowych wytwarzanych z laminatu papierowe[...]

Wpływ wilgoci na właściwości mechaniczne papieru

Czytaj za darmo! »

Celuloza, główny składnik mas włóknistych, z których produkuje się papier, jest biopolimerem łańcuchowym wytwarzanym w komórkach roślinnych z glukozy otrzymywanej w wyniku fotosyntezy w cyklu Calvina (1). Glukoza ma budowę pierścieniową i w jej skład wchodzi 6 atomów węgla. Z celulozy roślina wytwarza ścianki swoich komórek. Celuloza stanowi 1/3 produkowanej biomasy w cyklu rocznym. Liczba merów glukozy, z których zbudowany jest łańcuch polimeru celulozy nazywana jest stopniem polimeryzacji (DP - degree of polimerization). W masie drzewnej do produkcji papieru DP celulozy mieści się w zakresie 300-1700, natomiast w roślinach włóknistych, w zależności od rodzaju rośliny, 800-10.000 (dla bawełny). Dla włókien wtórnych otrzymanych z makulatury DP zmienia się w granicach 250-500. Łańcuch celulozy z DP=30 posiada już wszystkie właściwości celulozy (2). W procesie polimeryzacji mer glukozy dołącza się do łańcucha celulozy atomem węgla (numer 1) do atomu węgla (numer 4) w łańcuchu celulozowym wiązaniem kowalencyjnym przez atom tlenu (C-O-C), wtedy odłączana jest cząsteczka wody. Łańcuchy celulozy łączą się wzajemnie wiązaniami wodorowymi przez grupy hydroksylowe (-OH), tworząc wiązanie z elektroujemnym atomem, jakim jest tlen, znajdującym się w grupie karboksylowej (O···H-O). W procesie wytwarzania papieru, który odbywa się w środowisku wodnym powstaje wiele wiązań wodorowych o różnej energii wiązania (8-32 KJ/mol), zależnej od otoczenia molekularnego, indukującego przestrzenny rozkład ładunku. Powstające wiązania wodorowe łączą włókna, fibryle ze ścian włókien, a także mery glukozy w cząsteczce celulozy. Utrzymują one w zwartości strukturę włókien w papierze, nadają Wpływ wilgoci na właściwości mechaniczne papieru Krzysztof Głowacki włóknom strukturalną sztywność i biorą udział w tworzeniu cząsteczki celulozy (3). Z porównania gęstości celulozy (1,54 g/cm3) z gęstością papieru (od 0,35 do 1,4 g/cm3 ) wynika, że wo[...]

Rekord MP2 w Propapier Eisenhüttenstadt

Czytaj za darmo! »

Konsorcjum AG Progroup poinformowało o osiągnięciu nowego rekordu prędkości na maszynie papierniczej MP2 w graniczącym z Polską Eisenhüttenstadt w Brandenburgii nad Odrą. 14 kwietnia 2011 r. maszyna papiernicza produkowała przez ponad 30 h papier na warstwę pofalowaną tektury falistej o gramaturze 80 g/m2 z prędkością 1650 m/min. Jest to poprawa, w stosunkowo krótkim czasie, światowego rekordu na tej samej maszynie [...]

Pudło klapowe w różnych war unkach klimatycznych


  Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej (FEFCO) rozpoczęła kampanię reklamową "Mr. Corrugated". W ciekawy i lekki sposób tekturowy ludzik, nazwany "Pan Falisty", występując w roli głównej tej kampanii, pokazuje na swoim przykładzie, jakie zalety ma tektura falista i wykonane z niej opakowania.O p a k o w a n ia z t e k t u r y f a l i s t ej Opakowania z tektury są powszechnie stosowanym wyrobem przemysłu papierniczego ze stałą tendencja wzrostową. Towary o niewielkich wymiarach pakowane są w pudła z tektury litej, a duże gabarytowo - w pudła z tektury falistej. Pudła z tektury falistej są wykorzystywane także jako opakowania zbiorcze. Aby obniżyć koszty transportu, umieszczane są z reguły na drewnianych europaletach o znormalizowanych wymiarach 800x1200 mm. W celu maksymalnego zapełnienia palety należy produkować pudła o wymiarach będących wyrazami ciągu podzielników wymiarów palety, tak aby zostawić odstęp ok. 20-30 mm od jej krawędzi. Pierwsze zalecane wyrazy tego ciągu w mm to: 1140, 760, 570, 380, 285, 253, 228, 190, 171, 152, ........., 9. FEFCO (Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej) opracowała katalog podstawowych wzorów opakowań tekturowych. Zastępuje on skomplikowane opisy konstrukcji opakowań z tektury (litej i falistej) prostymi symbolami powszechnie zrozumiałymi w skali międzynarodowej. Katalog ten jest dostępny na stronie: www.fefco.org. Przedmiotem badań było pudło klapowe z tektury falistej - o symbolu 0201 wg katalogu FEFCO - o wymiarach (L×B×H): 297×200×205 mm (rys. 1). Wykonane było z tektury falistej z falą typu B o wysokoś[...]

Postęp w ulepszaniu jakości teksturowanej bibułki higienicznej metodą NTT


  Podczas Konferencji Producentów Bibułki Tissue w Karlstad (Szwecja) w 2009 r., w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym firmy Metso (obecnie ponownie Valmet), został przedstawiony prototyp maszyny papierniczej do produkcji bibułki tissue wg technologii kształtowania przestrzennego (teksturowania) powierzchni bibułki tissue, przez nadanie jej na mokro - podczas formowania i prasowania - faktury (reliefu) o ściśle zaprojektowanym rysunku i topografii, a więc bardziej na zasadzie odlewania z formy i przemieszczania włóknien, niż znanego i często stosowanego gofrowania, przez wyciskanie wzoru. O tej nowatorskiej metodzie dość obszernie informował już w 2009 r. "Przegląd Papierniczy" (1). Maszynę i proces technologiczny nazwano Advantage NTT (od ang. New Textured Tissue). Łączą one w sobie takie ważne zalety, jak małe zużycie energii i wysoką jakość produkowanej bibułki tissue. Producenci bibułek higienicznych tissue mieli możliwość pracy na tym prototypie, stosując własne masy papiernicze. Od tego czasu nastąpił dalszy rozwój tej maszyny (2-5). Zasadnicza jej budowa pozostała niezmieniona, ale udoskonalono proces technologiczny. Zmodyfikowano pas kształtujący powierzchnię wstęgi tissue i przygotowanie dodatków masowych. Podczas pierwszych prób nowej maszyny NTT stosowano masę celulozową. Jednocześnie podjęto próby z wykorzystaniem odbarwionej masy makulaturowej. Maszynę Advantage NTT zaprojektowano tak, aby pracowała w dwóch trybach, produkując bibułkę tissue gładką lub teksturowaną. Zmiana trybu pracy maszyny odbywa się przez wymianę pasa. Stosując pas płaski produkuje się konwencjonalną bibułkę tissue, podobną do wytwarzanej metodą suchego krepowania (DCT - Dry Crepe Tissue), natomiast używając pasa teksturującego uzyskuje się bibułkę o bardzo pulchnej strukturze, o większej zdolności wchłaniania wody. Dla producentów bibułki tissue czynnikami decydującymi o wyborze maszyny są: jakość produktu, zdolność produkcyjna i zużycie energii.[...]

Każdy jest w czymś najlepszy - przegląd tendencji rozwojowych na europejskim rynku papierów higienicznych DOI:


  Krótka wycieczka po europejskim rynku papierów higienicznych. Który kraj, jakiego asortymentu zużywa najwięcej i dlaczego? Pewne tendencje zaskakują i wydają się być związane z charakterem narodowym.Na łamach "Perini Journal" nr 45 Ian Bell, szef oddziału badania materiałów higienicznych i bibułek tissue w agencji statystycznej Euromonitor International przedstawił raport dotyczący europejskiego rynku papierów higienicznych. Wskaźnikiem odgrywającym kluczową rolę we wszystkich aspektach życia konsumentów jest stan gospodarki. Miarą tego wskaźnika są wydatki na dobra konsumpcyjne na głowę mieszkańca. W tym względzie tissue nie jest wyjątkiem. Wydatki na ten asortyment rosną ze wzrostem gospodarki. Sprzedaż papierów higienicznych w całej Europie Zachodniej jest stabilna i w wielu asortymentach osiągnęła stan nasycenia. Konsumpcja wydaje się być rozłożona równomiernie, lecz mimo wspólnej waluty i bliskiego sąsiedztwa istnieją pewne różnice w preferencjach produktów. Być może różnice te mówią coś o charakterze narodowym. Kto w ydaje n ajwięcej? Najwyższy dochód narodowy na głowę mieszkańca mają Skandynawia i Szwajcaria, co powoduje podobne zachowania konsumpcyjne. Norwegia jest krajem przewyższającym pozostałe kraje Europy Zachodniej - wydaje 51 EUR na osobę rocznie na zakup papierów higienicznych w gospodarstwie domowym. Jest to o 10 EUR więcej niż w Szwajcarii. Nie jest to zaskakujące, bowiem Norwegia jest najbogatszym krajem w Europie. Jak bogatym, świadczy porównanie z Turcją, w której wydawano na papiery higieniczne w 2014 r. 8 EUR na osobę. Chociaż Turcja nadal zajmuje ostatnie miejsce w konsumpcji produktów tissue, to następuje tam szybki wzrost ich zużycia, który można wiązać z przyjmowaniem zachodniego modelu kultury konsumpcyjnej. Wcześniej, jeszcze w 2000 r., 37% całej sprzedaży papierów higienicznych stanowił papier toaletowy, podczas gdy w krajach zachodnioeuropejskich wskaźnik ten był bliższy 60%. W T[...]

Jakość produktów papierowych DOI:10.15199/54.2016.8.1


  W artykule zdefiniowano pojęcia wykorzystywane w określaniu jakości: wartość średnia, odchylenie standardowe, przedział ufności. Omówiono czynniki wpływające na jakość tektury falistej i wykonanych z niej pudeł oraz metody oceny tej jakości. Przedstawiono także właściwości papierów tissue determinujące jakość gotowych wyrobów. Słowa kluczowe: wyroby papierowe, tektura falista, opakowania, papiery tissue, jakość In this paper the terms used in quality determination: mean value, standard deviation and confidence interval are defined. Factors influencing corrugated board and boxes are described. Tissue paper properties determining quality of tissue products are also presented. Keywords: paper products, corrugated board, boxes, tissue products, quality.Wyprodukowany w maszynie papierniczej papier, zazwyczaj w formie zwojów, jest wykorzystywany w trzech podstawowych, głównych segmentach jego przetwarzania, z przeznaczeniem do: - pisania i drukowania, - wytwarzania tektur falistych i opakowań, - wytwarzania wyrobów higienicznych i sanitarnych. W każdym z tych segmentów wykorzystywane są odpowiednie i wymagane właściwości papieru mające wpływ na jakość produktu finalnego, nabywanego przez odbiorców i użytkowników. Aby określić jakość produktów, należy znaleźć odpowiednią "miarę", dzięki której można je klasyfikować. Przykładem takiej miary może być np. odporność opakowania na nacisk statyczny, wodotrwałość papierów tissue czy też chłonność wody przez wyrób papierowy. 79 l at " pr zedziału u fności" Proces określania jakości sprowadza się do wykonania pomiarów. Aby oznaczyć jakość wytworzonej partii danego produktu, dokonuje się wyboru przypadkowego zespołu produktów i poddaje je wybranym pomiarom. Niech {xi, i=1,…n} będzie zbiorem pomiarów pewnej wielkości fizycznej. Wtedy wartość średnia: jest estymatorem wartości oczekiwanej. Miarą rozproszenia pomiarów jest średnie odchylenie standardowe s: Powstaje pytanie, czy nastę[...]

Poprawa warunków formowania wstęgi papieru poprzez umiejętne wykorzystanie sił bezwładności DOI:


  Tandem pulsacyjny DuoShake Przebieg i warunki procesu formowania wstęgi papieru w maszynie papierniczej mają zasadniczy wpływ na jej jakość. Prezentowane poniżej urządzenie mechaniczne o nazwie DuoShake ™ (rys. 1) [1], generujące drgania walca czołowego w części sitowej maszyny papierniczej, przyczyniają się do bardziej jednorodnego rozkładu włókien w formowanej wstędze. Powoduje to zwiększenie liczby włókien ułożonych w kierunku poprzecznym wstęgi (CD), czego wynikiem jest poprawa warunków jej formowania. Następuje obniżenie różnic wskaźników wytrzymałości wstęgi papieru w obu jej kierunkach (MD/CD), przez co osiągnięty zostaje wyższy poziom jakości produkowanego papieru. Urządzenie DuoShake umożliwia st[...]

Papiery do produkcji tektur falistych wg CEPI DOI:


  CEPI jest Konfederacją Europejskich Przemysłów Papierniczych z siedzibą w Brukseli. Jej grupa robocza do spraw papierów opakowaniowych od 1992 r. wydaje dokument opisujący jakościowe właściwości papierów wykorzystywanych do produkcji tektury falistej. Ostatnie, piąte wydanie tego dokumentu - "European Corrugated Base Paper List" (http://www.cepi-containerboard.org) ukazało się w 2015 r. Opisuje klasyfikacje papierów stosowanych przez przemysł tektury falistej ze względu na zastosowanie. Sposób wykorzystania danego papieru opakowaniowego determinuje właściwości jakościowe, które powinien spełnić. Należy podkreślić, że nie wszystkie właściwości papieru można określić za pomocą istniejących metod pomiarowych i Grupa Techniczna przewiduje konieczność zmiany niektórych parametrów w przyszłości. Dotyczy to zwłaszcza długotrwałości właściwości wytrzymałościowych pod obciążeniem i przy ewentualnych zmianach klimatycznych. Wszystkie badania należy wykonywać zgodnie z normami podanymi w tabeli 1. Próbki papieru do badań powinny być wybierane zgodnie z normą [1]. Przed badaniem próbki papieru powinny być zgodnie z normą [2] klimatyzowane, tak aby osiągnęły równowagę termodynamiczną z powietrzem o temperaturze 23°C i wilgotności względnej (RH) równej 50% . W powietrzu o tych samych parametrach powinny być przeprowadzone oznaczenia. LINERY - PAPIERY NA WARSTWY PŁASKIE Dwie najważniejsze właściwości wytrzymałościowe papierów na warstwy płaskie tektur falistych to wytrzymałość na przepuklenie [5, 6] i odporność na ściskanie przy krótkim wpięciu w[...]

 Strona 1  Następna strona »