Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewa MALINOWSKA"

Klasyfikacja kosztów jakości DOI:10.15199/46.2020.2.2


  Wprowadzenie Głównym czynnikiem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest, oprócz pozyskania zadowolenia i satysfakcji klienta, także osiągnięcie przychodów, które będą stanowić jedno ze źródeł możliwości dalszego działania organizacji. Jednak osiąganie przychodów jest nierozerwalnie związane z ponoszeniem kosztów, które są niejako wynikiem działalności organizacji. Przedsiębiorstwa, które w swym podejściu kierują się ideą jakości, mogą podjąć decyzje o identyfikowaniu oraz szacowaniu tzw. kosztów jakości, których wielkość i umiejscowienie może pomóc w ustaleniu strategii projakościowej oraz orientacji na klienta. Wydaje się, że jakość jest pewnego rodzaju inwestycją dla organizacji, która oczekuje, że poniesione koszty zwrócą się w wyniku korzyści, jakie przyniesie jej funkcjonowanie. Koszty związane z utrzymaniem jakości (koszty jakości) nie funkcjonują bezpośrednio w układzie i nazewnictwie kont w myśl ustawy o rachunkowości, nie można ich również precyzyjnie wydzielić z całości kosztów organizacji. Często mówi się jedynie o kosztach umownych, które są ponoszone, ale nie zawsze mogą być wystarczająco dokładnie oszacowane. Obserwacja kosztów jakości i świadomość ich wielkości jest istotnym elementem zarządzania jakością w organizacji. Poprzez planowanie, mierzenie, kontrolę i sterowanie kosztami jakości można dążyć do poprawy efektywności w jej funkcjonowaniu. Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia kosztów jakości oraz ich podziału. Opracowanie ma charakter teoretyczny, zastosowano w nim metodę badawczą polegająca na analizie dostępnej literatury i wnioskowaniu. Pojęcie i charakterystyka kosztów jakości Jak przedstawia literatura [6], pojęcie kosztów jakości funkcjonowało w świecie za sprawą amerykańskich przedstawili zakładów przemysłowych już w latach trzydziestych XX wieku. Pierwsze doniesienia na temat modeli kosztów jakości, służących do określenia i identyfikacji poszczególnych działań, które mogły mieć wpływ [...]

Kultura bezpieczeństwa żywności w teorii i praktyce DOI:10.15199/48.2018.11.1


  Jakość żywności to wartość zbiorcza i wielopłaszczyznowa, a jej najważniejszym aspektem jest i będzie bezpieczeństwo. To wartość progowa i warunek minimum wszelkich poczynań w obrębie łańcucha żywności, przekładająca się wprost na zdrowie i życie człowieka oraz poczucie jego pewności. Bywa ono niestety bardzo często naruszane, tak wskutek pojawienia się zagrożeń o charakterze przypadkowym, jak i celowym. Jednymi z nich są tzw. nowo pojawiające się zagrożenia (ang. new emerging risks), rozumiane jako te, które naukowo zostały zidentyfikowane po raz pierwszy i które mogą spowodować wystąpienie nieoczekiwanych, nowych, trudnych do przewidzenia skutków zdrowotnych lub istotne nasilenie skutków znanych już wcześniej [28]. To potencjalne zagrożenia związane z żywnością lub żywieniem, które mogą spowodować w (najbliższej) przyszłości pojawienie się 8 2018 L i s t o p a d XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Kultura bezpieczeństwa żywności w teorii i praktyce ryzyka uszczerbku dla zdrowia człowieka [24]. Jednym z nich jest brak kultury bezpieczeństwa żywności [38]. Z tego powodu konieczność zrozumienia i kształtowania kultury bezpieczeństwa żywności to bardzo ważny problem, którego rozwiązanie może stanowić odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku rolno-spożywczego oraz jego interesariuszy. Zjawisko kultury bezpieczeństwa żywności jest stosunkowo od niedawna obecne w publikacjach naukowych. Wynika to z faktu, iż również od niedawna jest ono w sferze zainteresowania praktyków - menedżerów przemysłu rolno-spożywczego. Wydaje się więc, iż popularyzacja troski o kulturę bezpieczeństwa żywności jest nie tylko konieczna, ale i pilna, tak z punktu widzenia podejmowanych badań naukowych, jak i praktycznych zastosowań, pozwalających określić obecność i siłę tej kultury w danej organizacji. Mając to na uwadze, problemem badawczym, jaki podjęto w niniejszym opracowaniu, jest odpowiedź na pytanie: jakie cechy/ składowe mogą tworzyć[...]

 Strona 1