Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna DEMBICKA"

Teoria zbiorów rozmytych w zarządzaniu ryzykiem jako utylitarne narzędzie systemu zarządzania jakością DOI:10.15199/46.2019.3.2


  Wprowadzenie Działalność jednostek i całych społeczności od zawsze związana była z ryzykiem. Szacuje się, że już ok. 3200 lat p.n.e. szamani zwani Asipu, żyjący w dolinie Tygrysu i Eufratu, pomagali ludziom podejmować trudne, niepewne decyzje [36]. W języku włoskim słowo rischio oznacza rafę, którą powinni omijać żeglarze, a dominującym akcentem etymologii słowa "ryzyko" jest niebezpieczeństwo zagrażające jednostkom pływającym - jachtom, statkom, łodziom [2]. Historycznie ryzyko miało więc odniesienie do podróży morskich - nawiązując z jednej strony do lęku i przygody wyrażanych w formie niepewności, z drugiej korespondując z korzyściami, które można osiągnąć w wyniku tychże wojaży [41]. Widoczna jest zatem zależność pomiędzy permanentnym udoskonalaniem aspektów funkcjonalnych (niezawodność, trwałość, bezpieczeństwo użytkowania, łatwość i szybkość naprawy) i pozafunkcjonalnych (kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, zaspokojenie potrzeb estetycznych i ergonomicznych, realizacja wartości proekologicznych) wpływających na wartość oferty na etapie jej projektowania, wytwarzania i eksploatacji, a swoistą obawą przed popełnieniem niespodziewanego, często zbyt kosztownego błędu. 1. Ryzyko Ryzyko jest pojęciem wieloznacznym. To kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia oraz jego skutków [9]. Ryzyko może pociągać za sobą konsekwencję stanowiącą szansę na dodatkowe korzyści bądź też zagrożenie dla powodzenia przedsięwzięcia [27]. Pojęcie ryzyka wprowadzono do nauk o zarządzaniu w latach 60. przez Davida Bendela Hertza [37]. Stanowi ono nieodłączny elementem każdej decyzji podejmowanej w cyklu życia przedsiębiorstwa. SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE ryzyko, zarządzanie systemem jakości, zbiory rozmyte, identyfikacja niezgodności Działalność przedsiębiorstwa wiąże się z potrzebą analizowania ryzyka oddziałującego na procesy firmy. Norma PN-EN ISO 9001:2015 dokonuje identyfikacji czynników ryzyka i ich [...]

Nowatorskie podejście do zarządzania jakością w branży morskiej na przykładzie stoczni Ostróda Yacht DOI:10.15199/48.2018.3.3


  Wprowadzenie - nowatorskie podejście do zarządzania jakością Współcześnie, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa rezygnują z czysto systemowego ujęcia w zarządzaniu firmą na rzecz podejścia procesowego, co znalazło swój wyraz w najnowszym wydaniu normy ISO 9001:2015, kładącej większy nacisk na kompleksowe opisanie procesów organizacji [12]. Ma to na celu wygenerowanie większej spójności w obsłudze, monitorowaniu i udoskonalaniu procesów. Przedmiotem analizy artykułu uczyniono polski przemysł stoczniowy w obszarze produkcji jachtów. Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Philip Scott uważa, że jeśli chodzi o produkcję jachtów i żaglówek do 10 metrów, Polska jest numerem dwa na świecie po USA. Ponadto, chociaż wartość eksportu polskich jachtów stanowi jedynie 0,15 proc. wartości całego eksportu Polski, jest to jeden z nielicznych polskich przemysłów dóbr luksusowych [8]. Jednym z polskich producentów jachtów o zasięgu światowym jest Ostróda Yacht. Stocznia 19 2018 M a r z e c Ostróda Yacht zaczęła wprowadzać podejście procesowe w 2000 r. poprzez wdrożenie systemu ISO 9001:2000, następnie w 2011 r. zostały zaimplementowane inne narzędzia zarządzania jakością: CAP, 5S i elementy Lean Production. W 2015 r. na system składały się już: ISO 9001:2015, ISO 14001, CAP, 5S, elementy Lean Production oraz Kaizen. Niniejszy artykuł opisuje zakończoną sukcesem implementację narzędzi Lean Production w Stoczni Ostróda Yacht, potwierdzając tym samym fakt konieczności dostosowania narzędzi pracy do mentalności i kultury danego regionu i kraju. System zarządzania procesami Lean Production znany jest na świecie od początku lat 90. Mimo upływu wielu lat jego pełne wdrożenie i dostosowanie do polskich uwarunkowań społeczno-kulturowych stanowi nadal nie lada wyzwanie [11]. Im bardziej system pracy określonej organizacji zbliżony jest do filozofii produkcji panującej w kraju prekursorów systemu, tym bard[...]

Tworzenie modelu pojęciowego dla zarządzania ryzykiem na przykładzie procesu laminowania w stoczni jachtowej DOI:10.15199/46.2019.4.5


  Wprowadzenie W artykule przedstawiono opis tworzenia modelu pojęciowego dla procesu laminowania umożliwiającego ocenę ryzyka akceptowalnego, dopuszczalnego i nieakceptowalnego. Analizę jakości oparto na przyjętym zestawie kryteriów potrzebnych do określenia całkowitego czasu naprawy błędów popełnianych w trakcie procesu laminowania. W badanej stoczni jachtowej wyróżnia się 20 możliwych błędów. Dodatkowo producent przypisuje każdemu z nich konkretną wagę. Analiza jakości w takim układzie jest bardzo skomplikowanym procesem, wymagającym dużej wiedzy doświadczalnej. W artykule postawiono następujące pytania:  Czy można opracować model pojęciowy dla zarządzania ryzykiem w stoczni jachtowej?  Czy można ustalić kryteria oraz poszczególne czasy naprawy dla zdefiniowanych błędów w procesie laminowania?  Czy można określić przedziały określające prawdopodobieństwa wystąpienia błędu (Pwb) oraz procentowego czasu naprawy (Pcn) w procesie ryzyka produkcyjnego? W artykule zaproponowano pojęciowy model oceny umożliwiający wyznaczenie zbiorów występujących niezgodności na trzech poziomach: akceptowalny, dopuszczalny i nieakceptowalny. Zarządzanie ryzykiem w ujęciu systemów zarządzania jakością Według normy PN ISO 31000:2018-08 ryzyko jest to wpływ niepewności na cele, wpływ niepewności powoduje odchylenie od oczekiwań - pozytywne i/lub negatywne oraz może generować szanse i zagrożenia [9]. To swoisty deficyt informacji co do możliwości osiągnięcia jednego wyznaczonego celu lub wielu celów [4]. Najwyższe kierownictwo powinno wykazywać przywództwo i zaangażowanie w odniesieniu do systemu zarządzania jakością SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE model pojęciowy, ryzyko, system zarządzania jakością w produkcji Celem artykułu jest zaproponowanie modelu pojęciowego normalizującego kryteria oceny ryzyka w systemie zarządzania jakością w stoczni jachtowej. Zamiarem jest przeprowadzenie analizy danych, pozwalającej wytyc[...]

 Strona 1