Wyniki 1-10 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"Witold Płocharski"

Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie badań i rozwoju

Czytaj za darmo! »

O poziomie współczesnej cywilizacji świata zachodniego zdecydował i nadal decyduje rozwój nauki. Nauka przyczyniła się do industrializacji Europy, która do lat 20. minionego wieku posiadała niekwestionowane przywództwo w światowej ekonomii. Jednakże w latach 30. i 40. zwiększył się dystans w rozwoju ekonomicznym naszego kontynentu w stosunku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, który utrzymuje si[...]

Projekt zintegrowany UE "ISAFRUIT"

Czytaj za darmo! »

Zwiększenie spożycia owoców poprzez interdyscyplinarne podejście prowadzące do uzyskania wysokiej jakości produktu za pomocą zrównoważonych i bezpiecznych dla środowiska metod. Cz. 1.Projekt UE, o akronimie "ISAFRUIT" jest zintegrowanym projektem (IP) przewidzianym do realizacji w czasie 54 miesięcy, poczynając od 1 stycznia 2006 r. Koordynatorem projektu jest dr Ole Callesen z Danii. W proje[...]

Autentyczność soków bezpośrednich (NFC) DOI:

Czytaj za darmo! »

Soki to jedna z nielicznych kategorii artykułów spożywczych, których produkcja jest ściśle uregulowana rozporządzeniami MRiRW [2], przygotowanymi na podstawie przepisów Unii Europejskiej [4]. W ustawodawstwie wyróżnia się tylko dwie kategorie soków: sok owocowy i sok owocowy odtworzony z zagęszczonego soku owocowego. W nazwie soku należy podać z jakiego gatunku owoców został on wyprodukowany (np. sok jabłkowy, sok wieloowocowy, jeśli wyprodukowano z więcej niż 3 gatunków owoców). Nazwa: sok NFC to skrót "Not From Concentrate" - nie z koncentratu. Po polsku w fachowej terminologii używa się też wyrażenia "sok bezpośredni", ale żadnego z tych terminów nie znajdzie się w stosownych rozporządzeniach - z tego wynika, że nie powinny być one wykorzystywane w nazewnictwie soków znajdujących się w obrocie. Producenci soków NFC często używają wymyślone przez siebie nazwy, np. "bezpośrednio tłoczony", "sok ze świeżych owoców"1, "sok tłoczony ze 100% świeżych owoców", "sok mętny be[...]

Czy przemysłowy sad jabłoniowy się opłaci? DOI:10.15199/64.2018.10.3


  Aspekty produkcji jabłek i ceny w Polsce Według statystyk [5] w polskich sadach dominują jabłka deserowe: 'Idared', 'Szampion', 'Jonagold', 'Ligol' i 'Gloster' (52% areału). Dalsze 33% areału jabłoni zajmuje 13 odmian ('Cortland', 'Golden Delicious', 'Lobo', 'Elstar', 'Gala', 'Antonówka', 'Jonatan', 'Spartan', 'Red Delicious', 'McIntosh', 'Melrose', 'Boskoop' i 'Bancroft'). Znakomita większość wymienionych odmian jest bardzo dobrze przebadana pod względem składu i przydatności do przetwórstwa. Z wyjątkiem 'Antonówki' [2] żadna z wyżej wymienionych odmian nie posiada genów odporności na parcha (Venturia inaequalis) i nie nadaje się do "sadów przemysłowych", to jest takich, w których uprawia się odmiany o wysokiej odporności na choroby, wysokoplennych, z możliwością zbioru mechanicznego owoców i o szczególnie pożądanej przez przemysł jakości owoców. W latach 2006-2016 średnia roczna produkcja jabłek w Polsce wynosiła 2834 tys. t (wahania od 1878 w 2010 r. do 3604 tys. t w 2016 r.) [4], przy czym corocznie 55-60% tych owoców przeznaczanych jest do przetwórstwa, głównie na zagęszczony sok. W ciągu ostatnich dziesięciu lat odnotowano duż[...]

Deklaracje producentów dotyczące wartości odżywczej soków


  W Unii Europejskiej ciągle doskonalone jest prawodawstwo dotyczące żywności. Przygotowywane jest na przykład nowe rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych, które między innymi udoskonala zasady informowania konsumentów na opakowaniu produktu. Dokument ten, jak wszystkie rozporządzenia i dyrektywy, będzie obowiązujący dla wszystkich krajów członkowskich UE po jego zatwierdzeniu przez Parlament i Radę UE. Głosowanie w Parlamencie odbyło się 6 lipca br., a głosowanie Rady przewidziane jest na październik tego roku. W Parlamencie prawie 87% głosów było za przyjęciem rozporządzenia - jest więc duże prawdopodobieństwo, że zostanie ono przyjęte także przez Radę UE. Nowe rozporządzenie zastąpi dwie dyrektywy: 90/496/EEC i 2000/13/EC i od momentu jego opublikowania, co jest przewidziane na koniec października br., firmy produkujące żywność będą miały trzy lata na dostosowanie się do większości przepisów i pięć lat - na dostosowanie się do zasad dotyczących wartości odżywczej. W tym przypadku przyjmuje się dłuższe niż zwykle okresy przejściowe. Najważniejsze przepisy dyrektywy 90/496/EEC i 2000/13/EC z późniejszymi zmianami** będą nadal utrzymane, w tym znane, chociaż nie zawsze respektowane przez producentów postanowienie dotyczące informowania konsumentów. W przygotowanym dokumencie przytacza się następujący paragraf: "Prawo żywnościowe powinno zabraniać wykorzystywania informacji, która dezinformowałaby konsumenta, szczególnie odnośnie do charakterystyki żywności lub jej właściwości, lub przypisywałaby żywności właściwości lecznicze. Ten przepis powinien być przestrzegany zarówno w reklamie, jak i sposobie prezentacji żywności". Zgodnie z dyrektywą 2000/13/EC (paragraf 3.1, pkt. (2)) na opakowaniach powinna być podana informacja o składzie produktu oraz ilości składników l[...]

Owoce, warzywa, soki - ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze Cz. 4. Konsumpcja soków i nektarów i perspektywy jej rozwoju


  Na tle bieżącej konsumpcji soków i nektarów w Polsce i Europie omówiono czynniki warunkujące dalszy rozwój rynku produktów przemysłu sokowniczego. Uwzględniono wpływ czynników korzystnych i destrukcyjnych na rozwój rynku soków: ceny, autentyczności produktów i kontroli jakości, zaufania konsumentów do marki handlowej, zdrowotności produktów, cech nowości, rzetelnej i pełnej informacji o produkcie. W artykule wskazuje się na rolę Dobrowolnego Systemu Kontroli (DSK) zorganizowanego w ramach Krajowej Unii Producentów Soków w dostosowaniu się do wymogów rynku unijnego. Istotne znaczenie w rozwoju rynku soków w przyszłości mogą mieć oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Sugeruje się wprowadzenie znaku jakości DSK, sprzyjającego poprawie jakości i znakowania produktów. Biorąc pod uwagę zalecenia ekspertów ds. żywienia i wzrost świadomości konsumentów odnośnie do walorów zdrowotnych soków, można dojść do wniosku, że istnieją bardzo duże szanse dalszego rozwoju rynku soków. Zalecane codzienne spożycie 200 ml soku zwiększyłoby spożycie na osobę w skali roku do ponad 70 l. Obecnie nie jest to realne, ale ta informacja wskazuje, jakie są dalsze perspektywy dla krajowego przemysłu sokowniczego. Według statystyki AIJN [1] konsumpcja soków i nektarów w Polsce w latach 2007-2010 wahała się w granicach 20 l na mieszkańca. Rok 2011 był najgorszy w ciągu ostatnich pięciu lat, jeśli chodzi o konsumpcję soków owocowych ogółem. Zmianie ulegał również asortyment spożywanych soków. Stale wzrastało spożycie soków chłodzonych produkowanych bezpośrednio z surowca (tab. 1). Soki pomarańczowe stanowiły 34,9%, a soki z pozostałych owoców cytrusowych 10,3%, podczas gdy soki jabłkowe 14,5%. Na polskim rynku zauważa się też rozwój "smoothies" 1, produktu zawierającego homogenizowane przeciery owocowe i owocowowarzywne. Zarówno soki (w tym z soku zagęszczonego, jak i bezpośrednie), jak i "smoothies" były sprzedawane głównie jako marki własne producentów. Od 2009 r.[...]

Możliwości zastosowania ultradźwięków w przemyśle owocowo-warzywnym DOI:10.15199/64.2015.4.2

Czytaj za darmo! »

Branża owocowo-warzywna, podobnie jak inne sektory przemysłu spożywczego, jest zmuszona do ciągłych poszukiwań nowych rozwiązań techniczno-technologicznych, które, będąc jednocześnie uważane za bezpieczne i przyjazne środowisku, mogą sprzyjać poprawie zarówno jakości produktów, jak i efektywności procesów przetwórczych. Jedną z technik spełniającą powyższe oczekiwania wydają się być fale akustyczne w zakresie ultradźwięków. W pracy przedstawiono ogólne pojęcia dotyczące charakterystyki i właściwości ultradźwięków oraz potencjalne sposoby ich wykorzystania w praktyce. Ponadto omówiono możliwości wykorzystania ultradźwięków w przemyśle owocowowarzywnym zarówno w kontekście zagadnień kontroli jakości i monitorowania przebiegu procesów technologicznych, jak i w odniesieniu do ich potencjału zwiększania efektywności procesów jednostkowych. Wstęp W zależności od częstotliwości i natężenia fali praktyczne zastosowanie ultradźwięków obejmuje dwa obszary: bierny i czynny. Ultradźwięki bierne, o wysokiej częstotliwości i niskim natężeniu, wykorzystywane są w diagnostyce medycznej i technikach pomiarowych, zaś ultradźwięki czynne, o dużym natężeniu i mocy, mają zdolność oddziaływania z materią i mogą modyfikować przebieg procesów fizycznych lub chemicznych. Właśnie ten rodzaj ultradźwięków jest chętnie wykorzystywany w różnych dziedzinach przemysłu do wspomagania jednostkowych operacji technologicznych. Początkowo były to głównie przemysł chemiczny i metalurgiczny, jednak ostatnio coraz częściej znajdują one zastosowanie w przemyśle spożywczym, w tym w przetwórstwie owoców i warzyw. Szczególnie korzystne wydaje się wykorzystanie ultradźwięków w powiązaniu z tradycyjnymi technologiami, a w szczególności z tymi, wymagającymi dużych nakładów energetycznych. Rozwój techniki, umożliwiający efektywne generowanie fal akustycznych, przyczynił się również do tworzenia innowacyjnych systemów pomiarowych i kontroli jakości, które z powodzeniem mogą by[...]

Soki i napoje w zaleceniach żywieniowych różnych krajów DOI:10.15199/64.2016.4.2

Czytaj za darmo! »

W zaleceniach żywieniowych różnych państw w ramach ochrony zdrowia publicznego zwraca się szczególną uwagę na zmniejszenie spożycia produktów o wysokiej gęstości energetycznej. Nie pozostaje to bez wpływu na branżę owocowo- warzywną, szczególnie wtedy, gdy w zaleceniach nie uwzględnia się całościowej diety, a raczej poszczególne pokarmy, czy składniki. Istnieją znaczące rozbieżności w zaleceniach różnych krajów, jeśli chodzi o soki. Traktowane są one jako produkty pochodzenia roślinnego (np. w Niemczech i Szwajcarii) albo jako napoje, szczególnie po rozcieńczeniu wodą. W niektórych państwach narzuca się ograniczenia w konsumpcji soków ze względu na zawartość cukrów naturalnego pochodzenia i zerową lub małą zawartość błonnika, ale np. w USA w żywieniu dzieci i młodzieży mogą one stanowić ilościowo do 50% spożywanych warzyw i owoców. Porcja soku (200 ml) jako jedna z pięciu porcji w ramach kampanii 5 x dziennie dostarcza zaledwie 80-100 kcal, a przecież zalecenia dopuszczają, aby cukry (chodzi o cukry dodane) stanowiły do 10% spożywanej energii w codziennej diecie. Biorąc pod uwagę narzucane ograniczenia (w tym legislacyjne) być może w przyszłości należy rozszerzyć produkcję soków przecierowych i ograniczyć konsumpcję o małej wartości żywieniowej słodyczy i napojów. Wstęp Zalecenia żywieniowe są opracowywane przez gremia ekspertów, różne instytucje, organizacje i stowarzyszenia, pojedynczych ekspertów, czy też osoby uważające się za specjalistów. Jako przykład można by wymienić nazwy wielu diet, mniej lub bardziej znanych1. Została nawet opracowana dieta "strukturalna" oparta na "smoothies", które nazywane są coraz częściej koktajlami. W wielu krajach (np. Australia, Austria, USA) zalecenia żywieniowe firmowane są przez centralną administrację rządową, co ma tę zaletę, że są obiektywne na miarę swoich czasów. W niektórych krajach, jak np. w Polsce, są w gestii instytutów badawczych. Do zaleceń żywieniowych opracowanych w ramach prog[...]

 Strona 1  Następna strona »