Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Groele"

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków

Czytaj za darmo! »

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) odbyło się 6 grudnia 2006 r. w Warszawie. Wśród gości zaproszonych na Walne Zgromadzenie byli: Mieczysław Paradowski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agata Pawłowska z Agencji Rynku Rolnego. Mieczysław Paradowski zaprezentował temat Możliwości współfinansowania ze środków unijnych inwestycji technolog[...]

Walne Zgromadzenie Członków KUPS

Czytaj za darmo! »

W dniu 27 czerwca 2007 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS), na które przybyli członkowie Stowarzyszenia - producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych i innych świadczących usługi[...]

Standardy jakości soków w świetle proponowanych zmian dyrektywy sokowej.

Czytaj za darmo! »

Propozycje zmian Dyrektywy Rady 2001/112/ /WE z 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (zwanej dalej dyrektywą sokową) były przedmiotem dyskusji i uzgodnień w branży sokowniczej w Unii Europejskiej już od 2006 r. Głównym inicjatorem i koordynatorem uzgodnień było AIJN*, które w grupach roboczych wypracowało propozycj[...]

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków KUPS

Czytaj za darmo! »

W dniu 18 czerwca 2009 r. w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia - producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERiGŻ, ISK). W pierwszej części spotkania dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB wygłosiła referat pt. Sytuacja na rynku soków zagęszczonych. Była to precyzyjna i rzeczowa analiza sytuacji branży sokowniczej. Oficjalną część Walnego Zgromadzenia Członków KUPS poprowadził prezes Stowarzyszenia Julian Pawlak. [...]

Sokownicy z całego świata spotkali się w Krakowie

Czytaj za darmo! »

Wdniach 29-30 czerwca 2009 r. w hotelu Sobieski SAS w Krakowie odbyła się konferencja European Fruit Juice Association (AIJN). Współorganizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Prośba AIJN o zorganizowanie tego wydarzenia w Polsce była dużą nobilitacją dla Stowarzyszenia KUPS, które jest członkiem AIJN już od 2002 r., a także dowodem na rosnącą pozycję Polski w światowej branży sokowniczej. Ta branżowa impreza ma bowiem niezwykle wysoką, światową rangę. W ciągu tych dwóch dni odbył się szereg spotkań i posiedzeń, w tym Walne Zgromadzenie zarówno organizacji AIJN jak i EQCS (European Quality Control System). Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jest członkiem EQCS od 2004 r. Wkonferencji wzięło udział blisko 80 uczestnik[...]

Docenione sukcesy kampanii KUPS "5 porcji warzyw, owoców lub soku"

Czytaj za darmo! »

Prowadzony przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS), a współfinansowany przez Unię Europejską, budżet państwa oraz członków KUPS program promocyjno-edukacyjny "5 porcji warzyw, owoców lub soku" odnotowuje duże sukcesy i liczy na przedłużenie trwania. Prowadzona przez Stowarzyszenie KUPS od października 2008 r. kampania "5 porcji warzyw, owoców lub soku", na początku 2010 r. świętować może duże sukcesy. Jej wkład w kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych Polaków doceniony został zarówno przez konsumentów, jak i firmy oraz instytucje. W pierwszych tygodniach lutego rozstrzygnięty został "Konkurs, który owocuje nagrodami". Był to trwający od października 2009 r. konkurs dla szkół podstawowych, prowadzony w ramach kampanii "5 porcji warzyw, owoców lub sok[...]

Podsumowanie roku 2010 Branża sokownicza


  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) odbyło się 15 XII 2010 r. w Warszawie. Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia - producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych, członkowie instytucji naukowych (IBPRS, IERiGŻ, ISK), członkowie honorowi Stowarzyszenia KUPS oraz zaproszeni goście. W pierwszej części spotkania dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB wygłosiła referat pt.: Sytuacja na rynku soków zagęszczonych. Dr Nosecka omówiła kształtowanie się cen soków zagęszczonych oraz dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców w Polsce. W swojej prezentacji dr Nosecka dokonała analizy sytuacji na rynku zagęszczonego soku jabłkowego w kraju i na świecie, dostarczając wielu informacji, zwłaszcza o rynku USA, Chin i UE-27. Walne Zgromadzenie Członków KUPS zaszczycił Idwin Bouman, nowy przewodniczący Europejskiego Systemu Kontroli Jakości soków i nektarów EQCS (European Quality Control System), którego DSK jest członkiem od 2004 r. Omówił strukturę oraz zasady działania EQCS, które w latach 2008-2010 przechodziło głęboką restrukturyzację mającą na celu umożliwienie podejmowania decyzji w sposób demokratyczny i bardziej przejrzysty. I. Bouman przybliży[...]

Targi Gulfood 2011 w Dubaju

Czytaj za darmo! »

Kraje arabskie mogą być potencjalnym rynkiem zbytu owoców, warzyw i przetworów owocowo-warzywnych, w tym soków. Są to bogate i chłonne rynki, importujące większość produktów żywnościowych. Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) są dużym rynkiem (GDP - Gross Domestic Product na mieszkańca wynosił w 2009 r. 50,1 tys. USD wg danych Banku Światowego), który chętnie zaopatruje się w produkty pochodzące z Europy. W dodatku 30% importu do ZEA podlega r[...]

Walne Zgromadzenie KUPS w grudniu 2011 r.

Czytaj za darmo! »

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) odbyło się 12 grudnia 2011 r. w Warszawie. Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia - producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO). Posiedzenie zaszczycił również członek honorowy KUPS prof. dr hab. Andrzej [...]

Parlament Europejski zaakceptował zmiany dyrektywy sokowej

Czytaj za darmo! »

Po blisko 4-letnich konsultacjach podczas sesji plenarnej w Strasburgu w dniu 14 grudnia 2011 r. posłowie do Parlamentu Europejskiego zatwierdzili zmiany do obowiązującej Dyrektywy Rady 2001/112/WE z 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (zwanej dalej dyrektywą sokową). Celem zmian jest dostosowanie dyrektywy sokowej do zmieniających się przepisów z zakresu żywności, postępu technicznego, dostosowania do Codex Alimentarius i wyjście naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Propozycje zmian dyrektywy sokowej były przedmiotem dyskusji i uzgodnień w branży sokowniczej w Unii Europejskiej już od 2006 r. Inicjatorem było AIJN (European Fruit Juice Association - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Soków Owocowych), które w grupach roboczych wypracowało propozycje zapisów dyrektywy. Od końca 2007 r. projekt zmian dyrektywy sokowej był przedmiotem obrad grup roboczy[...]

 Strona 1  Następna strona »