Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sylwia SAGAN"

Transfer wiedzy jako jeden z procesów zarządzania wiedzą w organizacji funkcjonującej w warunkach GOW DOI:10.15199/46.2020.1.2


  We współczesnej gospodarce wiedza staje się najcenniejszym zasobem i jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój organizacji. Jest to zasób strategiczny, którym należy zarządzać i który warunkuje konkurencyjność podmiotów [26, 18]. Rozwój organizacji przyczynia się do powstawania i kreowania nowej wiedzy. Zarządzanie wiedzą polega na pozyskiwaniu odpowiednich środków, wykorzystaniu warunków, metod i technik umożliwiających przebieg procesów związanych z wiedzą [15]. Jednym z procesów z udziałem wiedzy jest transfer wiedzy w organizacji. Transfer i dzielenie się wiedzą stało się przedmiotem zainteresowania zwłaszcza w organizacjach, w których wiedza postrzegana jest jako źródło wartości i zasób strategiczny [10]. Ważne jest, aby w organizacji stworzyć odpowiednie warunki do przekazywania wiedzy. Motywować pracowników do dzielenia się wiedzą, wskazywać płynące z tego procesu korzyści i doceniać przypadki dzielenia się wiedzą. Należy pamiętać, że pracownicy mogą obawiać się udostępniania posiadanej przez siebie wiedzy, ponieważ często postrzegają ją jako swoje źródło przewagi konkurencyjnej lub jako własność. Celem artykułu jest wskazanie miejsca wiedzy, zarządzania wiedzą i transferu wiedzy w organizacji oraz przedstawienie wybranych wyników badań dotyczących transferu wiedzy i dzielenia się wiedzą w podmiotach działających na terenie województwa lubelskiego, posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Miejsce wiedzy i zarządzania wiedzą w gospodarce opartej na wiedzy Wiedza jest obecnie kluczowym zasobem i źródłem przewagi konkurencyjnej. Podstawą wiedzy są dane i informacje. W opracowaniach naukowych został przyjęty model, zgodnie z którym rozróżnia się fazy przetwarzania danych w ujęciu sekwencyjnym: dane → informacje → wiedza → mądrość [27]. Wiedza jest terminem trudnym do zdefiniowania. W literaturze istnieje wiele definicji wiedzy, których treść zależy od przyjęte[...]

 Strona 1