Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Piotr GRUDOWSKI"

Charakterystyka MŚP w kontekście podejścia procesowego

Czytaj za darmo! »

Identyfikacja wielu problemów przy wprowadzaniu praktyk podejścia procesowego jest możliwa dzięki doświadczeniom związanym z wdrażaniem SZJ wg norm ISO serii 9000.M. Hammer i J. Champy [8] podkreślają, że podejście procesowe można z podobnym pozytywnym skutkiem stosować zarówno w organizacjach dużych, jak i małych. Z uwagi jednak na mniejszą skalę typowych dla dużych firm problemów takich, j[...]

Ocena modeli grupowego wdrażania systemów jakości w MŚP

Czytaj za darmo! »

Charakterystyka wybranych inicjatyw grupowego wdrażania systemów jakości w małych i średnich przedsiębiorstwach stosowanych w Polsce i za granicą. Wprowadzenie Jak pokazuje praktyka, pozytywną rolę w przełamywaniu typowych dla MŚP postaw, niekorzystnych z punktu widzenia skuteczności systemu zarządzania, w tym przede wszystkim niskiej świadomości pracowników oraz nikłego zaangażowania kier[...]

Uwarunkowania aplikacyjne koncepcji Six Sigma w sektorze MŚP

Czytaj za darmo! »

Rzadko przedstawiane w literaturze krajowej zagadnienie wykorzystania w MŚP koncepcji Six Sigma. Wprowadzenie Stale zyskująca na znaczeniu koncepcja Six Sigma wywodzi się z nurtu akcentującego rangę procesów w zarządzaniu organizacjami. Six Sigma określa światowy standard zmienności charakteryzującej procesy, wyrażonej odchyleniem standardowym (sigma), oznaczający, że w procesie moż[...]

Normatywne systemy zarządzania


  Czynnik wspierający zarządzanie wiedzą w sektorze mśp.Wprowadzenie W pracy [23], jej autorzy postawili tezę, że stosowane koncepcje zarządzania organizacjami, uwzględniające orientację na procesy, wkraczają aktualnie w swoją trzecią fazę rozwoju. Pierwszą stanowiły wylansowane i wprowadzane przez F. Taylora idee naukowego zarządzania, a drugą - koncepcja BPR, wspierana systemami informatycznymi typu ERP ([4, 9, 13, 17, 18 24]). Głównym kierunkiem ewolucji tej dyscypliny w XXI wieku ma być stworzenie takich mechanizmów wspierających systemy zarządzania, które umożliwią istotne usprawnianie procesów i poprawę ich efektywności bez konieczności korzystania ze źródeł specjalistycznej, często trudno dostępnej wiedzy. Zarządzanie procesami powinno być więc realizowane w ramach grupowego procesu uczenia się, aktywnie wspierającego wprowadzanie zmian. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) uznawany jest na świecie za jedną z zasadniczych miar wzrostu gospodarczego oraz przejaw zdrowej konkurencji na różnych rynkach. Potrzeby globalnej gospodarki oraz ograniczone zasoby charakteryzujące ten sektor implikują konieczność dopasowania jego potencjału do wymogów burzliwego otoczenia. Z tych też względów działania na rzecz promowania i wdrażania mechanizmów zarządzania wiedzą (ZW) przedsiębiorstw w firmach sektora MŚP, powinny znaleźć zrozumienie i aktywne wsparcie ze strony władz publicznych różnych szczebli i środowisk naukowych. Wprowadzanie systemów zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 oraz innych normatywnych systemów zarządzania można uznać za główny czynnik promujący dobre praktyki zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Normy te stanowią dobrą platformę dla rzeczywistego wprowadzenia elementów orientacji procesowej do ogromnej grupy organizacji na całym świecie. Powszechność systemów normatywnych jest więc z jednej strony szansą, a z drugiej zagrożeniem dla postrzegania orientacji procesowej, [...]

Jubileusze, tradycja i wyzwania dla polskiej szkoły jakości Konferencja "Quality and Its Applications 2015" DOI:


  W dniach 20-22.09.2015 w Sopocie odbyła się Druga Międzynarodowa Konferencja "Jakość i jej zastosowania 2015" (Quality and Its Applications 2015 - Q&IA 2015). Organizatorami jej były Politechnika Gdańska - Wydział Zarządzania i Ekonomii oraz Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania. Przewodniczącymi konferencji byli prof. Małgorzata Wiśniewska (Wydział Zarządzania UG) oraz prof. Piotr Grudowski (Wydział Zarządzania i Ekonomii PG). Patronowali jej Magnificencje Rektorzy Uniwersytetu Gdańskiego (prof. B. Lammek) i Politechniki Gdańskiej (prof. H. Krawczyk) oraz przedstawiciele środowiska gospodarczego - oddział NOT w Gdańsku, Polski Rejestr Statków oraz działające na rynkach globalnych, firmy Visscher-Caravelle Poland i FLEX (dawniej Flextronics). Podobnie jak w poprzedniej edycji konferencji (jubileusz prof. Romualda Kolmana - rok 2012), rozpoczęła się ona od uczczenia jubileuszy. Obchodzili je bowiem w roku 2015 prof. dr hab. Krystyna Lisiecka, prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk. Zwi[...]

 Strona 1  Następna strona »