Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Grażyna Paulina WÓJCIK"

Rola informacji strategicznej w tworzeniu wartości DOI:10.15199/46.2020.1.1


  W artykule podjęto wciąż ważny problem wdrażania i funkcjonowania systemów wartości, zgodnych z filozofią Kompleksowego Zarządzania Jakością (ang. Total Quality Management), oraz zarządzania informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie nastawionym na budowanie wartości dla klienta i ukierunkowanym na działania projakościowe. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury (krajowej i zagranicznej) stwierdzono, że obecnie obserwujemy uniwersalizację koncepcji, idei oraz systemów zarządzania, a także ich przemieszczanie się między firmami. Osoby, które stoją na czele organizacji, wykorzystują wypracowane przez naukę instrumenty, następnie modyfikują je w taki sposób, aby były jak najbardziej skuteczne w przypadku rozwiązywania problemów natury strategicznej czy operacyjnej. Wprowadzanie ww. rozwiązań, usprawniających proces zarządzania przedsiębiorstwem, nie jest w Polsce tak często podejmowane, co powoduje, że jest to obszar działalności nadal aktualny i nawet, w niektórych sektorach, do pewnego stopnia - nowatorski. Celem naukowym pracy jest udowodnienie hipotezy badawczej, iż wdrożenie systemów wartości, zgodnych z filozofią TQM, opartych na pracy zespołowej, zaangażowaniu i stałym podnoszeniu kwalifikacji, efektywne zarządzanie informacją i wiedzą zapewnia przedsiębiorstwu osiąganie przewagi konkurencyjnej w dobie społeczeństwa informacyjnego. Nowoczesne organizacje ukierunkowane na skuteczne zarządzanie informacją i wiedzą, pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji, zmierzają w kierunku poszukiwania sposobów redukcji czasu przebiegu procesów i ich kosztów oraz możliwie jak największego wzrostu jakości procesów/usług i tworzenia wartości dla klienta [26]. Celem badawczym artykułu jest wyjaśnienie istoty systemów wartości współczesnych koncepcji SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE systemy wartości, System Informacji Strategicznej, efektywne zarządzanie organizacją, zarządzanie informacją strategi[...]

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej


  Na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa informacyjnego niezbędne wydaje się poznanie metodologii zarządzania ryzykiem przez organizację, by zagwarantować realizację celów, ochronę aktywów oraz wydajne, ekonomiczne i efektywne wykorzystanie zasobów. Równie ważne jest wdrożenie odpowiednich standardów zarządzania w organizacji. Pojęcie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach ciepłowniczych utożsamiane jest z określaniem prawdopodobieństwa wystąpienia awarii technologicznych uniemożliwiających dostawy ciepła do odbiorców. W niniejszym artykule autorki przedstawiają podstawowe pojęcia z obszaru analizy ryzyka. Jest to jednocześnie pierwszy artykuł z cyklu publikacji prezentujących poszczególne elementy procesu zarządzania ryzykiem.RYZYKO jest nieodłącznym elementem działalności współczesnych przedsiębiorstw, także przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wiele z nich zauważa to zjawisko i uczy się sposobów postępowania w określonych sytuacjach ryzykownych. Znamienny staje się fakt zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstw w warunkach ryzyka. Ryzyko powinno być uwzględniane, jako ważny aspekt w procesie wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania. Najważniejszym źródłem ryzyka w organizacji jest człowiek, jego zachowania oraz ustanowione przez niego regulacje i sposoby postępowania. Nie oznacza to, że organizacje nie są w stanie przeciwdziałać takim niepożądanym sytuacjom. Do głównych zadań w tym zakresie należy lepsze rozpoznanie i ocena ryzyka oraz identyfikowanie niezbędnych działań do jego akceptowania. Niezwykle ważne jest również uwzględnianie ryzyka w podejmowaniu decyzji oraz włączanie go na przykład w zakres kultury organizacji lub wdrożenie niezbędnych rozwiązań infrastrukturalnych w taki sposób, by funkcjonujące znormalizowane systemy zarządzania odznaczały się wysoką sprawnością. Istota zarządzania ryzykiem Rozważania na temat istoty ryzyka w naukowej publicystyce ekonomicznej d[...]

Ocena poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie ciepłowniczym


  Problematyka identyfikacji i zarządzania ryzykiem jest kluczowym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z warunków osiągnięcia sukcesu jest umiejętne stosowanie metod oceny ryzyka. Przedstawione w artykule metody oraz sugestie, co do kształtu oceny jakościowej i analizy otoczenia, powinny być przydatne dla zarządzających przedsiębiorstwami ciepłowniczymi. Zdaniem autorek przeprowadzanie analizy ryzyka, chociażby pobieżnej, jest konieczne i obecnie stanowi już immanentną część procesu zarządzania przedsiębiorstwem. W niniejszym artykule autorki podjęły próbę budowy mapy ryzyka dla typowych przedsiębiorstw ciepłowniczy, z uwzględnieniem wpływu nastroju interesariuszy, czyli lokalnych społeczności, np. wobec prowadzonych działań inwestycyjnych. Jest to drugi artykuł z cyklu publikacji prezentujących poszczególne elementy procesu zarządzania ryzykiem.DO NAJPOPULARNIEJSZYCH, stosowanych technik analizy i oceny ryzyka zaliczamy: ● metody analityczne (głównie probabilistyczne, analiza Pareto, analiza VaR), ● metody symulacyjne (Monte Carlo, symulacja historyczna), ● metody graficzne (mapa ryzyka, wykres Ishikawy, drzewo błędów, drzewo zdarzeń, Bow-Tie,), ● metody opisowe, ● burza mózgów. Do analizy i oceny ryzyka w przedsiębiorstwie ciepłowniczym proponuje się metodę opartą na metodzie analitycznej, głównie probabilistycznej oraz metodzie graficznej, czyli mapie ryzyka. Obie te metody zostały zastosowane w technice zarządzania ryzykiem w postaci kart ryzyka (omówionych w artykule pierwszym z tej serii) [4]. W celu usystematyzowania definicji pojęć użytych w niniejszym artykule posłużono się słownikiem ze strony Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK [1]. Mapa ryzyka jest to wykres punktowy XY naniesiony w układzie osi prawdopodobieństwo/skutek (rys. 1). Poszczególnym punktom wykresu odpowiadają kolejne ryzyka. Ich położenie na mapie ryzyka jest zdeterminowane przez wartość X ([...]

 Strona 1